AXELSCiiu TWEE HUWELIJKEN. Woensdag 14 1902. 18* iaarg. No. 12. Nieuws- en Advertent iebla(1 voor Zee uwscli - Vlaanderen. F. D1ELEMAN, AXEL. Rnitenland. FEIIILLETO i\. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag:- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 70 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER Advertentie n van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlpk tot Dinsdag:- en Vrijdagnamiddag: TWEE uren. De Engelsche kranten raken zelfs uitgepraat over de hooge vredesuitzich- ten en het zou wel eens kunnen zijn. dat de rede van Salisbury daar ook schuld aan heeft. Immers al deed de ou de man veel moeite om minder nijdig te zijn dan anders, hij hield toch aan het oude thema vastgeen schijn van onafhankelijkheid, want dan krijgt men een herhaling van dezen voor Engeland zoo verschrikkelijken oorlog. En is dat werkeljjK zoo gemeend, dan kan men het resultaat van de reis der Boerenlei ders naar de verschillende kommando's wel opmaken, dan zal het eind weer zijn het fiere: sterven of overwinnen. Is Koning Edward werkelijk zoo voor den vrede als men hem nageeft, en dat kan wel zoo zijn dan heeft hij wei nig reden zich over zulk een dikkop- pigen premier te verheugen, want die man werpt, door den boozen geest van Chamberlain gedreven, telkens alle vre- desillusies de Engelschen over het algemeen droomen bijna niets anders meer in de goot. Het zij zoodan moet de kroning maar plaats hebben in vollen oorlog en in Engeland niet eens soldaten genoeg zijn om Londen's stra ten geheel af te zetten. Het is vreemd, dat er niet meer ver zet in Engeland komt tegen het volhou den van den ongelukkigen oorlog, die een ramp wordt voor de Britten zoo groot als het" land in geen eeuw getrof fen heeft. En welk een kortzichtigheid. Salisbury meent, dat het genoeg is om den Boeren alle onafhankelijkheid te Dat was alles en toch scheen Charlotte lev: eden met haar brief en verzocht mijnheer Garland hem nog eens te Jezen. >Dan kan it hem van buiten leeren," zeide zij. De oude maG had diep medelijden met haar, zij had een groote fout begaan, zeker, maar ook tegen haar was gezondigd. Een onrecht dat nooit geheel te herstellen is, had zijn zoon tegenover dat jonge meisje bedreven. Hij bleet veel langer dan zijn »half uurtje," nu pratende en schert sende dan peinzende over de vraag of er in dat mooie kopje ook vatbaarheid was voor kennis en of er kans bestond van dat onbeschaafde wezentje een »Lady" te maken. Hij dacht er aanhouden! over en zeide eindeiijk »Als je wat sterker bent, Charlotte moeten wij eens ernstig met elkander spreken Neen, kijk niet zoo bevreesd De oemge lout die ik vind is dat je met tracht goed gezond te worden." »Zou<1t U giaag willen dat ik beter werd, Mijnheer Ik heb soms gedacht het kwam nu en dan in mijn geest op dat dat »Zeg het maar. Zeg altijd wat je meent." »Dat u liever zoudt willen Ik ontnemen, om in de toekomst zeker te zijn van Zuid Afrika. Begrijpt de man dan niet. dat Zuid-Afrika op die ma- niet blijft een zware kluister aan Enge- lands been, die het overal in zijn bewe gingen belemmert en als het kwaad wil toch niet helpen zal tegen een nieuwen en nog geduchteren opstand Men moge bepalingen maken en toezicht houden zooveel men wil, er zullen wel altijd middelen zijn, om langs bijzondere we gen wapenen in te voeren. De Boeren zijn niet minder slim dan dèChineesche Boksers en dezen weten ir, weerwil van alle nationale en internationale verbods bepalingen altijd weer aan wapenen te komen In Tji-li vechten zij nu al weer met kanonnen en geweren Er zijn re denen te over om te voorspellen, dat Engeland nooit Zuid Afrika zal behou den, indien het niet van gedragslijn verandert, indien het geen moeite doet de Boeren tot vrienden te maken, of zooveel onafhankelijkheid te geven, dat zij ophouden vijanden te zijn Aan een schrijven van Reuter's corres pondent te Pretoria van 19 April ontleent het »Vad" het volgende: Alle Boeren- gedelegeerden schenen in goede gezond heid te verkeeren. uitgezonderd Steyn. die behalve aan een oogziekte, lijdende is aan langzame verlamming en er uiterst slecht aan toe schijnt te zijn De eerste conferentie had 12 April plaats De gede legeerden stelden als grondslag voor de onderhandelingen den eisch van onafhan kelijkheid daarvoor waren zij bereid aan de Uitlanders een ruim kiesrecht te ver- leenen en de forten te Slechten. Toen deze eisch werd geweigerd door de Brit weet dat het beter zou zijn O Mijnheer U weet U moet weten dat het vt el gelukkiger voor hem zou zijn als ik stierf." Die uitval die niet zonder grond was, maakte mijnheer Garland geheel van streek en was moeilijk te beantwoorden. Hij had zoo iets volstrekt niet verwacht ofschoon hij meermalen had opgemerkt dat zij de echtvrouwalijke toewijding bezat die alles voelt en begrijpt daar waar het zijn geluk betreft. »Zoo moet je niet sprekeD mijn kind. Wat voorbij is, laten wij rusten en trachteD zoo goed mogelijk de gevolgen te diagen. Hoe zou je er over deiiK<n om, inplaats van te sterven, naar beneden te Komen om met mij thee te drinken." Charlotte keek verwonderd op. »Hebt u me werkelijk noodig? Zou u heusch willen dat ik kwam Voor de eerste keer in zijn loven sprak de dominé een onwaarheid uit of juister een halve waarheid en kortaf klonk het >Ja, mjjn kind." Hij was tevreden over zichzelf toen hij zag hoe het gezichtje van zijn schoondoch ter verhelde) de. »Dan wil ik dadelijk komen, van avond nog. Mijnheer Ik ben sterk genoeg om naar beneden te komen - 't was maar dat er geen enkele red<m wa3 waarom ik zou gaan." »Hoe zoo?" »Jeane zeide dat ik haar iu de keukeD sche Regeering. kwamen de gedelegeerden voor den dag met een reeks voorwaarden waarop zij den burgers wilden aanraden, op dit punt toe te geven. Milner kwam en was met Kitchener tegenwoordig bij alle conferenties De eisch om de wapens te behouden werd dadelijk afgeslagen, maar de Regeering betoonde zich vrijge vig op het punt van schadeloosstelling en het opnieuw van vee voorzien der boerderijen. De Regeering wierp geen moeilijkheden op wat betreft de amnes tie voor de Kaapsche rebellen. De gedele geerden gaven toe dat eenige straf kon opgelegd worden voor rebellie, maar hoop ten dat men den rebellen het kiesrecht zou ontnemen. Deze quaestie bood geen onoverkomelijke moeilijkheden aan. De Britsche Regeering weigerde een datum te bepalen voor de invoering van een vertegenwoordigende Regeering. Dit punt was het meest besprokene van de heelo onderhandelingen Het bleek uitdeonderhandelingen.dat het fanatisme van Steyn nog geenszins gematigd is De heele zaak hokte op het laatste oogenblik. omdat Steyn en Schalk Burger verklaarden dat zij geen volle bevoegdheid bezaten Hun is tot 13 Mei tijd gegeven om met de burgers te raad plegen. Het is dus volstrekt niet zeker dat de Boerenleiders van plan zijn toe te geven. De »Times" zegt uit zekere bron te vernemen, dat, in den loop der vredes onderhandelingen, Kitchener beslist wei gerde in te gaan op het verzoek der Boeren- gedelegeerden om verlof tot het raadple gen hunner viienden in Europa, of om met kon helpen en voor ander weik ben ik niet geschikt Dan begrijp ik wel dat ik u zou gehinderd hebben." »Je schijnt veel van werken te houden, Charlotte," zeide hij, het laatste Geel van baar antwoord onbemerkt latende. >Ik ben er in groot geworden. Het is een gewoonte voor menschen zoo als wij Ze zweeg plotseling en verborg haar vuurrood beschaamd gezicht in haar handen. »Met menschen zoo als wij, bedoel je de omgeving waarin je was vóór dat mijn zoon je trouwde," sprak d6 domiDé vrien delijk, vastbesloten voor geen aangenaam heden terug te deinzen. »Je zult zeker als de dienstbode van Mevrouw Love hard genoeg gewerkt hebben maar dal is geen reden waarom de vrouw van een emigrant en hq draalde even de dochter van een predikant niets zou doen. En dat is het juist waarover ik je wilde spreken. Mag ik »Ja. Heel graag, Mijnheer. »Zou je niet graag wat willen leeien Schrijven, bij voor beeld, zoodat je de brie ven van Keith kan beantwoorden, boeken lezen en je verder ontwikkelen om een gezellin voor hem te kunnen zijn als bij terug komt. De bijbel zegt ik las het je gisteren nog voor dat de vrouw is de hulpe van den man." »Wat beduidt die uitdrukking?" vroeg Charlotte nederig. een dezer naar Afrika te doen overkomen om hen van raad te dienen. - Bij de discussie over de begrooting van Buitenlandsche Zaken in de Hon- gaarsche Delegatie drukte de afgevaar digde dr. Sylvester zijn spijt uit, dat noch het Drie- noch het Tweevoudig ver. bond getracht hadden een einde te ma ken aan deu Zuid-Afrlkaanschen oorlog. De Minister Goluchowski antwoordde, dat hij niet acht, dat éen Staat niet eerst de rol van bemiddelaar op zich zou. nemen, voor zeker te weten, dat tus- schenkomst door beide partijen zal aan genomen worden en de Engelsche Re geering had bij herhaling verklaard dit niet te wenschen. Uit Berlijn kwam een half offici eus bericht, dat het met den opstan 1 in China zoo erg niet was. Dat er in de berichten over China wel eens overdrij ving is, weet ieder, maar de regeling welke de groote Mogendheden daar ge troffen hebben, is van dien aard, dat de ChineezeD er nooit vrede mee zullen hebben en de gevolgen daarvan zullen niet uitblijven Men maakt tractaten voor de integriteit van het Cliineesche Rijken brengt met de Christelijke zendelin gen dat land in een voortdurende ver warring en onrust, dat het Rijk wel uit een moet vallen. Tegenover de Duitsche schoonpraterij ontvangt men van een andere zijde de volgende berichtenDe Boksers bewe ging wordt in Tji-li duidelijker merk baar en breidt zich uit. Opnieuw zijn aanvallen gedaan op Christenkerken en Na eeuig nadenken trachtte hg in de eenvoudigste woorden, als of hij tot een kiud sprak, haar zijn eigen gedachte over het buwel(jk uit te leggen - zijn ver trouwen en ook zjjn ondervinding dat, hoewel de man het hoofd 7an t huisgezin is, de vrouw zijn rechterhand moot zijn, gereed hem in al zijn moeilijkheden bij te staan, hare instemming te toonen met het doel dat hij wil bereiken, hem te steunen en te troosten bij al de teleurstellingen en verdrietelijkheden die hem treffen en dat, waar die innige vereeniging niet bestaat, het huwelijk van het begin tot het einde een gioote misslag is. Toen hij zweeg keek Charlotte hem aan met een blik waaruit hij du:delijk las dat ze hem had begrepen. »Ik voel dat u gelijk hebt, Mijnheer. Ik was geen geschikte vrouw voor hem maar zou ik het kunnen worden Vei trouwend op de toekomst ging zg met hem mede om voor zijn thee te zorgen. Indien raeG Charlotte drie maanden of liever zes maaDden later want ze gingen vlug voorbij, h id vergeleken bij de jonge vrouw die op dien somberen winter dag te Immetidge kwam, zou men haar niet herkend hebben. Gelukkig was ze juist op dien leeftijd dat nieuwe gewoonten gemakkelijk worden aangenomen en oude op zijde gezet, en toen de dominé bemerkte dat ze vlug on vlijtig leerde, zuiver ingelsch begon te spreken, en haar best deed alles na te laten wat hem onaange-

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1902 | | pagina 1