No. 21. If oensdag 18 Juni li*tt2. rfaarg. Nieuws- en Advertentieblad 'X voor Zee uwsch -Vlaanderen. F. DIELEMAA, AXEL. Voorbereidend Militair Onderricht. Buitenland. FE VIL IiETOiY. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 70 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER Advertentie n van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjfe tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. De BURGEMEESTER van Axel brengt onder de aandacht van de jongelieden van 16 tot 24-jarigen leeftijd in deze gemeente, die in den aanstaanden wintei wenschen deel te i.emen aan het voorbereidend militair onderricht, dat zij zich daartoe vóór 1 JULI a. s. moeten aanmelden ter Gemeente-Secretarie, des vooi middags van 9 tot 12 uren en des namiddags van 2 tot 4 uren, alwaar nadeie inlichtingen z\jn te bekomen. Axei, den 16 Juni 1902. De burgemeester voornoemd, D. J. OGGEL. Man leest in de Engelscha kranten een bericht over de zoogenaamde Nationale Vei kenners, dat een cmaangenamen indruk maakt. Deze lieden hebben voor Kitche ner geparadeerd en by die gelegenheid sprak de Biitscbe opperbevelhebber ben toe, betuigde zijn erkentelijkheid voor het opnemen der wapeDen tegen hen, wier dweepzucht hen in bet veld had gehouden en gaf de verzekering dat hun diensten Diet zouden worden vergeten. Er namen 500 man aan de parade deel met de gene raals Andries Cronje, Colliers, Snijman en Breytenbacb. Toen de mannen hoorden dat lord Kitchener hen zou inspecteer en, lieten zij zich onmiddellijk drillen, eerst door een Britsoh sergoant, later door een vaö hen. Reuter's correspondent voegt er bij, dat zij en de Boeren in het algemeen (Slot.) »Wat ze dan ook geweest is,« dacht de dominé, „nu is ze eeu lieve goede vrouw en als de jongen thuis komt wordt bij zeker verliefd op zijn vrouw en zal haar willen meenemen. Maar wat zal ik in de wijde wereld doen zondei Char lotte ?c Denkendtj aan da toekomst die zijn kinderen zou ver een igen, viel hij in slaap In zijn droom zag hij zijn vrouw, zijn Mary, in haar geliefdkoosd wit kleed, haar handen vol bloemen en de heerlijk schoone oogen strak op natn gevestigd. „Waar is mijn zoon William vroeg ze zacht. Hij wilde antwoorden maar kon geen geluid geven. Zijn vrouw verdween ora een oogenblik daarna weer te komen maar nu omringd door eenige kinderen. zeide ze als in antwoord op zijn stomme vraag. „Ja, ze ztjn allen van mij. ik zag hen nooit noen liefkoosde hen maar toch zijn al die kinderen van mij.« Mijnheer Garlan I strekte zijn hand uit om haar te pakken, maar ze vluchtteen Keith stond naast hem. Keith die even treurig, even wanhopig keek als op dien somberen wintermorgen toen hij afscheid verzot zijn op diillen; zelfs krijgsgevan genen waren druk bezig elkander te drillen. Ook verzekert Reutër's correspon dent, dat. de Boeren, die zich nu onder wei pen, op den besten voet staan met de Nationale Verkenners. Hij had verwacht dat lusschen beide groepen een gespannen verhouding zou bestaan, doch kon niets daarvan bemerken Integendeel zochten de Boeren, die zich pas hadden overge geven, onmiddellijk onder de verkenners hun vrienden op en begroetten dezen hartelijk. Dit laatste wil er bij ons nog niet in Toch moet men ook in dezen niet te ver gaan. Er zijn onder die Nationale Verken ners zeker vele verraders, mannen wien de onbetrouwbaarheid in het bloed zit. die voor wat geld hun ziel verkoopen, als zij een ziel hebben. Men moet echter niot vergeten, dat er en in Transvaal en in den Vrijstaat een partij was en is, die nogal Engelsch gezind is en in een annex atie door Engeland nooit bezwaar heeft gezien, ja zelfs zulk een annexatie in het voordeel van het land heeft geacht. De redenen die men daarvoor opgaf, waren niet aitijd zonder grond en men aan zelfs zulk een meening eerbiedigen. Wat men - en te recht in deze lieden heeft afgekeurd is, dat zij de wapenen hebben opgevat om de Engelscben te helpen Neutraliteit kan men in sommige geval len duldensteunen en helpen van den landsvijand staat gelijk met verraad en een verrader drukt men de hand niet, war.neer men zijn eigen karakter wil bewaren. Van Engelsche zijde komen ook nog steeds berichten ovei overgave van Boe van zijn vader nam. „Keith, Keith,riep hij wakker wor dend en zijn oogen uitdiijvend zag hij waar hij wasalleen in zijn tuin. Hij riep Jeane. „Ik heb lang geslapen, geloof ik Is zij teruggekomen mijn dochter bedoel ik.« Neen, mijnheer, Maai maar Kom mee naar binnen mijnheer, ik heb u goed nieuws te vertellen,* zeide Jeane nikkend. De dominé keerde zich naar haar toe en haar stiak aanziende, zeide hij: „Jeane, ik weet wat het is. Mijn zoon is thuis gekomen.* Keith en zijn vader zaten samen onder de veranda. De eerste ontroering was voorbij en tamelijk kalm verteide Keith over zijn reis naar Immendge. Beiden waren zoo gelukkig, en zoo het een straf was dan was het haar laatste Vader noch zoon dachten aan Charlotte. De Klok sloeg twaalf en deed de dominé op eens aan haar denken, hij wist dat zij nu spoe dig thuis zou zijn. »Mijn jongen, behalve ik, zal er nog iemand heel blij zijn met je terugkomst.* »U bedoelt mijn vrouw?* „Je vraagt niet naar haar, Jeane heelt je dus alles verteld?* „Jeane zeide dat ze goed gezond was." „Er; anders niet?* »Niet3 meer. Was er dan iets te verteilen ren. Dinsdag 11. kwamen 732 Boeren zich te Boschrand aan generaal Elliot onderwerpen. Generaal De Wet sprak hen eerst toe. Hij spoorde hen aan, zich rustig te houden nu alles gedaan was, en sprak de hoop uit, dat zy trouw zouden blijven aan bun nieuwe Regeering. De Boeren deden het overvloedige maal, dat de overheid voor hen gereed gezet had eer aan. Zij brachten slechts weinig munitie mee, bewerende dat zij bijna alle patronen opgemaakt hadden op de jacht, sedeit de vrede gesloten was. Met de Boeren kwamen een aantal vrouwen mede, ook hadden zjj eenige dozijnen Kaapsche karren. Hun paarden zagen er goed uit. Nadat passen en rantsoenen waren uitge deeld, sprak generaal Elliot de burgers toe. Nu de oorlog uit was, had lord Kit chener hem gezonden oin aan de burgers mee -te deelen. dat er onverwijld schik kingen getroffen zouden worden voor het terugbrengen van de burgers naar hun hoeven. Zij konden met hun pas gaan waarheen zij wilden, de Engelsche offi cieren op alle stations hadden in last, hen vrij door te laten. Hjj gaf hun den raad, zich niet al te zeer te haasten met het meenemen van hun gezinnen uit de kam pen, maar liever te wachten totdat zij de zekerheid hadden hun familie te kunnen onderhouden op hun hoeve De Regeering zou haar best doen ben te helpen, want de eenige wensch van den Koning, de Regeering en het Britsche volk was, de burgers zoo spoedig mogelijk weer op hun hoeven te zien en te weten, dat zij te vreden waren. De Koning had een tele gram gezonden om hen geluk te wenschen met hun dapperheid in den oorlog. Zoo- De oude maD was getroffen door de onverschilligheid en den harden toon waarop Keith sprak. „Mijn zoon," zeide hij eindelijk, »ik wil me niet met je zaken bemoeien, je bent oud genoeg om zelf te oordeelen en te handelen. Zoo dadelijk zal ze thuis komen, mag ik, voor zij er is, een paar woorden over je vrouw zeggen Zeker vader.* Keith wachtte tevergeefs op die paar woorden en na lang zwijgen zeide hij zelf Het is het beste dat ik alles in eens tegen u zeg. Ik weet nu dat mijn huwe lijk een vreeselijke vergissing was. Een vergissing de gevolgen van neen de juiste straf van O Vader, vader, ik heb zwaar misdreven, maar ik ben zwaar gestraft.* Hij werd doodelijk bleek en terwijl de oude man zijn hand op den-schouder van Keith legde, zeide hij »Mijn arme jongen:" »Ik ben gestraft* herhaalde Keith. »Niet n uitwendige dingen ik heb voorspoed genoeg gehad. Ik heb dikwijls aan twee dichtregels uit mijn schooljaren gedacht. „Satan now is wiser than of yore, And tempts by making rich not making poor." Op die wijze heelt hij het bij mij be proefd, hé vader Hij had mebijna maar niet geheel.* »Je hebt dus veel geld verdiend Daar moet je daokbaar voor zijn.* O, natuurlijk, zeer dankbaar. Het for- dra de garnizoenen van de verafgelegen posten teruggetrokken waren, zouden er vervoermiddelen beschikbaar zijn voorde Boerengezinnen middelerwijl konden zij tiendaagscbe rantsoenen krijgen in de kampen. Na deze toespraak stegen de Boeren op, om Kroonstad binnen te rijden. Schalk Burger kwam op zijn rondreis door de concentratiekampen van Natal te Pincetown, waar hem een adres aange boden is met betuigingen van het ver trouwen, dat men altijd gekoesterd had in hem en de andere Boerenleiders, hoezeer enkele leiders (in de vervulling van hun plichten tegenover het land te kort waren geschoten. De avlressanten spraÜfcn de hoop uit, Jat recht en billtjkbeid.voortaan in Zuid-Afrika zullen beerschen." Schalk Burger werd toegejuicht bij zijn vertrek naar Pretoria, waar hij mede zorgen zal voor de uitgewekenen, die reeds naar huis beginnen terug te keeren. De berichten uit Zaid-Afrika worden schaarsch eu de rubriek Zuid-Afiika staat opgeheven te worden onder de telegram men. Ook de berichten over de overgave der Boeren worden korter en minder aandoenlijk. Het cijfer der overgegevenen is nu geklommen tot 16.500, zoodat straks blij ken kan, dat onze becijfering van 20 000 bijeen niet ver van de werkelijkheid was. De correspondent van de »Times« te Pretoria begint te waarschuwen togen de al te mooie berichten over de hartelijke verbroedering tusscben Boeien en Britten. Hij voegt er bij, dat de Boeren vrywel uitgeput waren en de overgaaf slechts een quaestie van tijd was geworden. Dit laatste is ook weer overdreven tuin liep me mee, »zoo gelukkig als Gar land" was bijna een spreekwoord. Ik heb genoeg om me hier te vestigen en een gezellig eigen thuis te stichten waar ik dan een zacht bekoorlijk Engelsch meis je koD brengen, een Engelsche dame, een geschikte gezellin voor mij, een goede dochter voor u, een vrouw zooals mijn moeder was. O vader, het is iets vree- selijks voor een man wanneer hij zijn vrouw niet kan of durft vergelijken met betgeen hij zich van zijn moeder herinnert." Zwijgend staarde de dominé voor zich uit. Hij begreep dat zijn zoon geleden had, veel meer geleden en gestreden dan hij in zijn zeventig jaar haa moeten doen. »Ja, Keith, je hebt gelijk. Ik kan niet ontkennen dat het voor ons allen veel beter was geweest als je vrouw meer op je moeder geleek," Een lang zwijgen volgde. De eene man dacht aan wat hij had verloren, de an dere wal hij kon gehad hebben. »Mijn zoon," zeide de dominé eindelijk. »Laat het verlelen rusten en laten wij aan je toekomst denkeD waarin nog veel aanleiding is om je Ie verheugen.* >Te verheugen voor een man die naar een vrouw terugkomt die hem zoo'n brief schrijft,* en Keith nam uit zijn zak boekje het briefje dat Charlotte twee mails vroeger gelijk met den zijnen vei zonden had. Wat schreofze? Ik heb het niet gelezen

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1902 | | pagina 1