TWEE HUWELIJKEN. No. 17. Woensdag 4 Juni 1902. I8e *laai*^. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwse h -Vlaanderen. F. DIELEMAfl, Bnitenland. FEUILLETON. AXËLSC Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 70 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER AXEL. Advertentie n van 1 tot 4 regels 25 oent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Aüvertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Heel Londen was Zondag in rep en roer en gaf zich over aan uitbundige vroolijk- heid, de klokken werden geluid, de volks liederen uitgeschreeuwd, want er was vrede. Zaterdagavond haltalf zijn de vredes-artikelen onderteekend en seinde Kitchener de overgave der Boeren naar Londen. Koning Edward heeft zich gehaast een proclamatie uit te vaardigen, waarin hij zijn vreugde betuigt over den vrede en verder zijn beste wenschen te kennen geeft voor het welzijn van zijn nieuwe onderdanen. De kranten houden zich over bet alge meen goed, brengen hulde aan de dapper heid der Boeren, enz. Het orgaan der oppositie blijft een weinig sceptisch ten opzichte van de toekomst en vreest, dat ten opzichte van de Boeren met zal worden gedaan, wat gedaan moet worden. De Daily News" zal op dat punt de eenige wel niet zijn. Vredesbepalinven zijn altijd hachelijke dingen, omdat er zooveel afhangt van den geest, waarin zij worden uitgevoerd. Er is zooveel, dat niet bepaald kan worden, en zooveel, dat wel bepaald is, maar vatbaar voor meer dan een uitleg. Dit geldt overal, maar ten opzichte van Engeland in het bijzonder. Engeland heeft een zeer slechte reputatie ten opzichte van het uitvoeren van be palingen, en wanneer het zijn naam in dat opzicht in Zuid-Afrika niet handhaaft, dan zal het wel zijn, omdat bet begrijpt, dat het in zijn eigen belang is de Boeren werkelijk tegemoet te komen. Geschiedt dit niet, dan heeft men na eenige jaren 34) IX. Langzaam wandelde de oude man naar Crux-Ham, vastberaden de gevolgen van zijn zwijgen te dragen. »Het diner is zeker afgeloopen vroeg bij aan den knecht. «Kan ik Mevrouw spreken Na langen tjjd gewacht te hebben verscheen mevrouw eindelijk. De dominee stond op en boog. »U verzopht me hier te komen, mevrouw om over iets, dat u niet opnoemde, te spreken, maar uit een brie! van uw dochter aan mijn schoondochter kan ik gemakke lijk gissen wat hel is.« Heeft Beatrice geschreven? O wat moet ik toch met haar doen »U wilt mij over mijne schoondochter spreken, niet waar?* «Jaja O Mijnheer Garland, hoe kon u zoo iets doen U, een edelman. Ik was zoo ontstemd en beltedigd dat ik nauwlijks mjjn ooien kon gelooven toen Lady Jones het mij vertelde.» »Wat vertelde zij Wil u het verhaal nauwkeurig herhalen dan zal ik u zeggen wat waar is.« »Zoa'n liet meisje,* vervolgde Mevrouw natuurlijk weer dezelfde geschiedenis. Van ae vredesvoorwaarden zelf melden de Engelsche bladen niets. Vermoedelijk zijn ze nog al gunstig, omdat ze door al de gedelegeerddn werden onderteekend. De «Daily News* meldde, voor het teeke nen van de vredesvoorwaarden bekend was, dat de verbanningsproclamatie wordt ingetrokken, d6n Kaapschen opstandetin gen dadelijk of eerlang amnestie verleend en een ruim crediet toegestaan tot her bouw van de verwoeste boerderijen. En kele nog onuitgemaakte punten waren zelfbestuur van de Boeren, behoud van wapens en paarden, de taalquaestie. Op de eerste twee punten zou de Regeering willen toegeven. Ten aanzien van hel 3e punt zou ze het Afrikaander Hollandscb gelijk stellen met de Engelsche taal maar het Nederlandsch uitsluiten. Wij zullen nu spoedig hiervan wel iets naders hooren. Dat Engeland belangrij ke concessies heeft gedaan, is buiten kijf. Dat blijkt reeds uit de wijze, waarop de vrede is tot stand gekomen, Vroeger heette het: onvoorwaardelijke overgave; het eind is geweest, dat met de Boeren onderhandeld is over den vreue en,toen men te Londen eenmaal op het vroegei onzinnige besluit was teruggekomen, heeft men ten opzichte van de Boeren -de ge bruiken der militaire beleefdheid gevolgd, ja men zou zelfs kunnen zeggen, getracht op de Boeren een gunstigen indruk te maken, omdat men zelf hard naar den vrede verlangde. LONDEN, 1 Juni. Lord Kitcbonqr sein de 31 MeiHet document, inhoudende de voorwaarden van overgave, werd heden- zonder aan het verzoek van mijnheer Garland te voldoen. »Zoo'n zacnl, zedig meisje! Hoe is bet mogelijk. U haar in huis nemen, u haar hier brengen, om met mijn dochters om te gaan. Ik ben ver baasd over u, mjjnheer Garland, u moest zich schamen.* «Ik schaam rnjj mevrouw, maar niet over datgene wat u denkt. Ik schaam mij omdat ik den moed niet had u al de treurige omstandigheden van het huwelijk van mijn zoon mede te deelen en dan aan u over te laten of u de kennismaking verlangde voort te zetten. Niet omdat ik mijn schoondochter wantrouw, of vrees dat de omgang met Charlotte eenig leed aan uw dochters zal berokkenen maar omdat niemand haar, in haar treurige positie, vriendschap moet aanbieden zonder alles te weten. Mevrouw Crux, ik ben de schuldige. Ik vraag u vorgifienis.* De eenvoudige waardigheid waarmee hij sprak ontwapende mevrouw. ►Ja wat dat betrelt mijnheer Garland, het is ook weinig genoeg wat u van ons weet, ofschoon onze positie in de maat schappij boven verdenking is. Maar het is een groot verschil met mevrouw Keith Garland, die zooals ik verneem een dienst meisje was op een boerderij waar uw zoon wel eens kwam, en waar zij zooals al die soort van menschen doen, haar mooi ge zichtje als lokaas gebiuikte om den armen jongen te doen trouwen.* «Wacht even,* viel mjjnheer Garland avond te halfelf onderteekend door alle Öoerengedelegeerden lord Milner en lord Kitchener. LONDEN, 1 Juni. De bekendmaking van de sluiting van den vrede werd door het volk met zeer groote geestdrift ont vangen. Aan «Mansion House" werd een wit plakkaat aangeplakt, waaiop in roode letters staatDe vrede is afgekondigd. De lord-mayor verscheen op het balkon en sprak de menigte toe. De straten zgn vol menschen die vaderlandsche iiederen zin gen. De menigte neemt geduiig in aantal toe. De klokken van de kerken en van andere gebouwen luiden. Er beerscht ontzaglijke geestdrift. LONDEN, 2 Juni. De dagbladen wqzen met voldoening op het tot stand komen van den vrede en brengen zoowel lof aan de Boeren als aan do Britsche soldaten. De «Standard" karakteriseert den vijand als den dappersten tegenstander dien ooit het iot trof de Britsche en koloniale troepen te ontmoeten. De «Morning Post" acht het een geluk kig besluit, dat de Koning kan werden gekroond op een oogenblik, dat het Keizer- lijk, waarover Z. M. regeert, sterker is dan ooit. De «Daily News" zegt dat een grooter taak dan de oorlog was voor ons ligt, de taak om harmonie en geluk te brengen in het verwoeste land en den Boeren te toonen, dat wij kunnen uitmunten in den vrede zoowel als in den oorlog. Daily Telegraph" zegtHet is goed voor Engeland, dat toen de crisis ontstond men die heeft aangegrepen. Wanneer dat in, «ze heeft hem niet verstrikt. De fout lag zoowel aan mijn zoon als aan haar. Hij voelde zich verplicnt haar te trouwen «Waarom? Goede Hemel, mijnheer Garland, u wilt me toch niet vertellen Ze zweeg bedremmeld. De oude man begreep te laat dat me vrouw Crux alleen wist dat Charlotte een dienstmeisje was geweest. Zijn voorbarig heid speet hem maar het was nu te laat. «Ik wil u niet misleiden, mevrouw Ciux en als moeder hebt ge recht op de ophelderingen die ik kwam geven. Ik had dat reeds lang moeten doen maar ik dacht dat de praatjes te Immeridge u reeds zoudm verteld hebben wat voor mij zoo Pijnlijk is om aan vreemden te zeggen. En toch moest het mij geen leed doen want het dagelijksche leven van mijn schoondochter toont wat zij nu iszoo eenvoudig en Dederig, zoo goed en oprecht dat ik bijna vergeten heb dat zij ooit De dominee zweeg, de wreede waarheid wilde hem niet van de lippen. «Tot mijn spjjt moet ik bekennen dat zij niet alleen een ongeleeia meisje was maar dat dat mijn zoon haar verleidde voor hij haar trouwde.* «Wat!* liep mevrouw met onverholen afkeer. «En u was zoo dwaas, zoo on handig om dat huwelijk goed te keuren «Ik ben niet verantwoordelijk voor dat huwelijk want het was gesloten voor ik het wist. Maar de eenige reden waarom ik genegen was mijn zoon te verg ven, later zou z\jn geschied, zou het te laat geweest zjjn. Het gevaar dat wij hebben ontmoet en bezworen was een doodelijk gevaar. LONDEN, 2 Juni. De «Times" zegt in een hoofdartikelWij komen uit dezen oorlog om met vernieuwde geestkracht onze imperiale zending voort te zetten, verjongd in het bewustzijn van onze macht en meer bezield met hoop, dan toen onze dappere vijanden, die wij thans als onze medeonderdaDen begroeten, ons dezen oor log opdrongen. LONDEN, 2 Juni. De Koning kondigde de volgende proclamatie aan het volk af: De Koning ontving het welkom nieuws van de staking der vijandelijkheden in Zuid-Afrika met onbegrensde voldoening, en hij vertiouwt, dat de vrede spoedig moge gevolgd worden door het herstel van de welvaart in zijn nieuw grondgebied en dat de- gevoeligheden, die noodzakelijk uit dezen oorlog werden geboren, zullen wjj- ken voor de ernstige samenwerking van al Zr. Ms. on lerdanen in Zuid-Afrika ter bevordering van de welvaart van hun gemeenschappelijk land. LONDEN, 2 Juni. Het Lagerhuis was stampvol. Balfour deelde de vredes voorwaarden mede, die in hoofdzaak de volgende zijn Ü9 nog te velde staande burgers stem men er in toe de wapens neder te leggen en Koning Edward als souverein te erken nen. De burgers buiten Zuid-Afrika, die hiermede instemmen, zullen zoo spoedig teruggebracht worden als de middelen was dat bij haar trouwde.* Mevrouw Crux keek hem met de grootste verbazing aan. «Zoo iets heb ik nog nooit gehoord. Dat is och, zulke dingen gebeuren iederen dag, wij moeders van zonen, we weten dat zoo iets gebeuren moet. Het is e9n treurige zaak maar we kunnen niet anders doen dan het ongemerkt voorbij laten gaan en hopen dat de arme jongens spoedig wijzer zullen worden. Maar om het geval uit dat oogpunt te beschouwen, te handelen zooals u hebt gedaan ik her haal het, 't schijnt mij een groote krank zinnigheid. Wal zal de wereld van u zeggen «Ik heb me die vraag niet eens gesteld.* «Ik ben moe,* zeide hjj na even ge zwegen te hebben, «wilt u mij vergunnen te gaan zitten. Ik zal u niet lang ophouden en voortaan zullen de bewoners van de pastoiy en de Hall vreemden voor elkaar zijn. Zonder de aanhoudende beleefdheid van uw familie zouden wij nooit iets anders geweest zijn wat om meer dan een reden beter was geweest.* Mijnheer Garland zweeg plotseling, on willekeurig had hij -veer te veel gezegd. «Wat bedoelt u Ik wil gaarne weten wat u met «meer dan een reden bedoelt.* «Tk had liever gezwegen want het ii een van die dingen die men het liefst niet noemt. En het kan nooit weer gebeuren want op uitdrukkelijk verzoek van mijn schoondochter zal vooitaan voor ieder lid

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1902 | | pagina 1