TWEE lüWELUra. 1 JiBJkllJilIj No. 16. Zaterdag 31 Mei 1902. 18e Jaurg. Nieuws- e ii Advertentieblad voor Zeeuwsch -Vlaanderen. F. DIELEMAV, AXEL. Buitenland. FEUILLETON. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor Bblgië 70 cent. Afzonder!. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER Ad ver ten tien van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/ 2 maal Aüvertentiën worden franco ingewacht, uiterlp tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Dat de Minister Balfour in het Lager huis de behandeling der begrooticg ver zocht uit te stellen met het oog op de vredesonderhandelingen, is een feit van beteekenis. Immers, daaruit blijkt, dat de viedesonderhandelingen niet alleen van ernstigen aard zijn, maar ook, dat zij reeds een eind zijn gevorderd anders zou zulk een besluit door de Regeering niet ge nomen zjjn. En bet zou met de onder handelingen niet goed kunnen staan, indien van Boerenzijde niet het beginsel van onafhankelijkheid was prijsgegeven. Indien de Boereu op dit groote punt hebben toe gegeven, is het Diet waarschijnlijk, dat er struikelblokken zullen blijven, waarop niet «vat te vinden is en dit te meer omdat de Engelschen met het oog op de kroning en ook om andere redenen, die zij wel niet zullen zeggen, haid naar den vrede verlangen. Te Marseille is Balderachini aangeko men, een Franscbman, die uit zijn kiijgs- gevangeDschap op St. Helena is ontsnapt, Hij was 17 Febr. 's avonds met een land genoot in zee gesprongen en naar bet Spaanscbe opleidingsschip »Nautilus" go- zwommen. Balderachini weet nieL wat er van zijn metgezel is geworden. Hijzelf werd aan booid van het Spaansche schip goed verzorgd. De sloep van de «Nauti- lus" giDg er nog op uit, om naar zijn kameraad te zoeken, maar kon hem niet vinden. Voigens Balderachini ziju er nog ongeveer 30 andere Frauscben, krijgsge vangen op St. Helena. De Engelsche kranten hebben 't nog druk over de vraag, of de graanbelastiDg „Beleedigde hij je?" Charlotte aarzelde. »Wat zeide hij Zeg alles. Wees niet bang." »Ik ben niet bang, mijnheer. Hij ver- lelde mij datgeen waarop zijn zuster in haar brief doelt dat ze, denkende dat ik een jonge dame was, nu gehoord had den, dat is maar een dienstbode was en - nog andere dingen, dat zijn moe der heel boos was en dat zijn zusters zich nooit meer met mij mochten be moeien." »Dat verwachtte ik. Nog meer?" »Hjj sprak tegen mij zooals ik nooit gedacht had dat iemand tegen eene ge trouwde vrouw zou durven spreken. Hij zeide dat mijn echtgenoot niets om mij gaf en nooit zou terugkomen dat bet beter was dat ik met hem wegliep, met hem „En wat heb je geantwoord?" Charlotte sprong op. ♦Antwoorden? Wat kon ik anders zeggen dan dat ik hem haatte Buiten dien, ik ben getrouwd." „En toen?" vroeg mijnheer Garland verbaasd over haar hartstochtelijkheid. zal worden opgeheven, als de vrede ge- teekend is. De wensch schijnt hier weer de vadör geweest te zijn van het bericht, want vast staat bet nietde Minister van Financiën heeft geweigerd er zich over uit te laten. De «Times" verklaart zich tegen de afschaffing, 't Is ook gemak keiijker gezegd dan gedaan de slotroke- ning van den oorlog zal niet meevallen, en dat moet toch betaald worden. Uit Berlijn werd deze week veel geseind over de eerste lezing in bet Pruisische Huis van Afgevaardigden van het nieuwe houge Polenkrediet, strekkend tot aankoop van land van de Polen ten einde daar Duitschers te doen wonen. Reeds onder Bismarck is men daarmee begonnen, maar veel succes heeft men er niet mee gehad en het is begrijpelijk, dat vele afgevaar digden huiverig zijn om nu weer zulk een kolossale som er aan te geven. Aangaande de overgave van Boeren te Balmoral werd aan de »Timos" nog ge seind, dat het gros van Hindoo's korps, 81 man, zich oveigaf. De correspondent voegl er bij, dal deze Boeren op weg naar de Engelscbe linie werden opgehouden door een commando Boeren onder Slegt- kamp, die de reizigers naar de Engelsche linie voor een goed deel hun geweren ontnamen of ze stuk braken. Daar de overgevenden geen munitie ineer hadden, moesten zij zich dit laten welgevallen Slegtkamp, voegl de »N. R. Ct." er bij, was vioeger in dienst van de Z A. S. M. en is een van de voornaamste onverzoan- lijken, die waarschijnlijk last zullen ver oorzaken na het staken van de vijandelijk heden. Eenige dagen geleden zouden volgens Hij lachte me uit, zoo'n snijdenden lach I en ik snelde naar de deur. Hij trachtte mij tegen te houden maar ik duwde hem weg - ik had hein wel kun nen vermoorden en vluchtte Daar rnijn eigen kamer, en ik herinner me ver der niets meer, meneer.* Mijn arm kind," zeide de dominee haar hand vattende. Charlotte zag op en ontmoette den blik vol innig medelijden die op haar russtte. O ik zal goed zijn, ik zal goed zijn lc iep ze op kinderlijken toon. »Maar och mijnheer, heb een beetje zorg voor fnjj. Niemand gaf ooit om mij of leerde me iets. Ik wist nauwlijks boe slecbt ik heb gehandeld maar nu weet ik bet. Het is niet te verwonderen Jat de menschen me zoo behandelen en toch ze moesten het niet doen ze moesten nietzij werden geleerd wat goed is en ik niet." Dat is waar. maar al te waai,* zeide de dominé en deDkende aan den lafhar- tigen lichtmis en aan het jonge meisje "at zoo'n onbezonnen, meer dan onb'e- bezonnen brief had geschreven, was de arme zondares, die nog steeds geknield naast hem lag, een heilige en toch ze had gezondigd. Chailot;e,« zeido hij zacht en vriende lijk, «tracht kalm te worden. Het is een ernstige zaak die wij rustig aan alle kauteD moeten bekijken.* «Ja, mynheer.* Ze rees op en ging op haar gewone een telegram van Laflan uit Pretoria door de Engelschen vier depêche-rijders zijn gevat, die berichten overbrachten uit Europa aan de Boerenleiders. Twee BoereD werden bjj een poging tot ontvluchten neergeschoten, terwijl de depêches werden afgenomen. Lord Methuen is uit het hospitaal over gebracht naar een huis te Johannesburg, hij begiüt op kiukken te springen. Het gewonde been was eerst vier, nu nog een duim korter dan het andere. Onder de passagiers aan boord van het transportschip «Oratava", dat Woensdag van Southampton naar de Kaap vertrok, is volgens de Engelsche kranten een ver rader, een krijgsgevangene van Bermuda, die aanbood de Engelschen een plaats aan te wijzen, waar voorraden, kanonnen en schietvoonaad in het veld begraven liggen. Hij werd vroeger tweemaal gewond in in een gevecht bjj Belfast, opgenomen door de Engelsche ambulance en met een aantal andere gevangenen naar Bermuda gedeporteerd. Hij zal het verraad plegen in ruil voor zijn vrijheid. Het transportschip «Nordfolk" is te Durban aangekomen met 679 officieren en^ manschappen uit Nieuw-Zeeland. 'tls verwonderlijk zoo snel als zelfs eenvoudige menschen zich den kanselarij- stijl eigen maken en zich daarin uitdrukken alsof zij met die stijve pap waren opge voed. Dit trof ons althans weer bij Presi dent Loubet 6d de troosten te Petersburg. En ook in Frankrijk teruggekeerd vertoon de hij Dog betzelfde talent. In antwoord op het welkom van den burgemeester van Duinkerken antwoordde hij De ont vangst, welke mij door dt n Keizer van plaats zitten, geduldig wachtend op wat bij zou zeggen. «Hier heb je den brief van Mevrouw Crux aan mjj. Ze heeft zeker datgene gehoord, wat ik dacht dat ze reeds lang wist. Was ik verstandiger geweest dan had ik het haar verteld vóór ik je mede nam naar de Hall.* „Heeft het u onaan genaamheden berokkend Had ik dat ge- weteD dan zou ik nooit gewenscht heb- -ben er heen te gaan." «Dat geloof ik. Het was mijn schuld. Ik had alles beter moeten inzien en de moeilijkheden onder de oogen zien zooals we nu moeten trachten te doen. Kan je Chai lotte?* Ze zag hem vragend aan. „Ik bedoel of je kan verdragen dat ik openhartig met je spreek, zooals een va der mag spreken over dingen die ik tot nu liet tusschen jou en den Vader die je beter kent dan ik." «Ja, spreek," zeide Charlotte het hoofd buigende. De oude man aarzelde nog even en zeide toen «Ik antwoordde Mevrouw Ciux dat ik van avond nog zou komen, dat moet ik dus doen. Zij beeft recht om boos te zijn. Ze had eenige feiten moeten weten voor ik je medenam naar haar huis. Je zult nu begrijpen, arme Charlotte, dat meni ge moeder niet zou willen, dat haar docb- leis met je omgaan. Dat wil zeggen, tot dal ze je zoo goed kennen als ik en dan ben ik zeker, dat ze heel audeis zullen Rusland, de geheele Keizerlijke familie en het Russische volk bereid is, heeft door haar hartelijkheid en welwillendheid al mijc wenschen overtroffen. De verdienste en de eer daarvan komt niet mij toe, maar Frankrijk. Het is mij zeer bijzonder aaDgenaam geweest, het Fransche leger en de marine te hooren prijzen. Mijn reis zal niet slechts tengevolge hebben, de banden van vriendschap, welke beide machtige en loyale naties vereenigt, nau wer te knoopen, doch zij zal ook een weidoenden weerklank in de harten van geheel Frankrijk opwekken. Zij zal Fran krijk helpen zijn inwendige strijdvragen, die meer opvallend zijn dan diepgaand, bij te leggen of ten minste te matigen. Daarna wekte Loubet alle partijen op, eendrachtig te zijn en het was hem een groote voldoening meer en meer zich te zien verwezenlijken. De Belgische liberale kranten zeggen niet vee] van de verkiezingen, 't ver standigste wat zij doen kunnen. De sociale «Peuple" erkent eerlijk de zege van de clericalen en voegt er bij, dat de eigenlijke arbeiders aan de loode vaaD trouw ziju gebleven en slechts de losloopende ele menten naar de liberalen en van daar naar do clericalen gezwenkt zijn. In Brussel verkiegen de clericalen 98.746 stemmen, de liberalen 59.934 en de socia- listen 57.526, de Christeltjk-democraten 11.851, de onatbankelijken 9877. Bij de vorige verkiezingen verkregen de socia listen meer stemmen dan de libeialen. De Fransche Regeering zal bij de Kamers 66n crediet van vijf millioen fr. aanvragen voor het geteisterde Martinique. Ook zal denken. Ons verleden is, in zekeren zin, geheel onherroepelijk. Hetzij het zonde is of enkel verdriet, we kunnen het niet uitwisschen, het blijft eeuwig zooals het is. Maar we kunnen het bedekken, over winnen, trachten te vergoeden. En het heden, waai van de toekomst afhangt ligt geheel in onze macht. Mijn arm kind, wanhoop niet. Als ik je kan vergeven wees dan ook verzekerd dat God het kan en dan hindert het weinig, wat de wereld zegt. Wat hindeit het?* vervolgde hij meer tot zichzelf dao tot haar sprekende, «God is mijn rechter maar de menschen niet. Ik wil niet angstig zijn. Welk kwaad kunnen mijn buren mij doen?* «U kwaad doen?* vroeg Charlotte ang- angstig. Zullen de menschen u beschul digen Waarom? Omdat u goed voor mij was?* «Ik vrees ja, mijn beste. Maarzooals ik zeide, hetiiindeit niet. Geef mij mijn hoed en stok, 't is tijd dat ik ga.* Wacht even, en vertel wat er zal ge- beuren nu zij alles wat mij betreft, weten. «Niets vreeselijks,* antwoordde de do minee met een flauw lachje. «Niets an ders waarschijnlijk dan dal gij en ik sa men alleen gelalen worden." Niemand zal meer naar de pastory komen en we zullen neigens meer gevraagd worden. Wij worden in den ban gedaan,* Waarom Om mij De dominee zweeg. «Och zeg het me loch,* yroeg Chariot-

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1902 | | pagina 1