28. Zaterdag 12 Juli 1902. I8e «üaurg. ijIJ U Gemeenteraad. Nieuws- e ii Advertentieblad voor Zeeuwseh -Vlaanderen, F. DIELEMAN, AXEL. Provinciale Staten van Zeeland. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag:- en Vrijdagavond. A B 0 N N E M E N T S PR IJ S per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 70 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER Advertentien van 1 tot 4 regels 25 oent voor eiken regel meer 5 eent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. De BURGEMEESTER der gemeente Axel maakt bekend, dat Openbare Ver gadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Dinsdag den 15 Juli 1902, des voormiddags ten 93/4 ure, ten Raad huize alhier, ter behandeling der volgende zaken 1. Mededeeling van ingekomen stukken. 2 Aanbieding Gemeenterekening over 1901 3. Aanbieding Begrooting Alg. Burg. Armbest. voor 1903. 4. Verzoekschriften afkoop cijns. 5 Wijzigen verordening Herhalingson- derwijs 6. Benoemen lid Commissie tot wering van schoolverzuim. 7. Benoemen leden Algem. Burgerl. Armbestuur. 8. Vaststellen kohier schoolgelden. 9. Vaststellen suppletoir kohier hoofde- ljjken omslag. 10. Reclames in zake hoofd, omslag Axel, den 11 Juli 1902. De Burgemeester voornoemd, D. J. OGGEL. Zitting van Dinsdagavond te 7ll2 uur Voorzitter de commissaris der koningin, mr A. J. Roest. Tegenwoordig 39 leden met den griffier. Afwezig de heeren Oggel, De Smidten Dieleman De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering worden gelezen en Na eenige mededeelingen stelt de voor zitter aan de orde de benoeming van een lid voor de Eerste kamer der Staten- Generaal wegens de periodieke aftreding als zoodanig van den heer jhr mr K A. Godin de Beaufort, en benoemt tot leden van het stembureau de heeren Pompe van Meerdervoort, Moerdijk, Vader van 's Gravenpolder en Erasmus. Ingeleverd worden 39 stembriefjes. De heer jhr mr K. A. Godin de Beau fort wordt herkozen met 22 stemmen. Verder waren uitgebracht 10 stemmen op den heer jhr mr J. Roël, lid der Tweede kamer, 2 op den heer mr W. H. de Beau fort en 2 op Godin de Beaufort, zonder nadere aanduiding. 3 briefjes waren blanco. Daarna werd overgegaan tot de benoe ming van het lid der Staten, bedoeld bij art 89 der provinciale wet. Uitgebracht worden 39 stemmen. Gekozen is do heer M. de Jonge Jzn. met 24 steramen, tegen 14 op den heer J. M. Kakebeeke en 1 op den heer mr P C. J. He.nnequin De heer De Jonge verklaart zich. op de desbetreffende vraag van den. voor zitter, bereid de benoeming aan te nemen. Nadat het stembureau onder dankzeg ging is ontbonden en de volgende verga dering is bepaald op Woensdagmorgen te 10 uren sluit de voorzitter deze verga- Zitting van Woensdagmorgen te 10 uren. Voorzitter de Commissaris der Koningin, mr A, J. Roest. Tegenwoordig 38 leden met den griffier, Afwezig de heeren De Smidt en Oggel met kennisgeving zonder deze de heeren Dieleman en Van der Lek de Clercq. De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering worden gelezen en Daarna wordt aangevangen met de be handeling van de voorstellen van het Gedeputeerd college met de algemeene verslagen der afdeelingen. In deze zitting komt ter tafel het voor stel tot inwilliging van het aangehouden verzoek van het comité tot stichting van een Stoomtramweg Hontenisse— Selzaete om subsidie voor den aanleg van dien weg. Zooals reeds is medegedeeld, strekt het voorstel om subsidie te verleenen tot een maximum van 175 000. Het algemeen verslag der afdeelingen wordt uitgebracht door den heer Moerdijk. Het voorstel werd algemeen gunstig ontvangen. In een afdeeling werd de wenschelijk heid betoogd om in het besluit van sub sidieering melding te maken van een zij tak naar Sas van Gent en de verplichting tot het maken van dat wegsgedeelte onder de voorwaarden op te uemen. Gedeputeerde Staten vinden in dit verslag, zooals door den voorzitter mede gedeeld wordt, geen aanleiding eenige wijziging te brengen in hun voorstel. De heer Van Deinse betreurt het dat niet een kaart van de streek bij de stuk ken is overgelegd. De toelichting tot het voorstel is vrij sober. De streek heeft behoefte aan gemeen schapsmiddelen met het station Selzaete. De tram is voornamelijk in het leven geroepen ten behoeve van te Selzaete gevestigde suikerfabrieken en vermoedelijk is concurrentie met Nederlandsche fabrie ken oorzaak dat geen verbinding met Sas van Gent is daargesteld. Het belang van de streek zou gebaat zijn indien aan het subsidie de voorwaarde werd verbonden dat die verbinding tot standkome binnen twee jaren, nadat de bruggen over het kanaal te Sas van Gent voor stoomtram-verkeer geschikt zouden zijn gemaakt, en dat ook aan de te Sas van Gent bestaande fabrieken verbinding aan de tram zou worden gegeven. De heer Van Deinse dient in dien geest een amendement in. Dit wordt voldoende ondersteund. De heer Van der Have wijst op den grooten schuldenlast die op de provincie drukt, ruim 7 ton, en zegt dat hij aan het voorstel tot subsidie zijn stem niet geven kan. De aanleg van een stoomtramweg moge gewenscht. zijn, maar de noodzakelijkheid daarvan is hem nog niet gebleken. Niet alle polders heboen bijdragen toe gezegd een bewijs dat de belangstelling niet groot is. Spreker zou wel zjjn stem kunnen geven aan een renteloos voorschot doch niet aan een subsidie. De heer Van Rompu zegt dat met de opmerking omtrent hst niet overleggen van een kaart voor het vervolg rekening zal worden gehouden. Dat er in de toelichting niets gezegd wordt van een zijlijn naar Sas van Gent, komt. zegt spreker, door het gevoelen van Ged. Staten dat het niet op hun weg ligt om zich daarmede in te laten. Wanneer een concessie wordt gevraagd en er rijzen geen bezwaren tegen, dan wordt die verleend Door geen enkel belanghebbende is ge sproken over een zijlijn naar Sas van Gent. Die lijn zou alleen noodig zijn voorde coöperatieve suikerfabriek Selzaete is een centraal puntdaar heeft men treinen in verschillende rich tingen, wat men in Sas van Gent mist. De lijn. waarvoor subsidie wordt ge vraagd heeft levensvatbaarheiden nu is de vraag is die lijn het subsidie waard Wanneer de noodzakelijkheid blijkt van een zijlijn naar Sas van Gent, dan zullen de concessievragers daartoe wel overgaan. Spreker acht het niet gewenscht het amendement Van Deinse aan te nemen, omdat dan het subsidie met minstens 50 60 duizend gulden zou moeten worden verhoogd. Den heer Fruytier verwondert het dat de heer Van Deinse niet vroeger gekomen is met zijn denkbeeld. Het is toch reeds lang bekend dat in de stukken van het tramcomité van Sas van Gent geen sprake is. De Belgische fabrieken zullen de lijn steunen maar dat zullen ook de Neder landsche doen De benoodigde gelden zijn in de streek niet te vinden daarom heeft de Belgische nijverheid offers gebracht. Dat niet alle polderbest uren steunen is natuurlijkzij zouden dat doen indien verschillende zijtakken werden aangelegd. Spreker waarschuwt tegen aanneming van het amendement-Van Deinsege schiedt dat, dan zal vermoedelijk van de gansche zaak niets komen. De aanlegkosten zouden zoo ontzettend stijgen dat men het geld niet bijeeD zou kunnen krijgen. Wat het door den heer Van der Have opgemerkte betreft, wijst spreker erop dat Ged. Staten in hun toelichting betref fende de tram door Walcheren hebben gezegd dat het hun wenschelijk voorkomt stoomt, am wegen te subsidieeren. Toen is ook over den financieelen toe stand gesproken, die niet ongunstig werd genoemd. De heer Van Deinse antwoordt dat het lid van Ged Staten niet juist is waar hij spreekt van concessie-aanvraag bij een aanvraag om subsidie. Het een is gansch wat anders dan het andere. Spreker wijst verder op het landbouw belang en toont aan dat de polderverga deringen zich hebben uitgesproken voor een zijlijn naai Sas van Gent omdat zij daarheen hun artikelen willen vervoeren. De bewering van den heer Fruijtier dat door aanneming van spreker's amende ment van de zaak niets zou komen, geeft den heer Van Deinse aanleiding om erop te wijzen dat dezelfde voorwaarden, als hij wil gesteld zien. verlangd worden door verschillende polderbesturen die bijdragen toezegden. Dat meer subsidie zou moeten gegeven worden, geeft spreker toe en in de plaats van het cijfer f 175 000 te noemen, geeft hij in overweging een subsidie toe te zeggen van 1/a in de kosten van aanleg. Het tweede amendement van den heer Van Deinse wordt voldoende ondersteund. De heer Van Rompu zou liever zien dat het voorstel werd aangenomen zooals het door Ged. Staten is gedaan. Als de zijlijn naar Sas van Gent noodig blijkt, zal die er wel komen, ook zonder de te stellen voorwaarde. De heer Wisboom Verstegen stelt voor het voorstel in zijn geheel aan te houden tot een volgende vergadering. Het is hem niet alles duidelijk wat voorgesteld wordt en zoo'n haast is er toch bij de zaak niet. De heer Hamraacher ondersteunt die motie, die hem zeer welkom is. Hij gelooft dat meer licht noodig is alvorens een beslissing kan genomen wor den. Door de voorgestelde amendementen komt er verwarring en om die te voor komen acht spreker uitstel van behande ling gewenscht. Den heer Fruijtier doet het leed dat die motie ingediend is. Ook spijt het hem dat de heer Van Deinse nu komt met een amendement, wat aanleiding geven zal tot uitstel en misschien dat van de gansche zaak niets komt De heer Hombach acht het uitstel ook ongewenscht omdat de kans bestaat dat de zaak later niet zal tot stand komen. De heer Van Rompu zegt dat Ged. Staten ook uitstel zouden betreuren. Hij acht dit niet noodig. De zaak is bij Ged. Staten rijpelijk overwogen en zij kunnen later met geen ander voorstel komen dan het geen zij nu doen. De motie-Wisboom Verstegen, alsnu in stemming gebracht, wordt verworpen met 25 tegen 14 stemmen. Voor stemmen de heeren Maas. Van Dam.Hennequin, Van Teijlingen, De Jonge, Hammacher. Den Boer, Fokker, De Veer, Van Deinse, Vader, Noordijke Wisboom Verstegen en Houterman. Thans komt in behandeling het amen dement Van Deinse om te bepalen dat het subsidie zal verleend worden tot een derde der som van de aanlegkosten. De heer Van Teijlingen kan zich daar mede niet vereenigen omdat de Staten zich daardoor aan handen en voeten bin den zouden. De heer Van Lijnden zou het noodig achten dat op de amendementen van den heer Van Deinse een sub-amendement werd ingediend. Hij zou' in het amendement willen opgenomen zien dat het subsidie zal worden verleend voor 1js van de werkelijke kosten van aanleg als bij de uitvoering zal blijken benoodigd te zijn tot een maxi mum vhn f 525 000. De voorzitter zegt dat hij een onder houd noodig acht met Gedeputeerde Staten waarom hij de vergadering voor eenige oogenblikken schorst. De vergadering heropend zijnde, deelt de voorzitter mede dat in de eerste plaats zal gestemd worden over het amendement tot weglating van de woorden >tot een

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1902 | | pagina 1