No. 54. Zaterdag 2 Augustus 1002. 18* iarg. n i n Nieuws- en Advertentieblad r 1 j voor Z e e u w sc ii - V I a a n d e re ik F. Dl EL EM Aft, Buitenland. FEUILLETON. De verdwenen Erfgenaam. Binneulaiid. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag1- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 70 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER AXEL. Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/ 2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, ui ter lp k tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Schoon de kroning van Koning Edward stellig bepaald is op 9 Aug. bestaat er toch ongerustheid in Engeland. Men weet niet boe dat gaan moet. De wond gaat steeds vooiuit volgens de officieele berichten, maar is nog niet dicht. Zal zij 9 Aug. dicht zijn Dat kan niemand zeggen, maai nu het zoo lang duurt, kan men met recht vreezen. De »Daily Chronicle" spreekt van een rolstoel, waarop de Koning door de Westminster Abdij zal gekard worden naar den troon. Dat zal veel van het plechtige wegnemen. Ondanks de onzekerheid van de bevol king ook van de officieele zijde, zijn toch reeds de uitnoodigingskaarcen verzonden, waarop echter nog geen dag is vermeld. Mbd zal dus in geval van onverhoopte nieuwe uitstellingen zich moeten richten naar de publicatie in de Staatscourant. Natuurlijk heeft het weglaten van dan dag weer aanleiding gegeven tot nieuwe ongerustheid en verhalen over oen tweede operatie, een herhaling van de vroegere geruchten en van allerlei middelen, die uitgedacht worden om da kioning van een zieken man mogelijk te maken. Den rolstoel kent men al, maar Jaar zoo iets al te onpoëtisch is, heeft men nu ge meend, dat de Koning niet den gewonen gang zou nemen, in welk geval Z. M. 400 voeten zou moeten loopen, maar bij een zijgang afstappen, zoodat hij vlak bij de kroningsplaats zou aankomen. Woensdag heeft de Koning voor 't eerst met behulp van een stok eenige stapjes gedaan en nu oefent Z. M. zich eiken dag in het loopen met een stok en men >Misschiena, antwoordde de vreemde, met een fijnen, veel beteekenenden glim lach de prinses droomerig aanziende, >is zij door een nieuwe, grootere verdrongen.* De prinses bloosde en stond op. Dat was te veel ongedwongenheid, en op rechtheid, zoo het zulks was, of te veel stoutmoedigheid. Haar doorluchtig bloed verhief zich tegeu zooveel vermetelheid. Zij sprak nog een paar woorden tot do pachteres, die als stomme getuige bij dat gesprek tegenwoordig was geweest, ver volgens reikte zij haar de hand, verzocht baar den pacbter Jocbmaring van haar te groeten, wenkte Marianne en ging ging heen, zonder den vermetelen m in, die baar zoo zeer beleedigd had, nog met ean blik te vervaardigen. Deze oogde haar na, peinzend, rustig ernstig en met een stillen glimlach. Ver volgens stond hij op en vertrok zwijgend na de pachtersvrouw da hand gegeven te De prinses legde snel den weg at. Zij was zichtbaar in den hoogsten graad opgewonden. Marianne, die meermalen beproefd had een gesprek aan ta knoo- pen, ontving geen antwoord. Eindelijk, toen zij reeds dicht bij het slot vau Idar hoopt, dat hij het in acht dagen zoover zal brengen, dat bij bij de kroning een draaglijk figuur maakt. De vei he venheid, waarop de kroning plaats heeft, zou worden weggenomen, om het klimmen overbodig te maken. Het omhangen van den kroningsmantel zou eens worden weggelaten, omdat de Ko ning zulk een gewicht niet kan dragen. Men heeft ijverig in de geschiedenis van vroegere kroningen gezocht en bevonden, dat er meermalen iets van de volle plech tigheid is overgeslagen om deze of gene reden. Zoo tracht men aan alle gemoedsbezwa ren tegemoet te komen. Men begrijpt: het zal oen heeie rust zijn, indien de zaak goed en wel is afgeloopen. Het plan is 7 Aug. van Cowes naar Londen te gaan en intrek te nemen in het Buckingham Paleis. Onmiddellijk na de kroning keeit de Koning naar Cowes terug, om met het Koninklijk jacht de de groote vlootschouw op 16 Aug. bij te wonen. Het plan is daarna met de Ko ningin naar Denemarken te gaan, als er niets tusscbenbeide komt. Van de komst van Keizer Wilhelm hoort men niet meer. Dat bezoek schijnt opgegeven, hetzij om dat Edward het niet hebben kan, betzij omdat Wilhelm het te Jruk heeft met zijn reizen. In het laatst overgelegde Blauwboek komt behalve de memorie vau de Boe renvergadering ook een uiteenzetting voor van de plannen dör Regeering met het oog op de Engelsche kolonisatie. Daarin vindt men belangrijke dingen, o. a. een brief van Milner aan Chamber lain do. 25 Januari. Milner wenscht tegen waren, zei de prinses luid en heftig »HLj is een afschuwelijke leugenaar, geloof ik, en lacht mij uit omdat ik hem zoo kinderachtig geloovig aanbooide, ter wijl hij mij bet onmogelijkste op den mouw spelde. De onbeschofte kerel U Hoe meer zij nu over de verhaalde ge schiedenis nadacht, des te helderder en duidelijker werd het haar, dat alles ver zonnen en gelogen was, dat zulke won derlijke avonturen, zooals hij zeide gehad te hebben, oumogeltjk konden gebeurd zijn, dat hij slechts met hare lichtgeloo vigbeid den spot had gedreven. En deze bespotting, dat overmoedig gedrag jegens tiaar, het welk eon, onder een gestolen naam rondzwervenden, voor de justitie zich verschuilendeu menscb, die een of andere misdaad begaan moest hebben, zich veroorloofd had -- dat vergramde haar onuitsprekelijk. Eu wat haar bovendien nog krenkte, was haar eigen gedrag. Het kwam haar voor, hem al te veel eer te hebben be wezeo, door hem te toonen, zich belee digd te gevoelenzij had zijn laatste woorden volstrekt niet moeten begrypeD. Dat alleen zou haar waardig zijn geweest. Ze verweet zich bitterlijk zich zoo on verstandig te bebbeu gedragen. V. Inmiddels had de hear Uirich Gerhard Von Uffeln rustig, zonder eenige aan- matigiog als eeu lid der familie op het te gaan, dal in Zuid-Afrika de toestand blijft zooals die is, de Engelschen in de steden, de Afrikaanders op hei platteland niet vooruitstrevend in hun middelen van bediijf. Zulk een toestand, schrijft MilQer moet in de toekomst ongerustheid ver wekken. Het is onze plicht zooveel mo gelijk te zorgen, dat ook naar het plat teland in Transvaal en Oranje-Viijstaat een stroom van goede Engelsche kolo nisten geleid wordt. Deze zullen veel doen om het geheele land Eogelsch te maken en dus werkzaam zijn in het belaug van het Rijk. Milner beroept zich op een rap port van Willcocks over besproeiing in Zuid Afrika en verzekert, dat de landbouw in Zuid-Afrika een eioote toekomst tege moet gaattot dusver was het land veel te dun bevolkt geweest en veel te wei nig ontgonnen. Meu moet echter geen kleine middelen aanwenden. De vesti gingten plattel inde moet op groote schaal geschieden, er moet uitstekend land uit gezocht worden en de voorwaarden van vestiging moeten van dien aard zijn, dat de beste krachten worden aangelokt. Uit de eerste leeningon, door Transvaal eu Oranje-Vrijstaat gesloten, moeten dadelijk drie millioen afgezonderd worden cm land te koopen en de kolonisten te helpen. Een groote uitgestrektheid land in het district Thabanchu was reeds afgebakend in hoeven. Niet later dan September of October zou met de vestiging begonneD moeten worden. De Wet gd De la Reij werden Woens dag in drie rijtuigen door de jongens van de Hollandsche scholen naar de dokken gereden, waar zij op de»Saxon« van de Union Castle lijn scheep gingen. De tocht huis Wilstorp zijn intrek genomen. Hij stopte de pijpen voor den heer Von Mans- dorf en dronk met hem bij luisterde met alle opmerkzaamheid naar mevrouw Von Mansdorf. als zij hem de zeer moeiiqk te begrijpen verwantschap tusschen de Von Uffelos en de Von Mansdorfs uit eenzette en hem in de andere genealo gische aangelegenheden van de landstreek voornamelijk in die van het vorstelijk huis te Idar inwijdde. Inmiddels maakte hij m6t een zekere schuchtere verlegen heid Freule Adelheid het hof, schoon zij, van allen, hem de minste voorkomend heid betoonde. Hoe oprecht en bemin nenswaardig freule Adelheid voor ieder een was, zoo iD het oogvallend was het dat zij het minst haar neef deze inne mende hoedanigheden betoonde en hem met een koelheid begon te behandelen, die het beminnenswaardig karakter van dezen jongen man slechts in een oog fraaier licht deed uitkomen, daar hij zich door persoonlijke gevoeligheid, die bij zulk een behaodeling, zeer natuurlijk zou zijn geweest, volstrekt niet liet sloren in de trouwe vereering, welke hij voortging baar te bewijzen. Overigens kon, wan neer Adelheid zich ongewoon afkeerig en onvriendelijk jegens hem gedroeg, zulks een gevolg van haar lichamolijken toe stand zijn, die blijkbaar niet verbeterd was. Zij zag er ongesteld uit en klaag de dikwerf over vermoeidheid en hoofd pijn - een toestand, die haar moeder werd een geregelde optochtde gene raals werden door hun bewonderaars toe gejuicht. De Regeering in Frankrijk is vast be sloten de hand to houden aan de wet waar ze ook niet buiten kan, indien ze haar gezag wil behouden. Ze neemt maatregelen om de leerlingen, die te Pa rijs door de sluiting der kloosterscholen zonder onderwijs zijn, terstond in open bare scholen op te nemen, waarvoor lo kalen gehuurd worden. Dat de Fransche Regeering niet met zich laat gekschereD, zal men gewaar worden. In het departement Pas de Calais zijn twaalf geestelijken gestraft met in houding van de Rijkstoeiage, omdat zij het bij hun aanvallen op de Regeering ter zake van de sluiting van klooster scholen al te bont gemaakt hebben. Meest zijn het Eva's dochteren, die zich te weer stellen. Een inspecteur van het onderwijs te Saint-Affrique in het depar tement Aveyron aangevallen door een bende met stokken gewapende vrouwen, die niet alleen sloegen, maar ook met allerlei vuil wierpen. De inspecteur vlucht te in de Staats&cbool, die weldra door de huilende bende omsingeld was. Door een achterdeur sloeg de inspecteur op de vlucht en ontkwam aan verdere omhel zing van de zwakkere krachten. PRESIDENT STEIJN. Het schip waarmede President Steijn en zijn gezin de reis naar Europa maakt eri dat Dinsdag Madeira beeft verlaten, toch goenerlei zorg scheen te baren, want deze zeide met streng gelaat daarbij niets anders dan »'t Zal wel overgaan,' zoo als het vaat overgegaan is. Om docter Gunther daarvoor te roepen, is volstrekt niet noodzakelijk. Dank zij dor goedheid van neef Uffeln, die ons zijn, aan do rechtbank nog gedeponeerd aandeel in de gelden der boutveiling en wat hem ove rigens nog te betalen is ter beschikking heeft gesteld, zullen wij nog vóór den winter Daar het zuiden gaan dat zal u in den grond genezen.* Toen haar moeder haar verlaten had kwam een vloed van bittere tranen in Adelheid's oogen op en droppels over haar bleek geworden wangen. Naai hetgeeu prinses Elizabeth gezegd had, was het'duidelijk dat het reeds in omloop zijnde gerucht van een vereeni- ging zoowel van handen als van belangen in het huis Wilstorp veel grond had want mevrouw Von Mansdorf bad het stellig besluit genomen zoodanig huwe lijk door te zetten. En zoo was do komst van den neel en mede-erfgenaam voor Adelheid volstrekt geen aangename ge beurtenis geweest, en ook niet voor een sierlijk gebouwd jonkman met lijn schran der gelaat en fraai gekruld donker haar, die, terwijl Adelheid zoo in stilte tranen stortte, in het schrijfkabinet zat van den advokaat Plumer, bij den bejaarden heer in gescheurden slaaprok en met snuif be zoedeld lijnwaad, in wiens intelligente ou

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1902 | | pagina 1