Mn rv«. 19. jjLuuiIU 18e «Jaar" Woensdag 11 1902. Nieuws- en Advertentieblad voor Z e e u w se h - V I a a n d er e I». F. DIELEMAN, AXEL. Bnitenland. FEUILLETON. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 cent; franco per post 60 cent voor België 70 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. In den dollen vreugderoes over den vrede, aldus schrijft het Vad. het tast baarst bewijs, hoe zwaar de oorlog viel - beeft men aan de Theems er aanvanke lijk niet op gelet, dat de Minister Bd- four wel de voornaamste, maar niet alle viedesbepalingen in het Lagerhuis vooi las en een slag om den arm hield voor geheime afspraken met de Bieren. Dat die er zijn volgt uit de welwilleude hou ding van de Boeren tegenover de Engel- scben in Zuid-Afrika, een houding, die door latere berichten steeds bevestigd wordt een houding, die zich niet ge heel laat verklaren uit de vredesbepalin- gen, zooals wij die kennen. Volgens den conespondent van de «Temps* zal La- bouchère Maandag den Ministei Balfour vragen, wat er is van die geheime ver plichtingen. Is dit zoo, dan zal het La- bouchere er om te doen zijn een wapen vau die geheimen te smeden tegen het Ministerie. Het bevreemdt ons echter nogal, omdat doorgaans in het Lagerhuis zulke dingen achter de schermen worden afgemaakt, ook met de oppositie. De Minister Balfour sprak ook in een rede in de conservatieve club niet van andere afspraken dan Ie gepubliceerde. Hij had het alleen druk over den verkeei den raad van Rosebery om Kruger in den arm te nemen voor den vrede van Kru ger en de gedelegeerden ia Europa wilde by, Balfour, niet weten. Hij verklaarde dat bet eene onvergeeflijke dwaling zou zijn geweest te onderhandelen met Km ger en zijn raadslieden in Europa, gelijk door Rosebery was voorgesteld. 36) pre- »Wat is dat Ik weet dat niet cies. Toe vertel het mij »Het is geen pijn verschrik maar niet mijn beste - in het geheel geen pijn. En de menschen sterven er niet van, ten minsteniet plotseling. Maar het maakt hun hulpbehoevend, soms geheel hulp behoevend jaren vóór ze sterven. O, mijn God, mijn God en de oude man verloor al zijn moed, en kreunde hardop. «Spaar- me daarvoor. Neem mij, neem me in eens weg, maar spaar er mg voor om iemand tot last te zijn. »Tot last zijn U mijnheer Garland 1« Charlotte pakte de verlamde rechter hand, en snikkend liefkoosde en zo6nde ze baai en drukte haar, als een zuige ling aan haar hart. »Schrei niet zoo bedroefd, mijn kind. Ik dacht niet dat je zooveel om me gaf. and9is had ik het niet gezegd »Ik heb niemand anders om voor te zorgen en lief te hebben niemand in de geheele wereld die waarde hecht aan mijn zorg.* »Niemand dan mij om voor te zorgen* herhaalde hij aan baar zachtheid, geduld en toegenegenheid denkend. Balfour zou de Bui ger-generaals te vel de steeds vereeren, maar hij kan datzelf de niet zeggen van hen, die de Republie ken in den steek gelaten hebben en het zou hem onmogelijk zijn met hen te on derhandelen. Het zou de grootste dwaas heid geweest zijn de plaatsvervangende Regeering dezelfde rechten te geven, gelijk Bannerman had voorgesteld. Hij geloof de, dat het een jaar geleden onmogelijk zou zijn geweest onder de tegenwoordige voorwaarden vrede te sluiten. Balfour had die hatelijkheid wel achter wege kunnen laten, al heeft men ook op het vasteland nu en dan wel eens een opmerking in dien geest gehoord. Bij de beoordeeiing geheel op onafhankelijk stand punt staande, kunnen wij daariegen op merken, dat de Europeesche gedelegeer den de mannen er niet naar zijn, om uit de aan de Theems onderstelde beweegre denen naar Europa te gaan en tweedens moest Balfour da eerste man zijn daar over te zwijgen, omdat Engeland door de volkomen afsluiting van de Boeren van Europa het zenden vaG verteganwoordi- geis naar Europa tot een noodzakelijk heid maakte. Die afsluiting van de Boe ren is alleen genoeg om de wijze, waar op de Engelscben dezen strijd gevoerd hebben, te karakteriseeren als klein, laf, een groot volk onwaardig. Zelfs geen kranten mochten er in Zuid-Afrika komen oplat de Boeien toch maar niet zouden weten, wat er in Europa omging. Wellicht zou het nog geruimen tijd du ren voor we iets meer weten van de ge heime bepalingen, want wordt Maandag in het Lagerhuis door Labouchire eer, vraag in die richting gedaan, dan wordt «Niemand dan mij zoo zal het niet altijd blijven, Chailotte, Gods genade is oneindig. Wacht en hoop 't Zij het maar een lichte aanval was, 't zij de aanhoudende zorg van zijn doch ter hielp hoe 't zij, de oude man ge nas, maar na weinige weken kwam de gevreesde kwaal terug Het was haid voor hem, langzamerhand zoo hulpbehoe vend ie woiden en hoe meer zorg hij noodig had, hoe minder genegen hij scheen ze aan te nemen. Charlotte overwon haar neerslachtigheid en wijdde zich dag en uur aan hem, aan hem alleen. Ze maak te het hem niet lastig met onnoodige zorg en onrust, maar ze was altijd bij de hand als ze hem van dienst kon zijn, met onuitputteleiyk geduld verdroeg zij al zijn grillen, zijn onredelijkste wenschen. In lange slapelooze nachten dacht hij met dankbaarheid aan zijn liefdevolle verpleegster die steeds gereed was aan al de behoeften van zijn zelfzuchtigen ouderdom te voldoen, «God is heel goed voor mij,* dacht hij vaak. Beter dan ik verdien. Ik vertrouw met mijn heeh ziel dat Hij ook goed voor mijn beide kinderen zal zijn.* Ofschoon de band tusschen hem en zijn schoondochter iederen dag nauwer werd toegehaald tochtiachlte hij nimmer hef gordijn op te lichten dat Charlotte over do verhouding tunschen haar en haar echtgenoot had geworpen, hij wilde niet vragen naar hetgeon zij klaarblij hij hoogstwaarschijnlijk met een kluitje in het riet gestuurd. Om over de vredesbepalingen geheel te kunnen oordeelen. zouden wij nok een afschrift moeten hebben van de gesprek ken, tusschen Kitchener en de Boeren gevoerddat zou ons veel ophelderen. Zoo wordt door Scbowalter in een Duitsch blad in een artikel, waaruit meer kennis blijkt van de zaken, dan waarover een gewoon mensch kan beschikken de stilzwijgendheid van de Boerengedelegeer- den is daar mede oorzaak van ge zegd, dat Kitchener, meer diplomaat dan militair, de Boeren opmerkzaam heeft ge maakt, dat wanneer er nu geen vrede werd gesloteu, er van amnestie aan de Kaapsctie rebellen nooit meer sprake zou kunnen zijn, daar alleen bij een kro ning amnestie voor hoogverraad kan wor den verleend. Dit zou een der voornaam ste drijfveeren voor de Boeren geweest zijn om den vrede aan te nemen. Den oorlog nog geruimen tijd vol te houden op de tegenwoordige manier, dat konden zij wellicht, maar Engeland verplichten den stamverwanten in de Kaapkolonie genade te schenken, dat lag buiten hun macht. E<m andere dringende reden om den strijd te beëindigen is zeker ook geweest de moeilijkheid hem vol te houden Kru ger was gewoon, wanneer men twijfel opperde ten opzichte van den uitslag, te antwoorden Je geloof is te klein, maar er is meer. Toen mevrouw Botha om streeks een jaar geleden naar Europa kwam, bracht zij de boodschap van haar man over aan Kruger, dat hij het nog een jaar hoopte uil te houden. Dat jaar belijk wenschte te verbergen. Zonder iemand te hinderen bad hij altijd zelf zijn last gedragen, en kon begrijpen dat een ander hetzelfde deed. De stille droeve berusting vau Charlotte tiof hem dieper dan klachten en onbegrensd vertrouwen zouden gedaan hebben. Eer eenige maanden voorbij waren ge gaan werd Charlotte bijna meer dan een dochter voor den ouden man want, zeide hij soms, ze zou mij zeker veriaten heb ben om een jongen vreemden man te trouwen en de viouw van zijn zoon blijft bij mij. Charlotte hield zooveel van hem alsof hij haar eigen vader was, en de dominé was wat, helaas, niet alie vleeschelyke vaders zijn het ideaal van wat een man moet zijn. Zij onder wierp zich geheel aan hem, en werd zijn slavin, zoo als vrouwen graag zijn wan neer liefde de keten smeedt. De oude man zelf noemde haar zijn rechterhand. Spoedig, heel spoedig werd zij het in werkelijkheid. Op een dag toen hij bezig was zijn preek Le schrijven en Chirlotte met een band werkje aan het venster van zijn studeerkamer zat, viel de peu uit ziju vingers, zijn rechterhand lag verlamd neer. Noch de huishoudelijke middeltjes' noch de docter, die op het ernstig aandringen van Charlotte was gehaald, kouden hem genezen. Nooit zou hij zijn hand meer gebruiken „Het was niet gevaarlijk had de docter gezegd. «Hy kon best negen- was nog r.iet geheel verstreken, toen er tijding te Utrecht kwam, dat er drin gend behoefte was aan ambulances om het nog lang uit te kunnen houden. En Engeland heeft, zooals men weet, steeds geweigerd ambulances toe te laten. Men verhaalt iD de geschiedenis vieese- lijke dingen, waartoe het godsdienstfaDa- tisme den mensch brengt tegenover zijn me demensch. Het politieke fanatisme, het im perialisme, is blijkens de ervaring met de Engelschen in dezen oorlog al even wreed en gemeen. De groote ovormacbt was nog niet genoeg. De gekwetsten kondon niet meer ge holpen worden en door het aanvallend optreden van de Boeren in den iaatsten tjjd werden hun verliezen grooter, zoowel aan dooden als aan gewonden. Al kon de strijd nog eecigen tijd worden voort gezet, de aanvoerders dar Boeren moes ten wel aan het eind gaan denken. Men behoeft waarlijk geen buitengewone din gen uit te vinden om hetgeen geschied is, redelijk te verklaren. LONDEN, 7 Juni. Kitchener seint uit Pretoria De onderwerping der commando's gaat geheel bevredigend haar gang. Te Middel burg, Transvaal, legden 440 burgers de wapens neder en bi achten een pompom binnen, geheel compleet, met munitie, terwgl ook de geheime bewaarplaatsen van houwitsers en maxims zijn aange wezen. Te Standerton legden 289 bur gers de wapens neder en in de Kaap kolonie 255, waarvan 219 rebellen wa ren. LONDEN, 8 Juni. De dankdienst van heden in St. Paul's Cathedral was zeer tig jaar worden en aan een andere ziek te sterven »En indien niet,* zeide de oude man latei tot zijn schoondochter, «indien de last die mij zoozeer drukt het leed is dat God wil dat ik zal dragen dan neem ik het op en berust er in. Zoolang ik leef heb ik niets dan goed uit Zijn handen ontvangen en Hij zal me ook helpen in datgeen wat kwaad schijnt.* „U spreekt btfna als een heilige,* zei de ze zacht. „Zij die het mij leerde was een heili- üge.« »Den een of anderen dag als U denkt dat ik het raag welen wilt u mij dan over haar vertollen Zij vroeg het zoo Dedetig, met zooveel eerbied en teederheid in do smeekende oogen zag ze hem aan dat de dominé diep getroffen was. Nog nooit bad by te gen zijn schoondochter over de vrouw gesproken die bij zoo innig bad liefge had. «Charlotte* zeide hij langzaam en zacht. «Charlotte zou je werkelijk graag iets hooren 0V6r de moeder var. je echtge noot over de edelste vrouw die ooit leefde «Zou ik niet De uitdrukking van haar gezicht beantwoordde zijn vraag. Al het andere vergetende zat mijnheer Garland bij het vuur in zLjn studeerka mer en rustig en opgeruimd begon bij te vertellen en toonde zijn schoondochter

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1902 | | pagina 1