TWEE HUWELIJKEN. 17e Jaanr. IVo. 100. Zaterdag 15 Maart 1902. F. dieleman, Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwse h-Vlaa n d ere ik AXEL. Buitenland. FEUILLETON. Binnenland. COURANT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 cent; franco per post 60 cent voor België 70 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER Advertentie n van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worde» naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Over de in ons vorig nnmmer nog gemeld Boerenoverwinning kunnen wij het volgende meedeelen Men weet, dat Methuen, die altijd een ongeluksvogel in dezen oorlog is geweest, in last had De la Rey te vervolgen en hem de overwinning in de buurt van Klerckdorp betaald te zetten. Aan de goede bedoeling van den lord behoeven wij niet te twijfelen, maar het was hem tot heden niet gelukt. Hij was thans op weg om zich te vereenigen met de troe pen onder kolonel Grenfell. Het terrein hebben wij te zoeken aan de Hartsrivier in het hooge veld van Lichtenburg. Me thuen had bij zich 1200 man, vier kanon nen en een pompon. De macht van kolonel Grenfell zal ongeveer even sterk geweest zijn. De la Rey wilde die vereeniging voorkomen en besloot tot den aanval op Methuen. Hoe het in het gevecht toeging, vindt men in de telegranamen zoo uit voerig meegedeeld, dat wij er niets bij hebben te voegen. Evenals altijd blijken de muilen weer een belangrijke rol te hebben gespeeld, wat Kitchener in zoover heel gelogen komt, dat hij de nederlaag dan kan toeschrijven aan die dieren en de aangerichte verwarring en van de dapperheid en het overleg der Boeren niets behoeft te zeggen. Daardoor worden Kitcheners telegrammen ook ge schikt om in het Lagerhuis te worden voorgelezen. De Ieren juichten de neder laag krachtig toe, wat bij de meerderheid een gebrul deed ontstaan, waaruit men Schaam u meende te moeten opmaken De Ieren hadden niet de minste reden van schaamte, maar zij hielden zich verder stil. De Minister van Oorlog Brodrick. zeer verlegen met de tweede nederlaag in zulk een korten tijd, zocht zijn troost in een ovatie aan den voortreffelijken Methuen, waarmee de meerderheid van het Huis instemde en de Ieren wel ge lachen zullen hebben, voor zoover men in het Lagerhuis om een lord mag lachen, die door voortdurende protectie zulk een hooge plaats heeft ingenomen en behou den in weerwil van al zijn ongelukken. De geheele legertros van Methuen viel in handen der Boeren en sleGhts een klein gedeelte van zijn troepen schijnt ontsnapt. Methuen zelf is gewond aan de dij en Kitchener is beleefd genoeg om te seinen, dat hij door de Boeren goed behandeld werd. Hoe kan Kitchener daar zoo van op de hoogte zijn Maar dit daargelaten, wanneer hebben de Boeren hun gevan genen niet goed behandeld Kitchener heeft in zijn wijsheid er op uitgevonden, dat De la Rey tot den aan val is overgegaan om De Wet in het Noordoosten van Transvaal lucht te ver schaffen de opperbevelhebber hoopt ech ter meer troepen naar het Westen te kunnen zenden zonder in het Oosten zijn plannen te wijzigen. Dat is zeker heel braaf van een opper bevelhebber. maar zulke onzinnige praat jes kan hij wel voor zich houden. Immers, is de verhindering van de vereeniging van Methuen en Grenfell voor De la Rey niet motief genoeg om aan te vallen Overi gens valt nog op te merken, dat Kitchener minder dan vroeger de oorzaak zoekt in de overmacht der Boeren, maar de schuld geeft aan de muilen. 16) VII. Wat John Stenbouse tot zijne vrouw zeide, toen hij de -brief van mevrouw Knowle ontving een zeer korte brief door Mevrouw Bowerbank gedicteerd, waarin zij haar verlangen te kennen gaf haren vroegeren vriend nog eenmaal te zien, daar zij gevoelde spoedig te zullen sterven wat hij toen zeide eD gevoelde, is moeilijk te beschrijven. Hij was er den man niet naar om zijn eigen levens geschiedenis aan zijn vrouw toe te ver trouwen zelfs toen mevrouw Knowle zijne vrouw naderhand ontmoette, kon zij zich moeilijk voorstellen dat deze veel belang stelde in zijn vroeger leven of zijn eerste liefde. Zij was een vrouw met een lief. vrien del ijk gelaat, eenigszins onverschillig, en zeer langzaam, zooals de meeste Ooster schen zijn. Hei huwMijk w<- h- i - zooals zoo vele anderen, het gevolg van omstandigheden, en daarna was de man tot zijn oude leven teruggekeerd, zijn leven van zaken, drukte, een leven waar aan zjjn vrouw bijna geen deel nam waartoe zij echter ook met in staat was Toen John Stenhouse Liverpool bezocht, In het Lagerhuis zegt Minister Brodick in antwoord aan het lid Lambert, die gevraagd had of bijzondere versterkin gen van troepen aan Kitchener zouden gezonden worden in verband met het ongeval van generaal Methuen, dat Kitche ner geregeld versterkingen kreeg. De volgende maand zullen 600 Yeoman ry ingescheept worden en een groot getal cavalerie en infanterie is ook gereed. Kitchener zal alle hulp krijgen, waarom hij vraagt, maar de Regeering gelooft niet, dat bijzondere versterkingen noodig zullen zijn na de reeds gezonden aanvullings troepen. De Oostenrijksche dagbladen behan delen de jongste der vele Engelsche neder lagen en beschouwen het als een slag aan het Engelsche prestige toegebracht Het »Neue Tageblatt" meent dat deze nieuwe overwinning de achting, die men voor den moed der Boeren en van hun bevelhebbers heeft, zal doen toenemen en het »Fremdenblatt" constateert, dat het de eerste Eng. generaal is, die krijgsge vangen is genomen. Op de Boeren moet die vangst een goeden indruk maken. Het is een plezierige taak geweest voor Brodick om in het Lagerhuis Kitchener's ongelukstelegram voor te lezen. Wij vinden vermeld, dat de Ieren het toejuichten. Het was wel jammer, dat geen hunner de vraag stelde „Zegt Kitchener ook soms iets van Majubadag 1" want nadat hij den brief aan zijne vrouw had lalen lezen vertrok hij terstond dei- waarts, merkten al zijne oud- kennissen, inzonderheid de Knowles een m minerke. lijke verandering in hem op zekeie onge votligheid en afgwtiokkenheid, alsof hij zich zelf van een misdaad bewust was. volgde hij, zooveel mogelijk onafhankelijk blijvende, zijn eigen weg. Met teederbeid sprak hij over vrouw en kinderen doch zijn oogen bleven altijd even mat, zijn gelaat, vertrok zich niet. Mat kon dooi mets de stugge koelheid di zich van hem had meester gemaakt, door den zonne straal doen vervangen, die uit het oog straalt van iemand die, al huwt hij ook op gevorderden leeftijd, met hart en ziel inge nomen is met zijn viouw en zijn huwe lijk. In zijn goedig, oprecht hart, dat nog niet veranderd was, dat de zijnen tot don dood getiouw zou blijven, had de heilige huwelijkstoorts nooit helder gebrand en brandde ook nu klaarblijkelijk slechts zeer flauw. Stenhouse was nooit zoo luidruchtig van aard geweest, maar de omstandigheden hadden zijn afgetrokkenheid nog ver n.-t leid Zeifs terwijl mevrouw Knowle hem ver haalde, hoe de gezondheid van mevrouw Bowerbank geschokt was, dat er geen hoop meer was op haar herstel en hem verhaalde op verzoek van Emily, wat de aanleiding was geweest vooi bet huwelijk van deze met Sir John, bewaarde hij een volslagen Het congres der Belgische radikalen heeft zijn goedkeuring gehecht aan het samengaan met de socialisten ter ver krijging van algemeen kiesrecht en even redige vertegenwoordiging. Te Brussel heeft het congres plaats gehad van socialistische vrouwen-vereeni- gingen. Er werd lang gesproken over de kiesrecht-kwestie en ten slotte legde men zich neer bij het besluit door den cen- tralen raad der arbeiderspartij genomen om voorloopig de propoanganda voor het vrouwen kiesrecht te schorsen doch men sprak het tevens als plicht der socialis tische afgevaardigden uit om in de Kamer zoo noodig, het vrouwen-kiesrecht met klem te verdedigen. De Brusselsche liberalen en clerikalen zijn het eens geworden en hebben een gemeenschappelijke mininum program opgesteld, waaronder zij gezamenlijk bij de a. s. verkiezingen zullen optreden. Algemeen kiesrecht en evenredige ver tegenwoordiging in de grondwet staat voorop. Het voorbeeld van Brussel zal nu wel door het heele land gevolgd worden. Het groote plein te Brussel, waar altijd de groote betoogingen zijn gehouden is nu door Burgemeester de Mot aan de betoo ging der liberalen, socialisten en christen democraten voor het algemeen kiesrecht op 17 Maart ontzegd. Men voorziet een geweldige manifestatie dien dag. Te Antwerpen heeft ook zoo'n gekom» bineerde meeting en optocht plaatsgehad het was een reusachtige stoet zooals te Antwerpen sinds jaren niet gezien was. Priester Fonteyne liep aan het hoofd der katholieke democraten. Op het stadhuis werd een deputatie door Burgemeester en Wethouders ontvangen. Woordvoerder was Max Rooses. Op de Meeting sprak Fonteyn, Roozes, Terwagne en Van der Yelde. In de Kamer heeft men besloten voor loopig een eind te maken aan het debat over algemeen kiesrecht en de begrootin gen af te handelen. Anseele van Gent sprak gisteren de laatste woorden voor de sociaal-democratische groep. Nadat Anseele de bezwaren der tegenstanders weerlegd had, en er op gewezen had wat algemeen kiesrecht voor de arbeidende klasse beteekent, deed zich in de Kamer een treffend incident voor. Woeste, de leider der clericalen riep Anseele toe. Gij komt niet uit de arbeiden de klasse. Waarop Anseele antwoordde: Ik ben de zoon van een armen werkman het vijfde kind van een schoenmaker, den braafsten man. dien ik op de wereld ge kend heb. Ik hen honger geleden en meer zwart brood gegeteq, dan gij taartjes vuile reactionnair. Anseeles stem was bij het uitspreken dezer woorden hevig ontroerd. De gehee le socialistische linkerzijde stond recht eveneens tal van liberalen en radicalen. Vele afgevaardigden drukten Anseele de hand. Tal van Belgische bladen erkennen, dat men nooit een dergelijk tooneel in de Kamer zag. stilzwijgen geen enkel woord kwam over zijn lippen. »Hij is zoo geheel en al een man 1 riep mevrouw Knowle spijtig uit, toen zij haren man het toegevallene verteld had. (Wordt vervolgd De begrafenis van wijlen mr Van Naamen van Eemnes. Dinsdag heeft onder groote en algemeene belangstelling onder Zwolleï- kerspel de begrafenis plaats gehad. Een lange file rjjtuigen volgde de lijkkoets en op de kist lagen slechtsenkelekiansen.nl. die van de Koningin, de weduwe en van een schoonzoon. Toen het lijk in hetfamiliegraf was neer gelaten, schaarden de aanwezigen, onder wie de vertegenwooidigers der Koningin, van Piins Hendrik en de regeering het dag. bestuur van Zwolle en deputaties van tal van vereenigingen, zich om de groeve. Achtereenvolgens voerden het woord de heer Alberda van Ekensteijn, namens de Eerste Kamer, de minster van Buiten- landsche Zaken, namens de regeering, en verder verschillende vertegenwoordigers van maatschappijen en vereenigingen waarbjj de overledene betrokkeft is geweest. De beide schoonzoons dankten voor de bewezen eer. Namens het bestuur der Rijksverze keringsbank heeft de voorzitter een schrij ven gericht aan de burgemeesters, waarin hun, nu de tijd Dadert, waarop de aangif te van verzekeriDgsplichtige bedrjjven, be doeld in de ongevallenwet 1901, b.'hoort te geschieden, beleefd verzocht wordt hun medewerking te willen verleenen, opdat de werkgevers iu hun gemeenten aan de took

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1902 | | pagina 1