gelbumng. TWEE HUWELIJKE! 17e Jaarg, 102. Zaterdag 22 Maart 1002. ƒ30,000,— i O. N i p ii w s~ e t) A d vert e 111 i e b 1 a d voor Zeeuwse h -Vlaanderen. F. D1ELÉMAN, AXEL. liuitenlaiid. FEClLliETOjy. COURANT. I>it. Blad verschijnt eiken Dinsdag;- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 8 Maanden 50 cent; franco per post 60 cent voor België 70 cent. Afzonder!. numm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER Advertentie n van 1 tot 4 regels 25 oent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Aüvertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Axel, maken bekend, dat ten laste dier gemeente wordt aangegaan eene geld- leening, groot rentende ten hoogste vier ten honderd in het jaar. De leening wordt verdeeld in 40 aan- deelen, ieder groot 750,— te stellen op naam of aan toonder en af te lossen, te beginnen in 1903, met ten minste éen ciciD deel Storting der aandeelen 1 Mei 1902. De inschrijvingsbiljetten, vermeldende naam, beroep en woonplaats var. den inschrijver, het aantal aandeelen waarvoor wordt ingeschreven, de bedongen jaar- lijksche rente ten honderd en opgaat ot de obligatie op naam of aan toonder wordt verlangd, onderteekend en in gesloten couvert waarop „Inseliryving Geldlee- ning," in te leveren bij den Burgemeester vóór 1 April eerstkomend. Axel, den 18 Maart 1902. Burgemeester en Wethouders voornoemd. D J OGGEL, Burgemeester. J.' A. VAN VESSEM, Secretaris. In het Lagerhuis werd gisteren ge sproken over het dragen van khaki door de Boeren. De Minister van Oorlog Brodrick zei, dat volgens oorlogsgebruiken van beschaafde volken de Boeren, die in khaki gevangen genomen worden, gefusilleerd konden worden en Kitchener »in zekere gevallen" dit ook gelast had. Nu. wij weten, dat de Engelschen in Zuid-AIrika tegen een moord meer of minder niet opzien. Maar, vroeg de Ier Dillon, weet de Minister wel dat de Boeren al khaki droegen voor de Engelscher. daaimee begonnen? Dat deed er niet toe. meende de Minister Brodick Wellicht herinnert men zich nog den Kaapschen predikant Dewdney Drew, die zulke krachtige pleidooien gaf voor Schee pers en Kritzinger. Die man is thans te Londen en werd door iemand van de Daily News" over verschillende dingen om inlichtingen gevraagd. Hij sprak o. a. over de krijgswet- Een der hatelijkste dingen van die wet is dat zij verschil maakt tusschen stede lingen en landbouwers De eersten krijgen voor de goederen, die van hen worden opgeëischt. de volle waarde. De laatsten moeien hun productenen dieren overgeven voor 75 pCt onder de waarde. De spionnen zwerven in allerlei vermommingen het land rond- Ofschoon het lieden van het vuilste gehalte zijn, nemen de krijgsraden hun verdachtmakingen en aangiften gaar ne aan. Ook aan getuigenissen van Kaffer? wordt ten volle geloof geslagen. De liberale pers ligt gemuilband. Er staan zware boeten op het lezen, zelfs op het bij zich dragen van Morning LeaderManchester Guardian" en Daily News.Daarentegen mogen de heftigste tory-bladen vrij in omloop blijven. Een van de vele staaltjes van willekeur en verdrukking. Een boer uit het district Worcester, DeVosgehee- Als ge spoedig in Liverpool komt wonen, zal ik U misschien nog wel eens terug zien,c zeide zij vriendelijk. Doch beiden wisten evengoed, dat dit alleen een gedachte was om het laatste afscheid min der hard te maken, beiden gevoelden dat ze elkaar nooit meer zouden wederzien. Dit was ook het geval, hoewel mevrouw Bowerbank eenige weken langer bleef leven dan men had durven verwacht n en hoewel zij nog in leven was toen Stenbouse naai Liverpool kwam. Zij ver nam alles omtrent hem door de Knowies, die, als altijd de Indische dame in alle opzichter, behulpzaam waren en zij scheen in de inrichting van de woning, waar Strnhouse zich vestigde nog zeer veel belang te stellen, bare zwakke krachten in aanmerking genomen. Zeer vele kleinig beden, die voor 't oog weinig verloor, maakten, doch zeer veel waarde hadden voor 't gemak van Stenbouse, werden door haat in stilte derwaarts gezonden. Doch hem weer te zien verlangde zij niet. Het scheen, dat hun samenzijn een zachte afsluiting was geweest van al wat haar nog aan 't leven verbond, en wat het sterven voor baar moeilijk maakte. Blijk baar wenschte zij ook niet weer te her stellen, doch bleef met onbeschrijflijk geduld wachten tot zij werd opgeroepen Op 't onverwachts geschiedde ditzoo als bij zulke gevallen meer gebeurt, toen de beide verzorgsters en de patiënt meen den dat 't oogenblik nog ver verwijderd was. Niemand was bij haar; en ze had ook geen tijd om van iemand afscheid le r.emen alleen de dienstbode, die haar voortdurend had opgepast, en was toege sneld, mepnde van hare stei vende lippen aog gehoord te hebben »John lieve John.» Natuurlijk vertelde deze vrouw 'l aan Sir John. aan mevrouw Knowle en ieder ander, dat de laatste wooiden van me vrouw Bowerbank de naam van baren man geweest waren. En niemand sprak haar dit tegen. Wellicht zullen vele lezers het als een bewijs hoe versteend het hart. van Sten- house was, aanmerken, dat uitgenomen de dag der begiatenis van mevrouw Bower- Dank, toen het kantoor uit eerbied voor Je overledene gesloten was, de jonge firmant geen uur van zijn lessenaar gmnist weid. Hij kwam vroeg - vei trok laat - en vervulde de plaats der beide oudeie firmantenvan mijnheer Knowle, die zwaar aan rhumatiek lijdende was en van Sir John, van wien men nu natuurlijk weinig kon verwachten. 11 alle opzichten deed hij zijn plichten als een man, en niet een onder de kooplieden, die hij dagelijks op de Beurs ontmoette, met welke hij dagelijks zaken deed en die allen een ten, werd veroordeeld tot 200 pd. st boete en 2 jaren dwangarbeid, omdat hij niet vlug genoeg, naar het oordeel va.n militaire rechters, de tegenwoordigheid van een gewapend kommando in zijn buurt was komen aangeven. Terwijl hij in de gevangenis zat, werd zijn vrouw, aan wie hij innig gehecht was, doodelijk ziek Zijn viienden boden eeu borgstelling van 20 000 tot 30 000 pd. st. aan, opdat hij verlof zou krijgen haar de oogen toe te drukken. De rechters weigerden. Zij stierf en toen mocht hij haar tegen borgstelling van 6000 pd. st begraven. De man liep 20 mijlen te voet naar zijn hoeve, verge zeld van eenige vrienden die hem de doodkist hielpen dragen. DaariD lag hij het lijk van zijn vrouw, droeg het naar de laatste rustplaats en keerde toen naar de gevangenis terug. Tot eer van de soldaten, die gedwongen worden beulswerk te verrichten, deelde de heer Drew mee. dat zij dikwijls met weerzin gehoorzamen. Een veroordeelde drukte vóór zijn terechtstelling den com mandant en de soldaten van het vuur peloton de hand. Een van dezelaatsten viel flauw van ontroering. Scheepers ver zocht, dat men hem niet zou blinddoeken Als een andere Andreas Hofer stond hij rechtop en met kalm oog voor de rij der geweren Een Engelsch soldaat wierp van aandoening zijn geweer weg en begon te braken. Een gevangen Vrijstater werd ter dood veroordeeld, omdat hij khaki droeg. De man hield vol, dat het de uniform der Vrijstaatsche artillerie was, De Britsche officieren aarzelden, doch vonnisten hem op grond van huu orders, welke luidden, dat alle vijanden, die khaki- stemmig verklaarden dat de nieuwe firmant, die door de fi' ma was opgenomen het huis Bowerbank O. in korten tijd giooter zou maken dan het ooit geweest was niet een van hen vermoedde dal in zijn binnenste, op zoo jeugdigen leeftijd, een vuur was gebluscbt dat nooit meer kon worden ontstoken. Toch was het leven van John Stenbouse niet nutteloos geweest. Tamelijk voor spoedig, alom geëerd door allen die hem kenden, Kon hij voor 't uiterlijk voor een alleszins gelukkig mensen doorgaan. Zijn tehuis was ook altijd even kalm en ge regeld. Mettertijd was het met eeu doch tertje vermeerderd zijn eenigst kind dat hij Emily genoemd had. Zooals iedereen zeide uit eerbied voor 't hoofd der firma en diens overledene vrouw. Emily's vermoeden was verwezenlijkt Sir John en Stenbouse werden ware vrien den. Dergelijke zonderlinge gevallen doen zich meer voor, onder omstandigheden die bij de minder ontwikkelde personen alleen jalouzie en haat zouden tengevolge hebbeD. Doch deze drie, de beide nog in leven zijnde mannen en de goede, over ledene vrouw waren daarvoor te goed geen van hen had een haat tegen deD ander, doch hadden zich aan het zelfde nait gehecht dat nu tot stof vergaan was. Toen Emily dood was, gevoelden de Deide mannoD, die baar bemind hadden en nu betreurden de een met bange hartstocht de ander met geknakte teeaerheid en monteering hadden, moesten worden dood- jgeschoten. De man werd nu gedwongen zijn eigen graf te delven. Ongeblinddoekb trotseerde hij zijn beulen Een der Austra liërs, die hem neerschoten, viel in zwijm. Zoo zijn de oorlogsgebruiken onder be schaafde volken.'' Kan men niet begrijpen, dat de Boeren zich liever doodvechten dan onder zulk een »beschaafd" bewind leven Nieuws is er niet veel van het oorlogs- tooneel Het beiicht van de heldendaad van Bruce Hamilton, die de uitgangen van een Boerenlaager liet bezetten, waar schijnlijk door Kaffers ontdekt betee- kent niet veel. Aan de cijfers kan men wel zien welk soort van laager dit was. De man. die volgens de Daily Mail" gevangene was bij Fouchés kommando heeft ook nog gezegd, dat hij op zekeren dag een Boer vroeg, of hij den oorlog niet moede was. Het antwoord luidde neen, volstrekt niet, wij zijn er aan gewend en zijn van plan er mee voort te gaan zoolang wij de goede ondersteuning ontvangen, die wij in deze streken krijgen. In den laatsten tijd zijn de trein ver nielers weer bezig geweest met de treinen van Pretoria Daar Pietersberg Generaal Barton heeft het willen tegengaan en op het gedeelte van de lijn, dat door een boschrijke streek liep van zestig myl uit gestrektheid. over een oppervlakte vau anderhalve mijl in de breedte al het hout laten kappen De Fransche Kamer nam gisteren met 298 tegen 237 een practisch oesluit, namelijk om haar 6 jaar te laten zitten en telkens geheel te vernieuwen, 'tlste hopen, dat dit wat meer stabiliteit aan de Regeering zal geven. Het Ministerie had zich met het voorstel vereenigd. Het rijtuig-ongeluk verhindert den Mi nister president Waldeck-Rousseau om 23 dezer zijn aangekondigde groote kiesrede te houden. Men hoopt dat uitstel geen afstel zal zijn. Zondag te Brussel groote betooging voor liet algemeen stemrecht. De burge meester De Mot zal een deputatie uit de betoogers ontvangen en een adres in ont vangst nemen. De aanleggers van de be tooging hebben verklaard dat zij voor de orde instaan. De Regeering denkt er echter nog over de burgerwacht op te roepen, waardoor er in elk geval 6000 betoogers minder zouden zijn. Volgens de „Réforme" zou de Minis terpresident De Smet de Naeyer aan den socialistischen afgevaardigde Smeets ge zegd hebben, dat de Regeering bereid was toe te stemmen in de herziening der grondwet, mits de verzekering werd gegeven, dat de nieuwe Kamer normaal zou werken en geen obstructie houden. De Minister president was voor algemeen stemrecht, mits ook aan de vrouwen. Deze mededeeling wekt veel sensatie om en in de Kamer. toewijding - zich tot elkaar aangetrokken, door een kracht die geen van beiden kon verklaren. Zij zochten elkanders gezel schap in 't begin op bedekte wijze daarna met zekere nieuwsgierigheid, eindelijk uit warme toegenegenheid. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1902 | | pagina 1