AAHE5IEDM No. 5. I8e Jaarg. Zaterdag 19 1902. t e ii 11 e b I a d iN i e li w s- voor Zeeuwse h -Vlaanderen. F. 1)1 EL EM AN, AXEL. aanbesteden: Kuiten land. Kinueiilaiid. (101IIUIVT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 70 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 oent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Axel, zullen op Dinsdag 29 April 1902, des voormiddags te elf uren (stads- tijd) in het Raadhuis Het leveren, stellen en plaat sen van SCHOOLMEUBE- LEN voor de in aanbouw zijnde o. 1. s. alhier, alsmede het vermaken vau de aan wezige SCHOOLBANKEN. Bestek en teekening zijn tegen betaling ad 0,50 te verkrijgen ter Gemeente Secretarie te Axel. Plaatselijke aanwijzing op Dinsdag 22 April e. k. des voormiddags te elf uren (stadstijd.) Inlichtingen te bekomen bij den archi tect JL Wisse Jz. te Zaamslag. Axel, 8 April 1902. Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. J. OGGEL De Secretaris, J. A. VAN VESSEM. De stryd voor algemeen kiesrecht in België. Te Brussel in de buurt van het Volks huis is het verboden ramen open te doen Als men de ramen niet sluit wordt een geweer er op gericht en geschoten. In de straat van Minimes is een ar beider met een bajonet doorstoken, zoó dat hij in groot levensgevaar verkeert. Een liberaal lid der Proviuciale Staten heeft in de Alexienstraat een sabel houw gekregen, waardoor er een stuk van zijn neus is afgehakt Het gemeen teraadslid Max. Hallet is als lid der burgerwacht tot 14 dagen gevangenis straf veroordeeld wegens dienstweige ring. De Indépendance, een zeer gematigd Brusselsch blad zegtDe avond van Zondag heeft aangetoond, dat de on lusten voor een groot deel te wijten zijn aan het eigenaardig optreden der gendarmerie overal, waar de burger wacht waakte is er niets gebeurd, over al waar de gendarmerie waakte zjjn onlusten voorgekomen. Vooral in de Vlaamsche steden is de geest onder de burgerwachten op de hand van het Volk. Te Leuven en te Antwerpen manifesteerden ze tegen de regeering In de laatste plaats vochten burgerwachten, die de Marseillaise zon gen met de politie. De te Gent in garnizoen liggende soldaten zijn volstrekt op de hand des volks. De officieren hebben alle moeite ze in bedwang te houden De lokalen van Vooruit zijn hun verboden, doch er wordt met dit verbod geen rekening ge houden. In Henegouwon, de grootste Belgische industrieele provincie, waar 3/4 der mijnwerkers zijn, zal de staking be slist algemeen worden. Tweehonderd duizend arbeiders hebben thans reeds het werk neergelegd Door geheel Bel gië heerscht een energische. tot daden bereide geest. De beweging in België krijgt een meer vreedzaam, doch zeer zeker ernstiger karakter Het gevoel de beslissende week te zijn ingetreden schijnt in alles gedron gen te zjjn. Te Brussel en omstreken hebben een massa meetings plaats gehad In bijna alle voorsteden hebben geweldige massa's de vergaderingen bezocht L)e algemeene werkstaking is overal gepro clameerd. Te Gent zijn de arbeiders vooral woe dend over de arrestatie van Jan Saraijn, een der socialistische leiders. Anseele, Berragan en Millio spraken de menigte ongestoord toe op de Vrijdag markt Er heeft een vruchtelooze huiszoeking plaats gehad in de drukkerij van Vooruit'' In Henegouwen zijn meer dan 200 000 stakers. Woensdagavond bedroeg het be kende geheele aantal 300.000. De arbeiders besloten allerwege der socialistische Kamerleden op het hart te drukken vooral geen bemiddelingsvoorstel len in overweging te nemen. Algemeen kiesrecht, pur et simple is de leus. Het eenvoudig A. K zonder meer, maar ook wet minder. Tal van soldaten zijn wegens handelin gen in strijd met de discipline tot gevan genisstraf veroordeeld. Een manifest van de gezamenlijke arbeiders-vereenigingen is verschenen, waarin wordt gezegd, dat het A. K. ver kregen zal worden, kost wat 't kost. Op alle vergaderingen worden de mani festanten uitgenoodigdoveralkalmen waar dig te manifesteeren op dat er geen stand jes woiden uitgelokt en de beweging op die manier in bloed zou worden gesmoord. Woensdag is het debat over gronds- wetsherziening in de Kamer begonnen De liberaal Neujean en de radicaal Janson deden een poging om van de regeering een woord van pacificatie te verkrijgen. Te vergeefs. De heer Woeste, de leider der clerikalen antwoordde In België is geen Burgeroorlog of ge vaar daarvoor. Er zijn slechts daden van oproer, opgestookt door kwaadwilligen. Het belang van het land eischt, dat de macht Dlijft aan de wet. De meerder heid heeft zich om de regeering ge schaard. Het gezag mag niet geschokt worden en wij moeten raadgevingen, die tot zwakheid leiden afwijzen. Men vraagt ons, dat wij de regeering af staan. Wij doen dat niet. Het kamerlid Vandervelde vraagt of de kamerleden, de socialisten, de leden van den Algemeenen Raad. de arbeiders de dappere lieden, die op gevaar van hun leven het A. K. verdedigen, de 300.000 stakers, allen kwaadwilligen zijn Dinsdagmiddag 1 u. is een aanslag op het leven van den Minister van Binnenlandsche Zaken van Rusland ge pleegd in het gebouw van den keizer lijken raad. De Minister is om twee uur gestorven. Engeland en Transvaal. Over den aanval van kolonel Colen brander op het laager van Beyers meldde Kitchener nog de volgende bijzonderheden Het laager van Beyers was opgeslagen op Palkopkolonel Colenbrander rukte van Pietersburg langs verschillende wegen teneinde alle uitgangen af te snijden. De marsch was zeer geslaagd. Te 3 uur 's middags van 8 April viel een half batal jon Royal Inniskilling fusiliers, onder bevel van kolonel Murray, den toegang tot Molipspoort aan, die de positie des vjjands dekte. Tegen het vallen van het duister hadden de Eugelschen den heuvel weten te bezetten Oostelijk van poort Murray. De operaties werden dagelijks voortgezet en Colenbrander's laatste rapport van 12 April gaf als verliezen des vijands aan gesneuvelden, gewonden en gevangenen 106. Ook kolonel Murray behoort onder de gesneuvelden. Verder leest men nog in het uitvoeriger telegram van KitchenerEen sterke pa trouille van kolonel Termans colonne, van Buitfontein gezonden om eenige boer derijen te »ontruimeu", werd aangevallen door een overmacht toen zij terugkeerde toen Kitchener Zondag seinde kon de colonne haar nog geen hulp bieden en daar sedert niets meer vernomen is, beteekent dit weinig goeds. Als verliezen worden opgegeven ka pitein Goode en twee mar. gesneuveld, veertien gewond en dan eenige van de patrouille die werden omsingeld en ge vangen genomen. Generaal Ian Hamilton deelt van 11 April mede hoe de vijand in Westelijk Transvaal bij Rooival kolonel Kekewich's rechtervleugel aanviel. Het gevecht was zeer hevig, doch de Boeren werden afgeslagen Generaal Hamilton en Ke kewich en Rawlinsons kolonnes zetten den vijand na. De Engelsche verliezen worden genoemdKapitein Salter en 5 man gedood en 52 gewond. Te Ahwal Noord is voor het gerechts hof het proces begonnen van 50 Afri- kaanders wegens hoogverraad. Onder hen zijn Pony de Wet, lid van het Kaapsche Huis van afgevaardigden. Smuts gewezen burgemeester van Aliwal. en andere notabelen. De zitting zal vijf of zes weken duren In de verlieslijst wordt gemeld dat bij een ontsporing. 12 April, bij Man- charie 13 man zijn gedood en 13 ge wond Geen aanduiding of de Boeren die ontsporing hebben uitgelokt, dan wel of het een gewoon ongeluk is. BRUSSEL, 17 April. In de Kamer wordt de beraadslaging voortgezet over het voor stel tot grondwetsherziening. De liberale afgevaardigde Braun, burge meester van Gent. zegtHet land ver wacht woorden van verzoening van de Regeering. Hij vraagt aan de uiterste linkerzijde of het oogenblik nog niet ge komen is om aan dit debat een einde te maken en in het belang van allen stelt hij voor om zooal niet heden dan toch uiterlijk morgen tot stemmiug over te gaan. Daarmede zullen wij het land een dienst bewijzen. Minister De Smet de Nayer, voorzitter van het Kabinet, zegt dat de Regeering niet aarzelt met dit voorstel in te stem men Het land verwacht een beslissing. De Minister stelt voor nog heden dat be sluit te nemen. De socialisten protes teeren. De Minister blijft er op aandringen heden tot een beslissing te komen. Het socialistische lid Vandervelde zegt In plaats van een woord ter verzoening komt de Minister met een nieuwe be dreiging. De socialisten zullen zich krachtig verzetten tegen de sluiting der discussie, want daarvan zouden ernstige gebeurtenissen het gevolg kunnen zijn. Het socialistisch lid Anseele roept: De Regeering is verlangend naar bloed. -- Vandervelde vervolgt en wjjst er nog op dat meer dan 300 000 mannen het werk gestaakt hebben Minister de Smet de Nayer antwoordt en zegt dat het voorstel om het debat te sluiten een bewijs is van groote wijsheid en hij er zich geheel bi] aansluit. 2. De socialist Smeets roeptdat zal het signaal zijn voor de revolutie Van dervelde gaat naar de Ministerbanken en spreekt daar met hen De socialist Troclet roept tot de Minis ters Gij wilt dan dat er morgen bloed vloeit- Vandervelde zegt, dat men de oppositie ten minste moet toestaan te ver gaderen om een besluit te kunnen nemen. Minister De Smet de Naeyer zegt, dat de Regeering zich blijft aansluiten bij het voorstel om het debat te sluiten. De socialisten Cavrot en Smeets protes teeren. De afgevaardigde Ferron (van de vooruit strevende partij) zegt. dat het niet regle mentair is vast te stellen wanneer men het debat zal sluiten, maar hij stelt voor om heden niet uiteen te gaan alvorens een beslissing is genomen. Minister De Smet de Naeyer sluit zich hierbij aan. Verder een historisch over zicht gevende van de precedenten, zegt de Minister, dat deze nieuwe revisie niet is overeenkomstig de wenschen van het volk. Verder zet de Minister uitvoerig zijn standpunt uiteen. Hij zegt. dat alleen de socialisten de revisie eischen en het land in beroering gebracht hebben. Een kalme discussie maken zij onmogelijk, maar wij zullen geen besluit nemen onder de dictatuur van de straat en van de werkstakers. (De socialisten vallen hem in de rede). Het vooruitstrevend lid Janson doet obd beroep op de humaniteit van den Minister en wijst op de vooruitzichten van een burgeroorlog. 1IXISTEU VAX ASCII VAX WIICK. Door velen werd gevreesd indertijd, dat Minister van Asch vau Wijck als politiek persoon weldra tot de geschiedenis zou behooren. Maar hp heeft operatie en ziekte door staan, de Wiesbadensche lucht heeft hem zijn krachten goeddeels hergeven en gis- t ren is hij in de residentie teruggekeerd. öok v ij verheugen er ons vau harte in dat hem het tragisch lot bespaard is ge- bleveu zjjn werkkracht voorgoed te zien

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1902 | | pagina 1