VOORHANDEN: ItEMUri'ISMItMIl. s- es mm QUNUGHTj f ZEEP. en een ruime keuze Blokjes-, Biezen- en I apijtroatten. HELDERSTE! Mr. F. C. VAN DEINSE, Zwart, Zwaar, Geglansd LAKEN en CASTOR, BOMBAZIJN EVERLAST,] SATIJN ol ZANELLE, KEETER, Blauwe en Grijze BAAI, SCHOR 1 EBON I, Witte SCHORTJES enz. Crème en Witte Vitrage, Gordijnkanten, enz. Karpetten, Tapijten, Vloerzeilen, Aanbevelen d9 JOZ. li FEÏJTER, MER I N OS SAJET. MERINOS SAJET. HELDER Dat moet ieder koopen. J. D. DIJK, Mm Stoonibootdienst op de Wester-Schelde. APRIL tot en met SEPTLMBLR 1902. FRANKEN GOEMANS te Goes. Zoo pas ontvangen: Portemonnaiea, Fijpon, Vischstokken eu Vischartikelen. L. B. A. ROLFF Lz. Het gebruik van MERINOS SAJET neemt steeds toe, dank zijne sterkte en goed blijven van kleur, dus hutsmoeders en dames gebruikt steeds Maar de Zoo'n boek met leuke, grappige, ko mische, jolige, vroolijke Voordrachten, zooals voorkomen in bevattende 31 bplinternieuwe komische Voordrachten, Humoristische Scènes, vroolijke Coupletten, Liederen enz. INHÖÜD: De Notenkoopman.Jacobus Meel- troe Een Oranjedag. Alles is vergankelijk In 't donkere Amsterdam. Sjoeladene, Sjoeladera. Om drie dubbeltjes. De gebochelde. Tandmeester en Likdoornsnijder.De luiaard. Jeremias Ongeval. De dappere Jonker. Een Braakmiddel. De Liedjeszanger De verloren Huissleutel. Ik wou wel. Levie Lap. Vast besloten. De Verzekerings-agent. Mijn Margriet. Onze Kostganger. Nu kun je goed lachen. De Schoonvader. De Schoor steenveger. Pietje leeft nog. - Gezelschapslied. De huweljjks-inzegening van Rabbi Poerle- witsky. Nieuwe potpourri. De erfenis van Jochem Drup. Welkomstlied. Nieuw vroolijk Bruiloftslied. Dit hoogst grappige boek vad 80 blad zijden met de 31 splinternieuwe Voor drachten en aanwijzingen hoe men de stukken moet voordragen, wordt na toe zending van postwissel a f 0.55, of van elt postzegels a 5 cent, goed verpakt franco per post toegezonden door N. Kijk-in-'t Jatstraat 63. UREN VAN VERTREK gedurende de maanden WEST EUROPEESCHE OF SPOOR TIJD. wasch is die, gewaschen met Te bekomen hij C. F. DIE LEMAN te Axel, ENZ. ENZ. D1GELIJKS Van Vlissingen naar Breskens vm. 5,- 7,30 9 30 vin. 11 50 a| bj um. 3,30 en 6,20 C Breskens Vlissingen 5,30 8,—10,— nm. 12,1a a| d,5o t>,oO 'auTer Neuzen naar Borsselen vm. 5,15 7,30 ej 10,25 nm. 1,55 a] g] 4,45 Vlissingen Vlissingen Borsselen Borsselen Ter Neuzen Van Ter Neuzen 5,05 6,20ch 6,40 h 5,35 7,50 ej 10,45 2,15 6,10d 9,10 efll,50ab„ 3,30 6,30d f nml2,10a 3,50 Van Ier neuzen naar Hoedekenskerke vm. 8,10 WOENSDAGSHoedekenskerke Ter Neuzen 8,50 a Deze reizen worden des ZONDAGS niet gemaakt. T.rVmwpntm b Bij vertraging van trein 11,44 kunnen de booten naar Breskens, Borsselen en Ter Neuzen ten C Bfj° vertragin'g'van wïoa wacht de boot van 6,20 naar Breskens ten hoogste 30 minuten d DerWOENSDAG^vIrtrekt^boot va^ö.lO van Vlissingen naar Borsselen en Ter Neuzen om 6,50. e Deze reizen worden des WOENSDAGS niet gemaakt. f Op deze reis wordt te Borsselen n i e t aangelegd t nUr g Bp vertraging van trein 1,25 te Ter Neuzen wacht de boot van 1,55 van Ter Neuzen naar Borsselen en Vlissingen ten hoogste 20 minuten, b Des ZONDAGS en op 15 September en volgende dagen wordt op deze reis te Borsselen niet aangelegd. Onnibus tusschen de aanlegplaat» der stoomboöten en het spoorwegstation te Ier Neuzen ad 15 cent per persoon en per rit. Tusschen Vlissingen - Breskens, Vlissingen - Borsselen, Vlissingen - Ier 'IPV Neuzen, Breskens-Ter Neuzen, Borsselen-Ter Neuzen en omgekeerd worden retourkaai ten algegeven, geldig voor vier dagen, ais de abonnementskaarten per maand. ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL De baanbreker op liet gebied der centrifugaal ontroomiug. Wordt in meer dan negen tiende deel der Stoom-Kuivelfabrieken ©ver de geheele wereld gebruikt. Heeft steeds de hoogste p r ij z e n behaald op alle Tentoonstellingen, waar de werktuigen proefonder vindelijk werden onderzocht. lu NEDERLAND ziju over 800 stuks voor stoomkracht geregeld in gebruik, waarvan meer dan 250 geplaatst zijn ter vervanging van andere systemeu. Voor namaak, en voor Alfa's waarvan de fabrieksuummers zijn weggemaakt of veranderd, worden gebruikers ten zeerste GEWAARSCHUWD. De Hundontroomer Alfa >C0L1BRI", waarvan in een drietal jaren een enorme hoeveelheid geplaatst, is voor ZEELAND uitsluitend verkrijgbaar bij IVS. Rarnmachines allernieuwst s, steem. uiterst lage prijs Men vrage prospectus ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVAL ALFA-LAVA een mooie sorteering Advocaat en Procureur. Ter Neuzen. Dc Jongestraat 57. Middelen van vervoer. Spoorweg Ter Neuzen-Mechelen. v Teineuzen Sluiskil Axel Kijkuit Hulst Clinge a St. Nicolaas v St. Nicolaas Aank.Mechelen r St. Nicolaas Clinge Hulst Kijkuit Axel Sluiskil Aank Tem. 7 00 9 47 28 5 52 7 06 9 55 1 36 6 00 7 13 10 05 145 6 09 7 21 1012 152 6 17 7 32 10 22 202 6 26 7 50 1038 218 6 42 8 08 1055 2 35 7 00 8 24 1057 3 05 7 17 917 1153 404 815 6 38 1028 125 6 03 7 50 1140 310 7 25 811 12 01 331 7 49 8 32 12 22 3 50 8 05 8 40 12 30 3 58 8 13 8 48 12 38 4 06 8 22 8 57 12 47 414 8 30 9 05 12 55 422 8 38

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1902 | | pagina 4