n 4 M VERLEIDING. No. 59. Woensdag 29 October 1902. 18 «faurg. e i a J Ukl M i vu w s- en Advertentieblad voor Zeeuwse li-Vlaanderen. F. DIELEMAfl, Bnitenland. FEUILLETON. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 70 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER AXEL. Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 oent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Het voorstel in de Franscbe Kamer tot scheiding van staat en kei k en opzeggmg van het Concordaat is bij de commissie en men weet nil t of men bet daar de gewone begrafenis zal geven, het lot van vele ontwerpen dan of het in de Kamer zal terugkomen. Gaan Je hooge geeste lijken met de kloosterbesturen voort met hun stiiji tegen de Republiek, die zij altijd getracht hebben te ondermijnen dan kan het er wel van komen, want een groot deel der ministerieele meerder heid - de radicalen en socialen - is er voor en elke aanval van de geestelijken is 'n wapen om de regeering te dwingen door te zetten en op eens een eind te maken aan een toestand, die steeds meer onboud baar wordt. Wanneer de heeren van de kerk echter beginnen ie zien, dat het ernst wordt met het gevecht en het Concordaat zal sprin gen, din is het de vraag, of zij niet terug zullen trekken en onder een of anderen vorm den strijd opgeven. Men weet welk een rol het geld in de wereld speelt, veel grooter nog dan men erkennen wil, reden waarom men doorgaans andere motieven opgeeft. De begrooting van Eeredienst bediaagt op het oogenblik nog 43 millioen fr.de Nationale Vergadering bracht haar op 53 millioen, maar in de laatste jaren heeft men het elk jaar een beetje ver minderd. Behalve deze 43 millioen krygt de kerk ook nog geldelijke bijdragen van de provinciën en gemeenten, kosteloos gebruik van staats- en gemeentegebouwen, onderhoud van gebouwen enz. De afge- „Een pachter van Saint-Rëau, die bom am mijn voorganger verkocht.* »Saint-Réau, een slecht gewas. Ik wil niet zeggen dat die pachter Giet eerlijk is hoewel zijn appelwijn* - zij dronk een slok en klapte met de tong hoewel zijnjanpelwijn mij vermengd schijntmaar zelfs zoo hij dien niet vermengde zou hij u toch nooit iets goeds kunnen leveren. Zoo ge wilt neef, zal ik u er van voor zien. Zooals ge weet is Bezu-Bashet bes te gewas van het gewest, en 't zou in de familie blijven, wel te verstaaan tegen den piys van den dag; goede appelwijn is voor jongelieden onmisbaar; hij ver sterkt de maagdaarbij eet men minder wanneer men iets van goede kwaliteit drinkt.* »Dat spreekt van zelf, tante dankbaar neem ik uw voorstel aan.* „'t Is hetzelfde wat uw voorraad brand hout betreft, ik zal u dien leveren zoo ge wilt. Ge stookt immers voor de jon gelieden, niet waar?* 'Zeker.* 'Welnu, ge weet beter dan ik dat er verschil van brandhout is, dat van Bezu- ffis, ,t welk niet in vochtigen grond groeit vaardigde Jules Roche heeft als Minister van Handel een onderzoek laten instellen naar al de giften en gaven, die de kerk in verschillenden vorm ontvangt en kwam tot bel eerbiedwaardig cijfer van 450 mil lioeu fr. Komt de scheiding van staat en kerk tot stand, dan houden al die by dragen op en het zou zeer de vraag zijn of de kerk die som kan missen, zonder zelf enorm schade te lijden, want er zijn onder da geloovigen zoo heel veel on- of slap geloovigen, dat er weinig kans be staat door vry willige bijdragon of kerke- lijken omslag een som bijeen te brengen, die in de verte reikt bij betgoeD thans door den Staat wordt betaald. De Wet beeft zich te Londen laten over halen om den correspondent van de Pa nische »Matin« te woord te staar,. De Wet klaagde over het Europeescbe kli maat hij voelde zich onlekker, had pijn in de beenen, zonder bepaald ziek te zijn Ook wat heimwee? vroeg de correspon dent. Misschien wel, antwoordde de gene raal. De Wet sprak met weemoed over de vernieling van zijn hoeve waar de Engelscben alles, tot de boomen toe, met den grond gelijk gemaakt hebben. Alles moet van voren af aan begonnen worden en zonder middelen. Maar de natuur zal ons wel helpen, meende hij. Hij voelde zich vellicht nu zijn boek af was. Toch was bij voornemens noch een boekje te .chryven over bet spioneeren. Toen de correspondent vroeg, of de generaal voor zijn vertrek nog met Chamberlain spre ken zou, antwoordde hij bevestigend ten minste, de Wet dacht, dat het zijn nut kon hebben er waren nog zooveel din- is droog en hard, het verbrandt niet gauw en warmt* Ik neem uw brandhout tante. „En ge moet ook aardappelen hebben wat En eea grooten voorraad ook. Gij, een geleerde weet dat er geeD betere dan die van Bezu-Bas zyn meel achtig, zoet, voedzaam een mud mijner aaidappelen is meer dan twee van elders. Na de aardappelen kwameo de eieren, de boter, de melk »goede znivere melk zonder een druppel water vooi dien ar me kinderen", noten kaas, boonen zelfs uitte zy bet denkbeeld dai het in het be lang van baar neef zou zijn, zoo hy het noodigo graan voor de voeding der leer lingen kocht, bet deed malen, en aau de broodbakker bet meel leverdedat zou zeer economisch zijo. Hoe genegen mijnneor MargueriUe ook was, om dat alles aan te nemen, ver wierp hij evenwel dat denkbeeld en zij was kiescb genoeg ei niet op aan te drin gen men moet zich weten tevreden te stellen, niet waar? De weigering nam zij bem niet euvel, en zelfs vond zij vriendelijke woorden om om hem te komplimenteeien, zij die nooit anders deed dan de menschen onheusch le behandelen. Vrouw Margueritte sprak niet, maar gaf er zich somwijlen aan over haar zoon met aandoenlijke nieuwsgierigheid te Do- schouwen, alsof zy zich vroeg »Is het mogelijk Is het wel mijn zoon dien ik gen na te gaan en op te helderen. De generaal verklaarde zeer tevreden te zijn over de ontvangst in Nederland en België, te Parijs en te Berlijnook de financieele resultaten vat de reis droe gen zijn tevredenheid weg. De generaal bevestigde, dat hij over acht dagen naar Zuid-Afrika terugkeert. De Wet keert dus narr Zuik-Afri ka terug. Dat zal menigeen leed doen want in het driemanschap was De Wet vooral door zijn humoristische gave, de meest aantrekkelijke figuur. Zijn vlucht- tochten in den Vrijstaat hebben het meest op de verbeelding gewerktmen had hem den bijnaam moeten geven van den vlie genden Hollander. Maar zijn vertrek is verklaarbaar. Kort gezegdDe Wet kan hbt hier niet uit houden indien by bet nog langer vol hield zou hij door de algemeene bescba vingsziekte, neurasthenie, worden aange tast. Altijd tusschen de wielen, altijd te moeten spreken, wat men reeds zoo dik wijls gezegd heeft, en niet uit volle be wustzijn, maar afgemeten, berekenend, omdat men niet kan zeggen wat men wil, steeds aangegaapt als een vreemd dier, nooit gezond werk, dat is voor hem niet uit te houden en hij is de eanige niet. Nu hij zich tijdig terugtrekt, willen we hopen, dat deze tocht, moelijker dan menige vlucht voor de Engelscben, geen blijvend nadeel achterlaat. Toen De Wet in Europa kwam, was hij reeds vermoeid van ongewoon werk, het schrijven van zyn herinneringen aan den oorlog. Daarbij kwam de ziekte van zijn kinderen, de dood van een jongen zijn dertienjarige dochter was volgens dé als direkteur wedervind En hij, dien blik ziende, eD er de uit drukking van begiijpend. voelde zljnhait tegelijk vervuld vanvreugd en hoogmoed zijne familie was trotsch op hem toen zich vergelykend bij hetgeen hij geweest was en hetgeen bij thans was, den weg metende, afgelegd sinds den dag, toen bij in deze school was gekomen, als een kleine beursleerling, zoon van een arme weduwe, tot het oogenblik dat hij er als hoofdleeraar terugkeerde, was ook hij op zich zei ven trotsch. Men was aan het des sert hij verliet de tafel zeggende dat men zou voortgaan, en hy oogenblikke lijk terugKomon. Dat „oogenblikkeiijk* hield tamelijk lang aan; eindelijk opende zich de deur en hij veischeen in zyn galacostuumzwarte tabbaard met gele, gewatteerde stroken, gelen gordei, geel manteltje met herme lijn en gele baret met fluweelen zoom. De twee boerinnen waren verstomd en beschouwden hem met bewondering. »0 mijn zoon zei vrouw Margueritte, »hoe schoon zijt gij. Hij had zich in al zijn heerlijkheid wil len vertoonen, IV. Mijnheer Margueritte had zijn plaats aan tafel weder ingenomen en, de baret op het hoofj, de mouwen van zijn kleed opgestroopt, dronk hij smakelijk en mei lust zijn koffie, bedwelmd door zyn eigen laatste te Londen onlvangeü berichten iets beter, maar hjj besloot toch te gaan. Er komt bij, dat de toestand van de Boe ren in Z.-A. zoo verward en ellendig is, dat De Wet meent dat hij daar meer nut kan doen dan hier. Er zijn onder de Engelscbe ambtenaren in de oude Repu- blieken zeker eenige mannen, die met een goeden geest zijn bezield, welwillend, te gemoetkomend, maar ovei het geheel- neen nergens hebben de Engelscben er slag van om orde te scheppen in zulke moeilijke omstandigheden zjj zien niet, zij begry- pen niet; ze zijn en blijven Engelsen, ze stooten af in plaats van tot zich te trek ken. Ze begaan allerlei domheden, die verbittering brengen, zooals de bevoor rechting van de verradeis. En tegenover dit alles zyn de Boeren zonder leiding, want hun hoofdmannen zijn in Europa, waar ze oin geld ten eiDÖe het verwoes te land op te bouwen en kapitaal te ma ken ten einde de weduwen en vermink ten van den hongerdood te redden en de weezen te bewaren tegen een Engelscbe opvoeding. - Verleden week is den te Parijs ge- aresteerden bankier Boulaine aan twee rechercheurs ontsnapt. De rechercheurs waren zoo onhandig om toe te stemmen met bun gevangene in een café op den boulevard een glaasje te drinken en ver volgens met bem te dineeren in een goed restaurant, en cabinet particulier nog wel, van welke gelegenheid Boulaine natuur lijk gebruik maakte om te ontsnappen. De agenten zijn in hechtenis genomen; men denkt, dat ze niet enkel nalatig, maar ook medeplichtig zijn geweest aan geluk en dut der bem omringende drie vrouwen, die bem met teedoie en glim lachende oogen aanschouwden. Zijne moeder, trotsch op baar zoon, stelde vertrovwen in de toekomst, zij die zestig jaar lang, angstig den volgenden verbei dend, geleefd had. Zijne dochter gelukkig en bewogen door de vreugd van haar vadereindelijk tante Toutcha, die, blijmoedig de winst bere kenende, welke zij zou hebben op de le vering van appelwijn, brandhout, boter, eieren, melk, kaas en aardappelen een goed ontbijt verduwt, dat baar niets ge kost heeft. „Welnu, mamaatje,* zei mynheer Mar gueritte, na tamelijk lang deze zoete za ligheid gestaakt te üebben, »zoudtge dat gedacht hebben, toen ge mijn eeiste la kens buisje uit den rok van mijn armen vader sneed, om mij betamelyk gekleed naar school te zenden „Hoeveel moeite heeft my dat- buisje gekost, Ik wilde je zooals je schoolmak kers zieD, en drommelsdat was juist, het moeilijkste voor mij." Juist omdat ik niet zooals de ande ren kon zijn, wilde ik meer dan hen zijn door arbeid, wijl ik in zooveel op zichten minder dan hen was; en mis schien is het dat gevoel hetwelk my ge maakt heeft wat ik benmeer dan eens heb ik veel door myn kaal buisje en mijn gelapte schoenen moeten lijdendoch wauneer des Dinsdags de plaatsen gege.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1902 | | pagina 1