Drill i. Lmrnmm. II TESLEIJIHG. Ao. 57. ff oensdag 22 October 11)02. I8e Jaarg. twi'J IJkl Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch -Vlaanderen. F. DIELEMAN, algemeene opneming voetpaden met de kunstwerken. Herhalingsonderwijs, FEUILLETON. Buitenland. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 70 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER AXEL. Advertentie n van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. BURGEMEESTER en "WETHOUDERS van Axel, brengen ter kennis van belang hebbenden dat, te beginnen op I Novem ber a. s., vanwege de Gemeente eene zal worden gehouden van de Burgemeester en Wethouders voornoemd D. J. OGGEL. De Secretaris, J. A. VAN VESSEM. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Axel, maken bekend, dat zij die wenschen deel te nemen aan het met 1 November a. s., aan te vangen zich daartoe tot en met 25 dezer ter Secretarie kunnen aanmelden. Axel, den 14 October 1902. Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. J. OGGEL, Burgemeester. J. A. VAN VESSEM, Secretaris, II. Hot was op St. Michael de groote feest dag te Condé, de belangrijkste jaarmarkt van het jaar, en lang te voren, tien mg- löo in de rondte spreekt men over de op lien dag te ondernemen reis naai de stad zoowel om zaken te doen als zich te ver maken men praat over St. Michael zes maanden, vóór dat hij komt. Den gebeelen nacht door waren de stra len der stad, gewoonlijk rustig en stil, on vol beweging en geraasvan midder nacht tot des morgens was het een be stendig heen en weer gaan, voornamelijk io de wijk van het kermisvald. een on ophoudelijk rollen van karren, trappelen 'an dieren, hinneken van merries en veu lens, loeien van ossen en koeien, blaten 'au schapen, bulken van kalveren, knor- len van varkens, welk geraas nu en dan Plotseling beheerscht werd door het schor gebrul der wilde beesten van een mena- 60rie, wier wagens onder de boomen ge schaard stonden en welk gebrul de Porden en runderen, die op het kermis plein reeds stonden, deed beveD. Hat geraas was inzonderheid oorver dovend geweest voor de bewoaes van DE BOEREN IN BERLIJN. De intocht van de Boerengeneraals is goed afgeloopsn. De Berljjners hebben zich aan de quaestie tasschen den Keizer en de generaals niet gestoord en waten bij dui zenden tegenwoordig om het welkom toe te roepen. De politie trad gematigd op ze had trouwens niet veel te doen, want de ovaties waren ooscbuldig en de generaals verzekerden tot vervelens toe, dat zjj kwa men niet om politiek maar om geld. Er werden ook toosten uitgebracht op Kruger en op Stejjn, maar dat was aan het feest maal, dus in besloten gezelschap, niet op straat. De Keizer was niet te Berlijn Z. M. kwam Vrijdagavond te Berlijn ot liever te Postdam aan en Zaterdagmorgen zijn de Boerengeneraals naar Lenden vertrokken. Wanneer Z. M. iets had kunnen zien van de groote meeting in de Philharmonie, waar de generaals het woord voerden, dan zou hij spijt hebben gehad, dat het met de audiëntie zoo onhandig werd aangelegd. Die vergadering ia de Philharmonie op zichzelf zou kunnen gelden als bewijs, dat men het zeer goed zonder de ofiicieele we reld stellen kan. De onthouding van de officieeleu was ook niet veel meer dan een komedie, alleen de allerofficieelsten vertoon den zich niot. De groote zaal van de Philharmonie was toegankelijk tegen entree ten voordeele der Boeren. Er waren ruim 3000 menschen en er werd ruim 25.000 M. geïnd. Voor éeo plaats werd o. a. 1000 Mark betaald velen betaalden met 50 M. De ontvangst in het gebeele verloop van het Boerenfeest het schoolgebouw, dat slechts gescheiden is van het marktveld door een dier hooge muren van greoten omvang, welke men eertgds otn de kloosters bouwde. Tegen deo morgen was het geraas zoo sterk geworden, dat mgnbeer Marguerit- te en zijne dochter, die niet meer kon den slapen, vroeger dan gewoonlijk op stonden, hoewel zij veizekerd waren dat Toutcba* die drie uren bad af te leggen om te Condé te kunnen zijn, zekerlijk des morgens niet zou aankomen. Maar zoo redeneerende bedroog zich mgnbeer Margueritte. Men moest tante Toutcba niet kennen om te gelooven dat zij, wanneer zij iets te verkoopen nad, niet eerder aan baar c oncurrenten op bet kermisplein zou zijn, Reeds te zes uren had de schel geklon ken en scUier tegelgkertgd was de groote poort, zwaar en krassend op baar ver roestte hengsels rollend, geopend. Door de bel geroepen kwamen mijn- lieer Margueritte en Helena op don voor hof; zij zagen een overdekt wagentje, half kar, halt char a bancs, getiokken door een prachtige, goed doorvoedde mer rie, begeleid door haar nog zagende veu len, binnenrollen op de voorste bank zat tante Toutcba met niet weinig staatsie de zweep eu de leidsels in de band, eo naast baar, zich zoo kloin mogelijk ma kend, vrouw Margueritteachter haar waren op elkander gestapeld groote ben nen vol jonge kalkoenen, die de halzen droeg te Berlijn een geheel ander karakter dan te Parjjs, maar wat geestdrift betreft deden de Duitschers voor de Franschen niet onder, wat wel een bpetje te verwonderen is in de anders zoo kalme moffen. Evenals te Parijs werd door de verschil lende sprekers en ook door het publiek met tact alles vermeden, wat de positie der generaals als Engelsche onderdanen bemoei lijken kon, waarvoor door eender generaals b jdankt werd. De politie heeft das nergens dienst behoeven te doen en de vrees van den Keizer of van zgn Rijkskanselier bleek met vele vreezen in de wereld ten onpas. Men kan met den besten wil in de ofiicieele viees niet anders zien daD be wuste of half bewuste zucht om zich te richten naar deo wind te Londen, zonder dat men daarbij een oogenblik dacht, dat Duilschers te tier mochten zijn, om zulk een vernederende rol te spelen. Het Duitsche volk voelt dat, maar uit het niet. Aan elk der generaals werd aan het slot der meeting door drie jonge dames een gouden lauwerkrans overhandigd. Iedere krans was voorzien van een zinrjjk op schrift in den geest der Boeren. Ongemerkt mo-t worden, dat De la Rey in zijn toespraak te Berlijn evenals te Pa rjjs de hoop liet doorschemeren, dat de En- gelsche Regiering nog wel wat meer voor de Boeren zou doen dan zij onderteekend had. Wij zullen van die hoop maar niet veel zeggen. ENGELAND. Het is nu gebleken uit eene ofiicieele meedeeling van het Eugelsche Departement van Koloniëa, dat de generaals niet door Chamberlain zijn ontboden. Er is daar door de tusschenruimten stekend erbar melijk piepteo. »Ho!« senreeuwde tante Toutcha. En de zweep en leidsels aan baar sctaooo- zustei toewerpende, steeg zij tamelijk vlug maar toch voorzichtig uit net rijtuig, om baar fraaie blau w-sfoffen japon met tegen de voettrede te bezoedelen. „Dag Deef, dag nichtje; hier zgn we; en zie daar bet veulen c Deze voorstelling was niet nutteloos, want hoewel mijnheer Margueritte zijn moeder eu zgn tante verwachtte, ver wachtte hg toch niet dat karretje, de kalkoenen, noch het veulen. Doch zooder te antwoorden tilde hg zijn moeder uit het rijtuig. Teiwijl hij haar voorzichtig ondersteunde, want de oude vrouw was stram van het werken en niet meer buig zaam, vervolgde tante Toutcha: „Ge hebt me gezegd dat ge een stal hadt, en toen heb ik gedacht dat men er Cokotte en haar veulon in zou kunnen plaatsen. Waarom stalling in do „Ge kroonde Os* te betalen, als men het be sparen kan 't Is altoos zooveel gewon nen, niet waar? Altoos ben ik bevreesd dat Cocotte, een merrie van hoogen prijs zooals ge weet, en die ons met zijn pre- tniëo veel neoft opgebracht, eenig letsel zal overkomen; daarbij nietgerekent.dat de stalknechts de helft stelen van den bavei, die men meebrengt en zich niet schamen dien ouder den neus van een arm dier weg te kapen zoodra da eigenaar van een tweede onderhond niets bekend. De luitenant-gouverneur verklaarde, dat de Regeering geen verbeterd en vermeer derd vervoer langs de spoorwegen beloven kon, daar er reeds zooveel van gevergd werd, maar dat alles gedaan zon worden om den terugkeer der krijgsgevangenen te bespoedigen. Maatregelen waren genomen om 25.000 stuks vee en dnizenden muil dieren te verschaffen en den beambten was aangeschreven om zooveel doenljjk burgers van dienst te zgn, die verlangden op het vee uit te gaan. De millioenen, voor kleine geldleeningeo aan hoevenaars volgens de deputatie benoodigd, waren niet te bo- pen */4 millioen was al wat er beschikbaar was, iniar de gouverneur zou zgn best doen. Zaad en gereedschappen zou in vol doende hoeveelheid wordeu verschaft. De gouverneur prees de deputatie wegens de wgze van haar optreden en baar zeer wel kome raadgevingen, de hoop uitsprekende op haar me lewerkiog en raad ook voor de toekomst. Werkelijk zjjn er nu maatregelen geno men om gelden te leenen uitsluitend voor het aanschaffen van vee en gereedschap en tar voorziening in de onmiddellijke be hoeften, tot een bedrag van hoogstens 200 pond sterling. Dj werkstaking der Fransche mijn werkers is nu ook tot het departement Aveyron overgeslagen. Te Cransoe kwam het tot een vechtpartij tusschen vrouwen van arbeidende mijnwerkers, die hun man nen eten kwamen brengen, en vrouwen van stakers weldra bemoeiden de mannen zich. er ook mee een aantal stakers zijn aange houden. Te Marseille gaat men voort den rug gekeerd heeft.Dit zeggende bracht zij haar op de reis verkreukte kleeding in orde haar japon met kort lijf, dien zij met de hand glad streek haar net ge- plooiden halsdoek, dien zg naar voren trokhaar zwaren gouden ketting, wel ken zij zorgvuldig verschiktewant zij had al haar opschik aangelegd, zoowel om haar neet, mijnheer de direkteur van het gymnasium eer aan te doen, als op dat men op haar kalkoenen niet zou dui ven afdingen, als men zag dat zij een welgestelde vrouw was, die haar pluim gedierte niet uit nood verkocht, maar daar mede wachten kon. Bij haar stond onbewegelgk vrouw Mar gueritte, die voel eenvoudiger, zelfs meer dan eenvoudig gekleed was, geen gouden ketting hebbende om daarmede te pron ken en er Diet aan denkende baar kleed van droget in orde te brengen, dat twaalf of vijftien jaar oud, zijn kreuken nog be houden had. En terwgl baar schoonzuster sprak, aanschouwde zij haai schier be schroomd, althans met opmerkzame on derdanigheid alsof zij een bevel verwacht te zij bleef daar staan met slap neer hangende armen, en op bet verbleekt grijs van haar oud kleed zag men hare roode door ouderdom gerimpelde, door arbeid gelooide en vereelte banden. Inmiddels begon de knecht, die de poort geopend had, de merrie uit tj spannen. Komaan, zus,* zeide Lante Toutcha, onUadeu we de bennen en brengeu ze

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1902 | | pagina 1