DE VEELEIDIES. ?«o. 66. Zaterdag 22 November 1902. I8e aarg. m Nieuws- en Advertentieblad vour Zee u wsch - V I aa n dereu. F. DIELEMAA, Buitenland. FECIIiliETOiV. C0lJlil\ Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag:- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor Bblgib 70 cent. Afzonderl. nutnm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER AXEL. Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. De pers in België is nog niet uitge praat ever den mislukten moordaanslag van Rubino op Koning Leopold. Ellen lange verhalen komen er in voor, die slechts allen op het zelfde neer komen. We nemen er dan ook het volgende uit treksel van. Gennaro Rubino, een 45 jarige Italiaan was kantoorbediende van beroep hoewel by zegt zich nooit in Frankrijk of België te hebben opgehouden, spreekt hij vloei end Frauscb. Het laatst was by te Lon den hij kwam daar 15 Mei jl. aan. Hy kon er geen werk vinden en aan gebrek ten prooi, schynt bij reeds daar te heb ben besloten de een of andere opzienba rende daad te verrichten, in verba na met zijn anarchistische aspiratiën. Hy dacht er over Koning Edward te dooden, maar kwam daarop terugby durfde niet, om dat bij dacht dat het Engelscbe volk hem zou vermorzelen. Toen kwam het plan bij ham op den Koning van Italië naar het leven te staan doch by gebrek aan geld kon bij de reis niet maken en zag er van af. Daarop ging hij met geld dat hij van de Italiaanscbe legatie te Londen had gekregen, naar België, om zijn snood bedrijf te volvoeren. Hg was daar sedert 8 dagen en bewooDde een armzalig zolderkamertje in de Rue des Bouchers en scbynt, zonder middelen van bestaan, met moeite zich te hebben on derhouden. Hij klopte althans bij meer dan een anarchist te Brussel aan om steun en het gevolg daarvan is ook geweest dat eenigen van dezen zyn ingerekend maar na hun verhoor weer vrijgelaten. „Ik heb een dochter, docter, mijn doch ter, die ik bemin, hartstochtelijk bemin en die, indien ik stierf, alleen zou blij ven, alleen met mijn oude moeder, zon der vermogen, zonder positie, in een woord ellendig Geef mij dus nog eenige levensjaren want ik begryp zeer goed, na hetgeen ik gisteren heb ondervonden en heden ondervind.dat er in mij een diep gekwetst orgaan moet zgn, en het is geen lang leven, dat ik nu vraag. Gisteren, in den laatsten tijd, toen ik plannen maak te en mijn toekomst regeide geloofde ik een toekomst te hebben ik bere kende tien, vijftien, twintig jaren maar tbaDS is het slechts éen jiar, dat ik vraag slechts eenige maanden, den tijd om mij ne dochter uit te huwelijken belooft ge ze mij?* „Hoe! of ik u maanden beloof Iwel ik beloot u jaren, zooveel jaren als waarop ge gerekend hebt.* En docter Graux herhaalde deze be lofte maar hij behoorde niet tot die Klas se van Overtuigende geneesheeren, wel ke hun zieken weten te bedri 'gen. inte gendeel, hij was een oprecht, rondborstig eenigszins brutaal man, onbekend met de kunsi van liegen. Wat hij dacht zeide Na zijn arrestatie vond men op Rubi- no's kamertje niets ian oen oud valies, waarin, behalve zijn paspoort, eenige oude hemden, een wollen reisdeken, eenige prentbriefkaarten met Koning Leopold's beeltenis, en die van Prins Albeit eri zijn gemaliD, een plattegrond van Brussel en enkele anarchistische en anJere kranteo. Op het plan van Biussel wasmetiooden inki de weg aangeduid, dien de Kon. stoet van het paleis naar de Sl. Gudule zuu volgen. Eindelyk was er nog een blikken doos met 44 patrouen iD de valies die patronen passen alle op de revolver waarmee de aanslag is gepleegd en die hem, gelyk nader is gebleken, door een Fransen man, terstond na het misdrijf, werd ontwrongen. Rubino heeft bekend anarchist te zgn nooit had hg tot eenige groep behoord ng zegt geen medeplichtigen te hebben en uit eigen beweging naar de ingeving van zgn gemoed gehandeld te hebben. Te Londeu, bg een uitverkoop van een lom merd, had hij de revolver gekocht en hij kwam naar Brussel om te schieten op Koning Leopold. Sinds zijn aankomst ging hij dagelijks Baar de sratious om te zien of de Koniug, die aiwezig was, ook terug kwam. Zaterdagmorgen besloot hij zijn aanslag te plegen in de kerk. Hg gmg er vroeg binnen en bleef staan, want geld voor een stoel had hij nietdicht bij de deur waardoor de Koning binnen moest komen, posteerde hij zich, maar even voor don dienst weiden alle men- schen van daar veiwijderd zoo weid hg tegen zijn Zin geposteerd op een afstand, die het hem onmogelijk maakle goed te mikkon en om de eerewacht der soldaten hij volkomen goed, wat hij niet dacht zeide hij slecht, en nog slechter als hg er zich op toelegde. In weeiwil van den overvloed zijner woorden en de opeenstapeling zijner re denen gelukte het hem niet fmjnhear Margueritte te overtuigen, die den go- heeien dag naar hem geluisterd zou heb ben, altoos in de verwachting in een nieuw woord een reden van hoop te vm- deu. welke hem alles wat de docter tot )U gezegd had niet gegeven bad. Na het vertrek van den docter kwam hij weder in een wezenlooze slaapzucht, doch zonder dat nieuwe toevallen ontston den. Zoo bleef hij verscheidene uien zonder een woord tot zijne moeder te richten, geen andere zorg schijnende te hebben an die om adem te halen. Evenwel richtte hij op zyue dochter nu en dan droeve blikken, die te k. rmen gaven dat hij volkomen bij zijn kennis was en hij eigenlijk aan ziehzelven dacht. Maar uit vrees hem eenige aandoeniog te vei ooi zaken, durfde Helena hem niet toespreken en hem vragen waarom hg haar aanzag met zooveel teederheid en dioeflieid: overigens begreep zij maar al te goed wat hij haar zou antwoorden. Van een oogenblik gebruik makende at zijn moeder zich verwijderd had, riep tiij zijn dochter aan zijn bed. Kom, ik moet u spreken, zeide hij, luister zooder mg te ouderbieken, en ant- in de kerk niet te raken, besloot hy post te vatten in de Rue Royale en bij 'i uitgaan der kerk zijn slag te slaan. Het overige kennen we al. Toen de politie hem, met veel moeite uit de handen van het volk haalde, dat hem wilde vermoorden, riep hij»Ik was ongelukkig bij het zien van al dien rykdom*. Hg verklaarde bij zyn verhoo- ren hoegenaamd geen spyt te hebben van zgn daad en hoopte, dat een a' der beter dan hij slagen zou. Eigeoigk was het hem onverschillig geweest op welken sou- veroin hij, uit kracht van zijn anarchisti sche beginselen zou schieten. Doch wat hij in de Engolscbe bladen had gelezen over de jongste gebeurtenissen te Spa, had de gedachte bg hem doen rgpen om Koning Leopold tot slachtoffer te kiezen. Rubino, wiens anarchisme onder zijn partijgenoten verdacht was (want hg bleek te Londen als spion tegen de anar chisten in di«nst te staan van bet Itali- aansche gezantschap eu moet menig partij genoot hebben verraden,) verdedigt zijD handeling met oen beroep op de voorkeur die hij aan de individueele actie geeft. Zonderling is bg dat alles zyn. verklaring geweten te hebben, dat de Koning in het eerste rijtuig zat. Toen bg het nade ren van den stoet Rubino zijn revolver wilde trekken om te schieten, zat deze met den haan in de voering van de jas vast, en in den korten tijd die noodig was om het wapen los te maken, reden de beide eerste rytuigen voorbg. Toen schoot bij, maar op het derde. Alle voorloopig onder verdenking van medeplichtigheid gearresteerde anarchis ten te Brussel, zijn weder vrygelaten. woord mij met alle oprechtheid als een eerlijk eu oprecht meisje gelyk ge zijt.« Zij nam zijn hand en kuste ze teeder lijk- „Ja, vader. Ik heb mijnheer Graux gevraagd wat hij van myn toestand dachthij heeft geantwoord om op alle wijze mg gerust te stellen, maar mg niet. gerust gesteld. Ik voel mij verloren, mijn arm kind, Vader!* riep zij uit. Miar zij bedwong zich en in weerwil van haar wanhoop had zij de kracht een glimlach op haar gezicht te brengen. Zou ik. indien ge in gevaar waart,* zeide zij, zoo rustig zijn ikuw doch ter, die u zoo inöig lief heb.* »Ik heb u verzocht mij niet in de rede te vallen,* hernam hij; „wat ik zeg, moet gezegd worden, zelfs op 't gevaar af u tot wanhoop te brengen en mgn kwaal te verergeren; want ge begrijpt, lat het niet zonder een wreed gevoel van smart is. Luister dus en antwoord mij -als gij mij gehoord hebt. Ziet ge mij zoo ongelukkig bij de nadering van den dood, dan is 't omdat ik aan u denk, dierbie dochter. Ik wist natuurlijk, dat ik u den een of anderen dag zou moeten verlaten, maar ik wist uiet, dat zulks zoo spoedig, op vgftig.jarigen leeftijd zou ge schieden. »Ik geloofde nog vele jaren voor mij te hebben om u te beminnen en u eon onbezorgde toekomst te verzekeren, wat Het Belgische blad Vooruit" vraagt met verwondering, waarvan Rubino uit Engeland naar 3elgië is gekomen. Het oordeelt dat de aanslag op een voor den Koning gunstig oogenblik fs gekomen. zef?gen niet, dus leest men in dat blad, dat hij vooi bereid is, wij hebben de noodige bewijzen niet om die opinie te staven. Maar wij hebben het recht en den plicht aan te stippen wat ons zonder ling voorkomt in geheel dat spel. Rubino is anarchist, maar voor hij anarchist was, vei vulde hij de rol van geheimen politie man te Londen. Dit komt al heel ver dacht voor. Hij komt naar Brussel om Leopold II te dooden. Was er dan in Londen niet te moorden? Is Edwaid VII zooveel beter dan Leopold II. De eene buit de Congonegers uit, de andere pluimt de Boeren, als hg ze niet vermoordt. Zou men voor het verschil in het water willen springen? En een arme anarchist getroost zich de reis van Londen naar Brussel, met zes centen op zak, om op Leopold II te komen schieten. Hij kan een olifant treffen in Engeland en hy komt een mug zoeken in België. Aan wie komt dit natuurlijk en verklaarbaar voor Aan ons in elk geval niet. En de houding der burgerpers vcrstei kt ons in onze ziens- wyze. Inderdaad, men lokt deze overdrijving uit door de overdrijving ter andere zijde. In de gevangenis is Rubino heel opge- ruimd, lacht en zingt en zegt, dat hg liever Caserio speelt dan Luccheni of Bressi. Ook geen bewijs van normale opvatting. De politie kon nog geen complot ont dekken. Het proces zal in December plaats hebben. ik niet gedaan heb. Ach, hoe onvoorzich tig bon ik geweest, om op de toekomst te rekenen. Kortom, het verleden is on herstelbaar, en ik heb ten minste den troost, dal gy net mg niet verwijten zult »Goede God!* Van niet uit het tegenwoordige al het mogelijke getrokken te hebben, zoodat, wanneer ik onder deze krisis bezwijk, gij zonder vermogen, zoudei geld, in armoe-, de zijt Ziedaar mijn angst, mijn folte ring Hij zweeg schier slikkend; maar na eenige oogenblikken hernam hij: >Ik wenschte zoo vurig u niet alleen achter te laten. Ik heb u over Kadou en zijne vei wachtingen gesprokenmaar nooit hebt ge mij hierop duidelyk geant woord, en ik heb niet verder aangedron gen, omdat we den tgd hadden en ik u niet wilde uithuwelijken, vóór dat ge uw een on-twintigsle jaar bereist hadt. Maar dien tgd hebben we niet meer, en nu moet ik bg u aaudringen om hierop te antwoorden hoe denkt ga over Radou Welke gevoelens boezemt hij u in? Zoudt ge hem tot echtgenoot willen?* De oogen neergeslagen zweeg eg lang. Wei waarom antwooidt gg niet?* »ümdat ik u het oprecht eu eerlijk aut- woord wil geven fat ge verlangt en dat ik zoek; want toen ge mij over Radou spiaakt, dacht ik er niet aan mij zei va te vragen welke gevoelens hij my inboe zemde en of ik hem tot echtgenoot zon

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1902 | | pagina 1