n rt i TWEE EÜWEUJEIN. No. II. IJ L kJ Vi Zaterdag 10 Mei 1902. 18e Jaai'g. J fll 3emeentoraad. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeen wsch -Vlaaniicreii. F. DIELEIÏIAN, AXEL. Tram Hontenisse-Sclzaete. FEUILLETON. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 5U centfranco per post 60 cent voor België 70 cent. Afzonder!. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER Ad ver ten tien van 1 tot 4 regels 25 oent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. De BURGEMEESTER der gemeente Axel maakt bekend, dat Openbare Ver gadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Dinsdag den 13 Mei 1902, des voormiddags ten 83/4 ure, ten Raad- huize alhier, ter behandeling der volgende zaken 1. Vaststellen primitief kohier van den hoofdelijken omslag. 2. Mededeeling ingekomen stukken 3. Aankoopen grond. 4. Voorstel verleenen subsidie Stoom tramverbinding Hontenisse - Sel zaete. 5. Benoemen lid Commissie tot wering van schoolverzuim. 6. Benoemen onderwijzer. Axel, den 9 Mei 1902. De Burgemeester voornoemd, D. J. OGGEL. van MAANDAG 19 tot en met DONDERDAG 22 MEI 1902. Ofschoon het groote nut van goede middelen van verkeer, vooral wanneer het snel gaat, met stoom bijvoorbeeld, alge 27) VI. Ondanks Joane's voorspelling dat baai- ziekte den volgenden morg6n beter zou zijD duurde het wegen eer iemand, behalve de dominé en Jeane, mevrouw Keith Garland zag. Al was ze maar een dienst bode toch voelde Charlotte haar leed diep. Nu de noodzakelijkheid om kalm te zijn met meer bestond was hare zelfbeheersching voorbij en aanhoudend treurde zij over het verlies van haar echtgenoot. In plaats van op te staan en zich te Immeridge als de dochter van dominé Garland te vertoonen, bedekte zij haar gezicht met haar handen en weende den geheelen dag. aad ze uit berekoning zoo gehandeld dan u..u6 Jniet wüzei kunnen doen. Al de zachtheid en goedheid van Jeane's naluur ontwaakte bij de gedachte dat het zieke zwakke schepseltje geheel op haar steunde. Ae vergat wat de vrouw van mijnheer Aeith was geweest en verzorgde haai met de meeste hartelijkheid. Zelfs de dominé die lederen dag een half uur in de zieke- amer doorbracht raakte gewend aan het Oleeke gezichtje en verheugde zich over en glimlach die bij zijn binnenkomen, haar schoonheid verhoogde. meen wordt erkend, toch kost het in den leget heel wat moeite en hoofdbrekens voor en aleer de aanleg van zulk een nieuw middel een voldongen feit is. De groote kwestie waar het bij dei ge lijke zaken om gaat is natuurlijk bet geld, De aanleg van een tram kost geld en nu is er wel geld genoeg in de wereld, maar menscben die het hebben, trekken daarvan liefst een behoorlijke rente en dan nog het liefste van al een rente, waar op ze vast en zeker rekenen kunnen. En om nu dat kostelijke geld te steken in eene onderneming, waarvan men niet eens weet of ze wel rendeeren zal, dat gaat niet zoo gemakkelijk, Men heelt toch waarlijk niet het aardsche slijk verzameld om het weg te smijten of in gewaagde ondernemingen te steken. Deze redeneering valt echter geheel in duigen wanneer men verder ziet dan zijn neus lang is. Gelukkig zijn er nog menscben die ondernemingsgeest genoeg bezitten om eene zaak aan eene nauwkeurige beschou wing te onderwerpen en moeite noch kosten ontzien om tot de wetenschap te komen, dat eene onderneming bij vol doenden steun ook voldoende rente kan afwerpen. Het plan van aanleg voor een stoomtiam van Hontenisse naar Selzaete htelt op dit oogenblik het vooi recht, dat het meer en meer de belangstelling van het publiek tot zich trekt en met reden. Uit alles blijkt dat deze zaak met ernst wordt aangevat, de veigadering van 29 April jl. is daarvan het duidelijke bewijs. Wij gelooven, dat iet niet noodig is, het nut van deze zaak verder aan te tooneu. Niet alleen, dat de mannen die Zijn bezoek dat hij uit plichtgevoel had gebracht was langzamerhand geen moeite, geen last gebleven maar menigmaal dacht hij met belangst dlmg wat ze op al zijn vragen zou zeggen. Toch zeide zij nooit veel en voelde instinctmatig dat zwijgen beter was dan spreken. Met haar zachten lieven lach luisterde ze naar alles wat hij vertelde of naar hetgeen hg haar voorlas. Onwillekeurig dacht hij aan haar en werd ze een voor werp van zorg voor hem dal de pastory mindei eenzaam deed zijn. Voor het overige leefde hij als vroeger. Geen van zijn gemeentenaren waren van dien stand dat ze hem vriendschappelijk bezochten, nie mand hunner durfde naar zyn zoon vragen en nog minder naar diens vrouw. Soms was hij er blij over, dikwijls hinderde het hem en hij gevoelde zich nóg meer aangetrokken door de arme jonge vrouw die zoo rustig op haar bovenkamer tje bleef, niemand kwaad deed en in wien toch niemand belang stelde. De dagen gingen rustig en kalm voorbij totdat een groote gebeurtenis een brief van over zee, de stilte verstoorde. Keith schreef een langen, uitvoerigen brief aan zijn vader waarin een kleintje voor zijn vrouw was gesloten. Mijnheer Garland liet het haar dadelijk brengen en volgde een uuitje later met den zijnen geopend in de hand. Ondanks het genoegen dat het lange, liefdevolle schrijven hem bezorgde speet het hem dat Keith al de zich er voor gespannen hebben, het volste vertrouwen genieten, maar ook aan de andere zijde geeft d9 omstandigheid, dat het nieuwe vervoermiddel door een wei- vurende. dichtbevolkte streek zal worden aangelegd, alleszins aanleiding, om alle schroomvalligheid om de zaak te steunen te doen verdwijnen. Naar onze meening zal en moet de tram er komen. Men roept zoolang Pa scben tot het er eenmaal is. Voorbeel den uit andeie streken zijn ei te over. Het is dan ook te hopen dat het comi 1 van do verschillende polder- en ge meerite besturen dien steun zal onder vinden, welke het welslagen der onder neming zoozeer behoeft, Een lijst van minimum-bijdragen, nood zakelijk om de tramverbinding mogelijk te maken, is aan de betiokken besturen gezonden. Die lijst bevat de bijdragen gedurende 10 en 20 jaren; de getallen achter de namen der polders en gemeen ten gevoegd duiden het bedrag aan dat jaarlijks zou moeten verleend worden, het eerste getal gedurende 10, het twee de getal gedurende 20 jaren, uitgedrukt in guldens. Polders ol waterschappenWalsoor den 130 of 75, Hengst en Rummersdijk 350 ot 225, Lim.swaarde 65 of 40. Stop peldijk 550 of 300, Ser Paulus 200 of 110, Groot Cambron 150 of 85, klein Cambron 25 of !5, Catharina 75 of 45, Aan- en Genderdijke 125 of 75, Willem III 100 of GO, Van Lijnden 20 of 10, Zaamslag 700 of 375, Capelle 80 of 50, Visscheispolder 25 of 15, Beoosten blij be noorden 250 of 140, Beoostenblij bewes ten 750 of 400, Moerspui 140 of 75 bijzonderheden van zijn werken en leven aan zijn vader schreef. Het was onvermijdelijk en toch 't was treurig en niet zooals het moest zijn. Zuchtend rees hij op en ging naar de kamer van zijn schoondochter. Charlotte begroette hem met haar gewone vrienie- lijken lach die ditmaal niet goed gemeend was. Blijkbaar had ze geweend. »Goed nieuws hé?" zeide hij vroolijk haar zijn brief gevende. De hare lag open op haar schoot en scheen maar een half dozijn regel? te bevatten. De dominé had er bijna verdriet over dat de zijne zoo lang was. »Je ziet, Charlotte, al wat zaken betreft schrijft hij aan my. Stel je genoeg belang er in om ze te lezen of ben je nog niet sterk genoeg »0 Jal maar maar ik kan niet Ik kan geon geschreven letters lezen." Misschien stootte mijnheer Garland zich voor de honderdste keer aan de onkundig heden van de vrouw aan wie Keith zijn leven had verbonden maar de gloeiende blos van Charlotte, die bewees dat bet zelfde pijnlijk gevoel haar kwelde, riep zijn medelijden weer te voorschijn. «Dat is m aider," zeide bij goedig. »Ik zal hem voorlezen. Maarje eigen brief.'' »Ik kon hem niet lezen en ik vieesde dat u het niet goed zou vinden als ik het aan Jeane vroeg. O, Mynheer, is hij goed gezond Zijn er geen ongelukken gebeurd Is bij blij dat hy vertrok Zuiddorpe Noorddeel 100 of 60, Zuiddorpe Zuid deel 75 of 45, Varempé 25 of 15 Canisvliet 100 of 60. Gemeenten: Hontenisse 200 of 110. ,0lJ£®t(lijk 150 of 85, Stoppeldijk 300 hrtBoschkape'le 150 ol 85, Zaam slag 500 of 275, Axel 400 ol 225. Zuid dorpe 250 of 125, Koewacht 60 ol 35 Overslag 40 of 25. Tot goedmaking van renteveilies zijn da bijdragen over 20 jaar iets hooger beiekend, dan de helft van die, welke over 10 jaai verdeeld zijn. De nauwkeurige lezer zal echter opmerken, dat de bijdrage vooi Zuiddorpe hierop eeD uilzondering maakt. Bij deze lijst is nog gevoegd een verkorte berekening van de eventueels aanlegkosten en de exploitatie der lijn, waaraan wij bet volgende ontleenen. Aanlegkoslen 525.000, lengte van de lijn -6,2 Kilometer hoofdspoor, aanleg- 5°^e" P01' kilometer 20.000. Exploitatie 34 800, vernieuwing ongeveer f 7700. Ontvangsten passagiers 26-250, goede renvervoer ƒ21000, postvervoer 2700 samen 49.950. De jaailijksche uitgaven worden ge raamd op 34 800 7700 ol 42 500 zoodat de winst zou bedragen ƒ7450. f *9* nnn°! AëiKOSt0n o Z'^n geraamd op ƒ525,000. Als bet Rijk een ivnlelons voorschot geeft van 175.000 en do nro- v'°cie, gemeenten en polders te zaman 175.000, dan kan aan het resteer, ndo kapitaal, zijnde 175.000, eene winst worden uitgekeerd van 4V3 pCt. Het comité wijst er nadrukkelijk op dat, indieu een gemeente of polder dé gestelde bijdrage vermindert of weigert Haar lippen trilden en zij barstte in tranen uit ondanks haar pogingen om ze te weei houdeD. Wees kalm, mijn kind," zeide de dominé diep ontroerd. «Wees kalm andeis word je weer op nieuw ziek. Je zult allis weten wat hy schrijft. Je hebt er recht op waDt hy is je echtgenoot." »Ja, ji 1" Haar oogen schitterden en de innige liefde, die zeldzamon schat die nooit te koopen is, stiaaide mijnheer Garland tegen. Zwijgend stak hij zijn hand uit en hield de bare vast terwijl hij den hriof van Keiih voorlas. Na wat over den inhoud gesproken te hebben vroeg hij aarzelend of hij den anderen zou lezen. »De mijne o ja. als u zoogoed wilt zijn." Ze had den brief aan baar hart gedrukt en gaf hem met een droeven blik aan den dominé. Arme Charlotte! »Geef er maar niet om al hoor ik die liefdesbetuigingen," zeide by zacht ais het ware zich verontscbuldiger.de. Maar het was noodeloos iedereen had den eersten biief van Keith aan zijn jon«e vrouw mogen lezen. «Beste Charlotte. Het zal je wel genoegen doen te hooier, dat ik veilig le Halifax ben aangekomen en al spoedig naar de bosscneri van Canada ga. Myn vader zal je daaromtrent alles vertelleD, ten minste als je het gaarne weten

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1902 | | pagina 1