I8e Jaarg. No. 7. Zaterdag 20 1902. Nieuws- en Advertentieblad 4\ i 66 voor Zee u wscli- Vlaanderen. F. B)IELEMAi\, AXEL. Buitenland. ttinncnland. PREDIKBEURTEN TE AXEL. Kantongerecht te Ter Neuzen. A\i!LS(!!II! com ant. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 70 cent. Afzonder!, numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. De verlieslijst verklapte weer een ge heim. 20 April is bij Ficksburg flink ge vochten en de Engelsche verliezen waren zoo groot, dat er niet getelegrapheerd mocht worden. Uit Pretoria wordt nog geseind dat het totaal der Boeren verliezen bij de operaties van Colenbrander tegen Beijers'commando in Maleps Poort 130 dooden, gewonden en gevangenen was, onder welke laatsten voorkomen de veldkornets Nil, Potgieter en Coetzee. de korporaals Hobybal en Pretorius. Bij deze gelegenheid had men ook wel er bij kunnen seinen, dat Beijers naderhand revanche heeft genomen en de Engelschen toen zoo klop kregen, dat zij voor de overmacht moesten terugtrekken. Er is weer een officieele opgaaf over de concentratiekampen, waaruit blijkt, dat het aantal sterfgevallen is verminderd. In October was het cijfer 394 per duizend, in Januari 189 en in Februari 64. Dit cijfer is voor Maart weer gedaald tot 43 per duizend. De sterfgevallen in Maart, gevoegd by die sedert een begin is ge maakt met de statistieken, brengen liet totaal op 20.200, waarvan ongeveer drie kwart kinderen waren. Het vierde Canadeescbe contingent. 1000 man sterk, wordt met twee trans portschepen in het begin van Mei naar Zuid-Afrika overgebracht. Het tiende Australische contingent 650 man sterk, is Zaterdag van Lyttelton vertrokken. Dinsdag werd getelegrapheerd. dat Presi dent Steijn 500 M. had gezonden voor de waterlijders te Berlijn. Dit was weereen vergissing, niet President Steijn, maar President Kruger zond dat geld en niet door dr Leyds, maar door het hoofd van dienst, Van Boeschoten. Steijn zal in Zuid-Afrika wel wat anders te doen heb ben dan te denken aan de waterstroomen in de Duitsche hoofstad. In de Belgische kamer interpelleerde Prosper van Langendonck, socialistisch afgevaardigde van Leuven de regeering over de aldaar plaats gehad hebbende moordpartij Het feit staat vast, dat, toen er door de Leuvensche burgerwacht geschoten werd, van de zijde der manifestanten geen de minste geweldpleging plaats had. Geen steen was gegooid, het eenige, wat er gebeurd was, was opdringen. Van Langen donck eischte publicatie van de order, die de officieren der burgerwacht hadden ge kregen en een enquête. De minister de Troez las rapporten voor van de officieren, politie en den bfirge meester. En deze allen wierpen de schuld van zich. Ook de radicaal Lorand hekelde scherp de houding der Leuvensche autoriteiten Spreker eischte een enquête. VanderVeide striemt daarop de regeering »Er kleeft te veel bloed aan uw poli tiek mijne heeren." Onder een rede van Rosseeuw. een Leuvensch afgevaardigde, die de schuld op de linkerzijde wierp, barstten hevige pro testen los. Moordenaars roepen de socia listen Het slot is, dat tot de orde van den dag werd overgegaan met 75 tegen 30 stem men en 8 onthoudingen. Ook in den Brusselschen Gemeenteraad ging het heftig toe, toen men na de ge schiedenis met het algemeen stemrecht voor het eerst weer bijeenkwam In den loop van het debat verklaarde burgemees ter De Mot, dat hij in meer dan een geval den socialistischen leiders dank verschul digd was voor hun hulp bij het herstellen der orde Toen de discussie al te kras dreigde te worden, besloot de Gemeente raad eenstemmig de besprekingen te ver dagen tot de openbare orde geheel hersteld zou zijn. Furnemont stelde voor, dat deze Gemeenteraad, evenals die van andere Belgische gemeenten, zich zou uitspreken ten gunste der grondwetsherziening, bij welk voorstel de radikaal Lemonier zich aansloot. De Mot bestreed Furne- mont's voorstel als niet vallende onder de bevoegdheid dezer bijeenkomst en de clericale en doctrinaire meerderheid ver- eenigde zich met dit standpunt en ver wierp het voorstel met 22 tegen 10 socialistische en progessistische stemmen In de Tweede Kamer werd gisteren ter sprake gebracht het oproepen der lichting '95. De heer van Alphen begon, de heer Ter Laan volgde hem. De quaestie is eigenlijk eenvoudig Ieder weet en uiemand spreekt het tegen dat voor zeer velen deze oproepiDg een gansch onverwachte hardheid is. De vraag is alleen, of de wet deze hardheid gebiedt. Is dit zoo. dan kar, men nader overwegen of de wet zelve voldoen de middelen ter leniging biedt en, zoo niet. of dan de wet moet worden gewijzigd. De heer Van Alphen meende, dat de oproeping wettelijk onaantastbaar is maar deed weinig moeite uiteen te zetten waarom. Hij drong alleen aan op milde toepassing der wet. op het verleenen der meest mogelqke faciliteiten. Anders de heer Ter Laan De kern van het betoog van dit Hooge- zandsche lid, was: art 111 der militie- wet gedoogt niet. Anders wederom dan deze beide sprekers de Minister Hij was het eens met den heer Van Alphen, maar deed ten minste zijn best het goed recht te bewijzen van zijn opvatting der wet En, zooals te ver wachten viel. hij moest te dezen einde zich beroepen op de bedoeling van den wetgever en die als wetskrachtig in de plaats stellen van den wetstekst. Hoe de Kamer hierover denkt zal zij a. s. Dinsdag kunnen laten blijken Eerst dan komen de moties, door de beide spre kers ingediend, in behandeling. Het voor stel van den heer De Klerk om de dis cussies te sluiten werd verworpen. De motie Van Alphen vraagt milde toe passing der wet en zal dus moeten vallen als de Kamer van meening is. dat de wet de oproeping niet gedoogt; de motie-Ter Laan geeft uiting aan de opvatting, dat het oproepen der lichting een hardheid is, die door de Militiewet niet wordt geëischt. AXEL, den 85 April 1908. Gisteren werd te Axel-Kijkuit van wege de «Maatschappij Voorwaarts" aan besteed de levei iDg van 46 800 kg. Chili-Salp Hiervoor werd ingeschreven door de heeren D. J. Oggel alhier voor 10.91 Wieland en Verbrugge te Terneuzen voor 10 87 P. J. Verslujjs te Terneuzen voor 10.83 C van Gassen te St. Jansteen voor ƒ10.82. Aan den laagsten inschi ij ver is de levering gegund. Donderdagavond werd alhier onder voorzitterschap van dhr. de Groot van Terneuzen een vergadering gehou den van de miliciens der lichting 9 5. Na een korte uiteenzetting van een af gevaardigde van het provinciaal comité uit Vlissingen werd besloten het adres dat door het Landelijk Comité aan Mi nister en Tweede Kamer zal gezonden worden te teekenen en zich tot een plaatselijk comité te constitueeren, dat zich ook uitstrekt over de gemeenten Overslag, Zuildorpe en Koewacht. Het adres bevat een verzoek aan den mi nister om het daarheen te willen lei den, dat de miliciens van de lichting '95 '96 en '97 nog niet eens voor de achtste maal onder do wapen moeten komen. Dinsdag werd te Terneuzen dooi den Notaris P. Dregmans te Axel, in het „Nederlandscb Logement", ten verzoeke van de erven van den heer Joseph Stevens, in leven grondeigenaar te Selzaete en krachtens verleend rech terlijk bevel geveild Koop la. Eene hofstedd en aanhoorig- heden in den Zaamslagpolder, omtrent Reuzenhoek, groot circa 50 g-rmton. Kooper hiervan weid de heer G. Does Pz. te Zramslag voor 805, Koop lb. Ongeveer 17 gemeteu bouw land gelegen als voren. Kooper de heer Petius Dieleman te Axel voor ƒ925. Koop 2. 7 b. 71. a. 93 c. a. of 16 gemeten 288 roeien bouwland, gelegen als voren. Kooper de heer G. de Bokx te Zaamslag voor 780. Koop 3. 6 h. 71 a. 93 c. a. of 15 ge meten 134 roeden bouw- en weiland, in den polder Beoosten- en Bewestenblij. Koop 4. 4 h. 20 a. 90 c. a. of 9 ge meten 134 roeden bouwliud, in den polder Beoostenblij Benoorden. Koop 5. 15 a. 67 c. a. of 105 roeden grond, in den polder Beoosten- en Be westenbiy. Koop 6 67 a. 80 c. a. of l gemet 156 roeden bouwland, gelegen in den polder Beoostenblij Benoorden. Van de koopen 3 tot en met 6, ge combineerd, werl koopei da heer J. A van Rompu te Terneuzen voor 605. Koop 7. 3 h. 46 a. 70 c. a. of 7 ge- melen 235 roeden bouwland in den Buthpolder. Kooper de heer C. Sinies te Axel voor 1080, Koop 8. h h. 26 a. 50 c. a. bouw land of 7 gemeten 98 roe-len bouwland en weg in den Noordpolder. Kooper de heer C. Balkenende te Axel voor 850. Koop 9. 4 b. 42 a. 90 c a. of 9 gemeten 276 roeden bouwland, in den Visartpolder. Koop 10. 4 h. 50 a 90 c. a. of 10 gemeten 35 roeden, bouwland, gelegen ais voreu. Koop 11. 4 h. 36 a. 50 c. a. of 9 gemeten 238 roeden bouwland en werk manswoning, gelegen als voren. Koop 12. 3 h. 85 a. of 8 gemeten 192 roeden bouwland, gelegen als voren. Van koopen 9 tot en met 12, gecom- bineeid, wei den koopers de heer Abr. Wie- land, J, M, Wieland en do wed. A. Ver dook, voor 660, allen te Terneuzen. Alle koopsommen zijn berekend per Gentsch gemet of 44 aren 56 centiaren. Naar we vernemen, is in den nacht van 23 op 24 dezer van den heer W. d. K. alhier, op zijne hofstede Klein- Eiland gemeente St. Jansteen, bewoond door L. de K., een lund gestolen. Da- dar of daders, zooals naar gewoonte, on bekend. Bjj de gisteren te Middelburg ge houden examens voor onderwijzer is o. m. geslaagd de heer G. Goossen van Olheoo. (Ziamslag.) Tot onderwijzer aan de O. L. S. te Werkendam is benoemd de heer P. v. d Peijl van Othene. Tot predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te Hoek is beroepen de WeiEerw. Heer J. W. Knaap, thans predikant by diezelfde Gemeente te Groote Gast in Groningen. Met 1 Mei a. s. zijn in Zeeland verplaatst de kommiezan bij 's rijks belastingen J. F. Zonnavijlle, 3e kla&se, van Middelburg naar IJssalmonde en G. W. Wedding, 4e klasse van St Jansteen naar Vlaardingen (tydelqk). De verplaatsing van de kommiezan 3e klasse M F. E, Nedeihand van Hoede- kenskerke naar Aardenburg en F. Beuc van Breskens naar Hoedekenskerke is ingetrokken, terwijl de naar Bieskens verplaatste kommies 2e klasse F B. Tas voorloopig te Hulst is gedetacheerd. Zondag 27 April 1909. Ned. Herv. Kerk Voorm. 9 ure Leeskerk. Nam. 2 ure Ds. J. B. T. Hugenholti Gereformeerde Kerken. Kerk A. Ds. K. i. Kapteijn Ds. K. J Kapteijn Voorm. 9 ure Nam. 2 ure Kerk B. Voorm. 9 ure Nam. 2 ure Ds. Binnema Ds. BiDnema (van Tilburg.) Zitting van 25 April 1902. Veroordeeld zyn F B., timmerman te Terneuzen, ter zake van overtreding der Arbeidswet tot 2 boeten elk van 1 subs. 1 dag hecht voor elke boete. A D., arbeider te Philippine, C S.. A C V., 1 H., arbeiders te Axel. I d D., bootwerker te Terneuzen, A d F., zonder beroep, I v A., arbeider beiden te Hoek ter zake van overtreding der Leerplicht wet tot eeu boete van 1 subs 1 dag

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1902 | | pagina 1