M 0 H 0 P 0 L THEE. i OPENBARE VERPACHTING. BEESTIAAL: tot aankoop van Kunstmeststoffen Miliciens Lichting '95 '96 '97. „LANDBOUW-BELAM," G. J. lELI-llan Oixhnopn te tol. LÖr^ndsm^ Florijn^s E een onderwijzer, Probeert vóór alle andere soorten Verkrijgbaar en gros bij de firma's: D. J. OGGEL te Axel en Wed. ARIE DONZE te Terneuzen. I® Stoewers Greif, Transvalia, The Chicago, Optima New Orleans. versche ROOMBOTER J. HOL F F - AXEL. Openbare erkooping. Landbouw,- Stal- en Melkgereedschap, BÓEREN-INSPAN UET COMITÉ min te besteden: pl. m, ÖO.OOO Kg, CHILI-SALPETER. t© Graauw, aan te besteden: J J. Vlaaiide7*\^ Bestrijding van bloedarmoede, bleekzucht en algemeene zwakte. liet toestB middeL - Aan de Openbare Lagere School te Axel wordt gevraagd met bevoegdheid voor vak j. op eene jaarwedde van 500. Indiensttreding vóór 15 Hei e. k. Stukken franco aan den Burgemeester» vóór 1 Mei e. k. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van het BESTUUR DER BURGERLIJKE GODSHUIZEN van Gent op Woensdag den 14 Mei 1902, des vooi middags 10 ure, voor den tijd van negen jaren, verpachten GEMEENTE. NAMEN DER PACHTERS. Zaamslag (Aan- en Genderdijkepolder) Axel (Beoosten- en Bewestenblijpolder) Boscbkapelle (Catharina- en Willem III polders) Smppeldyk'6 j Stoppeldijkpolder Boscbkapelle (idem) Overslag (Moerspuipolder) Stoppeldijk (Katten-Puthoek) (Ser Pauluspolder) Sas van Gent (St. Anthonypolder) Cornelis de Putter Denzelfden Denzelfden Denzelfden Denzelfden en Daniël van de Wege Jan Verpoorte Hermanus de Zeeuw Victor Boeding Pieter Jud var. der Wiele Kinderen D'hert Vital Poppe Alpbonsus var Esbioeck Adiiaan Borm August Hamerlynck Frederik Hendrik Vermoet Pieter de Windt Gustaaf de Pauw AARD DEB GOEDEREN. INHOUDSGROOTTE. Lind, Weideen Wbg Bouwland Idem Idem Land en Weide Idem Idem Bouwland. Idem Idem Idem Idem Idem Idem Land en Weide Idem Land en Weg II I A. C. De^verpachting wordt gehouden in het logement Onkosten 12% der pachtsom over een jaar. Alleen het bod van solide personen zal in aanmerking worden genomen. G. 7 3 6 3 10 28 28 32 19 18 14 9 2 6 7 6 12 81 117 241 292 239 297 192 151 73 51 275 240 129 253 127 154 10 l)E BESTE EX GOEDKOOPSTE R IJ WIELEN ZIJX DE VOLGEXDE MEKKEX:! ©n Het Gulden Vlies" bewoond door Mej. de wed. Rolff te Axel Van HEDEX AF dagelijks verkrijgbaar uit de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek te 'Hontenisse. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van JAN SCHIEMAN land bouwer te Axel (Schapenbout) op zijn eif, op Maandag' den 5 Mei 1902, des namid dags 1 ure verkoopen 4 PAARDEX.als: 1 bruine Merrie, (wordende 27 Mei a. s. 5 jaar oud,) 1 bruine Merrie, oud 3 jaar. 1 bruine Meriie oud 2 jaar, 1 zwarte Ruin oud 1 jaai, 1 Melkkoe, 1 vette vaars 1 Geit. 2 Menwaeens, met ijzeren assen, 1 Stoitekar, 1 Chais op ressorto mot Tuig. 1 ijzeren Wale Ploeg, 1 Zeeuw- sche Ploeg, 1 drieschaar Ploeg, 1 vier- balks Egge, 1 vijfbalks Dito, 1 kleine vijfbaiks Dito, 1 Sleper, Rolbiok, 1 sUenen Krib voor 3 beesten, 1 houten Dito voor 2 beesten, Kaarrigerjef, Prikkeldraad, Slaken en Bi andhout, Planken. Geeselsteen, met Paard, en Schort, Snijmolen, Beetenrieken, 1 Bascule, eene partij Aardappels, Mest in den Mestput, en wat meer zal worden geveild. Koopen tot en met 3 kontant. Het overige op tijd van betaling onder borg tocht desgevorderd. Deurw. Adriaanse, te Hulst, zal ten verzoeke van den heer F. 'PIETERS landbouwer te St. Jan steen, (Groot Eiland) op Woensdag 30 April a. s. voorna. 9 uur te beginnen, verkoopen: den geheelen kapitalen waaronder14 PAARDEN, 45 stuks HOORNVEE, 100 SCHAPEN enz. Aan den Vijfhoek en op andere plaatsen wordt overgezet. Gelegenheid tot stallen. ZIE BILLETTEN. „Een eetlepel SOD EX zal in B den regel beter voldoen dan kilo gewone Soda." te AXEL (Kijkuit.) Het BESTUUR van bovengenoemd Comité zal op Vrijdag 2 Mei des namid dags ten 2 uur ten huize van P. KOOLE te Axel trachten Voorwaarden vau Aanbesteding en mo dellen van inschrijving zijn verkrijgbaar aan het Bureau dezes en b(j het bestuur. Namens 't Bestuur. J. J. DE FEIJTER, Voorzitter. P. DE BRUIJNE, Secretaris. VERGADERING Zaterdagavond om 7 uur op de bovenzaal bij dhr. P. KOOLE. Aller opkomst dringend gewensclit. HET COMITÉ. HET BESTITR DER VEREEXIGIXG zal op Maandag den 12 Mei 1902, des namiddags ten één uur in het »Wapen van Zeeland" trachten ONGEVEER Voorwaarden en inscbriivingsbiljetten te bekomen bij H. AI BROECli, Secretaris. -)o(- -| Agent voor AXEL ONTVANGEN: ALBOID en NIKKELEN, en KRISTAL met NIKKEL gemonteerd. BLOEMPOT. TEN, VOGELKOOIEN, VISCHFLES- SCHEN, PUNCHBOLÜSVAZEN, KAAS STOLPEN, AZIJNSTELLEN, WASCH-, ZUUR,-en MOSTERDSTELLEN, WATER, EI ER, LIKEURSTELLEN. ALBUM-, THEE-, ROOK-, ETaGERE-, SALON-, WERKTAFELS, in ronde, vierkante, en achtkante voimen. Groote sorteering GA- LANTERIËN en NIEUWIGHEDEN, INKTSTELLEN enz. alleen in verzegelde pakje3 voorzien van bovenstaand gedeponeerd Handelsmerk in Zeeuwsch-Vlaanderen verkrijgbaar te Axel, F. Dieleman, Firma wed. H. Harinck, Hulst, C. L. Du Cock-sijlva, Ter Xenzen, C. Leunis Rz.D. Herrebout, G. Meortens, Wed. Klaassen-Donze, A. van Overbeeke, St. Jansteeii, J. A. J. Rottier, Sas van Geut, J. T. de Smidt, Zaamslag, wed. J. de Vos, D. J. van Pienbroek, Axelschestraat. Wordt uitsluitend verkocht in origineel verpakte Liter— flesschen k 1,50. Alleen ECHT verkrijgbaar in onderstaande Depóts AXEL J. V. V. EEKMAN. HULST F. L. VERWILGHEN v. p. HOOFT TER XE! ZEV J. J. KEN3E. J. W. FLORIJN, Apotheker, HAARLEM.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1902 | | pagina 3