Openbare vergadering Sprckr II' II. G0M1U LantaarnsopHooiwagens.enz. Openbars Vergadering Burgerlijke Stand. .Marktberichten. Advertentiën. EPPINA S. A. M. SIJPKENS, op Woensdag 17 Januari Toegang 10 cent. Arbeiders vrij. OPROEPING Kweekelingen, Voorzichtig 't kiezelpad houden, dan kwam men op den grooten wegNa heel wat gescharrel stond men weer voor de voordeur, zoo pas verlaten en na nog een kwartiertje van allerlei ellende riep men, druipnat, de hulp van den heer des huizes in die zich met zijn stallantaarn overhenontfermde. Een afschuwelijke mishandeling wordt gemeld uit Tongeren. Daar in de buurt werd een meisje, dat met haar minnaar 's avonds naar huis ging, aangevallen door zeven Waalsche kool mijnwerkers, die hen begonnen te slaan. Overmand zijnde, vluchtte de jongeling en liep om hulp, het meisje alleen latend met de schurken. Toen pleegden deze allerlei wreedheden op het arme meisje. Zij ontdeden haar van hare kleederen, mishandelden haar op de schandaligste wijze en verbrandden haar het lichaam uoor sigaren en pijpen. Het arme meisje viel in zwijm. Daarna namen zij haar kleederen, staken die in brand en wierpen haar op den bran denden hoop. Toen haar minnaar met eenige per sonen kwam toegesneld, was het lichaam der martelares met brandwonden over dekt. Zij is den volgenden morgen onder de schrikkelijkste pijnen over leden. De zeven daders, die bekend zijn, werden Dinsdag aangehouden. Te Newcastle, in Engeland, is een vi'f tien-jarige jongen voor den politie- 1 echter gebracht. Hij had bij zijn patroon p. s. 90 uit de brandkast ge stolen. Zijn vader zeide, dat de jongen braaf was; maar zijn verbeelding be dorven door slechte lectuur. Hij had bij den jongen een blaadje gevonden, de Boy's Friend geheeten, waarin een verhaal van het openbreken van een brandkast met een mooi plaatje erbij. Dat had hem tot den diefstal gebracht. De rechter zeide, dat zulke blaadjes een slechten invloed hebben, en liet den jongen voorloopig vrij. In het groothertogelijk paleis te Weimar hebben groote diefstallen van kunstvoorwerpen plaats gehad. Dezer dagen werd bij een boekhouder een bronzen buste in beslag genomen, uit het paleis afkomstig, en door een onlangs overleden kok „in pand gegeven". Elders zijn in den laatsten tijd ver scheidene kostbare schilderijen in beslag genomen, eveneens afkomstig van deze diefstallen, die een grooten omvang moeten hebben. Het opspeuren duurt nog voort. In een rivier van Saigon is Don derdag tengevolge van een brand het stoomschip Carlisle ontploft en gezonken. Verscheidene manschappen worden vermist. De Carlisle heeft een zekere reputatie verworven als een onversaagd blokkade breker in den jongsten oorlog. Het schip had ook nu nog een groote lading ammunitie aan boord, die voor Port Arthur bestemd was. De Cai lisle slaagde er echter niet in om by tijds in de vesting te komen. Van 16 tot en met 31 December 1905. Axel. Huwelijksvoltrekkingen. 21. Cornelis Willemsen, 57 j., weduwn. en Pleuna de Bruijne, 59 j., wed. 28. Marinus Schoonakker, 21 j., jm. (van Terneuzen) en Maria de Koeijer, 22 j. jd Geboorten. 17. Johanna Wijnanda, d. van Klaas Jans Goslinga en van Anna Jacoba Smit. 19. Francois, z. van Hen drik Koekkoek en van Maatje Riemens. 19. Levinus Adriaan, z. van Levinus Verberkmoes en van Maatje de Groote. 25. Levinus, z. van Cornelis Overdulve en van Helena Bolleman. 23. Pieter- nella, d. van Jacobus Dekker en van Janneke Vinke. 26. Neeltje, d. van Pieter Hamelink en van Maria de Poo- ter. 27. Jacobus, z. van Jacob van Doe- selaar en van Martha Maria den Engels man. 30. Maria Sophia Filicitas, d. van Gustaaf Tacq en van Elisabeth Sophia Jacobs. Overlijden. 22. Nicolaas Marinus Eekman, 91 j., weduwn. van Elisabeth Kurvink. Petrus van Vooren, 74 j., z. van Joannes en Griselda van Damme. 27. Johannes Franciscus van de Walle, 3 m., i. van Augustinus Franciscus en Maria Corijn. 30. Joseph van Regen mortel, 1 m., z. van Jacobus Aloijsius en Eulalia Maria Vernimmen. Graauw. Huwelijks-aangiften. 22. Franciscus Bisschop, 30 j., jm. en Apolonia de Rijck, 26 j., jd. 29. Eduard Eggermont (van Hontenisse), 25 j., jm. en Mathilde Louisa Steijaart, 27 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 6. Jacobus Kouijzer, 36 j., jm. en Anna Maria Paulina Burm, 27 j., jd. Alphonsus de Koning, 23 j., jm. en Melanie Vlasveld, 23 j„ jd. Geboorten. 4. Maria Phelomina, d. van Jan Francies Weezepoel en Catha- rina Stevens. Maria Louisa, d. van Johannes van Damme en Anna Catha- rina Ivens. 7. Albertus, z. van Carolus Ludovicus van Vliembergen en Anna Catharina Geltmeijer. 11. Josephus, z. van Adrianus Serie en Rosalia Heijdens. 12. Desiré Mattheus, z. van Camilus van Gassen en Rosalia Maria Cornelia Verschelden. 31. Alida Louisa, d. van A mandus Poppe en Maria Lossie. Overlijden. 5. Apolonia Verschuren, 79 j., eehtg. van Jan Francies Mangnus. 6. Maria Johanna de Koster, 3 w., d. van Judocus en Maria van Daalen. 24. Cornelia van Hove, 70 j., echtg. van Gerardus d'Haan. 26. Judocus de Koster, 69 j., echtg. van Anna Catharina Maas. Hoek. Huwelijks-aangiften. 14. Jan Loof, 23 j., jm. en Maria Rinders, 21 j., jd. Huwelijks-vol trekkingen. 28. Jan Loof, 23 j., jm. en Maria Rinders, 21 j.,jd. Geboorten. 1. Gillis, z. van Daniël Maas en Janna Riemens. 3. Jacobus, z. van Pieter Egbert Schieman en Francina den Hamer. Elizabeth, d. van Levinus de Blaeij en Adriana de Feijter. 4. Jan, z. van Salomon de Putter en Tanneke Ester Rouw. 19. Jacobus, z. van David de Putter en Adriana Scheele. Arie, z. van Cornelis den Exter en Suzanna Remeijnsen. 27. Cornelia, d. van Cornelis Leijs en Adriana Moes. Hulst. Huwelijks-aangiften. 16. Jo sephus Smits, 29 j., jm. en Seraphina Doffemont, 29 j., jd. 21. Bernard Joseph Ëalthasar van Sonsbeek, 41 j., jm. en Maria Antonia Wilking, 29 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 27. Josephus Smits, 29 j., jm. en Seraphina Doffemont, 29 j., jd. Overlijden. 26. Een als levenloos aangegeven kind, van het vr. geslacht, van Eduard Meervis en Leonia de Witte. Koewacht. Geboorten. 16. Délina Augusta Maria, d. van Alphonsius Her man en Maria Clemencia Baert. 20. Theophilus Josephus Louis, z. van Charles Louis Vlyminck en Bertina Juliana Matt hijs. Overslag. In deze gemeente hebben geene aangiften plaats gehad. Zaamslag. Huwelijks-aangiften. 21. Abraham Oppeneer, 24 j., jm. en Sara Maria van der Hooft, 23 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 21. Michiel de Pooter, 21 j., jm. en Poulina Wage naar, 21 j., jd. Francois Buijze, 21 j., jm. en Levina Willemsen, 19 j., jd. Geboorten. 18. J an, z. van Cornelis Pieter Oppe en Geertrui Willemsen. 21. Jacobus Andries, z. van Jan van Langevelde en Janna IJzebaart. 25. Adriaan Marinus, z. van Abraham Kolijn en Levina Wiebregt Witte. 27. Menno, z. van Haitze de Vries en Hester van Engers. Jacobus, z. van Daniël Heijns- dijk en Licia Buijze. Cornelis Jan, z. van Anthonij de Keijzer en Elizabeth Wisse. 30. Cornelis, z. van Pieter Sol en Tanneke Kempe. Edial Cornelis, z. van Marinus Dekker en Tanneke de Putter. Overlijden. 21. Antje Johanna Lug- tenburg, 7 m., d. van Jan en Antje Broekhoven. 27. Adriana van Vessem, 75 j., echtg. van Jan Geelhoedt. Zuiddorpe. Geboorten. 29. Maurice Walterus Marie, z. van Joannes Aloijsius van Nieulande en Johanna Maria Louisa Voeten. Overlijden. 19. Désiré Schatteman, 86 j., weduwn. van Maria Christina Goossens. 24. Petrus de Meij, 8 m., z. van Leonardus en Maria Louisa Coppieters. AXEL, 6 Jan. Ter Graanmarkt van heden (Zaterdag) waren de prijzen als volgt: Tarwe 8,25 8,60 Rogge f 7,50 èi 7,75 Win tergerst 8,25 èi J 8,35 Zomergerst 0,èt 0.Haver 7,25 7,60 Erwten 10,k f 10,50 Paardenboonen f8,50 9, Duivenboonen j 0,k 0,Witte boonen 0,èi 0,Bruineboonen 0,èi 0,Boekweit 0,k 0,Lijnzaad 11,12,50 Aard appels 0,k 0,Koolzaad per zak van '106 liters 0, HULST, 8 Jan. Ter Graanmarkt van lieden (Dinsdag) waren de prijzen als volgt: Tarwe 8,50 Rogge 7,50, Win- tergerst f 8,25 Zomergerst 0,Haver 7,25 Erwten ƒ10,Paarden boonen 8,25 Duivenboonen 9,50 Witte- boonen ƒ14,Bruineboonen 10,- Boekweit 0,-- Lijnzaad ƒ0,-Aard appels 4,25 Koolzaad per zak van 106 liters 0,—, Boter per kilo 1,20 Eieren per 26 stuks ƒ1,15. Er waren ter weekmarkt te koop ge steld: 10 stuks hoornvee, 25 varkens, 0 paarden, 0 schaap, verkocht4 stuks hoornvee, 15 varkens, 0 paarden en 0 schapen. Andermaal werden wij bedroefd. De tijding bereikte ons gisteren dat op Zondag 7 Januari j.l. te El Paso (Amerika) onze geliefde Zuster na een lang doch geduldig lijden, in den ouderdom van 23 jaren overleden is. H. E. OGGEL—Sijpkens. J. M. OGGEL. Axel, 9 Jan. 1906. Volstrekt eenige kennisgeving. Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden tijdens de ziekte en het overlijden van den Zeereerw. heer P. VAN VOOREN, in leven Pastoor te Axel, betuig ik mijn harteiyken dank. E. ONGENAE, Kapelaan. Hulst, 9 Jan. 1906. te AXEL 's avonds 5L2 uur op de bovenzaal by dhr. KOOLE. van BUSSUM. OnderwerpIs de overwinning der sociaal-democratie zeker DEBAT VRIJ! tot stichting eener nieuwe afdeeling der Maatschappij lot bevordering van Land bouw en Veeteelt in Zeelandonder den naam „Afdeeling A XEL", op ZATERDAG 20 JANUARI 1906, des namiddags één uur, ten huize van Mej. de Wed. Rolff te Axel. Te Behandelen Onderwerpen: 1. Verslag' van de commissie van voorbereiding. 2. Aanneming van nieuwe leden. 3. Vaststellen aantal bestuursleden. 4. Verkiezing bestuursleden. Nieuwe leden kunnen zich van af heden aanmelden bij een der onder- geteekenden. Ieder, die het welzijn van den landbouw en de algemeene welvaart beoogt wordt ten dringendste ver zocht deze vergadering bij te wonen en als lid toe te treden. Axel, Januari, 1906. De Commissie PH. J. VAN DIXHOORN, Axel. HENRI BONTE, Koewacht. W. DIELEMAN, Axel. JOH. DE FEIJTER, Zaamslag. S. DE FEIJTER, Axel. W. DE KOEIJER, Axel. B. C. PUIJLAERT, Zuiddorpe. om gezamenlijk BEETWORTELEN te verkoopen (levering van Sassing tot Sluiskil), op WOENSDAG den 17 JAN. 1906, des avonds ten vyf ure, bij J. Schelleman, Kantonnier, Sassing. EENIGE LANDBOUWERS. Allen, die zich bezwaard achten met het Kon. Besluit van 5 November 1.1., waarbij bepaald is, dat alle voertuigen voor- en na zonsop- of ondergang van lantaarns moeten zijn voorzien, worden uitgenoodigd tot het inzenden van een rekwest, hetwelk ter teekening zal liggen, op Woensdag 10 Januari 1906 te Ter Neuzen bij de Wed. Suzijn, op Zaterdag 13 Januari te Axel bij de Wed. L. B. A. Rolff en op Maandag 15 Januari te Hulst in de „Graanbeurs". Zaamslag, Januari 1906. JOH. DE FEIJTER. PH. J. VAN DIXHOORN. JAC. DIELEMAN. JAN DEES Az. ^en April e. k., kunnen aan de Rijksnormaallessen te Axel en in de aan die lessen toegevoegde voorbereidende klasse, leerlingen ge plaatst worden. Zy, die aan het toelatings-examen wenschen deel te nemen, moeten zich bij den ondergeteekende aanmelden vóór 1 Februari a. s. Zij hebben over te leggen 1°. hunne geboorte-akte 2°. één getuigschrift van het hoofd der school, die zy bezoeken 3n. eene verklaring van ouders of voogden, dat deze voornemens zijn, hem of haar voor het onderwys te bestemmen. Wie tot de normaallessen wenscht toegelaten te worden, moet op 1 April e. k. den leeftyd van 14 jaar bereikt hebbenvoor de voorbereidende klasse wordt de leeftijd van 12 jaar vereischt. Axel, 8 Jan. 1906. De Directeur B. VAN RUIJVEN.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1906 | | pagina 3