Gemengd Nieuws. Liatste Nieuws. Ad verten tien. Openbare Verkooping BEEST1AAL: Landbouw-, Stal- en Melkgereedschap, KLAVER TE VELDE, Openbare Verkooping BEESTI AAL: Openbare Verkooping Landbouw- Stal- en Melkgereedschappen: Huishoudelijks Goederen, Openbare Verkooping TE TER NEUZEN. 19 Paarden, 43 stuks hoornvee, Varkens: v Landbouwwerktuigen enz. l becbt voor elke boete, j v H., arbeider te Axel ter zake als voren tot eene boete van 2 subs 1 dag hecht. J J v R., landbouwer te Axel ter zake als voren tot eeDe boete van 3 subs 2 dagen hecht. C F K., herbergier L Z bierhuishouder beiden te Terneuzen ter zake van het niet sluiten op sluitingstijd ieder tot eene boe te van 2 subs 1 dag hecht voor elke boete. I v Lkoopman te Axel ter zake van het rijden met een velocipède zonder lantaarn tot eene boete van 1 subs 1 dag hecht. C d Ren C H., zonder be roep te Terneuzen ter zake van straat schenderij ieder tot eene boete van 2 subs 1 dag h"cht voor elke boete. G L bootwerker en C D., schippersknecht bei den te Terneuzen J M v D., bootwerker aldaar ter zake van nachtrumoer ieder tot enne boete van 1 subs 1 dag hecht voor elke boete. A J., voerman te Over slag ter zake van het lijden met aaneen- gekoppelde wagens, tot eene boete van 1, snbs. 1 dag hecht. A B., koopman te Axel, ter zake van een trekdier onbeheerd laten staan, tot eene boete van f J, subs 1 dag hecht T T., arbeider te Axel, F D., schipper te Philip pine, E T., werkman te Bauchoute, ter zake van het bevisschen der schelde zonder consent, ieder tot eene boete van f 1 subs 1 dag becht. I v d H., bootwerker te Ter Neuzen ter zake van het rapen van schelpvisch tot eene boete van 0,50, subs. 1 dag hecht. 1 L v A., K W H C v d V., A D., C M., A d Z., J d K D J., A J., I B v H„ A 't G, S S, L v d H., AvdH., A S., bootwerkers te Terneuzen, ter za ke als voren ieder tot eene boete van f 1 subs 1 dag hecht voor elke boete. I P. voermansknecht te Terneuzen ter zake van openbaie dronkenschap en het verwekken van nachtrumoer tot 2 boeten van 2 subs 2 dagen becht voor elke boete. G R., arbeider te Axel, A S Rvis- scher te Philippine, P I d L., schipper, J O., schipper, M B., bootwerker allen te Terneuzen ter zake van openbare dron kenschap ieder tot eene boete van 2 snbs 2 dagen hecht voor elke boete. A C C., werkman te Axel, P J M„ zonder beroep, P R., 1 K, P C F., bootwerkers te Ter NeuzeD, ter zake als voren ieder tot eene boete van 3 subs 3 en 2 da gen hecht. A S., bootweiker te Ter Neuzen, ter zake van openbare dronkenschap by eerste herhaling, tot eene boete van 3, subs 3 dagen hecht. O B., muziekonderwijzer aldaar, ter zake van openbare dronkenschap bij eerste herhaling 2 maal gepleegd tot 2 boeten van f 3, subs. 3 dagen hecht, voor elke boete. Maandagnacht is in 's Hertogen- bosch ingebroken in de tent van de 's Hertogenbossche Melkinrichting en in het »café du Plantage", heide gebouwen staande in het plantsoen aldaar In beide tenten zyn eenige ruiten ingeslagen en heelt men een deur ingetrapt. De aaowe- zige glazen heett men stuk gegooid. Uit de melkinrichting heeft men eer bus cacao gestolen, terwijl in het Café du Plantage uit een biervat de kraan werd getrokken, waardoor dit leegliep en de gaskranen zyn opengezet. Ilóden seint men ons uit 's Gravenhage. De toestand onzer Koningin geeft op het oogenblik geen aanleiding tot bijzon dere opmerkingen. Ondertrouwd V. A. VAN AERDE EN E. N. MONBALIU. Aardenburg, 25 April 1902. Getrouwd GERARD J. GAST EN GEERTRUIDA M. DE LOOFF. die nameus wederzijdsche familie hun dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk onder vonden. Axel Kolijnsplaat -, 23 April 1902. Heden overleed zacbt en kalm in den ouderdom van ruim twee en tachtig jaren onze innig geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mevrouw de Wede. Mr. P. N. VAN DAM, gebn. VAN DER LOEFF. Hulst, 22 April 1902. M. R. C. MARTIN-Van Dam. Th. F. MARTIN. OOLTGENSPLAAT. Mevr. Wede. P.J.VANDAM- Van Diggelen. LEEU WARDEN. H. S. O. FABIUS-Van Dam. I. I. FA3IUS. Teteringen. Mevr. Wede. a. A. S. HOU WING-Van Dam. Oostburg. Mr. F. J. N. VAN DAM. C. M. A. VAN DAM- Fruitier de Talma. Volstrekt eenige kennisgeving. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van de Erven JAN DIELE- MAN Fz. in leven landbouwer te Boscli- kapelle (Stoppeldijkpolder) op de door hem bewoond geweest zijnde hofstede, op Dinsdag 6 Mei 1902, des voormiddags 10 ure, verkoopen I» stuks PAARDEK, waar onder 5 met veuleD, oud 18, 12, 10. 8,7,6,4,3,2, en 1 jaar. 19 stuks IlOOltV VEE, als 5 Melkkoeien, 1 Rund, 2 Vaarzen, 5 Hok- kelingen, 2 jonge Stieren, 4 Kalvers VARKEKS 1 vet Varken, 1 Varken met 4 Biggen, en 4 Loopvarkens, PLUIMGEDIERTE, als: 5 Eenden en omtrent 40 Uoeuders en Hanen. als 4 Menwagens, Vrachtkar, Tilbury, 8 Ploegen, 9 houten cd 1 ijzeren Egge. Eggetanden, Zaaima- chine, Windmolen, Snijmolen. Peën- molen, Bascule met Gewichten,Sleden, Slepers, Rolblok, Kruiwagen, Ziften. Laddeis, Rieken. Vorken, Meslhaken, Schoppen, Kiebaggen, Manden, Graan zakken. Balen, Cementen WaterDak goot en Schepper, Slijpsteen, Teel- tuin, Schuurbank, Bak, Paardentuig, Timmergereedschap, Wasch- en Voe- derkuipeu, Planken, Stolpen, Kaarn, Kaarn machine, Roomtonnen, Emmers, Melkzilten en verder gerief. Voorts omtrent 2*/4 hectaren wassende op landen omtrent de hof stede Verdeeld in koopen. KOTA. Op de hofstede is geeue gelegen heid tot stalling. Muziek en Gezang wordt niet toegelaten. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van de wed. en kinderen van ABRAHAM DE MUL op de door dezen laatst bewoonde hofstede in de ge meente Zaamslag (Aandijkepolder), op Vrijdag den 2 Mei 1902, des voormiddags 10 ure verkoopen 7 Weikpaarden, 1 twee jarig paard, pp 2 eenjarige paarden, 9 Melk- koeien, waaronder 3 Vaar- zen 2 tweejarige Rundeis, 1 tweejarige Os, 3 eenjarige Rundersi 1 eenjarige Stier, 1 eenjarige Os, en 7 Melkkalveis, 1 vet en 4 Loopvar kens, 60 Hoenders en Hanen, 2 Honden met Hokken. 4 Wagens, 1 Kar, 1 Cbais, 7 Ploegen waaronder 3 zeeuwsche en 1 zeeuw- scbe Waal, 2 ijzeren en 1 Aardappel- ploeg, 9 Eggen waaronder 3 ijzeren, 3 groote en 3 kleine Eggen, 1 Zaai- machine, 2 Slepers, 2 Sleden, 1 Rol blok, Windmolen, Snijmolen, Peën- molen, Snijbak Geeselsteen, Bascule met gewichten, 2 Ladders, 4 Graan- ziften, 1 Graanmaat, Graanzakkeu en Balen, 2 Kookfornuizen, 1 Zaadzeil, mét toebehooreD, 2 Meelkisten, Slijp steen, Vleeschhlok, Watervat, Water bak met Goot, 3 Teertonnen, Mest- planken, Touwwerk, Paardermetten, en Tuig, Zeisen, Rieken, Vorken, Schoppen, 400 groene Mutsaard, 200 Staken, Teeltuin, Schuurbank, Worst- bak met Snikken. KAARKGEREEDSCHAP alsKaarnmolen, 1 Kaarn, 3Tonnen,EmmersenTeelen, en wat verder zal worden geveild. KoopeD tot en met 3 kontaut. Het overige op tijd van betaling ondei borg tocht des gevorderd. Orgeldraaiers en Liedjeszangers worden niet toegelaten. Op de hofstede is geen gelegenheid tot afspanning. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van de kinderen van MODES- TUS VAN LAERE, in leven landbouwer te Overslag (Varempépolder) op de door genoemden Van Laere bewoond geweest zijnde hofstede, op Woensdag 7 Mei 1902, des voormiddags 10 ure verkoopen.: 1 zwarte vijfjarige Merrie met Hengstenveulen, 1 i driejarige vosse Ruin, 1 tweejarige Dito, 1 zwarte Dito, 1 bruine eenjarige Ruin, 5 baatge- vende Koeien, 3 Runders, 3 Stieren. 2 Vaarskalvers, 3 Stierkalvers. 2 Zeugvarkens met biggen, 5 Dito dik van Biggen, 140 Hoenders en Hanen, 1 Hond met Hok eD Ketting. als: 2 Menwagens met jjzeren assen, 1 Driewielskar, 1 Treemkar, 1 Cbais op Ressoits, 1 Zaaimaohine, 1 Dorsch- machine, 2 ijzeren Ploe gen. 1 houten Wale- 2 houten kleine Ploegen, 1 Snijmolen, 1 Windmolen, 1 Loofraoien, Voeder- kuipen, Lamoenen, Eggetanden, 5 Eggen met houten en ijzeren Tanden, Rolblok, Snijbak, Slepers, Sleden, Vlas- reep, Kiekenrennen, Ladders, Rieken. Vorken, Schoppen, Mesthaken, Balen en Zakken, Menreepen Touwwerk, 6 Varkensbakkeu, 2 Biggenbakken, Paai dentuig, Graanmaat, Zeisen,Krui- j wagen, Fournuis, Singel met Beugels, I Karkussen, Kaarn met Machine, Ton- nen, Emmers, Teeltuin, Vleeskuip, Vleeschhlok, Waschmaobine, Bascule met Gewichten, 1500 bossen hout, i 500 Faceel, Kaf, Mest, Beer, Aard- I appelen, Voederbeeten, Wortels, 8000 R kilogrammen Stroo, eene partij Boo- i men en gezaagd Hout. VOORTS EENE PARTIJ 4 Kiekkasten, 3 kleine Kasten, 4 Bedden, 20 Stoelen met Zetel, 5 Tafels, I Spiegels, Kachels, Beddengoed, Naai* C machine, Petroleumstel, geweer revol- 1 ver, Koper-, Tin-, Blik-, IJzer-, Glas-, I Geleierd-, en Aardewerk, Haard-, - Wascb-, Keukén-, en Schuurgerief enz. Muziek en Zang wordt op de hofstede niet toegelaten. Notaris Van der Moer te Ter Keuzen, zal op DONDERDAG 1 MEI 1902, ten verzoeke van Mejuffrouw de Weduwe H. WOLFERT—Lensen grondeigenares te Ter Neuzen, op bare hofstede in den Kieuwe Keuzenpolder, in de nabijheid van Ter Neuzen, in bet openbaar verkoopen Een schoonen en kapitalen als: van verschillende kleur en ouderdom, en waaronder verschillende van Bra- bantscb ras. waaronder 17 baatgevende Melk koeien. 2 Vette, 3 met Biggen, 3 Bochtloopers, uit 100 Hoenders en Hanen, 50 Eenden, Hor Hond met Hok en Ketting. w. o. Menwagens, Stortekarreo, Til- /I bury, vorschilleDde Ploegen, (w. o. Wale, Koks, Saks, Cappon, en Zeeuw- sche) velschillende houten en ijzeren Eggen, Spijker-eu Kettingeggen, Cul- tivator, Ziaimachine, (Smijth Nonpa- D0U reil) Sleden, Slepers, Rolblokken, Molbord, Peën- Snij- en Windmolens, Graanbreker, Veebascule met Ren, m gewone Bascule, Kookfornuizen, Gees- I I selsteenen, Zeeften, Schoppen, VorkeD, Rieken, Mesthakön. en wat er verder I zal worden geveild. De veikoopiug vangt aan des voormid dags te 9 uur. De levende have zal des namiddags te I half één worden verkocht. Men wordt verzocht op de volgende bepalingen acht te geven. 1 or Koopen tot en met ƒ3,— contant. Aan personen bij den notaris niet, of of niet voldoende bekend, en aan Belgische 1 koopers wordt geen crediet verleend. Borgtocht wordt aangenomen mits de j borg in het kanton Ter Neuzen woont, 1 voldoende gegoed, aan den Notaris genoeg- zaam bekend, en tegenwoordig is. Op eenvoudige bewijzen van gegoedheid, I door wien ook afgegeven, zal geen acht worden geslagen. By contante betaling van koopen boven tl 59, - wordi 2°/0 korting toegestaan. Alle betaling geschiedt in Hollandsch geld. LiedjeszangersOrgeldraaiers, en dergelijke i personen worden niet toegelaten. 1 Op de hofstede is geen gelegenheid lot ovt stalling. Loc

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1902 | | pagina 2