mmmim. TWEE HUWELIJKEN. No. 8. Woensdag 50 1002. 18e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwse li - V laan deren. F. DIELEMAA, AXEL. herbesteden: It uiten land. FEUILLETON. MUNT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 70 cent. Afzonder!, numm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrydagnamiddag TWEE uren. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Axel, zullen op Dinsdag den 6 Mei 1902, des voormiddags te elf uren (Stads- tijd) in het Raadhuis Het leveren stellen en plaat sen van SCHOOLMEUBE- LEN voor de in aanbouw zijnde O. L. S. alhier, als mede het vermaken van de aanwezige schoolbanken. Bestek en teekening zijn tegen betaling ad 0.50 te verkrijgen ter Gemeente secretarie te Axel. Inlichtingen te bekomen bij den archi tect J. Wisse Jz. te Zaamslag. Axel, 29 April 1902. Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. J. OGGEL, De Secretaris, J. A VAN VESSEM. De Engelsche Minister van Oorlog Bro' drick heeit in een rede te Londen ge zegd. dat ook bij de mogelijkheid van vrede steeds het noodige wordt uitge zonden om den oorlog nog een of twee jaar voort te zetten Heer Brodrick Boeren kunnen het nog langer, reken daarop Misschien om het gebrek aan oorlogs- Keith zweeg. »Ik heb medelijden met je en ik zal je niet verlaten," vervolgde de dominee met tiillende lippen. »Ik zal ja steunen en helpen waar ik kanmaar waag het nooit meer je huwelijk bij het mijne te vergelijken, uw vrouw bij de mijne Wat weet je- jij ongelukkige jongen - van een liefde zoo als de ODze was Hoe kan jq en honderden zulke dwaze joogens als jij bent, de liefje van een man begrijpen een eerlijke en oprechte liefde voor een reine vrouw gesteund door achtiDg en beproefde trouw, de troost bij elke teleurstelling' elke tegen werking en eindelijk het hoogste geluk in een vereeniging die geheiligd is voor God en de menschen. Keith Garland, laDge jaren kan je leven en misschien niet ongelukkig zijn maai een huwelijk, zoo als het mijne was, zal je nooit begrijpen.'' »We staan voor een feit waaraan niets te veranderen is," zeide Keith het lange zwijgen afbrekend. »Het is noode- loos me langer te berispen, geloof me, de last drukt zwaar genoeg. Zeg me liever hoe ik moot handelen. Als ik berichten aan te vullen kwamen giste ren uit New-York telegrammen over het trekken van Boeren naar de Republiek der Langenbergen in 't Westen der Kaapkolonie. Dat was nogal oppervlak kig men kon er uit opmaken dat die nieuwe Republiek het toevluchtsoord van alle onverzoenlijken zou worden en met die Republiek de Zuid-Afrikaansche quaestie wel kon worden opgelost. Daar is niets van aan. Het nieuwe Republiekje bestaat, maar het ligt op Engelscb gebied en gesteld de zaken met Transvaal en Vrijstaat geregeld werden, dan zullen de Engel- schen die jonge Republiek zeker niet laten bestaan. Engeland wil juist geen enkele onafhankelijke Hollandsche in richting in Zuid-Afrika laten, omdat zulk een instelling in den aard der zaak steeds bet brandpunt zal blijven van haat en verzet en met de Afrikaanders een gevaar voor Engelands macht De moeilijkheid zal echter groot zijn. om die nieuwe Republiek er onder te krijgen het land daar is enorm groot en voor een deel nog geheel woest, zonder we gen of iets wat er op lijktde Boeren daar zullen nog moeilijker te vinden zijn dan in de Kaapkolonie. Verder Westwaarts komt men in Duitsch-W. Afrika, waar ook nog ruimte is, maar de Boeren zullen wel geen lust hebben daar heen te gaan een vrijheidlievend man is niet geschikt om zich als een Pruis te laten drillen en eingespert te worden wanneer hij zonder verlof den vinger in het water steekt. Over het geheel zal nog moeten blijken, of de Buitschers met succes kunnen koioni- hier weg moet, ontneemt U mij mijn broodwinning, zeg me dus waar ik de kost kan verdienen voor mezelve en voor mijn vrouw. Ik kan haar geen ge brek laten lyJen zoo min als in een be trekking gaan zoo als ze mij gister voorstelde. Dat zou niet passen voor mijn vrouw,'' voegde hq er bitter bq. „Zeker niet." »Ais ik alleen was," vervolgde Kèitb, zou ik me wel weten te reddeD. Iedere jonge man met kracht en lust om te werken en wat geld in zijn zak kan hier of daar zijn kost verdienen." Hoe? Wat zou ja doen?" >Iets waarnaar ik dikwijls heb ver langd maar nooit over sprak omdat ik vreesde dat een scheiding U verdriet "zou veroorzaken doch nu is alles ver anderd. Ik wilde emigreeren." »Emigreeren herhaalde de oude man verschrikt. Hij baalde diep adem vouwde de handen en vroeg kalm Waarheen »Naar Canada of Nieuw Zeeland. Ik zou een paar honderd pond leenen, met het eerste zeilend schip vertrekken en mijn geluk beproeven. Ik zou graag gaan ook," vervolgde hij met schitterende oogen. »0 kon ik de wereld ingaan zonder door eenige belemmering te worden terugge houden." Nauwelijks had de jonge man het wreede woord uitgespioken of bq had er beiouw over. seerener zijn zonder twijfel uitsteken de elementen voor, maar op Pruisische leest is het twijfelachtig of het gaan zal. De Engelsche marine heeft weer twee pantserschepen, vijf kruisers le klasse eu vier torpedojagers besteld bij ver. schillende firma's. Als de schepen nu maar zee kunnen bouwen en de ketels stoom leverenanders heeft men er nog niet veel aan. Het zal weer eenige millioenen kosten, ook eigenlijk alweer het gevolg van den Zuid Afrikaanschen oorlog. Engeland heeft gelijk, dat het zich wapent en nog eens wapent, want het heeft zich door dien oorlog in zulk een isolement gebracht, dat- het nog slechts éeu bondgenoot heeft. Japau. Wellicht is de tijd niet ver meer af, dat de openbare meening in Engeland keert en tot de overtuiging komt dat het imperialisme wel goed is om bluf te slaan, maar te duur om lang vol te houden. Als de schaarscbte aan oorlogsberichten meest wel ten gevolge van de reizende Boerenleiders de Engelschen maar eens tot nadenken bracht over het wespennest waarin zij door de goede zorgen van Joe zijn gebrachtMaar daarop nestaat nog niet veel uitzicht. Een der lastigste en kleinste eigenschappen, die den mensch op zijn levenswbg is meegegeven is de moeilijkheid om te komen tot het zien en erkennen van zijn domme streken. Het is al veel, dat de Jingo's minder schelden op de Boeren dan anders. Men begrijpt, dat zij hard naar den vrede ver langen, al zeggen zij het niet, nu Hicks Beach hun het vel over de ooren haalt »Een getrouwd man," zeide hij haastig en met een diepen blos, »is niet meer zoo vrij als vóór zijn huwelijk. En dan, zij houdt, zooveel van mq." »Ei zijn ureD," antwoordde de vader ernstig, »uren in het leven, dat een man dankbaar zou zijn als de een of andere vrouw veel van hem hield uren dat hq alles zou opofieren voor wat liefde, maar haar nergens vinden kan uren waarin hq diep gevoelt wat iiij heeft weggewor pen. Wanneer ga je haar bezoeken ik bedoel Mevrouw Keith Garland." Keith schrok, maar zich herstellende zei hij »lk had vergeten. Zij heeft recht op dien naam en moot natuui lijk zoo genoemd worden." >Ongetwijfeld." »Vader," zeide Keith aarzelend en be schaamd dat de oude man zooveel beter zijr. plichten vervulde daD hij, »Oh Vader wat is U toch goe.l voor mij Hij keerde zich om, stookte het vuur op, zette brood, kaas en bier op de tafel, haalde een flescb wijn te voorschijn en verzocht den ouden man waf te gebruiken. Nadat ze gegeten hadden schoven zq hun stoelen bij het vuur en alle berispingen en onaangenaamheden vermijdende maak ten zij plannen voor de toekomst. Het plan om naar Canada te emigreeren werd van alle kanten bekeken en uit de bekendheid van Keith met al de kansen, moeilijkheden en voordeelen daaraan ver bonden, bleek dat de jonge man zooveel met zijn graanrechten. De »Westminster Gazette", een der weinige kranten, die zich altijd fatsoenlijk heeft gehouden in dezen oorlog, zeker niet gesubsidieerd - heeft uitgerekend, dat de oorlogsuit gaven voor het loopende jaar bedragen 63 700 000 p. s. en van den geheelen oorlog, die nog steeds niet aan een eind is, 223.074.000 p. s. of ruim 2 500.000.000 gulden, twee-en een-half milliard Daarmee heeft men het niet verder gebracht, dan het bezetten van de steden en van de spoorwegen en het maken van blokhuizen. En als Engeland in het eind overwinnaar blijft, zegt de »W. G." zal het nog ette lijke millioenen ponden moeten geven, om de verbrande hoeven op te bouwen en jarenlang een kostbaar leger te onder honden, alles een gevolg van de moder ne politieke weelde het imperialisme. Uit Rhodesia komt een schriklijke tij ding, het uitbreken van eene nieuwe hevige veeziekte Arme aandeelhouders van de Chartered, de zaken gingen toch al niet best En Rhodes dood. Die kon er met zijn millioenen en, laat ons ook erkennen met zijn energie altijd wat aan doen. Het gevaar bestaat natuurlijk vau verbreiding over heel Zuid-Afrika Of zou men dat kwaad ook met blokhuizen kunnen keeren Van Rhodes gesproken de City van Londen besloot met algemeene stemmen een borstbeeld van Rhodes in de Gilden hal te plaatsen als blijk van bewondering voor den Brit die zijn gansche leven heeft getracht het geheel'e Rijk tot een geheel te verbinden in het belang van den vrede. De Engelsche Regeering heeft gelast in Hongarqe nog 13.000 paarden op te koo last in zijn nieuwen werkkring had dat zijn toekomst boopvollei werd dan ze in het eerst scheen Ondanks al zijn leed merkte mijuheer Garland met genoegen op dat het jonve baardlooze gezicht van zijn zoon een trek van ernst en vastbe radenheid droeg die hij vroeger nooit er op had gezien. De vader hoopte dat de verantwoordelijkheid die nu op hem rustte de jongensachtige zorgeloosheid zou ver jagen. Vóór zq naar bed gingen was alles beslist. Keith zeide dat hq wist dat binnen oen veertien dagen een schip zou zeilen en hoe kort de tijd ook was, de vader had besloten dat hq daarmee zou ver trekken. De zaken, betreffende het college, kunnen wij gemakkelijk op orde brengen te meer daar ik nu hier ben." »Dat is zoo," zeide Keitch dankbaar. »Maaiwat nu met baar?" Bedoel je met je vrouw?" ►Ja," Het was pijnlijk om te zien hoe een uitdrukking van afkeer en verveling het gelaat van den jongen echtgenoot ver- duistei de. »U begrqpt, vader, dat ik haar niet mede kan nemen. Het zou heel ondoel matig zijn." »Ik had geen de minste bedoelingen om dat aan te raden." Wat moet er dan gedaan worden Zij heeft geen thuis geen enkele bloedver want. Ze is zoo jong en zoo mooiO vader, u weet niet hoe mooi zq is." Glimlachend vertelde de vader boe hq

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1902 | | pagina 1