(iemengd Nieuws. Een arbeider van d en spoorweg WarschouWeenen is doodgeschoten, omdat hij niet aan de staking had mee gedaan. De Poolsch-socialistische partij heeft een laatste poging gedaan om den ge wapenden opstand uit te lokken. Maar hoe roekeloos meestal onder andere omstandigheden zulk bedrijf reeds is, nu is het zeker onverantwoordelijk, misdadig zelfs, waar elke poging tot gewelddadige omwenteling voorshands in Rusland tot niets anders dan nutte loos bloedvergieten kan leiden. Al deze intimidatie en opruiing is gelukkig echter volkomen vergeefsch. De arbeiders hervatten dagelijks in grooter getale het werk, de winkels blijven open. Het spoorwegverkeer is grootendeels hersteld. Op den spoorweg WarschauWeenen loopen sedert Woensdag al weer nachtxeinen. De diensten via Alexandrowo (naar Brom berg) en Mlawr fnaar Dantzig) hebben geregeld plaats. Op andere lijnen wegens de vernielde bruggen nogslechts gedeeltelijk. De centuurbaan om War schau wordt nog niet weer bereden. Vier compagniën hebben Woensdag het station Grisjino bezet, het hoofd kwartier van het stakerscomité op den Jekaterina-spoorweg. Zij vonden een menigte wapenen en 300 pond dynamiet. Volgens een telegram van 3 dezer is aan de petroleum bronnen te Bakoe alles in orde. Er dreigt geen gevaar meer, al wordt aan sommige putten nog niet gewerkt. AXEL, 9 Januari 1906. De loop der bevolking in deze ge meente over 1905 is als volgt Geboren 81 m., 85 vr., totaal 166. 1 Akte van erkenning werd inge schreven. In de gemeente vestigden zich 108 m., 82 vr., totaal 190. Totaal vermeerdering 189 m., 167 vr., of 356 personen. Overleden 46 m., 29 vr., totaal 75. Levenloos aangegeven werden 5 m. en 3 vr. Vertrokken 125 m., 103 vr., totaal 228. Totaal vermindering 171 m., 132 vr., of 303 personen. Alzoo vermeerderd met 18 m., 35 vr., totaal 53. Bevolking op 31 December 1904 2336 m., 2292 vr., totaal 4628. Bevolking op 31 December 1905 2354 m., 2327 vr., totaal 4681. wanden te waggelenhet schenen de laatste stuiptrekkingen van deszelfs dood, sneller zakte het naar de binnen zijde over, het evenwicht was "verloren, en met eenen krakenden donder viel de toren in zijne geheele lengte voorover. De weeke grond rilde als bij eene aardbeving; eene dikke wolk van stof en puin bedekte den Stins, en, voor een oogenblik het zonlicht onderscheppende, heerschte er rondom dat tooneel van verwoesting een donkere nacht Een kreet van woede, een rauwe gil van ontzetting ontsnapte aan de borst der woeste krijgslieden, maar toen de dreunende slag, in de oneindige verte voortrollende, was weggestorven, heersch te op de wallen en onder de verslagen bende dezelfde stilte des doods als in het binnenste van den Stins, waar alles in eenen ruwen mengelklomp dooréén lag. Zwijgend en met sombere blikken staarden de geharde krijgslieden elkander aan die ijzeren mannen die den dood niet vreesden, die een wis en zeker verderf steeds blijmoedig waren tegemoet getreden, zij stonden daar wezenloos, verplethet was als of de kille hand van een onzichtbaar machtig wezen hen in het hart gegrepen, en dat hart, hetwelk nimmer de vrees had gekend, thans in de knellende boeien van eenen wan- hopigen doodsangst had geslagen. Hugh was de eerste, die zich van den Er werden 37 huwelijken voltrokken, alstusschen jongmans en jongedochters 33tusschen weduwnaar en jonge- dochter 1 en tusschen weduwnaars en weduwen 3. 1 Akte van echtscheiding werd inge schreven. Bij Kon. besluit is, met ingang van 1 Februari 1906, de directeur van het postkantoor alhier, de heer J. M. van den Driessen Mareeuw, terugge bracht tot den rang van commies der posterijen van de tweede klasse, en met bepaling, dat hij rang zal nemen on middellijk na den commies der posterijen van de 2de klasse H. Winters. Zuiddorpe. Onder voorzitterschap van den heer Th. Buysse werd Zaterdag 1.1. ten huize van den heer D. van de Velde alhier de derde algemeene ver gadering gehouden van de vereeniging tot geldelijke uitkeering bij het verliezen van varkens,genaamd „HelptElkander". Uit de rekening en verantwoording van den Penningmeester, nagezien en in orde bevonden door de heeren J. Dieleman en A. Cappendijck, bleek, dat de inkomsten over het afgeloopen jaar bedragen hebben 155,34, waar onder 88,50 aan contributie der gewone leden, 30 der eere-leden, 29 voor onteigende varkens, 3,86 aan rente der Rijkspostspaarbank en 3,68 aan rente der Spaarbank van den R. K. B. B. De uitgaven bedroegen 60,06"", waar onder 58,275 voor gestorven of ont eigende varkens. Het batig saldo over dit jaar bedroeg 95,27". Over de vorige jaren was overgehouden 168,28", zoodat de vereeniging thans beschikt over een kapitaal van 263,56, waarvan 163,68 op de Spaarbank van den R. K B. B., 94,60 op de Rijkspost spaarbank geplaatst is en 5,28 als kasgeld aanwezig was. De uitkeering bleef weder bepaald op 35 cent per kilogram bruto. Het entreegeld voor nieuwe leden werd bepaald op 2, waarvan 0,50 bij aangifte betaald moet worden en de rest moet zijn aangezuiverd vóór 1 October d. a. v. Van heden tot en met 30 April a. s. kunnen nieuwe leden aangenomen worden. Eén arbeider gaf zich na afloop der vergadering als gewoon lid aan. Als bestuursleden waren aan de beurt van af treding de heeren P. L. Hemelsoet en J. de Mette, die beiden met groote meerderheid herkozen werden. Met een woord van dank aan de eere-leden en een opwekking aan de gewone leden sloot de voorzitter deze goed geslaagde vergadering. Ter vervanging van den heer C. van Waes, alhier, die als commissaris voor Zuiddorpe van de Onderlinge Veevèrzekering in het voormalig vijfde district v.in Zeeland ontslag genomen heeft, is als zoodanig benoemd de heer Th. Buysse, alhier. vreeselijken schok eeuigermate herstel de, en de samengevloeide krijgslieden, die van alle kanten bij het ijzingwekkend tooneel bijeengeschoold waren, aanziende, zeide hij met eene sombere stem „Het is met ons gedaan, mannen wij hebben onze rollen uitgespeeld die verdoemde blijde heeft den graaf van Schuilenburg den nek gekost en zal ons weldra aan de galg brengen maakt u dus gereed om eerlang uwe grijze koppen door den strik te steken dien de papen u zullen om den hals leggen Hugh zag toen de kleine schaar nauwlettend rond en spitste het oor om elk geluid, hetwelk daar opging, zorg vuldig op te vangen. Het was een dof onverstaanbaar gemor, niet ongelijk aan het gegons van een zwerm bijen, dat langzaam duidelijker werd, tot zich ein delijk eenige stemmen verhieven, die op vasten toon riepen //Geen galggeen slavendood van de papen 1" Wordt vervolgd.) De bevolking van Neuzen bedroeg 1 Januari 1905 9296 personen, 4546 m. en 4750 vr. In den loop van het jaar vermeerderde zij door geboorte met 155 m. en 139 vr., totaal 294 personen, en door vestiging met 279 m. en 261 vr., totaal 540 personen. Zij verminderde echter door overlijden met 67 m. en 59 vr., totaal 126 personen en door vertrek met 357 m. en 313 vr., totaal 670 personen. Zoodat de bevolking vermeerderd is met 10 m. en 28 vr., totaal 38 personen, en dus op 1 dezer bestond uit 4556 m. en 4778 vr., totaal 9334 personen. Er werden^öS huwelijken voltrokken. Als levenloos werden 10 kinderen aangegeven. J.l. Vrijdagavond werd in het logement 's Lands Welvaren te Ter Neuzen de jaarlijksche algemeene ver gadering gehouden van het verzeke ringsfonds tegen sterfte van varkens „Eigen Hulp". Uit het verslag van den secretaris penningmeester bleek, dat de vereeni ging zich in toenemenden bloei kan verheugen. De inkomsten bedroegen over het afgeloopen jaar 180 en de uitgaven f 60,19, zoodat er een goed slot was van 119,81, dit bedrag ge voegd bij het vorig goed slot, gaf een totaal bedrag van f 406,81 waarvan f 362 is gedeponeerd op de rijkspost spaarbank. In het afgeloopen jaar werden 21 nieuwe leden ingeschreven, terwijl één wTegens wanbetaling moest worden ge royeerd en 3 leden bedankten wegens vertrek naar elders. Het ledental be draagt thans 55. Aan 3 leden werd wegens verlies van varkens uitkeering gedaan. De uitkeering werd voor 1906 bepaald op 30 cent per Kg., tot en met 30 Kg. op 40 cent per Kg. Het inleggeld voor nieuwe leden werd bepaald op 50 ct., de contributie op 25 cent per maand. Donateur kunnen worden, zij die de vereeniging door eene jaarlijksche bij drage van minstens 50 cent steunen. 't Was juist 10 jaren geleden dat de vereeniging was opgericht. In dit tijd perk is uitgekeerd f 320,40. Na afdoening der zaken werd een gezellige maaltijd gehouden, waaraan een 50-tal leden deelnamen, en waar voor de hospes, de heer Adriaansen een woord van lof toekomt. Vele goede woorden werden onder- tusschen gesproken, waarbij de secre taris-penningmeester Roth vooral deed uitkomen dat in deze wordt bewezen, dat de werklieden door „Eigen Hulp" (het devies der vereeniging) veel tot stand kunnen brengen. De vereeniging werd nog verrast met de toetreding van een donateur ad ƒ1,50 en eene ad ƒ2,50 'sjaars. Voorts werden de verpleegden in het Diaconiehuis onthaald op broodjes met vleesch, enz. Tem. Ct. De loop der bevolking in de ge meente Koewacht over 1905 is als volgt: Geboren 48 m., 47 vr., totaal 95. Gevestigd 38 m., 45 vr., totaal 83. Overleden 24 m., 27 vr., totaal 51. Vertrokken 65 m., 53 vr., totaal 118. Bevolking op 31 Dec. 1904 1310 m. 1212 vr., totaal 2522. Bevolking op 31 Dec. 1905 1299 m. 1224 vr., totaal 2523. Alzoo vermeerderd met 1 persoon. Levenloos aangegeven 6 m., 3 vr., totaal 9. Voltrokken huwelijken 20. De bevolking van Hulst bedroeg op 31 Dec. 1904 3092 personen, 1484 m. en 1608 vr. Zij vermeerderde door de geboorte van 49 m. en 52 vr. en de vestiging van 79 m. en 105 vr. en verminderde door het overlijden van 34 m. en 32 vr. en het vertrek van 87 m. en 91 vr. Op 31 Dec. was dus de bevolking vermeerderd met 41 personen en bestond zij uit 1491 m. en 1642 v., totaal 3133 personen. Er werden 23 huwelijken gesloten, terwijl 6 kinderen als levenloos geboren werden aangegeven. De bevolking van St. Jansteen bestond op 31 Dec. 1904 uit 2900 zielen. Zij vermeerderde in den loop van 1905 door geboorte met 127 en door vestiging met 89 personen. Totaal dus 216 Daarentegen verminderde zij in 't zelfde tijdvak door sterfte met 55 en door vertrek met 142. Totaal 197. Derhalve nan* de bevolking van deze gemeente toe met 19 personen en bestond zij op 31 Dec. 1905 uit 2919 zielen. Uit de Betuwe wordt aan de N. R. Ct. gemeld. De stedeling, die nooit een winter op 't platteland de kleistreken van Gelderland bijv. doorgebracht heeft, kent 't buitenleven maar van één den mooien kantde keerzijde der medaille heeft hij nooit gezien. Als de maand een r in haar naam krijgt, beginnen we reeds onze voor zorgen tegen 't aanstaande seizoen te nemen we zien onze weglantaarns en onze vetlaarzen eens na, of ze ook reparatie noodig hebben, weet uwe noteeren in ons zakboekje de data, waarop 't lichte maan is, want daarmee hebben we in den komenden winter nauwkeurig rekening te houden. De huizen der meeste Betuwsche dorpen toch liggen langs den dijk ver spreid, zijn niet aaneengebouwd van daar, dat in tal van gemeenten van straatverlichting geen sprake is. Op donkere avonden gaan we niet uit dan gewapend met een flinke lantaarn een kleine afwijking van 't rechte spoor zou ons in de sloot, en bij hoog water zelfs in de rivier doen „belanden." En willen we onze avondbijeenkomsten van kerk, Nut, familiebezoek, enz. goed bezocht zien, dan dienen we rekening te houden met den stand der maan. Nu, dat doen we dan ook „steevast," precies als onze vroede vaderen. Treffen we eén „kwakkelwinter," zooals dezen met veel mist en regen, dan mogen we niet vergeten, dat de openbare wegen alhier maar van grint en dus niet altijd begaanbaar zijn. Moeder de vrouw durft 'ter dikwijls niet op wagen, 's avonds de deur uit te gaan„um de modder wid-deen ze heeft groot gelijk, want soms is 't voor ons, mannen, 'n heele corvee, den modderpoel door te baggeren. Het onderhoud der wegen behoort gedeelte lijk tot de taak der polderbesturen en hoe sérieus deze soms hun taak opvat ten, heeft een uwer correspondenten in deze streek meer dan eens verteld. Dat bij de verspreide ligging der woningen de gezellige omgang 's winters eenige opoffering vraagt, is te begrijpen. We zien bij ongunstig weer 's avonds tegen lange wandelingen op, vooral tegen 't naar huis gaan; wanneer men gezellig bij familielid of vriend een partijtje gemaakt heett en dan nog een l/2 of 3/4 uur „deur de modder mot bajen, dan héj 't vérrechtig nie veur niks, woar En toch hebben we 't heel wat beter dan onze grootvadersToen geen spoor, toen bij ijsgang ook geen boot 1 Geisoleerd lag dan de Betuwe. Per rijtuig moest men zich naar Ede of Geldermalsen laten brengen, om verder per spoor Amsterdam of Rotterdam te kunnen bereiken. Neen, dan mogen wij niet klagen en dat doen we dan ook niet. Ter illustratie nog 't volgende, dat eenigen tijd geleden hier afgespeeld is Ze waren met hun beiden bij 'n vriend op bezoek geweest; een partijtje ge maakt en nog al „veine" gehad; de groc had weer heerlijk gesmaakt. In vroolijke stemming verliet men den gullen gastheer; de lantaarn was niet meegenomen, want „ze konden den weg wel droomen". Buiten viel 't toch niet meevooral in den voortuin met zijn struiken was 't crimmeneel donker".

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1906 | | pagina 2