Landbouw. met bet losseD ran buiten iandsche kolen schepen de arbeid wordt niet bemoeilijkt en er worden nog verschillende schepen Engelsche kolen verwacht. Lafian berekent, dat de werkstaking in de Amerikaansche steenkooldistricten 157 dagen geduurd en een verlies van 140 mil- lioen berokkend heeft. De gewone pro ductie van steenkool in dezen tjjd des jaars is 1.3 millioen ton per week op het oogen- blik bedraagt zy 98.000 ton 40.00»» myo- werkers zjjn uit het steenkooldistrict ver trokken om elders werk te zoekenonge veer 17.000 werken in 38 mjjnen en 42 wasscberyen. Over den Bouwgrond. XIV. In den bouwgrond vindt men altijd verschillende gassen. Alleen als de grond zeer vast in elkander zit of by overmatige vochtigheid, ontbreken de gassen bijkans geheel. Nu spreekt het wel van zelf, dat in den bouwgrond meestal voornamelijk lucht zal gevonden worden. De lucht toch dringt in de openingen, de poriën van den grond Gelijk we reeds vroeger zagen is dit toetreden van de lucht in den grond noodzakelijk voor deD plantengroei. Doch voor dezen niet alleende lucht maakt verschillende stoffen, die in den grond voorkomen en die öf in een toestand ver- keeren, waarin zjj door de plant niet kunnen opgenomen worden of zelfs scha delijk, vergiftig, zijn voor het planten leven de lucht maakt zulke stoffen voor de plant opneembaar of onschadelijk. Verschillende grondbewerkingen hebben dan ook hoofdzakelijk ten doel, den toe gang van de lucht in den bouwgrond te bevorderen. Het braken van weleer had niet alleen door de sterke bemesting, die daarmee samenging, zulk een gunstigen invloed op de vruchtbaarheid van den grond, maar ook door de werking van de lucht, die door het gedurig omwerken van den grond in ruime mate toe kon treden en vele, anders nuttelooze of schadelijke stoffen, in oplosbaar plantenvoedsel om zette. We kunnen hierop te dezer plaatse niet dieper ingaan maar nu we toch over het om- en loswerken van den grond spreken, kunnen we even het volgende wel inlasschen. Meermalen wordt de vraag gedaan, of het b. v. niet beter zou z\jn, om stoppelland gewoon weg te laten liggen en eerst later, als de tijd van zaaien nadert, dezen grond om te ploegen naar het kermisveld." Oogenblikkelijk, schier automatisch, als gehoorzamende aan een springveer, was vrouw Margueritte. het karretje genadeidmaar haar zoon hield baar tegen, en zich daarop tot zijne tante wendende sprak hjj >Ik zal u iemand geven om u te hel pen." »Laat uw lieden geen tijd verzuimen neef,< zei tante Toutcba, „mijn zuster en ik zullen wel in staat zijn de bennt>n ie dragenmet dat werk zijn wij bekend. Komaan, zus, kom.* Maar met een waardig gelaal stak mr, Margueritte de band uit. „Vergeving,* zeide by, »maar ik wil niet dat mijn moeder, gezien wordt kal koenen naai het kermisveld dragende. Tante Toutcba zag hem een oogenblik verbluft aanmaar het was niet baar gewoonte zich te laten overbluffenin tegendeel, zij was het die de menschen overblufte en bun het zwygen oplegde. Om voor haar neef den mond dicht te houden moest zij in hem «mijnbeer den direkteur* gezien hebbenmaar lat in- stinktmatig gevoel van eerbied was kort van duur, en weldra had zy zich hersteld. «Wilt ge, na mij gedwongeu te beb- nen mijn kalkoenen te v< rkoopen, mij zulks nu verhinderen zeide zij. «Ik heb u niet gedwongen uw kalkoe nen te verkoopen, tante.* «Waarlijk! En wat hebt ge dan gedaan door mij uw moeder te ontnomen Gelooft en geheel achter elkaar af te werken Nu willen we niet beweren, dat men soms niet te veel in zijn grond kan werken met name het dikwijls ploegen kan den grond ten slotte vaster maken, dan wan neer men hem als stoppelland laat liggen De verteerde stoppels laten als het ware ontelbare buisjes in den grond achter die als zoovele lucbtkanalen gunstig kannen werken. Stellig af te keuren is zeker ook wat we eenmaal zagen voor den eersten keer den grond dieper te be werken, dan later. Zulk eene wijze van werken zal door geen enkele goede boer verdedigd worden ze kan dan ook inder daad een grond, die een goede struktuur had, in dit opzicht glad bederven Maai in het algemeen zouden we toch niet meegaan, met hen, die als regel het stop pelland zoo maar laten liggen Spoedig omploegen van den stoppel toch. brengt de lucht beter in den bodem doodt on kruiden en het laatste is niet het minst gewichtig het doodt vele insek- ten. Ook hierop kunnen we thans niet verder ingaan maar dat stoppels voor insekten een geschikt overwinteriugsoord vormen of een gunstige plaats voor voort teling leveren, zal ieder wel willen toe stemmen. Het is om deze redenen wer kelijk geen zucht, om werk te maken of te hebben, als men zich haast, zijn stop pelland licht om te rijden. Behalve lucht komen in den grond ook andere gassen voorvoornamelijk zijn dit koolzuut en ammoniak. Men moet hierbij echter wel opmerken, dat deze gassen maar niet eenvoudig, gelijk de lucht de poriën van den grond vullen, maar dat zij door den bodtm worden aangetrokken en vastgehouden. En gelijk nu de eene grond beter vocht vasthoudt, dan de andere, zoo houdt ook de eene grond meer gassen vast dan de andere. Het zijn voornamelijk ijzerroest, humus, gips en klei, die koolzuur en am moniak aantrekkeu en vasthoudeu Beide gassen zijn in den grond zeer nuttig het koolzuur werkt zeer gunstig op de oplos baarheid van sommige stoffen, die als pian ten voedsel dienen. Koolzuur verhoogt dus de vruchtbaarheid van den grond Een grond, die het vermogen heeft, veel koolzuur op te nemen en vast te houden, is dus te verkiezen boven een grond, die dat niet of slechts in zeer geringe mate doet. Maar inzonderheid de opslorping van ammoniak is als zeer voordeelig aan te merken. Ammoniak toch bevat stik stof en het is voor dit zoo onmisbaar plantenvoedsel. dat jaarlijks verbazende sommen worden besteed Chilisalpeter en Zwavelzure Ammoniak immers strooit ge, boe geleerd ge ook zijn m ogt, dat men op St. Michaëi magere kalkoenen even duur kan verkoopen als met kerst mis? Ge veroorzaakt mij een verlies van meer dan vyfhondonl frank* «Had iemand mijne moedor niet kun nen vervangen?* „Voor den prijs, die tegenwoordig de dienstmeiden gelden, niet waar? Neen, neef. Zij moesten verkocht worden, en ik verkoop ze Maar thans zult ge mij geen nieuw verlies opleggen; mén moet de aankweoking niet verachten, neef." »Ik veracht de aankweeking niet, tante, maar ik vind het niet betamelijk dat mijn moeder zich als uw dienstmeid op de markt vei toont; dat is het eigenlijk. Ik zal u zoo veel volk geven als ge noodig hebt tot uwe hulp, en zoo ge een knecht böboelt, zal bij zoo lang ge wilt ter uwer beschikking zijn.* «Als het zoo gelegen is En daar deze schikking haar volkomen beviel, stel le zij zich tevreden, slechts bij zich zelve denkeudo en zonder het te zeg gen, dat mijnheer de direkteur zeer trotsch was, ofschoon slechts de zoon zijnde van een timmerman en van een moeder die geen centime rijk was. Zonder tijd te verliezen had zij een ben aan het eene oor genomen terwijl een knecht van de school die bij bet andere oor nam, en was zij naar bet kermisveld vei trokken. „Waarom bobt ge my niet by zus Eran- men alleen om de daarin voorkomende stikstof Men zal uit het voorgaande gemakkelijk kunnen afleiden, dat zand gronden ook in dit opzicht bij kleigronden achterstaan Zandgrond toch is arm aan humus en gips en veelal ook aan yzenoest. Volgens sommigen worden de bestand deelen der lucht, zuurstof eu stikstof, wanneer deze door ijzerroest in den grond worden opgenomen en vastgehouden, om gezet in salpeterzuur, dezelfde planten- voedende stof, die iu Chili zit. En hiermede hebben we de voornaamste zoogenaamde natuurkundige eigenschap pen van den grond afgehandeld. We zouden hierop kunnen laten volgen de scheikundige eigenschappen van den bouw grond. die niet minder gewichtig zijn, maar zulk een onderwerp leent zich niet gemakkelijk voor een courantenartikel. Een korte herhaling van het voornaamste, dat we in de voorgaande artikeltjes be spraken, moge hier niet misplaatst zijn. Van alle grondsoorten is zuiver zand de zwaarste. Als zandgrond vochtig is, moge hij eenigen samenhang hebben, spoedig is die samenhang, door gemis aan vocht- houdend vermogen, verdwenen. Als een zandgrond niet hoog boven den water spiegel ligt, kan hij water opzuigen, maar anders is hij aan de grootste droogte blootgesteld. Hoe grover het zand is, des te meer heeft het van droogte te lijden. Zand houdt ook weinig gassen vast Zoodra de vochtigheid uit de bovenste laag verdwenen is, wordt een zandgrond aan de oppervlakte zeer heet Heet en droog van natuur, ontwikkelen zandgron den. als ze goed bemest zijn en door veel regen vochtig gehouden worden, soms een verbazende groeikracht. Maar blijft de regen uit en schijnt de zon krachtig, dan verandert de weelderige oase soms in een woestijn. Regen en lucht kunnen gemak kelijk toetreden en doen den aangebrach- ten mest wegzakken of verteren Daarom voldoet op zandgronden een langzaam workende mest beter, dan een snelwer kende. Spoedig werkende mest mag op een zandgrond niet lang van te voren aangebracht wordenwant dan zou de kracbt er van vervlogen zijn, als de planten er behoefte aan krijgen Wijl zandgronden arm zijn aan plantenvoedsel en bovendien spoedig het aangebrachte plantenvoedsel kwijt zija, eischen zij van den landbouwer meer dan gewone zorg en voortdurende inspanning. Een boer, die op een zandgrond nog „vooruitboert" en zoo zijn er wezenlijk - moet zeer zeker wars zijn van ledigheid en gemak zucht en vangedachtenloos werken L. F. goise laten blijven zei vrouw Margue ritte tot baar zoon, toen tante Toutcha zicb verwijderd baddat beeft baar boos- gemaakt.* «Omdat ge reeds altelang haar dienst meid zyt geweest en ik niet wil dat ge het langer zyt, zelfs geen uur, geeu mi nuut langer. Vergeving, moeder." «Je vergeven 1 Eu wat wil ik je ver geven, mijn joogen Hy had zijne moeder bij de hand ge nomen en door Helena vergezeld, voerde hij haar naar de voor baar gereed ge maakte kamer. „Wat ik wil dat ge my vergeeft," zei de hij, is dat ik blind ben geweest eD mij verbeeld heb - dat ge gelukkig kondt zyn iu het buis van jnfifiouw Toutcha, omdat ge daar de gewoonten uwer jeugd behield en by uw broeder waart. Maar gij waart bij uw schoonzuster, niet bij uw broeder, dat zie ik thans. Dat is het nu wat ge my moet veigeven, want dat men een dienstmeid van u gemaakt beeft, is de schuld mijner verblindheid „Ik heb mij niet bij u beklaagd «Neen, maar ge hebt stil geleden, wat nog jammerlijker is. Wat zal ik zeggen ik vei beeldde mij dat go, bij uw broeder zijnde, die u bemint...* «O zeker «Gij in den familiekring leefdet." «Ge moogt aan Fraugois do schuld niet geven, weet ge; hij duilt geen viuger in de asch steken zoudei vei lof van zijne De «St. Ctbevat een staat van de gevallen van besmettelijke veeziekten, iu Nederland voorgekomen gedurende de maand September 1902. In het rijk kwamen voor 14 (2) ge.! vallen van mond- eu klauwzeer, 1 (1) van kwade droes, 216 (27) van schurft, 62 (17) van rotkreupel, 219 (158) van vlek ziekte en 30 (22) van miltvuur. In Zeeland kwamen voor 14 (14) ge vallen van vlekziekte der varkens en wel te 's Gravenpolder. Hontenisse, IJzendijke, Noordwelle, Schorpenisse, Waarde en Wolfaartsdijk. De cijfers, tusschen haakjes geplaatst,! zijn die van liet aantal eigenaren. St Ct. AXEL, den 21 October 1902. De UITSLAG der Loting voor de Nationale Militie der lichting 1903, in de gemeente Axel, is als volgt: S> jj NAMEN 3 S a DER Reclam* O J c L0TELIN6EN. 32 Aug. Anth. Fr. v. d. Berg Broeder! 33 Jacobus Brakman Geen( 16 Alphonsus Modestus Breepoel 27 Cornells Joh. v. d. Gasteel 24 Theophilus de Coninck Broeder! 35 Bernardus Johannes Cortvriendt Geene 34 Jacobus Mattheus Dees Broeder! 10 Pieter Dees Geene 18 Francois Dekker 23 Leendert Deij 6 1 Pieter Christiaan Dep 1 Jacobus Dieleman Wz. .1 28 8 Jacobus Dieleman Jac.z. Andries van Drongelen 31 Abraham de Feijter 5 Johannes de Feijter 22 Marinns de Fouw 11 (juillaam van Fraaijenhove 3 Krijn Hamelink Te kleii 30 Pieter Hamelink Geent 29 Pieter den Hamer 12 And lies Hollebek 21 Willem Kaijser Broeder! 37 Cornelis Klaassen Geen» 14 Louis Koekkoek 4 Levinus Mechielsen 25 Jacob Meijer 7 Martinus Oppeneer 2 Hendrik Overdulve 20 Johannes Marinus de Putter 17 Pieter de Putter 9 Johannes Anthonie Slijpen 36 Joannis Theophilus Steel Broederl 13 Jan Wieland Geem 15 Jan Wiest 19 Petrus de Wijn Broederl 26 1 Sander Johannes Wij na Geene Gisteren had ten Raadhuize alhier vanwege het Gemeentebestuur de aanbe steding plaats van de levering van a. 5000 KG. prima Belgische anthra- ciet, grootte mM, waarvoor werd in geschreven door M Loof voor ƒ16.88, C v. d Broeke voor 16,39 en D. C. Schieman voor 14 48,"alles per 1000KQ, b. 8000 KG. mechanisch geklopte, ge sorteerde en gezeefde cokes no. 1, waar voor inschreven C. v. d. Broeke voor f 15,50, M Loof voor 12,25 en D. C. Schieman voor 11,56. De inschrijvers wonen allen te Axel en aan den laagsten inschrijver is dele- veriDg gegund. viouw.* Dat is het euvel" «Ook moet ge er Frangois' vrouw niet mee bezwa ren 't is niet om iemand ongelukkigta makeo, dat zij hen hard laat werken.' »'t Is om z>ch te verryken.* „Zij zelve werkt hard.* «Hoe het zij; uw lijden is ten einde, arme moeder; voortaan zullen we te sa men loven, en mijne dochter en ik zul len alles aanwenden om u te doen ver geten wat ge geleden hebt. Zoo ik u on gelukkig kwam te ontvallen, zou Helena er zijn eu u niet in dienstbaarheid laten terugkeeren Zonder antwoord legde Helena hare hand in die van haarvaderen drukte ze- Ze waren voor de deur der kamer ge komen, welke de oude vrouw zon bewo nen. «Zie hier uw kamer,* zei mr Margueritte. Verstomd zag zy om zich heen, en een glimlach bescheen haar kalm gelaal. j «O neen, zeide zij, dat is te f'aai voor mij." Wordt vervelgi) j

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1902 | | pagina 2