TWEE SUmUEEÏ irr r No. 20. Zaterdag I i Juni 1002. 18e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch -Vlaandere i». F. DIELEMAN, AXEL. Buitenland. FEUILLETON. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 cent; franco per post 60 cent voor B blo ik 70 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Het blijkt dat Labouchere in het Er.- gelsche Lagerhuis toch nog gevraagd heeft naar de geheime bepalingen en het is ook gebleken, dat hij door den Minister Bal- tour met een kluitje in het net werd ge stuurd. Balfour zeide, dat, voor zoover de Regeering wist, er geen verbintenissen of verzekeringeu door Kitchener aan de Boeren gegeven waren, welke niet zijn openbaai gemaakt. Balfour houdt dus bovendien nog een slag om den arm. En dat is maar goed ook. We zullen nog eenig geduld, misschien Dog veel ge duld moeten hebben, om het rechte er van te weten. Gisteren deelde Lord Stan ley in het Lagerhuis mee, dat ie Regoe- ling nog niets kon zeggen aangaande bet tijdstip, waarop de censuur in Zuid Af- frika zou worden opgeheven. Dat is jam mer, want nu kunnen we ook de graden van hartelijkheid niet weten, waarmee volgens Engelsche berichten de Boeren kreten hebben aangeheven ter eere van Koning Edward. Een Natalscb blad gaf een vertaling van de proclamatie over den vrede, welke de Boerenleiders publiceerden. Laffan gaf bet volgende overzicht van dit stuk De leiders wijzen ei op. dat de voorwaardei deden zien, dat er geen hoop meer was de onafhankelijkheid te verkrijgen Hei land is verwoest en de middelen van be staan raken uitgeput. Zij lieten zich ver der leiden door de aanwezigheid van hun gezinnen in de concentratiekampen, waar ziekten beerschen. Zij konden geen dui zenden gevangenen onderhouden, evenals de Engolschen. Hun gering aantal in »Maar al heeft hij het niet gevraagd, waarom zou je het dan toch niet doen >Ik weet hel niet precies maar ik geloof dat het beter is om niet te schrijven." »Nu," zeide hü zuchtend, »Charlotte doe zooals je denkt dat het beste is. Laten wij nu aan mijn brief beginnen." De oude man was humeurig ei. telkens bang dat bij Keith te veel zou verontrus ten en zijn geduldige secretaris moest verscheidene keeren opnieuw beginnen. »Nu,« zeide bi) zuchtend, »Charlotte doe zooals je denkt dat het beste is. La ten w\j nu aan aan myn brief beginnen.,, De oude man was humeurig en tel kens bang dat hij Keith te veel veront rusten zou en zijn geduldige secretaris moest verscheidene keeren opnieuw beginnen. „Je ziet, mijn beste, dat ik heel zorg vuldig wil zijn. Als wij Keith te angstig maken dan komt hij misschien in eens naar huis tegen zijn wil en, tot nadeel van zijn zaken. Laten wij hem onkuudig en overkwam mij iets Cnarlotte keek verscbriut op; »Maur de docter zeide „Hij zeide dat ik wel negentig jaar kou worden zonder een nieuwen aanval den strijd tegen de overweldigende over macht van Engelschen deed de hoop ver vliegen, dat zij, door zich op te offaien, de oveiwinning zouden kunnen behalen. Zij vertrouwen, dat door de aanneming van da voorwaarden hun toestand zoozeer zal verbeteren, dat het volk in de toe komst ten volle zou kunnnen genieten van de voorrechten, waarop het mocht hopen. Zij verwachten, dat aan de re bellen amnestie zal worden verleend. De draadversperringen tusschen de blok huizen worden reeds weggenomen. Do draad zal tegen vastgestelden prijs aan de Boeren worden verkocht om te die nen tot afsluiting van bun hoeven. De blokhuizen zelf blijven staan, althans die welke van steeD zijn gebouwd. Op een Woensdag gehouden feestmaal (zie telegrammen) beeft Chamberlain een rede gevoerd, waarin hij ook over de vrede sprak en wel op zoo'n welwillenden, misschien ook weiluidenden? toon, als men dat van Joo niet zou verwachten. Hij snoefde weinig en zei, dat bij het prettig vond, dat de Boeren de voorwaar den zoo goed hadden opgenomen. Met het slot van de woord :n van Joe zijn wij het echter weer niet eens. Hij zei, dat hij veel gedaan had. om het Rijs krach tiger te maken. Dat ontkennen wij ten sterkste. De miliarden schuld en het totaal verlies van het militair prestige daarge laten, hoe kan Zuid-Afrika ooit kracht bijzetten aan het Britsche Rijk Gesteld dat de Boeren zich schikken in hun lot, het Engelscb bestuur niet tegenwerken, belasting betalen, enz., maar kan men zich ooit voorstellen, dat die Boeren geest drift zullen krijgen vooi de belangen van te hebben maar als er een komt dan is het misschien een zeer ernstige.* »Wat zou er dan kunnen gebeuren Zeg me alles wat u weet.* „Ik zal bet je vertellen, mijn beste, want je bent niet zwak en bet is goed dat er iemand is die bet weet Bij een volgenden aanval kan ik mijn spraak ver liezen, bet gebruik van mijn ledematen, ja zelfs mijn verstand. O Ctiai lotte,,, ver volgde hij haar hand vattendeHet is zwak van me en t verraadt gebrek aan vertrouwen, maar ik ben soms zoo be angst voor de toekomst dat ik graag mijn jongen bij me zou willen hebben >Wat belet bem om thuis te komen Ben Ben ik het >Ja, mijn kind,* zeide de oude man zacnt en teeder, »gedeeltelijk om jou Dat is de boete die ieder moet betalen die een haastig of niet passend huwelijk sluit. Men moet een zekere proef door staan en veel lijden Je hebt geleden, mijn arme Charlotte »Veel, heel veel.* »En Keith ook, twijfel daar niet aan. Hij vi eest om thuis te komen en je te vinden zooals hij je verlaten heeft toen scbeeldo je even veel met hem als nu met de nieuwe Charlotte. Dit ni6t we tende deinst hjj terug bij de gedachte zijn geheele leven door te brengen met een vrouw die niet volkomen zijn keus was »Ja ik begrijp het.* »0 miju kind, ik wil J9 geen verdriet Groot-Brittanië In Canada leven de Fransche kolonisten nog altijd meest afge zonderd van de Engelschen zij doen bun werk, gaan bun eigen weg maar van opgewondenheid om voor de Britten te vechten heeft men nooit gehoord, ook niet tijdens den Zuid-Afrikaanschen oorlog; integendeel, er gingen hier en daar sterke stemmen van verzet op tegen het zen len van een Canadeesch contingent. Daar zijn wel enkele uitzonderingen op met men schen, die meer hun voordeel zoeken in de wereld dan hun karakter bewaren, maar de overgroote meerderheid, neen, die blijft voor de zoogenaamde nationale Engelsche belangen altijd koel. Impeiialis- ten worden de Franschen in Canada en de Hollanders in Zuid-Afrika nooit. En daarom, mijnheer Chamberlain, is het een praatje van de politiek, dat Engeland nu krachtiger geworden is het tegendeel is waarde tijd zal het uitwijzen. Een Reuter-telegram van 11 Juni 1.1, meldt, dat een proclamatie is uitgevaar digd, betreffende do Rebellen. Deze zul len, met uitzondering van veldkornets en vrederechters, die zich voor 10 Juli onder werpen, enkel gestraft worden met het verlies van stemrecht voor het leven, ter wijl de veldkornets en vrederechters straf baar zullen zijn met elke straf, behoudens de doodstraf, mits in de beide gevallen de rebellen niet schuldig zijn aan moord of andere daden welke in strijd zijn met het oorlogsgebruiu. Op rebellen, die zich niet voor 10 Juli onderwerpen, zal de wet in haar uiterste strengheid worden toegepast. Men weet echter, dat er plan bestaat, met de kroniDg al de rebellen amnestie te verleenen. Toch zou bet ons niets doen. Het is even hard voor hem als voor jou. Het huwelijk is door zijn on- herroepbaarheid iets ontzagwekkends, bet „tot de dood ons scheidt* is voor de een den besten steun, voor de ander de vreeselijkste slavernij Chai lotte trok haar hand zacht uit de zijne en vroeg: „Wil u mij zeggen, Mijn heer Garland, of getiouwde menschen, buiten door den dood, wettig gescheiden kunnen worden „Het moet niet zoo zijn, maar ik ge loot dat hot soms gedaan wordt. Er be staat gelegenheid om zóó Ie scheiden dat beiden weer vrij zgn om te hertrouwen. Laten we daar niet over spreken Char lotte, wij spraken over jou en je echtge noot. Als hij eenmaal thuis komt, dan hoop ik. neen, ik weet het zeker dat dan alles heel andeis zal zijn. Vergeef me, mijn kind, dat ik uit eigenbelang mijn zoon bq me zou willen hebben.* „Hg zal thuis kom m. Maak u niet ongerust, hg komt werkelijk.* Nadat de brief geschreven was zeide ze tot groote verbazing van haar schoon vader. »Als U mij een uurtj" kunt inisaen zal ik zelf ook aan pijn echtgenoot schrij ven.* »Dat is best, uitstekend! Schrijf hem een langen brief. Hij zal er heel blij mee zijn.* »Zal bij?* verwonderen, als het verlies van stem recht bleef gelden. Uit de behandeling der zaken, zooals wij die nu kennen, moeten wq opmaken, dat het werkeigk het plan is van de Engelsche Regeering om te beproeveD de Boeren te winnen door hen tegemoet te komen. Vroeger was het plan om evenals dat na den opstand in Canada geschied is, aan de leiders en aan al die personen van wien man kwaad vreesde, hel verblqf in Zuid-Afrika te ontzeggen. Daarvan spreekt zelfs Joe nu niet meer. Te Brussel wil men daags voor de kroning van Edward, 25 Juni, een groote bijeenkomst houden met een optoent ter eere van de helden van Transvaal en Vrijstaat. Het plan gaat uit van de Bel gische Boerencomités deze willen ook na den vrede blijven bestaan, om bet verkeer met Zuid-Afrika te bevorderen, en ook omdat men de hoop op Majuba niet wil opgeven. LONDEN, 11 Juni. De Minister Chamberlain piesideerde beden het feest maal van de koloniale ambtenaren- In zijn speech zeide hij o. aEr is een vre de verkregen die eervol is voor beide partijen. Groot-Brittannië heeft alles gekregen, waarvoor we gestreden hebben. Wij zijn edelmoedig geweest jegens onze tegenstanders in elk opzicht, zoowel wat hun persoon als hun eigendommen betreft, maar wij hebben niets wezenlijks in onz6 eischen laten vallen en niets gedaan dat de eindoplossing van de Zuid-Afrikaansche quaestie in gevaar kan brenven De ma nier, waarop de Boeren de voorwaarden »Maar Charlotte, schrijf niots rner over mij. Je begrijpt de reden wel.* Ja,« zeide Charlotte opstaande. »Maar waarom ga ja weg? Wan em schrijf je niet'hier? Ik zal je niet listig vallen.* »0 neen.* Met een treurigen glimlach vervolgde zij »Hensch, ik wil liever al leen zijn. Ik ben zoo dom, dat weet u wel en het is niet gomikkelqk voor mij om brievan to schrijven en het moet een vriendelgke brief zijn, niet waar, als ik aan mijn echtgenoot schryf.* «Zeker, zeker. Doe goed je best 1 Je zult zoo'n verstandig vrouwtje zijn als hij thuis komt.* Met een wanhopigen glimlach zag zq hem aan. Toon de oude man alleen was kwam het verdriet over het langer uitstellen van den brief aan Keith, over de Crux en Charlotte, weer boven. Waarom bad hij na den vei lorengeraak ten niet onmiddellqk een nieuwe geschre ven en boe kon het nu gedaan weiden? »Ik heb van menschen gehooid dia leeren met de linkerhand te schryven,* dacht de dominé en een pen nemende zotte hij zich a;n het werk. Na een uur met moeilijkheden getobt te hebben kon hij leesbaar zijn naam zetten. Hij wierp de pen weg, strekte zich op zijn stoel uil en verlangde naar Charlotte. Als ik haar zoo noodig heb, hoe zal dan baar echtgenoot naar haar verlangen

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1902 | | pagina 1