DE TEEtilDIED. 1 No. 65. Woensdag 19 November 1902 18e Jaafg. U Likl Nieuws- en Advertentieblad voor Z e e u wsch - V I a a ml ore li. F. «IELEMAA, Provinciale Staten van Zeeland. F E CI L l< E T 0 N. l> coniWT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond abonnementsprijs" per 3 Maanden 50 eentfranco per post 60 cent voor Belgik 70 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER AXEL. Ad verten ti en van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken rege meer 5 cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal *ZZTlën v°f?en fTanC0 'n8'ewacht. uiterlijk tot Dinsdag- en Vrudagnamiddag TWEE uren. In de jU Vrijdag gehouden zitting van de Staten onzer provincie is o a het volgende behandeld RENTELOOS VOORSCHOT H0VTEVTS8E Op het adres van den gemeenteraad van Hontenisse om een renteloos voor schot uit de Provinciale fondsen tot de helft der, op 15.500 geraamde kosten voor bekeiing van een gedeelte van den Marcadijk en van de Noordplaat in die gemeente, stellen Ged. Staten voor af wijzend te beschikken. Het algemeen versiag der afdeel ingen worde uitgebracht door den heer Fruytier. De overgroote meerderheid der leden in de verschillende afdeelingen vereenig- de zich overigens met het voorstel. De voorzitter deelt mede dat Gedepu teerde Staten in dit verslag geen aan leiding vinden wijziging in hun voorstel te brengen. De heer Fruytier verdedigt het ver zoek van de gemeente Hontenisse. De ingezetenen van die gemeente stor ten evengoed als inwoners van andere gedeelten hunne penningen in de provin ciale kas en hebben evenveel recht op ondersteuning waar het verbetering van wegen betreft. Van het Kroondomein is in dezen weinig te verwachten. Spreker tracht verder het groote be lang van de voorgenomen verbetering aan te toon en. Hij wijst er op dat het gedeelte weg, waarvoor het renteloos voorschot wordt gevraagd, veel begaan wordt door school kinderen, die nu. door een slechten toe stand van den weg, meermalen moeten verzuimen. Dat de financieele toestand der provin cie bezwaar zou opleveren, neemt spre ker niet aan zoolang niet door Ged. Sla ten bewezen is dat dit het geval is Is dat zoo, dan zouden ook aan ande re gemeenten renteiooze voorschotten moeten worden geweigerd Het bedrag, van de provincie gevraagd bedraagt niet zooveel, wanneer men re kent dat zij toch alleen de rente verliest. Er wordt ruim 4400 gevraagd, dus is de rente niet groot. Spreker stelt voor aan de gemeente Hontenisse een renteloos voorschot te verleeuen van 4425 voor den weg door de Noordstraat tot de buurt Knapaf. De heer Siegers meent dat het niet gemakkelijk is op dit ingrijpend voorstel nu dadelijk te beslissen het is gewenscht dat eerst een onderzoek worde ingesteld. De heer Fokker meent dat het niet aangaat nu een besluit te nemen waar men niet weet, of het kroondomein ook zal genegen zal zijn ten opzichte van den nu bedoelden weg hulp te verleenen De heer Fruytier stelt nu voor de be handeling dezer zaak te verdagen tot de volgende vergadering. Die motie wordt voldoende ondersteund Ze wordt in stemming gebracht en aangenomen met 22 tegen 13 stemmen. Tegen stemmen de heeren De Jonge, De Casembroot. Bolier, Van Teijlingen. Siegers, Van Lijnden, Vader, Lucasse, Maas. Wisboom. Verstegen Loois, De Veer en Houterman. 10) VIII. Er ontstonden geen nieuwe aanvallen, noch in den nacht noch in den morgen van den volgenden dag; evenwel was bet eerste deel van den nacht slecht. Mynheer Margueritte lag met hei hoofd boog en bet bovenlijf door kussens ge steund ofschoon door slaap overmand had bij niet kunnen slapen nu en dan sluimeide bf]. en aan zijne sponde zitten de, hoopte Helena dat hij eindelijk in slaap zou komen; maar schier oogenblik kolyk zag zy zijn hoofd voorover vallen 9n Plotseling ontwaakte hij in doodsbe nauwdheid. Toen de geneesheer te tien uren s'avonds terugkwam en vernam dat mijnheer Mn- gueritte twaalf of vijftien maal pijnlijk ontwaakt was, verklaarde hij zulks aan de angstige Helena. »Als de ademhalingswerktuigen belem merd zijn, is de natuurlijke bewegiDg j her spieren, die gewoonlijk tot de adem haling dienen, niet meer voldoende dooi de krachtige opzuiging van luebt, moet ®en vrij ademende spieren nu, die hjj deze krachtige opzuiging werkzaam J|]n eu ie borstholte uitzetten, worden door den wil beheerscht die, wel te vei staan, wanneer man niet slaapt wei keu kan; vandaar dat plotseling ontwaken.* Evenwel bad hij tegen dan morgen een weinig kannen sluimeren, en Helena had bevel gegeven dat men zijn slaap niet zou storen voor do eerste maal was or niet geluid, en de door een knecht ge wekte onderwijzers hadden de leerlingen opgeroepen, die een kwartier later Jan gewoonlijk, wat zij zeer vieemd vonden, in stilte naar de school waren gegaan. Die weinige uren rust deden hem veel goed, en toen de geneesheer des morgens vroeg kwam voor zijn eerste visite, kon- stateerde hij een zekere beterschap, voor namelijk wat zijn moreelen toestand be trof, die den vorjgen dag onder het ge wicht van geestverdoving tot volkomen onverschilligheid overging, als had de dood hem reeds aan die zijde bereikt. Niet aileen kon hij de vragen van den geneesheer beantwoorden, maar hem zeil ondervragen. Op zeker oogenblik verzocht bij zijn dochter de kamer to verlaten ec hem eenige minuten met den docter alleen te laten. Toen zij zich verwijderd had, vroeg hij »Ge vermoedt, waarschijnlijk, docter, de reden waarom ik mijne dochter verzocht heb, ons#onder viet oogen te laten Zeg mij onbewimpeld noe het met mij gesteld is. Wat heb ik te hopen, althans zoo bil mij vergund is te hopen 'U Het Ged, College stelt voor in te willi gen het verzoek der naamlooze vennoot schap STOOMTR4M HELST WAL/,OORDEN om verlaging van den termijn waarop de geheele onderneming dient gereed te zijn en nu te bepalen dat de geheele onder neming uiterlijk 1 Augsutus 1903 in ex ploitatie kome en onafgebroken blijve. Het algemeen verslag der afdeelingen wordt bij afwezigheid van al de rappor teurs uitgebracht door den griffier. In een afdeeiing werd door een lid de opmerking gemaakt, dat het zeer vreemd moest voorkomen, dat het tramcomité nu verlenging aanvraagt voor den termijn van exploitatie, met het oog op de moei lijkheden, die ondervonden worden voor den aankoop van terreinen voor den zo- merweg. Dat lid is van meening dat met de betrokken eigenaren te laat on derhandelingen zijn aangeknoopt gewor den om de benoodigde gronden te koo pen, en daarin de reden te vinden is van de moeilijkheden. Hij is van meening, dat de gevraagde verlenging wel kan toe gestaan worden, doch zag gaarne aan de toestemming toegevoegd de bepaling, dat de wagens voor personenvervoer zullen rijden tot boven op den dijk te Walzoor- den om te voorkomen, dat de reizigers te voet het eind weg zullen moeten af leggen langs een modderpad, begrepen tusschen den voet van den dijk of opril en den steiger. Ook werd dooi dat lid mededeeling ge daan van het zeer slechte onderhoud van den provincialen weg Hulst -Walzoorden en den Wensch uitgesproken, dat een Hoeof het u vergund is te hopen het wordt u bevolen het is een voor waarde van genezing." »Ik bid u, spreken wij oprecht. Giste- ien wisi ik mij geen rekenschap van mijn toestand te geven, maar hedenmorgen ol schoon niet in het bezit van al mijn geest vermogen», begrijp, voel ik dat mijn toe stand zeer ernstig is.* »Volstiekt niet." »Ik voel het.* Waarom zulke denkbeelden te koes teren. Niets is nadeeliger voor u.« «Bevrijd my er van, docter. ik ver- I mg niets liever,* zei mijnheer Margue ritte met treurigen glimlach; »wantniet zonder schaamte, moet ik bekennen dat ik my met cla gedachte aan den dood nier gemeenzaam kan maken.* Moeilijk en lang ademde hij. Maar lieve mijnheer, ge zijt pooit dooi den dood bedreigd geweest, stel u dit geheel uit het hoofd; ge zijt ziek. an ders niet, en deze ziekte zullen wij met zorgvuldigheid en behoedzaamheid ge makkelijk genezen Welnu, docter, genees mij, ik zal al les doen wat ge eischt; snij mij de ar- ineu, de beenen af, trepaneer my, ik zal niet klagen; maar laat mij niet sterven." Hij baalde weer adem, nu langer, moei lijker. Ge vermoeit, ge windt u op,« zei de geneesheer, »dat is hel niet, wat ik u verzocht heb.* strenger toezicht zal worden gehouden op dien weg. Een ander lid in die afdeeiing kon zich vereenigen met het aangevoerde en hoopte, dat de Hoofdingenieur by opna me ven den tramweg ook eene opneming -aal doen van den hoofdweg ea overwe gen, opdat een einde kome aan het thans bestaande gevaar, gelegen in het verschil van niveau tusschen de spoor staven en den kunstweg In een andere afdeeiing werden door een lid de volgende vragen gesteld: 1° Van welke voorwaarden der vergun ning verzoekt de concessionnaris onthe ven te worden En zullen die eventu eele wijzigingen ter visie worden gelegd van belanghebbenden 2° Wat moet worden verstaan door de woorden van de geheele onderneming voorkomende in 2« van het besluit? Wordt daarmede bedoeld de geheele op levering der lijn Vanwege Gedeputeerde Staten werd hierop geantwoord, dat de wijziging der voorwaarden in verband staat met de onteigening van enkele perceeltjes grond langs de lijn, waarbij de concessionnaris moeilijkheden ondervindt en waarvan het in exploitatie brengen niet behoeft afhankelijk te zijn wat zonder wijziging van de voorwaarden wel het geval zou zijn; deze wijzigingen zullen niet ter visie behoeven te worden gelegd Wat de tweede vraag betreft, luidde het antwoord dat de bedoeling is de bij drage eerst opvorderbaar te doen zyn, als de onderneming volgens le van het besluit geheel in exploitatie zal zijn ge komen. J 6 »Laat my u eens voor goed zeggen wat ik u te zeggen heb en daarmede algedaan. Het is met uit lafhartigheid dat ge mij zoo sterk aan bet leven ziet ge hecht, maar thans te sterven zou voor waar vreeselijk zyD, Het zou mij aau de voorzienigheid doen twijfelen. Wees in dachtig dat ik dertig jaren gear beid heb om te komen waar ik thans ben dat ik nauwelijks het beloofde land bereikt heb. en ge zult begrypea dat ik niet zou wil len sterven zonder er binnen le zijn. Ik zou mij aan mijn noodlot overgeven en niet pogen tegen te worstelen, maar ik heb mijne dochter, docter Hij moest zwijgen om te ademen, lucht ontbrak hem. eu hy kon het niet anders dQon, dan door zyn hoofd achterover to houden, de schouders op te heffen en Jen mond wijd te openenal de spieren van zyo bleek gelart waien sterk gespannen. Toen by een weinig lucht in zijn lon gen had gekregen, en zijn hart eeuigzins ontlast was van bat bloed, dat het over stelpte, hernam bij „Ik* heb een dochter, docter, myn doch - tei, die ik bemin, hai Utocntelijk bemin en die, indien ik stierf, alleen zou blij- ven, alleen met mijn oude moeder, zon der vermogen, zonder positie, in een woord ellendigi Geef mij dus nog eenige levensjaren want ik begryp zeer goed. na üeLgden ik gisteren heb ondorvonrWi en heden ondervmd.dut er iu my een diep gekwetst oigaan moet zyn, en het is geen

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1902 | | pagina 1