No. 42. Zaterdag 50 Augustus 1902. 18e «Saarg. 1 i J Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwse h-V laan deren» F. MELKMAN, AXEL. Gemeenteraad. BEKENDMAKING. Terjaardag ran H. M. de Koningin. FEUILLETOiN. De verdwenen Erfgenaam. Buitenland. COURANT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 cent; franco per post 60 cent voor België 70 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER Advertentien van 1 tot 4 regels 25 oent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlgk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. De BURGEMEESTER der gemeente Axel maakt bekend, dat Openbare Ver gadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Dinsdag den 2 September 1902, des voormiddags ten 93/4 ure, ten Raad- huize alhier, ter behandeling der volgende zaken 1. Mededeeling ingekomen stukken. 2. Wijzigen Gemeentebegrooting over 1902. 3. Benoemen Wethouder. Axel, den 29 Augustus 1902. De Burgemeester voornoemd, P. DREGMANS, (L. B.) De BURGEMEESTER der Gemeente Axel maakt bekend, dat Hare Majesteit de Koningin het verlangen heeft te kennen gegeven om de openbare feestviering van den verjaardag van Hare Majesteit, die ditmaal op een Zondag valt, niet op dezen dag, maar op den daaropvolgen- den MAANDAG te doen plaats hebben. In verband hiermede zal van de open bare gebouwen in deze Gemeente NIET op Zondag 31 Augustus, maar op MAAN DAG 1 SEPTEMBER a.s. de vlag worden uitgestoken. De BURGEMEESTER verzoekt den ingezetenen dit voorbeeld te volgen en 30) »Ik begrijp het evenmin als gij. 't Is goed dat wij 't eigenlijk niet behoeven te doorgronden, om ons te kunnen helpen, dat is, om u te helpen, en ons dezen ge vaarlijken naamroover van den hals te schuiven.* >En welke middelen hebben wij daar voor?< «Ongeveer dezelfde als die de priüses beeftzij schijnt bet verblijf van den man dat ons onbekend is, te kennen, daaren tegen kunnen wij handeleG, zonder door redenen van vertrouwen als anderszins gebonden te zyn. En keDnen wij zyn verblyfplaats niet om ze te kunnen aan geven, dan kennen wij toch iets, dat ons evenveel helpt het wapen-depot.* «Wilt ge dat aan de politie bekend maken «Waarom niet? 't Moet natuurlijk anoniem geschieden, want anders zou rned als een slechte vaderlander in den ban gedaan worden, en de apotheker Widmer zou aan zijn palriottiscüen toorn door leelijke woorden lucht geven.* «Dat zou toch slecht zijn liep de heer Von Uffeln schier ontsteld. «Men verweert zich zoo goed men kan, verder, INGEVOLGE HET VERLANGEN VAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, ALLE FEESTELIJKHEDEN, die met den verjaardag in verband staan, TE DOEN PLAATS HEBBEN op Maandag 1 September. Axel, den 25 Augustus 1902. De Burgemeester D. J. OGGEL. Van de Boerenleiders laat de Trans- vaalsche Staatssecretaris zich het schei pst tegen Engeland uit. Het is twijfelachtig of Reitz naar Zuid Afrika terug zal gaan, wat wellicht zijn houding het meest ver klaart, terwijl er bij komt, dat hij niet als de andere Boeren grootgrondbezitter is. Toestemming om terug te keeren be hoeft dia beer nietbij is een derjonder- teekenaars van den vrede. Wanneer de Boeren spreken, dan geschiedt dit echter niet als by de Eugelscben met schelden of liegen of verdacht maken zij ant woordden zelfs niet eens op de laster taal van de Eogelschen dat is beneden heu. Hun woorden zijn feiten en dat is genoeg om de openbare meening io Europa opnieuw legen de Eogelschen te ontvlammen. Neen, geen rust zal er zijn voor de inanneu aan de Theems, ook niet na den vrede. Reitz werd te Parijs gesproken door den redacteur van de „Teraps«en ver telde dözen, wat reeds bekend is dat hij naar Amerika en misschien ook, wan neer het gevraagd werd, naar Engeland mijnheer Von Uffeln, zoo ge echter ver kiest in 't gevaar te blijven, waarin de man u brengt «Neen, neen, ieder mensch is zichzelf het naaste doe wat ge noodzakelijk acht.* «Ik zal 't overleggen. De ontdekking en het beslagleggen van wege de overheid op den wapenvoorraad in de Kropp zou geweldig opzien baren, een heilloos rumoer veroorzaken en alles wat tot de politie behoort op de been brengen 't zal dunkt mij, voldoende zyn, onzen tugendbund-man aan zijne redding te laten denken, - hy zal dan zoo haastig, als wy 't slechts wenscben kunnen, het hazenpad kiezen.* »'t Is inderdaad te verwachten,* hernam de heer Von Uffeln, en beiden zwegen een poos. «Ik moet u zeggen,* sprak eindelijk de heer Von Uffeln zuchtend «bij dat alles gevoel ik mij steeds onbenagelijker bier. De bestendige aikeerigbeid van freule Adelbeid van mij, maakt mij droefgeestig, daarbij komt uu nog deze tugendbuud- menscb zoo als ge bem noemt die mij de lucht hier drukkend maakt - dat alles laat mij wenschen «Een Lichtverandering te kunnen onder nemen Dat is rmj zeer duidelyk,* ant woordde de heer Faustelmann mat een spottenden glimlach. «En,« voer bij vooit, >dat komt voorwaar alles b«st mat het reeds langgekoesterd verlangen der familie naar luebtverandering, en den wensch van den arts overeen, betreffende een ander zou gaan, om lezingen te houden tot on dersteuning van de Boeren. Geen beschaaf de oorlog was daar gevoerd, dat we ten wij, en de verliezen der Boeren worden op 500 millioen p. s. geschat, terwijl de Engelscben beloofd hebben 3 millioen terug te zullen geven, Reitz sprak niet over hetgeen er van die 3 millioen aan den kleverigen Ed gelscben administratieven strijkstok zal blijven hangen, en wat er daarna zal worden beknibbeld, zoodat er pondponds- gewijze niet veel zal overschieten. Wel betreurde Reitz, dat de vrede gesloten was, omdat de Boeren niet waren over wonnen. De nood der vrouwen in er. buiten de kampen heelt den doorslag ge geven. Van de Kaffers, die door de En- gelschen gewapend zijn in zoo grooten getale, dat zij tegen het Engelsche leger opwogen, sprak Reilz niet. Zijn slotwoord was, dat de Boeien door de Eogelschen getrapt enbediogen zyn. Men boort Me- phistopheles hier zeggen du bist der Ei ste Dicht. De geschiedenis weet daar meer van te verbalen. Ook met den agent van Laffan's te legraalbureau kwam Reitz in aanraking. Hij deelde dezen mee, dat hij in het be gin van September naar Amerika hoopte te vertrekken. Hy was van plan in de Veieenigde Staten lezingen te bouden, ten einde op eerlijke wijze geld te ver dienen voor zijn geruïneerd volk, Op het oogeubliu was hij bezig met generaal De Wet's geschiedenis var. den oorlog in het Engelscb te vertalen. Den voiigen dag bad Reitz aan kapitein Mac Bride, van de Iersche brigade, de vlag dier brigade overhandigd, gewikkeld in een pakje. klimaat voor freule Adelheid. Vei haasten wy dan deze luchtverandering." „Wat zoudt ge daartoe kunnen doen «Altoos iets, misschien precies zooveel als noodzakelijk is. Het geld is ar 't zijn de voor u bij den notaris gedeponeerde geldelijke inkomsten van het goed, die uw deel uitmaken, en welke mijDheer Von Mansdorf edelmoedig ter uwer beschikking beeft gelaten. Opdat ge nu zoudt kunnen inpakken en allen te zamen eendrachtig lijk uit de schaduwen der bosschen vat. Wilstorp in den zonneschijn van een ge lukkiger klimaat verhuizen, is er slechts noodig dat ge met freule Adelheid ver loofd zijt, want als een afgewezen vrijer kunt ge voorwaar de familie niet nareizen. «Zekerlijk nietMaar die verloving moet nu zonder tydverlie» tot stand komen. En laat mij daarvoor zorgen Ik zal er mijnbeer Von Mansdorf wol toe bewegen aan den bestaandeu toestand een einde te maken. Wilt ge mij daarby ondersteunen, welnu, bedrink u dan een paar avonden achtereen met mynheer Von Mansdorf* «Bedrinken waarom? Zal mij zulks in freule Adelheid's oogeu beminnenswaar diger maken «Niet precies dat maar het moot slechts dienen het verlangen van mevrouw Von Mansdorf, om haar echtgenoot uit deze eenzaamheid te brengen, te vergroo ten. Het zal haar in de mogelijkheid stellen tot d9 freule te zeggen maak er Ook tot Mac Bride zou Reitz gezegd heb ben, dat bij nooit naar Zuid-Afrika zou terugkeeren, tenzij met het geweer inde hand. Reuters correspondent seint uit Durban, dat een aantal Boerengevangenen daar terug komen en naar het Noorden worden gezonden. De gezinnen in de concentratiekampen worden ook bijeenge bracht. «Allerwegen is men dankbaar over het sluiten van den vrede.* Onder de terugkeerende gevangenen zijn er ver scheidene, die van rebellie verdacht wor dendezen zyn in hechtenis genomen. Zeker voor de verdere ontwikkeling van den rassenhaat. Volgens den correspondent van de Standard" was een sterke Engelsche troepenmacht in Swazieland en verwachtte meD een protectoraat of inlijving van dat land Van Norwich zijn verscheidene Engel sche landbouwers naar Pretoria vertrok ken zij zullen zich in het Westen van Transvaal vestigen. De volgende week vertrekt een bezending Norfolksche boeren. In het Kaapsche Parlement deelde de Minister van Landbouw, Faure, mede, dat op vijftien hoeven in bet district Wode- house runderpest is uitgebroken. De ziekte is thans echter tot staan gebracht. Te Ostende houdt thans zitting het internationaal congres voor handel en nij verheid. Alle Europeesche regeeringen, benevens de Vereenigde Staten en Mexico zyn vertegenwoordigd. Van de punten op de agenda zija de twee voornaamste de handelstarieven en de regeeringsmaat- regelen voor arbeiderspensioenen. eer, einde aan, opdat we van hier komen Ge zoudt het anders op uw geweten heb ben, zoo uw vader hier aan een ondeugd ten offer viel, die slechts aan zijn een zaamheid en werkeloosheid te wijten is.* «Ge zijt eigenlijk een bijzonder sluw patroon, Faustelmann,* zei de heer Von Uffeln, hem achterdochtig aanziende. «Dank er God voor, dat ik u met mijn overleg een weinig te hulp kom.* »'t Zal ook geschieden, zoodia uw hulp eu overleg mij het doel hebben doen be reiken. Eerder heb ik geen rust meer. Buiten freule Adelheid geloof ik niet lang bier te kunnen leven.* «Dat komt eeniglijk hiervan, wijl zij u slecht behandelt,* antwoordde glimlachend de heer Faustelmann. Daarop ging mijnbeer Faustelmann heen. De jongeman behield op zijn gelaat de zelfde zwaarmoedige uitdrukking, die bij Faustelraann's komst "r op gelegen had. «Ik vrees,* fluisterde hy, «dat deze man nog geheel andere beweegredenen beeft, dan hij voorgeeft. Waarom is 't hem er zoo zeer aan gelegen, zijn meerderen van bier te zien vei trekken Hij bedriegt eerst zyn ouden meester en dan mij, dien hy tot zijn speelpop gemankt heeft, en die als was iD zijne hand is. Waarachtig, zoo mijn hart mij niet zoo schielijk aan dit huis geboeid bad De heer Vou Uffeln eindigde zijn rede met een lang zwijgen en zeide eindelijk, diep en smartelijk zuchtend

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1902 | | pagina 1