Gemengd Nieuws. Ingezonden. Marktberichten. Advertentiën. Openbare Verknoping Openbare Verknoping Esn Woonhuis sn Erf, Een Woonhuis en Erf, Openbare Verknoping Huishoudelijks Gosdoren, AXEL, den 9 September 1902. Belanghebbenden wordeD opmerkzaam gemaakt op het in dit blad voorkomende verzoekschrilt in zake de suikerbietenteelt. Alleenlijk is het te doen om de handtee- fceningen van arbeiders en neringdoenden, die in de eerste plaats hunne broodwin ning aan die teelt te danken hebben. Hel rekwest ligt ter teekening in de herberg >'s Lands Welvaren" bij W. Dieleman, alwaai eon ieder gelegenheid zal hebbeD zijn naam daaionder te plaatsen. Het is volstrekt niet noodig vertering te maken, wanneer men gaat teekenen daar het een algemeen belang geldt is de gelegen heid voer allen gratis opengesteld. Hopen wji dat de overtuiging van het noodige en nuttige dezer zaak velen, kon het zijn allen belanghebbenden, moge aansporen om var hunne instemming te doen bljjken. Bij Koninklijk besluit is herbenoemd lot Burgemeester van onze gemeente de beer t>. J. Oggel. Zaterdag was een boerenknecht te Zaainslag onvoorzichtig genoeg een paard bot gebit uit den bek te nemen, terwijl bet dier voor een kar gespannen stond. Het paard, dat zich nu niet meer be dwongen gevoelde, ging er van door en tie knecht, die het vast wilde houden, viel en kreeg de kar over het lichaam. Eenige kneuzingen en veel bloedverlies was het gevolg, zoodat hij per rijtuig naar den dokter moest gebracht worden. Esn ander, die ook het paard wilde grijpen werd omvergeloopen, doch kwam gelukkig met den schrik vrjj. De kar werd in stukken geslagen. Dozer dagen werd te Osser.isse eon jongentje van negen jaar, dat op zijn bl ote voeten in een weide liep te spe len, onverwachts zoodanig door een koe op den voet getrapt, dal hij een grooten teen moest verliezen. Te Clinge, dicht bij de Belgische grens, is in den nacht van Zaterdag op ZoDdag, omstreeks een uur, brand uitge broken in den stal oi de schuur van L Laureys, klompenmaker en landbouwei. Toen men den brand gewaar werd, was bij in zijn vernielingswerk al zoover ge vorderd dat van al wat zich in de schuur bevoDd, niets kon gered worden dan een paar varkens, die zoo verstandig waren uit de opengeworpen deur van het hok te rennen. Pas was de oogst in de schuur gemend en den avond te voren waren nog twee karren met klompen er in gestoken. Een en ander is voor een goed deel gedekt door assurantie, wat niet het geval is met een paard, dat eveneens omkwam. Oorzaak onbekendmaar men denkt uan kwaadwilligheid. M. Ct. Heden is te 'sGravennage overle den Zijne Excellentie de Minister van koloniën Jlir. Mr. Van Asch vau Wijck. Verleden week heeft er boven Thor hout (België) en omliggende gemeenten een hevige cycloon gewoed. Te Cortemarck werden een 20tal huizen gedeeltelijk of geheel vernield, terwgl zwa re hoornen uit den grond werden getrok ken en afgeknakt. Van een 50tal boomen rondom eene hofstede werden alle kruinen afgebroken. Een populier viel op een vee stal, waardoor de beesten uitbraken en uaar alle zjjden wegvluchtten. De oogst is op vele plaatsen vernield. Van een pach ter zjjn 8000 schooven tarwe verloren ge gaan. Verscheidene landbouwers zjjn dan ook totaal ten ouder gebracht. Te Thor- hout liggen meer dan driehonderd boomen omver en zijn ook talrijke huizen vernield. Verscheidene personen zjjn door de vallen de puinhoopeu gekwetst. Een werkman die met. een kar reed, werd door den storm tegen zjjn voertuig geslingerd, waardoor hem hel hoofd veibrqzeld werd In vele andere gevallen is de schade eveneens groot. Zjj wordt in het geheel op onge veei een half miilioen geschat. De bekende wielrjjder Huret is het slachtoffer geweest van een ernstig onge luk. Op de Buffaiobaan te Parjj« reed hij verleden week in een wedstrijd mede en wilde uitwijkeu voor OsmoDd, die achter hem reed. Deze veranderde ook van rich ting en Huret viel. Hij bezeerde zich ech ter maar weinig. Doch de wielrenner Mi chael, die met een vaart van 70 kilometer kwam aanzetten, kon zijn gang niet min deren en reed over Huret heen. De pe daal van Michaël raakte het rechterbeen van Huret, dat letlerljjk werd afgesneden. Hjj verloor zjjn bewustzijn niet, maar grab belde in zjjn zak naar zjjn revolver, om zich van kant te maken. Dit werd hem belet. Nog denzeltden avond is het ver wonde been afgezet. Het is nog maar altjjd niet uit met de rampen op de Antillen. Donderdag ontving men in Europa berichten van he vige aardschokken en uitbarstingen op St. Vincent, zóó ernstig, dat de huizen van de plaats Kingston stonden te waggelen, doch ongelukken scheen niet gebeurd. Het he deDnacht via New York ontvanger telegram maakt melding van een eruptie in den nacht van Woensdag op Donderdag Of dit nu eene nieuwe uitbarsting is, dan wel een nader bericht van die van een paar dagen geleden, staat niet vast, maar het schijnt een nienwe ramp te wezen. Wat 3h/31 Aug. gebeurde op het eiland Martinique betreit, men weet uit de tele grammen, dat er vier plaatsen verwo-st zjjn en vele honderden inenschen op slag gedood. Het aantal gewonden was ai aan stonds ook zoo groot, dat het fort Saint Louis is ingericht tot een reusachtig hos pitaal, om de slachtoffers op te nemen die door de „Sucbet" en de »Tagi« worden aangevoerd. Er zjjo daarheen reeds meei dan duizend gewonden overgebracht en allen zjjn stervende. De commandant van de »Suchet« meldt dat op het terrein van de ramp nog heel wat gewonden zjjn. Toen do uitbarstingen, die nog altjjd voortduren op het hevigst waren, drong de zee zestig voet diep de stad Fort de Prance binnen. De bevolking vluchtte naar het gebergte. De omtrek van de hootdstad is onder een dikke witte asch bedolven, in de stad kampeereu tallooze vluchtelingen, de winkels zjjn gesloten eu er heerscht gebrek aan levensmiddelen. Aan de Oostzjjde van het eiland is een strook van twee kilometer door de zee verzwolgen. Men vreest dat daar nog ve len zjjn verdropken. De laatste berichten melden dat 1060 menschen zjjn omgekomen en meer dan 1500 gewonden worden verpleegd. De Bietsuiker-Hij verheid en de Suiker bietenteelt iu gevaar. Niet omdat de Minister niet wil, maar omdat Zijne Excellentie niet kan, zoo senreven wij in ons vorig artikel. Dit sluit echter de mogelijkheid niet uit dat de Minister van Financiën niet een equivalent weet te vinden tot dekking van de schatkist bij eene mogelijke ver laging van den suikeraccijns. Een Minister van Financiën wordt ver ondersteld te zijn een esprit supérieur, een fijne kop, die, wanneer het bestaan van een der takken onzer nationale welvaart op het spel staat, met één blik zijn weg kiest, dwars door de brandende vraag stukken waar het schip van staat door heen moet. Dat is de sluurmansblik. Fabrikant en landbouwer, schipper en arbeider, en voorts alles wat op het ge bied van nering en hanteering met den suikerhandel in verband staat, van den Dollar af tot aan Sluis in Zeeuwsch- Vlaanderen toe, zouden opstaan en aan Hunne ExcelleDtiën de Ministers van Financiën, van Waterstaat, Handel en Nijverheid, van Buitenlandsche Zaken en van Koloniën het eeresaluut brengen, indien Hunne Excellentiën, voorzooveel hun Departement daarbij betrokken is, dit voor hun zoo lastige vraagstuk, wisten op te lossen en de gevaren af te wenden, die van uit Engeland onzen suikerhandel bedreigen. Doch neem aan dat de Minister een sprong wilde doen en bij de Tweede Kamer een wetsontwerp indiende, dat, bij even- tuëele aanneming, den suikeraccijns tot op de helft verlaagde, dat is van ƒ27,- tot j 13.50 per 100 kilogram. Het resul taat zou niet uitblijven. Het natuurlijk gevolg zou zijn dat het suikerverbruik in ons Land opeens ver bazend zou stijgen. Ondanks den hoogen belastingdruk stijgt het verbruik van suiker in ons Land ieder jaar met twee miilioen kilogram. Op medische (geneeskundige) en che mische (scheikundige) gronden nu staat het onomstootelijk vast, dat suiker als voedingsmiddel uitstekend is. Vandaar dat in den loop der jaren er gedurig op aangedrongen werd den be lastingdruk op dit artikel te verminderen, en de geheele Natie, tot aan de beneden ste sport van haar nationale existentie (levensbestaan) in de gelegenheid testel len tot m het verkrijgen van goedkoope suiker. Van het standpunt der hygiëne (leer der gezondheid) uitgaande is suikervoeding, in het eerste lovensjaar, een krachtig middel ter bevordering van den groei en de ontwikkeling van het menschelijk or ganisme. Ter behoudenis en ter sterking van ons volkbestaan. zijn we nu begiftigd met een gezondheidswet en een woning wet. Licht en lucht. Goed. Maar hierbij past geen wet, de suikerwet van 1896, die de helft der Natie een voedingsmid del uit den mond houdten dit doet feitelijk de hooge suikeraccijns het eerst en het meest bij onze arbeiders- en werk liedenbevolking. De suikerproductie der 32 fabrieken in ons Land bedraagt 180 miilioen kilogram men. Van deze 180 miilioen wordt door het Nederlandsche Volk lusschen de 60 en 70 miilioen kilogram verbruikt, terwijl de rest naar de EDgelsche markt gaat. Dit suikerverbruik van gemiddeld 65 miilioen kilogram, omgeslagen op een bevolking van ruim 5 miilioen, bedraagt per inwoner en per jaar ruim 11 kilogram. Bij een verlaging van den suikerac cijns tot op de helft, dat is 13,50 per 100 kilogram, zou de binnenlandsche con- sumtie zich vermoedelijk uitzetten tot 130 miilioen kilogram. Aangenomen nu dat door de verlaging vau 27 op 13,50 die enorme stij ging van het suikerverbruik werd gere aliseerd, dan ware dit, viervoudig succes verkregen 1. Hoegenaamd geen verlies voor 's Lands schatkist. 2. Den mindergegoede een uitstekend voedingsmiddel bezorgd. 3. Den handel zóó op eigen beenen ge zet dat, al sluit Engeland zijne havens voor onze suiker, deze industrie zich door eigen consumtie blijft mainteneeren, en 4. Het bestaan van de Nederlandsche bietencultuur en daarmede de welvaart van duizenden vaD landbouwers en tien duizenden van veldarbeiders verzekerd. Aangenomen nu dat Engeland over gaat tot eigen bietenverbouw eu onze jaarlijksche uitvoer naar de Engelsche markt tot op een derde terugging, dan zou de mogelijkheid blijken dat onze bietenverbouw zich nog niet zoo heel veel behoefde in te krimpen. Daarbij nog de groote vraag, zullen de Engelsche gron den, stel dat ze voor den bietenverbouw vatbaar zijn, hetgeen, zooals gezegd is, door agronomen (landbouwkundigen) wordt betwijfeld, in vruchtbaarheid kunnen wed ijveren met de Nederlandsche Er zijn in 1901 landbouwers geweest, wier lauden een voortbrengend vermogen hadden van 45000 kilogram per hectare. Laat de Engelsche landbouwer er zeker van zijn, dat hun Nederlandsche collega's op landbouwkundig gebied niet achterlijk en dientengevolge in den strijd om het bestaan niet ongewapend zijn, èn in kennis van landbouw èu iu practijk zéér hoog staan. (Wordt vervolgd.) P. VAN YESSEM. Axel, 8 Sept. 1902. Axel, 6 SEPT. Ter Graanmarkt van heden (Zaterdag) waren de prijzen als volgt Tarwe 8, - a 8,50, Rogge ƒ6,— a 6,60, Wintergerst 7,50 a. 7,75, Zonjergerst ƒ0 a f O,— Havr/7, a 7 20, Erwten ƒ10,- a 10,25 Paar- denboonen 0, - a 0 - Lijnzaad 0, a JO,— Aardappels, 1,80. Koolzaad per zak van 106 liters 0, Alles per 100 kilo. Rotterdam, 8 SEPT. Ter Graanmarkt van heden was alles ruim ter veil. Oude tarwe, bleef onverand-rd 7,75 a/"8.50; de beste nieuwe, met gegarandeeid natura gewicht, 7 a 7.5o al de ozerige mo»st per 100 kilo van 7.50 tot 8.90 wor den afgegeven; 'Ogge was tot vorige prij zen shchts gedeeltelijk te verkoope i 5 a ƒ5.50; wintergerst ƒ6.90 a ƒ80; zo- merdito ƒ7 a 7 50 chevalier 7.75 a 8 25 haver werd lagei van 7.30 a 7.75 opge ruimd. nadat de betere hooger was uitge zocht erwten 7 a 9.25koolzaad was zonder handel. De Notaris P. Oregmiuis, te Axel, zal ten verzoeke van de Wed. en Erven NICOLAAS HARTE, te Ter Neuzen, in het Koffiehuis »het Sctieepje," bewoond door J. C. J Kolijn aldaar en na verleend rechterlijk bevel, op Woensdag den 10 September 1903, des namiddags ten 4 ure, verkoopen waarin Smederij wordt uitgeoefend, en het recht van erfpacht tot 31 December .1918, op den daarbij be hoorenden grond, eigendom der ge meente Ter Neuzen, alles te Ter Neuzen aan de Weslkolkstraat, ka daster sectie C nummers 1221 en 1324, groot 3 aren 94 centiaren. Jaarlijksche erfpacht ƒ39,40. Te aanvaarden 17 November 1902. Betaling koopsom 2 maanden. Onkosten 8 dagen. De Notaris, P. Dreginius, te Axel, zal ten verzoeke Van JACOB DEIJ Jz. te Heek, in het »Hótel Centraal," bewoond door den heer C. F Keersemaker te Ter Neuzen, op Woensdag den 1» September 1903, des namiddags ten 2 ure, verkoopen KOOP I. te Hoek, kadastraal bekend irt sectie 1 nummer 641, groot l are 86 cen tiaren. Bewoond door Jac >b Deij Johszn aldaar, KOOP 2. op J iva te Ter N uzen, kadaster sectie C nummer 3191, groot 80 cen tiaren. Bewoond door Pieter Pladdet. Beide p.erceelen te aanvaarden 1 Novem ber 1902. De No'ai is P. Dregmiius, te Axel. zal ten verzoeke vau de Weduwe W. LUDE- KUIZË, t er. haren woontiuiz-i te Heek, op Zaterdag den September 1993, de=. na middags ier, 2 o*o, verkoopen II F, E P A It T IJ als: Kasten, Uittrek- en andere Tafels, St eleu, Kachel, Koper-, Blik-, IJzer-, Glas-, Geleterd- en Aardewerk, Haard-,-^Wasch-, Keuken- en Scltuur- gerief, Hoenders, enz. enz.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1902 | | pagina 3