n WEB OTELUEEN. No. 101. Woensdag 19 Maart 19021. 17e Jaarg. ub j k: ƒ30,000,— N i e ii w s- e n Ad v e r t e n t i e b I a d voor Zeeuwsch -Vlaanderen. F. ÜIELEMAN, AXEL. Ituitenland. FEP ILL ET 0 N. COURANT. Dit Blad verschiet eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 70 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters vrordea naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE aren. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Axel, maken bekend, dat ten laste dier gemeente wordt aangegaan eene geld- leening, groot rentende ten hoogste vier ten honderd in het jaar. De leening wordt verdeeld in 40 aan- deelen, ieder groot ƒ750,— te stellen op naam of aan toonder en af te lossen, te beginnen in 1903, met ten minste één aandeel. Storting der aandeelen 1 Mei 1902. De inschrijvings biljetten, vermeldende naam, beroep en woonplaats vac den inschrijver, het aantal aandeelen waarvoor wordt ingescnreven. de bedongen jaar- lijksche rente ten honderd en opgaaf of de obligatie op naam of aan toonder wordt verlangd, onderteekend en in gesloten couvert, waarop „Inschrijving Geldlee- ning," in te leveren bij den Burgemeester vóór I April eerstkomend. Axel, den 18 Maart 1902. Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. J. OGGEL, Burgemeester. J. A. VAN VESSEM. Secretaris. Aan de berichten over een tweede nederlaag van de Engelschen in West- Transvaal hechten wij niet veel waarde. >Mü dunkt, dat hg als een man gehan deld heeft,* zeide de goede Edward Knowle tot antwoord, hoewel zijn vrouw niet begreep wat hij daarmee bedoelde. Lang zamerhand, na verloop van jaren, leerde zij echter de kracht der mannen schatten, die al hunne aandoeningen met dezelfde uiterlijke kalmte kunnen dragen. >Ik dank u,« had Sten house gezegd, de hand naar mevrouw Knowle uitstrek kende, »ik daDk u voor al wat gij voor mij en voor haar gedaan hebtZou zij instaat zijn mij te ontvangen Eu zoo ja, zou 't dan Diet 't best zijn er terstond heen te gaan Op bevel van mevrouw Knowle kwam een rijtuig voor en reden zij laDgs den kortst mogelijken weg derwaarts. Mijnheel Steubouse en mevrouw Koowle spraken zeer weinig op dezeD tochtgeen woord weid er geiept ovei bet verledene. Alleen mevrouw Knowle vei gat zich 6en uogen- blik, spande alle krachten in en zeide »Het zou wellicht beter zijn als gij Emily niet over baar vader spreekt Het gelaat van Sten house werd vuurrood zijne oogen schoten vlammen. >Neen, ik zal er aan denken dal hij dood is dood.* En na een paar mi- De la Rey zou na Methuen ook Grenfell vernietigd hebben, met wien de lord zich wilde vereenigen. Daar Grenfell in de zelfde buurt was, kon dit ook wel, maar het komt ons waarschijnlijkër voor, dat dit bericht ontstaan is uit de overweging, dat De la Rey dit had kunnen doen en daaruit gegroeid is de meening, dat het wel zal geschied zijn, - wat meer ge beurt. De la Rey zal wei eerst zijn bui tengewonen buit munitie en kanonnen in veiligheid hebben willen brengen voor hij op een nieuwe onderneming uittrok Van De Wet hoort men mets naders, maar het Vrijdagavond uit Heilbron ont vangen telegram moet het vermoeden ver sterken, dat hij den Noordoosthoek heeft verlaten en Westwaarts is getogen, naar men veronderstelt om zich met De la Rey te vereenigen. Immers er werd in dat telegram melding gemaakt van een nieuwe doorbraak van Vrijstaters in de zelfde buurt, waar De Wet doortrok. Kitchener, wat doet ge nu met uw blok huizen Op de Engelsche verlieslijst van Twee- bosch komen helaas eenige Hollandsche namen voor. zooals De Klerk, Pretorius, Gouws, Combrink. Van Eeden, Kriel, Coop- man, enz. Dit zijn vermoedelijk verra ders van de nationale zaak, die onder de kogels van hun landslieden vielen. De „Daily News" vindt bet een schande voor Engelands militairen naam, dat men tot zulke helpers zijn toevlucht neemt. De Daily Express" zegt, dat de neder laag bij Tweebosch zes en-dertig uren voor zij publiek werd gemaakt, aan zekere heeren bekend was en op de Beurs te Londen zooveel sensatie maakte, dat een nnten voegde hij er op den toon, waarop hy wellicht nooit gesproken had, bij Mevrouw Knowle, mijn vader stierf een maand voor ik geboren werd en mijne moeder zeven jaren daarna. Maar al te waar merkte, dunkt mij, een mijner vrien den eens aan, dat hij, als bij ooit een vrouw nam, steeds zou uitzien naar een wees.* Eindelijk bereikten zij de deur, die bijna voor geen bezoekers meer werd geopend dan voor mevrouw Knowle. .Zij traden bet ledige buis bionen, waar de meesteres reeds zoolang niet mber gezien was, dat men hare afwezigheid nauwelijks opmei kte. De sopha in de huiskamer, waarop Emilv nog korten lijd geleden dagelijks lag, was nu ledig. Thans hield zij zich uitsluitend op in een rustige maar afgelegen kamer, die in allerijl voor haar was in gereedheid gebracht. Binnen weinige dagen zou zij deze waarschijnlijk weer moeten verlaten om naar haar eigen kamer en bed te worden overgebracht tot zfj in dat eDge verblijf voor eeuwig rust, dat ons eenmaal allen wacht. Eq die dag kon voor Emily Bowerbank ieder oogen blik aanbreken. Zij had het zelf moei malen gezegd: 't leven was te hard voor haar geweestblijde was zij het te gaan verlaten. Toen de krachtige man, Dog zoo jong in ja ren, zoo oud in ondervinding, uit de groote woonkamer in het kleine kamertje kwam. waar de vroegere rain van Emily aan 't Venstei zat te naaien, doch telkens om ziende by de minste bewegiBg die het makelaar in effecten, die zeer bij den Rand betrokken was, zich voor het hoofd schoot. De Regeering moet natuurlijk zekere heeren te vrind houden. Koning Edward gaat op advies van zijn Ministers niet naar Ierland, zooals men weet De »Times* zegt, dat dit geschiedt, omdat de Ieren juichten in het Lagerhuis bij Methuens nederlaag Het blad schijnt echter daarbij te veronderstellen, dat het publiek niet onnoozel genoeg zal zijn om dit te gelooven en voegt er bij, dat de tegenwoordige gisting op het eiland er ook wel deel aan zal hebben De conservatieve >Standard« vindt het besluit verschrikke lijk en schrijft: »Welk een vernedering, welk een ellendige bekentenis van Eüge- lands machteloosheid, ten aanhooren der gansche wereld kond te doen. dat de Ko ning in het jaar zijner kroning zich op Ierschen grond niet wagen kan „Standard," wanneer ge dit zoo erg vindt, laat de Koning dan gaan, maar weet dat Z. M. wordt uitgejouwd en dat ge geen leger hebt om hem te beschermen. De oude Koningin hebt ge half ziek naar Ierland gesleept om reclame te maken. De Ieren hebben gezwegen, omdat het een vrouw was. maar voor den vroegeren Prins van Wales zullen zij niet zoo beleefd zijn. In het Lagerhuis vroeg de afgevaar digde Grant den Minister van Oorlog op welke voorwaarden lord Methuen is vrij gelaten. De Minister antwoordde dat hy niets meer wist dan bekend gemaakt was. Donderdag was de zitting der Bel gische Kamer geëindigd in groot tumult en opwinding, veroorzaakt door den uitval van den minister-president die de argu menten der socialisten had vergeleken bij uitgeputte wezon op de sopha maakte, deinsde Stenhouse onwillekeurig terug. Zóó had hij vroeger nooit ingezien wat bij verloren had, en wat hij nog veiloor. Want hoewol het hem meermalen verteld was, had bij toch niet kunnen gelooven, dat het lieve, vroolyke meisje, met blo zende wangen heldere oogen, en altijd opgeruimd gemoed, dat hem zoo vurig bemind had, thans stervende was. Hij was gehuwd, - een andere vrouw bond nu zjjne plichten, en maakte aan spraak op de teederheid en genegenheid die bijna geen man kan onthouden aan het wezen waarmede hi) zijn leven moet slijteD - doch Emily Kendal was hel voorwerp zijner eerste liefde. Al de her inneringen daaraan bestormden hem met onweerstaanbare macht. Leunende op den arm van mevrouw Knowle trad bij de ziekenkamer binnen »Wacht een oogeDblik, bid ik ul zeg dat ik terstond kom.* Dit zeggende vloog bjj rechtuit de trap af en begaf zich door de geopende deur in den tuin. Het duurde wel een half uur voor hij tbrugkeerde. Hierdoor koDden zij elkaar ontmoeten, zooals het hen nu alleen paste als oude viieodea kalm, teeder, met zelfbeheerschiugvrienden, die ge drukt gingen onder de schaduw der eeu wige scheiding, ten miDSte wat men op deze wereld eeuwig noemt, hoewel het die van straatroovers. Vrijdag had hij zich daarover te verantwoorden. De voorzitter maande bij de opening de leden tot minder zenuwachtigheid. Dadelijk kreeg toen de minister de Smet het woord. Hij trachtte aannemelijk te maken, dat zijn uitval was uitgelokt door bedreigingen van de overzijde. Demblon had de rechterzijde, moordenaars genoemd en toen hy daarop van struikroovers- argumenten had gesproken, was daarmee geen;"persoonlijke beleediging bedoeld. Van der Velde meende, dat de minister president als hoofd der regeering getoond had de noodige kalmte en koelbloedigheid te missen. Hij en zyn vrienden haalden de schouders op, als men de waarde van hun argumenten met een verachtelijke vergelijking trachtte te verkleinen, veel erger waren de andere woorden door den minister gesproken. Als er binnen kort slachtoffers zullen vallen, dan zijn het de socialisten, die daarvoor aansprakelijk zijn. Dat staat dus gelijk met te zeggen, dat de geweren zullen spreken. Welnu, komt de regeering tot dit uiterste om haar onrechtmatige voorrechten te beschermen, dan is zij het die voor het gansche land aansprakelijk is. Stemmen linksde minister moet zijn woorden intrekken De minister herhaalt onder groot rumoer dat hij geen persoonlijken aanval be doeld had. Demblon Daar gaat het niet meer om De woorden door Van der Velde aange haald, bewijzen, dat het in de bedoeling der regeering ligt het bloed van het volk te vergieten. Reeds nu zijn er bij opstootjes menschen gevallen onder de kogels der hen meestal voor 't volgend leven nauwer aan elkaar verbindt. Wellicht gevoelde Emily ditwant toen zy zich half van de sopha oprichtte om Stenhouse de hand te reiken, was er geen spoor van aandoening by haar op te merken. »'t Doet me genoegen u hier te zien. Zeer vriendeiyk van u, dat gy aan myn verzoek hebt willen voldoen. Zijn uwe vrouw en kinderen ook wel Deze woorden, zoo alledaags zoo een voudig, waren de besten die zy kon kiezeD. Zij weerden, de aandoeningen die het hart van den sterken man overstelpten, uit stekend af. Zy herinnerde hem terstond aan zijn dageiykscbe bezigheden, aan de vrouw, waarmede hy dagelijks moest om gaan. En hoewel het denzelfden glim lach van vroeger was, die haar om de lippen speelde, hoewel zy hoe goed kan bij 't zich nog herinneren evenals voorheen hem de hand half toestak, terug trok, weer toestak - toch gevoelde hij geen behoelte haar aan 't hart te drukken. Meer aandrang gevoelde bij, om haar te beweenenbaar, die nn voor hem lag uitgestrekt met bovenmenschelijkekalmte. Toen bij zich in staat begon tegevoeleD, om een paar woorden uit te brengen, zeide hy »'t was zeer vriendelyk van u, mij te laten roepen, vooral nadat ik uw echtgenoot zoo onvriendelijk heb moeten behandelen.*

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1902 | | pagina 1