u Lki TWEE HUWELIJKEN. No. 18. Zaterdag 7 I$)02. I8e Jaai'jf. ll Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch -Vlaanderen. F. MIILF.MW, AXEL. Buitenland. FEUILLETON. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 70 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlpk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Er is vrede. Transvaal en Vrijstaat zijn Engelscb; bet kloeke volk is van zijn vrijheid berooid door stamver- wanten, geloofsgenooten, die op die wijze dat volk moesten bescbavenl Alles is tegengeloopen. Men hoopte op politeke verwikkelingen, wanneer Enge- lands handen in Zuid-Afrika gebonden waren, want Engeland is overal ge baat. De verwachting bleef uilja, de groote Mogendheden deden alles om Engeland Christelijk behulpzaam te zijn ten einde het goud van Transvaal mach tig te worden. Het was of er geen oor logsrecht meer bestond en geen neutra liteit en de overwinnaar ontvangt de harte iijkste gelukwenscben van zijn collega's, wellicht om op die manier te trachten eigen geweten te zuiveren, Om het spel te volmaken gaat Koning Edward Zondag plechtig naar de St. Paulus Cathedral, »om den Hemel te danken voor het slui ten van den vrede* den Zondag laatst leden besteedde Z. M. om zijn ondeidanen te danken en te feliciteeren. Zoo seinde de Koning Zondagavond aan Lord Milner»Ik ben overgelukkig met het nieuws van de overgave der Boeren-strijdmachten en wensch u warm gelak met de bekwame wijze, waarop gij de onderhandelingen hebt geleid.* Aan Lord Kitchener seinde Z. M. *Mijn hartelijkste gelukwenscoen met het eindigen der vijandelijkheden. Ik wensch ook ten zeerste mijn dappere troepen onder uw bevel geluk, dat ze dezen langen en moeilijken veldtocht tot zulk een roemrijk en succe'svol einde heb- »Kijk eens mijnheel,* vroeg ze een brief' te voorsshijn halende. »Wat kan dat beduiden Ziet u we! dat hij met met de gewone mail van Canada is ge- komeG, dat het poststempel Londen er op staat en ook een Engelsch postzegel.* »Arme ziel, hoeveel houdt ze van hem dacht hij naar haai ontroerd gelaat ziende. »Je dacht zeker, dat Keith in Engeland was, maar het is zoo met. Hij date rt als gewoonlyk, zie je wel. De blief is zeker door een kennis medegebracht eu te Londen op de post gedaan.* »Ja ik begrijp het,* zeide ze teleurge steld. Geduldig luisterde ze naar den brief van Keith, dien haar schoonvader haar voorlas, Hij schreef voornamelijk om te melden dat hij nog niet naar huis kon komen en dat het hem even onmogelijk was zijn vrouw te laten halen. »Wij genieten hier ook een klein beet je vaD de beschaving,* schreef hij. »De eDkele buren die ik heb zijn tamelijk ont wikkeld, En buitendien, in het eenzame leven op een boerderij in Canada heeft een man niet alleen een vrouw maai een gezellin noodig. Ik geloof, vader, dat ben gebracht. Milner eu Kitchener zonden dankbe tuigingen. Den 28n Mei meldde Milner den terug keer ddr gedelegeerden te Vereeniging en Zondag daarop gaf hij aldus naar Londen kennis van het onderteekenen der vredes voorwaarden »De overeenkomst werd gisterenavond even voor elf uur geteokend door Lord Kitchener en mij, en tien ge delegeerden der Boeren, zes voor Trans vaal en vier voor den Oranje Vrijstaat. Een resolutie van de burgervergadering te Vereeniging, hun volraicbt gevende ter teekoning. was voorat door de gedele geerden overgelegd. Steyn's naam komt niet onder de tien onderteekenaars voor Hij was te ziek om te komen en was reeds vertrokken met parool, handteoker.ing van De Wet als eersten gedelegeerde van den Viystaat staat bo venaan De Wet was tot waarnemend President benoemd door Steyn, toen deze vertrok.* Een Dinsdag uit Pretoria gekomen tele gram meldt nog, dat 54 stemmen voor, eo slechts 6 tegen de vredesvoorwaarden werden uitgebracht. Uit de overgelegde stukken blijkt, dat kennisgeving van de correspondentie tus- schen dr. Kuyper eu de Engelsche Regee ring het begin is geweest ,van de onder handelingen en dat de Boeren zoolang mogelijk aan hun onafhankelijkheid heb ben vastgehouden. Volgens een telegram uit Utrecht in de Berlijnsche »Local An- zeiger" gelooft men in de omgeving van Kruger, dat de meedeeling van de corres pondentie met de Nederlandsotn Regee ring een noodlottigen indruk heeft ge- het voor haar, zoowel als voor my, goed zou wezen, als u Charlotte nog een jaar naar een kostschool liet gaau. Ik zou wel willen, dal mijn vrouw wat beschaafd was. Het zou hier veel waard zyn on in het geval, dat ik terugkeer en ray in Engeland vestigMaar dat kunnen wij later bespreken.* Met een kortheid die bewees hoe on vei - schillig bet hein was, stapte Keith vau de zaak af en begon aan andere dingen. De vader was bedroefd en boos. Het speet hem dat hij zoo weinig over Char lotte had geschreven en hij besloot met de volgende mail alles te melden wat hij op zijn hart had maar daar was de wil van Keith en zijn jonge vrouw moest ge hoorzamen. Zwijgend, met neergeslagen oogen en een wanhopig droevig gezichtje uistorde Charlotte naar den brief. Mijn beste,* zeide de oude man ein delijk, »zou je graag een gouvernante bebbon O ja, alles wat u goedvindt. Alles wat hij verlangt.* Charlotte, je echtgenoot weet niet, maar ik zal het hern met de volgende mail schrijven, hoe goed wij het met elkaar kunnen vinden, hoe veel je hebt geleerd, en hoeveel ge veranderd zyt. En boven alles, hoe goed en lief je altijd voor mij bent Ben ik en haar groote donkere oogen zagen hem vragend aan. Hoewel Charlotte volstrekt niet geleek maakt op de Boeren, omdat ze er de ge volgtrekking uit maakten, dat hun zaak hopeloos stoodimmers de plotselinge omkeer van de Boeren is in strijd met de optimistische ranpoiten door Kruger nog kort geleden uit Zuid-Afriku ontvan gen. Da Engelsche Regeering houdt nog al tijd de lijn gesloten voor Utrecht. Me vrouw Louis Botha ontving echter eer gisteren te Biussel een telegram van haar man, waarin hij meldde, dat de vrede gesloten was en dat hij de volgende maand met zijn zoon naar Europa kwam. Volgens de St. Jame's Gazette" weid reeds Zondag moeite gedaan den Boeren commando's het resultaat der conferentie te Vereeniging mede te deelen, zoodat men verwachtte, dat Maandag- of Dinsdag avond reeds de eeiste Boeren te Pretoria zouden aankomen, om zich over te geven Wat de commando's betreft, welke niet ter conferentie vertegenwoordigd waren, koesterde men geen zorghun overgave gold ais zeker en vijandelijkheden wer den niet meer verwacht. De verbanningsproclamatie was opgehe ven. In den Eogelschen Ministerraad is de militaire toestand overwogen. Een tijd lang zou eene militaire commissie Milner in het bestuur der nieuwe kolouiëu ter zijde staan. De troepen zullen geleidelijk teruggetrokken wordeneen gedeelte zal zich zolfs nog deze week te Kaapstad in schepen, om aan den Kroningsoptocht deel te nemen. Het plan is in Pietoria, Bloem fontein en nog andere plaatsen tijdelijk garnizoen te leggen, zoodit het gezamen lijk cijfer der in Zuid-Afrika achterblij op de vrouw die nij had lief gehad, dochter die hij zich had gedroomd, toch moest de dominee ei kennen dat zij geen leelijk karakter had. Hoe meer het zich ontwikkelde, hoe meer hy van haar hield en langzamerhand begon hij haar teachteD. Hij gaf haar deu brief om op haar ge mak over te lezen eD verzocht zijn licht aan te steken daar hij moe was en naar bed verlangde. Dus blijft de jongen nog een jaar weg,* dacht hij zuchtend, >en ik ben zoo oud.* Charlotte hoorde die zucht en begreep de uitdrukking van het droeve oude gezicht. »Het is zooals ik verwachtte, uiet waar?* zeide ze zacht. »Hij wil niet thuis komen omdat ik hier ben. O Mijnheer* ec nederig, heel nederig eu teeder haar hand op de zijne leggende »och wees niet boos op ray. Ik ben zoo angstig, zoo angstig voor U.« Denk er maar niet meer aaD en tob er niet over, mijn dochter. En de mistroostige oude man deed wat hij alleen zijn Mary had gedaan, by sloot haar in zijn armen en kuste haar. X. De dagen en wjkeu gingen kalm voorbij maar na het gebeurde met de familie Crux en den onverwachten brief van Keith was Charlotte heelemaal veranderd. Zij deed haar dagelijksche bezigheden als- altijd, en verried door woord noch daad wat er in haar zie! omging, maar de uit- vende troepen ongeveer 100.000 zal be- Mededeeling van de vredesvoorwaarden heeft Kruger nog niet ontvangen. De houding van de Engelsche Regeering tegenover Kruger berust op antipathie, zeer verklaarbaar, wanneer mt>n weet, dat de Eogelschen altijd met mooie praat jes aankomen en Kruger er nooit een geheim van maakte, dat hij hen doorzag. Daarbij was Kruger met zijn geloof opti mistisch, lag alles nit in het voordeel van dat geloof en pleitte daarmee steeds voor voortzetting van den oorlog. Wanneer Engeland te Pretoria had toegestaan met Kruger te confereeren, zou het sluiten van den vrede in elk geval meer moeilijk heden hebben gehad. Verplicht was Enge- land formeel niet om Krugei te erkennen, en men heeft wel erger dingen gedaan dan deze weigering. In het kamp te Irene gaven de bewoon sters uiting aan haar vreugde door bidden en psalmzingen. Vele vrouwen weenden. De krijgsgevangenen op de Bermuda's die reeds den eed van trouw hadden afge legd, ontvingen het bericht van den vrede guustig. De onverzoenlyken lieten van hun meening niet blijken. Up St, Helena bracht het bericht van -ien vrede groote vreugde teweeg. Volgens de MorniDg Leader meenen de gevangenen echter, dat het vrede met onafhankelijk heid is, daar de voorwaarden hun nog niet zijn medegedeeld. Allen zijn verlan gend om te vertrekken. Ten gevolge van het tot stand komen van don vrede, zegt de »Times", kan de overdracht vao de Imperiale Militaire drukking van haar gezicht was heel anders gewordeD. Zoo moe, treurig en hopeloos zag z\j er uit, net gevolg, meende Mijnheer Garland, van ile gewetenswroeging, het verdriet over een verloren toekomst, het inüig verlangen naar een geluk dat nooit het hare zou zijn. De zonde die men begaat komt tot ons terug eu we moeten boete doen door een zekere mate van lijden waarvoor bet grootste en diepste mede lijden ons niet kan en mag sparen. Onge twijfeld was het zeer hard van de familie Crux als ze hun eigen niet vlekkeloos kleed naar zich toe trokken uit vrees door de aanraking van Cnarlotte bezoedeld te worden, maar hun misslagen konden haar zonde met uilwisschen. Hoe de oude man ook met haar leed toch durfde hij niet spreken. Hij kon met zijn Goddelijken Meester zeggen >Ga en zondig niet meer,* hij kon uit het diepst van zijn hait ge- looven»Uw zonden zijn u vergeven* maar hij kon niet zeggen dat zonde geen zonde was. En wat den anderen zondaar betreft, die gelijk met Charlotte dbn last had moeten dragen die ze zelf op zich hadden geladen, noch zijn vader, noch zijn vrouw wisten iets van het lijden dat Keith mo gelijk neei drukte. De brief waarin de oude man het gebeurde met de familie Crux had verteld en zijn eigen meening over de onverschilligheid van zijn zoon had gezegd lag op den bodem van den

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1902 | | pagina 1