Dokter J. d. GALSËIJDE, llechtszaken Uenieiigd Nieuws üitslüitelijk raadplegingen voor Keel-, Neus- en Oorziekten Specialist voor Keel-, Neus- en Oorziekten. Marktberichten. üegse i/« gulden dtts 8»/4. Zoodra in Nedeiland de prijs hooger wordt voeren de Duitscbers uit en daalt hij weder. Het vervoer naar EngelaDd is van Hamburg nit niet duurder dan naar Nederland, dus ook ïd Engeland is de prjjs 8lU gulden. Willen wij dus, wanneer in Nederland suiker niet meer noodig is toch suiker verkoopen, dan moeten wij onzen prijs verlagen tot 8 om de exporteurs in staat te stellen voor 8I/4 gulden in Enge land te verknopen. Wordt vervolgd - De heer K. Bosma rijksveearts te Wommels (Friesl.), heeft in zijn uitge breide praktijk dit jaar reeds veel meer dan duizeDd varkens ingeënt tegen de vlektziekte, met het gevolg, dat slechts één dezer dieren aan die zoozeer gevrees de ziekte is bezwekm. Tengevolge van de resultaten dier inenting ziet men te genwoordig iD den Frieschen greidhoek, waar vroeger iu den zomertijd .geregeld de meeste varkens door genoemde ziekte werden aangetast en hun eigen dood stier ven, als men ze niet terstond, nadat ze waren aangetast, afmaakte, bet getal var kens bij de veehouders aanmerkelijk toe- semen. Enkele boeren hebben he.t reeds tot een honderdtal gebracht. Jammer slechts dat nu weer een andere vjjand, de z.g.n. varkenspest, welke reeas in sommige stieken des lands groote verwoestingen ajnricht onder de krulstaarten, in aan tocht is, een ziekte waartegen het doel treffende geneesmiddel nog niet schgnt te zijn gevonden. AXEL, den 28 October 1902. Op de gisteren alhier gehouden vee markt waren aangebracht -38 paarden, 113 stuks hoornvee, 74 varkens en 8 schapen. f Premiën werden uitgereikt als volgt: Voor het schoonste paard van 3 tot 7 jaren, le pr^s 5, aan Ph. J. van Dixhoorn, landbouwer, 2e prijs ƒ8,- aan Ph. J. van Dixhoorn voornoemd. Voor het schoonste hengst of merrie veulen beneden het jaar oud een prijs van ƒ2,— aan M. Wolfert, landbouwer. Voor het schoonste veulen van 1 tot 3 jaren oud, le prijs 4 - aan M. Moes, iandbouwer, 2e prijs 2,50 aan Ph. J. van Dixhoorn voornoemd, j Voor den schoonsten dekhengst van 2 tot 7 jaren oud een prijs van 5, aan Ph. J van Dixhoorn voornoemd Voor de schoonste baatgevende of kalf- dragende koe, le prijs ƒ5,— aan P. van Hoeve, landbouwer, 2e prijs 3, - aan A- Schelleman, koopman. Voor de schoonste kalfdragende vaars een prijs van ƒ4,— aan A. Schelleman voornoemd. Voor het schoonste 2jarig rund een prijs van 3, aan J. de Putter Jz., landbouwer. Voor deu schoonsten hokkeling een prijs van 2, - aan W. Dieleman Wz, koopman. Voor den schoonsten springstier een prijs van 5.-- aan J. de Putter Jz., landbouwer voornoemd. Voor het grootste getal paarden van tenen eigenaar ter markt gebracht een prijs van 4, aan Ph. J. van Dixhoorn voornoemd Voor het grootste getal hoornvee als 'oren, een prijs van 4, - aan W. Diele man Wz voornoemd. Voor het grootste getal schapen boven je 10 stuks een prijs van 2, - niet uitgereikt. Voor het grootste getal varkens boven Je 6 stuks een prjjs van .2,— aan J. de Meij. koopman te Zuiddorpe. Voor het vetste stuk hoornvee een Prijs van 5, - aan R. Blankert, koopman De heeren achter wier naam geen woon plaats is vermeld, zijn allen alhier woon achtig. De handel was levendig. r Zaterdag werd ten raadhuize alhier door het Alg. Burg Armbestuur aanbe steed de levering van 12x/4 M. Bombazijn, *6 M. Keterbaai, 31 M. Drol, 17V2 M. pbloemd Katoen. 100 M. Geel Katoen, 31/2 Aschgrauw Diemet, 18 paar Vrou wenkousen en 3 paar Manskous6n, waar voor werd ingeschreven door de heeren J. Platteeuw voor f 124,90 en Joz. de Feijter voor ƒ117,50 aan welke laatste de levering is gegund. Heden had in het „Gulden Vlies* ten overstaan van den notaris P. Dregmans te Axel en ten verzoeke van zijne prin cipalen de instelling plaats van eene partij onroerende goederen. Van koopen Itot en met 4 werd instel Ier dhr. J. F. Zaraan te Clinge voor 1400 den hoop; van koopen 5 toten met 14 dhr. A. Th. Rottier te St. Jan steen voor 45000 den hoopvan koo pen 15, 16 en 17 dhr. Rottier voornoemd voor 620 per 44 A. 56 cA.van koo pen 18 tot en met 21 dhr. Aug. van de Vijver te Hontenisse voor t 650 per 44 A. 56 cA. Ds. J. van den Berg, predikant bij de Geref. kerk te Sliedrecht. heeft het beroep naar die gemeente' te Ter Neuzen aange nomen Het bericht dat, in verband met de versterking der marechaussée te Sas van Gent een officier zou geplaatst wor den, is onjuist. Te Sas*van Gent worden een onderofficier en 3 manschappen gede tacheerd, waardoor de geheele vermeer dering van het korps der marechaussée in Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen stijgt tot 17 manschappen, die allen blijven onder het bevel van den tegenwoordigen districtscommandant. Bij de de vorige week te Venlo ge houden examens voor de vrije- en orde oefeningen der gymnastifk zijn 0. a. ge slaagd de heeren R J. de Theije van Koewacht, L. Rijnberg van Ter Neuzen en M. H, Geelheedt van Zaamslag, allen leerlingen der Rijkskweekschool te Mid delburg. Arrouilissemeiits-Rechtbank te Middelburg. Bij op heden (Dinsdag) door de Arron- dissements-Rechtbank te Middelburg ge wezen vonnis is B. J. A. Fz., 57 j., vroe ger boekhouder der naamlooze vennoot schap „de Middelburgsche Courant," gede tineerd te Middelburg ter zake van le valschheid in geschrift 2e het opzettelijk gebruik maken van het vetvalschte ge schrift als ware het echt en onvervalscht, veroord. tot één jaar en zes maanden gevang, met inminderingbrenging der door gebrachte hecht Door een bjjzondere omstandigheid werd te Weerdinge (Dr.) een dezer avonden plotseling in rep en roer gebracht. Al spoedig bleek, dat die buitengewone leven digheid, voorafgegaan door eeD geheimzin nige drukte, ten doel had een jonkman te dier plaatse dringend zijn plichten tegenover een meisje te herinneren, hetgeeo hjj blijk baar voornemens was te vergelen. Een talrjjke menigte, die fluks een boerenwagen tot huwelijkskoets promoveerde, begaf zich te ongeveer halfacht, onder het aanheffen van geestdriftvolle huweljjkszangen, naar de woning van den iODkman. Deze had zich inmiddels verscholen, doch spoedig hadden eenige gespierde handen hem gevat en was bij genoodzaakt het wasschopsvolk" buiten te begroeten Onderwijl was ook de betrokken jongedochter op het tooneel verschenen, die op overredende wijze den trouwriooze zjjn verplichtingen op het hart drukte, waarna het paar plaats napi op .don wagen, welke ondei daverende gezangen dooi het dorp voortrolde, gevolgd door een stroom nieuwsgierigen, die thuis hais over kop alles in den steek hadden gelaten, bij de herbergen werd halt gehouden en afge stegen verschillende woordvoerders hielden ernstige toespraken tol den weifelenden jonkman, die ten slotte de gunstigste be loften aflegde. Hartelijke felicitaties volg den, er werd gedronken en geklonken en het wasschopsvolk" had razend veel schik, totdat schjjnbaar in de beste haimoniehet toekomstige echtpaar bjj de woning der bruid werd afgezet en met rust gelaten, om hun v«rdere belangen te kunnen be spreken. Vrjjdag stonden eenige hengelaars onder Gijvenbrng in de Leidsche vaart te visschen toen een hunner een grpoten snoek wilde bemachtiger, maar daarbij het water viel. Hij geraakte tussch'n het riet en kon zich niet weder opheffen voor zijn kameraads hem konden redden was hij reeds gestikt. Zjjn Ijjk is naar Haailera overge bracht. Te Amsterdam is het ss. »Hunze IV* door de Vrijheide, een boot van de Holl. Stoom boot-Mij., aangevaren. De opvaren den ziin gered. De .Hunze" werd getrof fen midscheep ter hoogte v-an het ruimen kon, in weerwil van de ernstige schade, opstoomen tot den ingang win het Noorfl- Hollandsch Kanaal, waar ze bjj sluis Wil lem III" zonk. Een reuzachtige diefstal is te Berljjn aan 't licht gekomen. In den bekenden Bazaar van Israel hebben de 54- en 62-ja rige bedienden, gebr, Besas, die er sedert 30 jaren werkzaam zjjn, in de laatste 15 jaren verduisteringen gepleegd, welke tot een bedrag van een half millioen sjjn op geklommen een der broeders was kassier, de andere boekhouderzoo konden ze sa men werken en de diefstal jarenlang ver borgen doen bljjven. Het droevigst van 't geval is dat een der vroegere firmanten Koraraeizienrath Israel, voogd was over een van de gebroeders B. en daarom de bejde ontrouwe mannen in zijn zaak had genomen, De tegenwoordige eigenaren wilden den diefstal zelfs nu nog niet aan geven, doch de justitie is er toch achter gekomen en heeft de beide schuldigen ge- airesteerd zij zijn gehuwd, de eeg kinder loos, de ander is vader van drie kindereu. 31 Aug. ji. werd een beroemd oog arts te New-Zork, dr. Bates, by een pa tient op een zeilschip in de haven geroepen en keerde niet terug, Alle nasporingen bleven vruchteloos. Dezer dagen meldde rr.en aan mevr. Bates, dat haar man te Londen gezien was. Zjj ging onmiddellyk met haar zoontje derwaarts en vond haar man Dinsdag bij 't uitgaan va 1 een colle ge in 't Universiteitshospitaal werkelijk te rug. Hij was zeer verou lerd en vermagerd, Hij kon volgtiekt niet zeggen wat er met h"ui gebeurd was er. herinnerde zich alleen te New-York aan boord van het zeilschip te zgn gian. Waarom en boe hjj te Lon den kwam en er colleges afliep, wist hjj niet; al zjjn doen en laten is werktuigelijk en wat het opmerkelijkst is Woens dag is hjj weder verdwenen, met achterla ting van een onsamenhangenden brief, waarin hjj verklaart eenige dagen rust noodig te hebben. Men vermoedt, dat de ongelukkige in een hinderlaag gelokt, van zijn geld en instrumenten beroofd en ver giftigd werd. De politie is jjverig zoeken de naar de oplossing van het onbegrjjpe- ijjk geval. New.Yorksche bladen hebben uitge rekend, dat Pierpont Morgan, de man van de trusts, van de geweldige flnancieën en industrieëele operaties, sedert het begin van dit jaar, d. i. in 10 maanden, bijna 42 millioen dollars heeft verdiend. Een klei nigheid die neerkomt op nagenoeg 15.000 gulden inkomen per uur 1 In het nooiden van Zweden is de oogst geheel (mislukt. Onder de arme be volking is de hongersnood zoo groot, dat vele scholen ledig staan, wjjl de ouders geen voedsel hebban voor de kinderen. Het Russische gouvernement heett een cre- diet van een millioen roebel aangevraagd om aan de districten, waar de oogst ook is mislukt, door leeningen te helpen in het aanleggen van wegen. Een vreeselykeu dood vond Zater dag een stoker op den Manchester-Black- peol sneltrein. Terwijl hy buiten den kap van zijn locomotief leunde boog hy zich te ver voorover, met het ongelukkig ge volg dat hy tegen een telegraafpaal sloeg en van zjjn in volle vaart zjjnden trein geslingerd werd. Dood en verschrikkelijk verminkt werd hjj later op de spoorbaan gevonden, In de Staafskruitfabriek te Nora (pró. Murcia) heeft een ontploffing groote ver woesting *peroor«kiiVt en vijf personen zjju daarbij zwaar en zeven licht verwond. De hrapd, die door de ontploffing ontstond, werd gelukkig dadelyk gebluscht. anders zouden de gevolgen van de ramp niet te overzien zjjn geweest, vwntf «r was 45000 kilo kruit in het gebouw aanwezig. in de 7 verdiepingen hooge gebou wen van de fabriek van vruchtenjams te Chicago heeft Woensdag een geweldige brand gewoed; vijf man zjjn daarbjj om het leven gekomen, acht zwaar gewond en zeventien worden ver®ipt, De brandweer trelooft, dat nog Ijjken onder de puinhopen liggen. De materieele schade wordt op 480.000 dollars g-schat. Den arbeiders, die zich op de bovenste verdieping bevon den, was alle aftocht geheel afgesneden. Velen ontsnapten met moeite door gewaag de en gevaarvolle stapp-m te doen zjj die om het leven kwamen, zjjn uit de vensters gesprongen en te pletter gevallen, In een dezer nachten werd de kapi tein N. Duchoix te Assen uit den slaap gewekt door een hevig gejank van zjjn hond, die aan een ketting was vastgelegd. Aangezien op eenig toeroepen van den eigenaar het gejank niet ophield, begaf de heer D. zich naar den hond om te zien wat er aan haperde. Inmiddels was het ge jank minder geworden, en bleek, dat het dier zich aan den halsband gewurgd had. Zjjn meester kon hem nog juist den laat- sten snik zien geven. De kapit-in, van oor deel, dat er nog wel iets gedaan kon wor den om de levensgeesten weder op te wek ken, pakte h6t dier beet bjj voor- en ach- terpooten en paste toe de voorschriften om drenkelingen weder terug iu leven te bren gen. En ziet, Dadat de kapitein een zeven malen met de voorpooten de vereisohte be wegingen gemaakt had, was het leven we der zoodanig teruggekeerd, dat het dier uit dankbaarheid de handen zjjns redders kon likken. Vlaamsche humor. Jantje, en manneke van viere vjjf jaar, stond op van d'tafele en zei plat af waar hè ging. »Zfide nie beschaamt, zei zyo meedre, zeue onbeschoft te zjjn en zulke leelyke dingen te zeggen Wel moeére, hoe tnoek ik da zeggen (dan? Ten ieeaten, men moet da nie zeggen, ten twieeden, er zyo zesendertig manieren om beleefd te zhu per exeraple „'kGae «e keer bij den biskop van Chiperen." Eenige dag*n naerdieo zat Jantje a#n d'tafele en wierd mêe ieenp kieer zwart en blaau. Wat es't dan ventsje, zei zjjn raoedre, hette misschien ieen bieentje ingezwollen Niee, nice moedre, 't es T es den biskop die in mijn broek geschiepert bèt 1 zei lar.tsen al schrieemende. deD Maandag en Donderdag van 8 tot II uren voormiddag. N°. 43. Statiestraat, N°. 43. Siut Xikolaus (Waas) Belgiën. Hulst, 27 OCT. Ter Graanmarkt vaa heden (Maandag) waren de prijzen als volgt Tarwe 8,Rogge 6,50 Wintergerst 7,50 Zomergerst 0, - Haver 6,25 Erwten 11,Paardenboonen ƒ0,— Dui- venboonen ƒ0,- Wittebooneo -,- Bruineboonen ƒ9,— Boekweit 0, Ljjn- zaad 13, Aardanpels ƒ3 Koo+eaad .per zak van 106 liters 0, Boter per kilo 1,05, Eieren per 26 stuks 1,50.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1902 | | pagina 3