No. 90. Zaterdag 1 Maart 190*2. I7e Jaarg. Gemeenteraad. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwscli -Vlaanderen. F. DIELEMAff, AXEL. liuitenlaiid. Landbouw. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 70 cent. Afzonder!, numm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters wordei naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. De BURGEMEESTER der gemeente Axel maakt bekend, dat Openbare Ver gadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Dinsdag den 4 Maart 1902, des voormiddags ten 93/4 ure, ten Raad- huize alhier, ter behandeling der volgende zaken 1. Mededeeling ingekomen stukken. 2. Rekening Armbestuur 1901. 3. Afdruk verzoekschrift van den heer Ph. J. van Dixhoobn e. a., tot het verleenen van adhaesie ter uitbrei ding van de Rijkspolitie. 4. Verzoekschrift van A Butleb, waar over in de vorige zitting de stemmen hebben gestaakt. 5. Geldleening. 6. Verzoek van den heer P. J. Kbuusse, om eervol ontslag als lid der Com missie tot wering van schoolver zuim. 7. Benoemen lid Commissie tot wering van schoolverzuim. 8. Aankoop grond. Axel, den 28 Februari 1902. De Burgemeester voornoemd D. J. OGGEL. Mooie cijfers. In het Engelsche Lager huis werd Dinsdag officieel meegedeeld, dat de kosten van den Zuid-Afrikaanschen oorlog tot 31 Dec. 1901 hebben bedragen „ongeveer" 131 millioen p. d en van 1 Jan. tot 31 Maart het eind van het loopende jaar - geraamd worden op 15 millioen p. s. Dat maakt te zamen 146 millioen p. s. of 1752 millioen gulden. Inderdaad shockiüg? Wij zijn benieuwd naar de slotrekening. want er komt altijd nog bij. en hier zeker niet weinig. Een andere zaak neemt aan de Theems eiken dag grooter afmeting aan de knoeie rijen van Engelsche officieren bij leger- leveranties, vooral van paarden. Bij elk groot korps, ook het beste, kan men lieden hebben, waar een luchtje aan isschurf tige schapen kunnen in elke kudde voor komen, maar het merkwaardige in dit geval is, dat het niet blijft bij enkelen, maar schier elke week nieuw bedrog ont dekt wordt. Het is begonnen met de paarden in Hongarije, waarbij de Engel sche officieren zich de handen lieten stoppen. Ook bij het vervoer van paarden werd gesjacherd. Zekere firma Houlder kreeg in 1900 zestien en achttien p s voor elk paard, dat van Australië naar Zuid-Afrika werd vervoerd, terwijl anderen daarvoor acht p s. kregen. De vracht werd aan de firma Houlder bezorgd door een ontslagen officier. Zoo is er meer van dien aard. Telkens vragen daarover in het Lagerhuis en tel kens werd de Minister, de verantwoorde lijke persoon, meer in de lengte gedreven, totdat de bekende heer Brodrick erkennen moest, dat de inspecteur van den remonte- dienst, generaal Truman, van de Regeering een wenk had ontvangen, dat hij beter deed heen te gaan. Zeker het gemakke lijkste middel om zich van de zaak af te maken. Dat gaat echter zoo maar niet. Op het punt van omkooperij verstaat men in het Engelsche Parlement geen gekheid en in het Hoogerhuis werd door lord Tweed- mouth voorgesteld een gemeenschappelijke commissie uit beide Huizen te benoemen om alle hoop verdragen, door het Departe ment van oorlog ten behoeve van den oorlog in Zuid-Afrika gesloten, te onder zoeken. Lord Rosebery steunde het voor stel de Regeering bestreed het op grond dat tijdens den oorlog zulk een onderzoek niet plaats zou mogen hebben en het voorstei werd met 83 tegen 25 stemmen verworpen. Maar de indruk van het voorstel en het kleine argument, waarmee de Regeering aan den dans ontsprong, blijft hangen. Er is reeds meer gezegd, dat er veel rot is in de omgeving van deze Regeering. En roestvlekken vreten in. 't Kan zijn, dat de Engelsche officieren zich de handen hebben laten stoppen, den kend aan het spreekwoord: de kat komt een graatje toe. Als Joe met den premier het land waagt aan een oorlog om het goud van Transvaal, dan behoeven ook anderen 't met de eerlijkheid zoo nauw niet te nemen. Dinsdag had het Minsteiie in het La gerhuis een kleine nederlaag. Het lid Norton deed een voorstel over werkuren van de spoorwegbeambten. De Minister verklaarde, dat hij niets tegen die motie had, mits de vorm werd gewijzigd. Da ongewijzigde motie werd echter aangeno men met 151 tegen 144 stemmen De oppositie hief een vervaarlijk gejuich aan. Op zich zelf beteekend de zaak zoo veel niet, maar iu Engeland zijn zulke dingen gewoonlijk de voorboden van er ger, men beschouwt ze als een bewijs dat de meerderheid wat losraakt. De vraag van Lloyd George in het Lagerhuis, of Milner van Louis Botha een kennisgeving had gekregen van overga ve beteekend niet veel. Die vraag zag op een gerucht ter Beurze, waar door dobbelaars weid verspreid, dat Botha een onderhoud met Milner had gevraagd. Onder de speculanten zijn altijd licht- geloovigen. Er is volstrekt geen reden om thans aan overgave van de Boeren te denken. Toen Campbell Bannerman in het La gerhuis verscheen na den afscheidsbrief van Rosebery werd hij door de niet- imperialistische liberalen met daverend gejuich begroet, daarmede het zegel hechtend aan het nieuwe oude liberaal progam Bij Vrijheid werd blijkens do verlies- lljst ^19 Febr. majoor Blunt gewondbij Brindisi den volgenden dag kapitein Price zwaar gewond. Als aanvullings- verliezen bij Klipdam bij Heidelberg op 18 Febr 2 gesneuvelden, 5 gewonden Bij Wagenaarskraai zijn 18 Febr. een kapitein en 5 man gewond3 man ver mist bij Tafelkop 21 Febr. 5 man ge wond. Ook naïef. De >Daily Mail" meldt dat De Wet bij zich heeft. Hij wordt als altijd scherp achtervolgd Het ministerie Oorlog heeft het ver: slag openbaar gemaakt van den wer- vings dienst voor het jaar 1901. Er blijkt uit dat 47.039 man monsterden voor het leger, 37.744 voor de militie, 16 418 voor de yeomanry, 5192 voor de vrij willigers en 7739 voor de Z. A. Politie. De monsteringen voor de yeomanry waren 11.431 man boven, maar de vrij willigers gaven niet wat men verwacht te Op 42 compagniëu bereikten er 14 hun behoorlijke sterkte niet en 9 konden niet gevormd worden. Wegens het voort duren van den oorlog en om de mannen, die in Zuid Afrika onder de wapens waren aan te moedigen er te blijven, werden premies van 5 pd. st. uitgeloofd, doch weinigen lieten zich vangen. Voor de infanterie waren er 2000 aanwervingen minder dan verleden jaar. Die van de militie waren bijna gelijk De verminde ring van de aanwerving noemt de inspec teur-generaal eeu zeer bedenkelijk feit. De Biervlietsche berichtgever schrjjft aan de M. Ct. Het beetwortelcontract der „Union Sucri- ère" voor 1902 valt kennelijk niet in den smaak der landbouwers mijner omgeving. Niet alleen, omdat de prjjs f 1,25 per duizend kilogram bieten lager is gesteld dan in het vorige jaar, maar ook omdat veel scherpere bepalingen zijn voorgeschreven plus nadee- liger conditiën, n.l. geideljjke. Het zaad moet voortaan de teler betalen a 50 cent per kilo. Weinig dunk voor de scherpzinnigheid der teleis toont de suikerfabrikanteuboud te bezitten, waar bij het voorschottenstelsel regelde. Dienaangaande lezen wjj in het voor ons liggende contract„Zoo de ver- kooper het verlangt, wordt hem als voorschot op den koopprijs hoogsten 47 per gemet verstrekt, in welk geval de prgs per 1000 K.G. beetwortelen met 15 cent verminderd wordt''. Ais we nu de opbrengst op 15 duizend kilo stellen» en dat is de middel matige opbrengst, dan wordt de betenboer f 2,25 per gemet gekort. „Zoo de verkooper bet verlangt aldus het contract kan hem ook voorschot verstrekt worden tegen een interest van 5j/° per jaar, in welks geval do vermindering van 0,15 per 1000 K.G. beetwortelen niet wordt toegepastbedoelde interest zal worden berekend tot. en met 15 Oct. 1902 en per halve maand." In dit geval bedraagt de rente stel in een half jaar van 47 a 50/° ongeveer 1-20. Leuk niet waar, om aan den boer te zeggen „Wat wil je betalen 1,20 ot 2,25, dat is een gulden verschil per gemet voor het voorschot als korting. 'tIs alsof men waarljjk gedacht heeft: „Och, met een boer behoeft men het zoo nauw niet te nemen." Gunstig bij dit contract steekt zeker af een contract der fabrikanten wonende boven Brussel waarin niet alleen 9 aan de haven wordt aangeboden, maar dat zeer milde artikelen bevat. Toch hebben die fabrikanten bijna dubbel zoo'n scheeps- vracht te betalen, dan andere Belgische en Noord-Brabantsche, door den grooteren afstand der fabrieken. 't Is daarom maar jammer, dat alleen de telers van bieten uit het Oostelijk deel van dit district van zoo'n voordeeliger contract kunnen profiteeren. De agent dezer fabrikan ten te IJzendiike kan niet eens de tallooze aanzoeken om te contracteeren van elders inwilligen, terwjjl de overige agenten zoo goed als werkeloos moeten blijven. Het optreden van diens agent mag nog altjjd als een gevolg beschouwd worden van den Boerenbond, dien de heer G. A. Vorsterman van Oyen een paar jaar geleden contra den suikerfabrikanten in 't leven wist te roepen. Beide contracten, te weten met 8.75 bruto en 9 netto, is het klaarste bewijs, dat de fabrikanten met het voordeeligst transport hun grove winst uit de zakken der landbouwers trachten te halen. AXEL, deu 38 Februari 1»03. TWEE BOEREN IN AXEL. (Vebvolg.) Na hel zingen van Ps. 681 nam de heer Breed het woord. In de eerste plaata zoo sprak hij geachte Vergadering dank voor uwe groote opkomstdank ook aan de commissie. Veel zal ik over den oorlog zelf niet spreken daarvan hebt ge reeds zooveel gehoord. Ik ben een inwoner van Kaapland maar oen Vnjstater van geboorte. In Kaapland woont nog mijne vrouw en 12 kinderen, van wie ik straks twee jaar gescheiden ben. Toen er sprake was van oorlog tusschen Engeland en Transvaal, hebben wij, Kapenaars, Vergaderingen gehouden en memories ge- teekend die opzendende naar Engeland, teneinde den krijg te voorkomen. Zoo ook hebben wij de Transvaalsche Regeering verzocht, toch toe te geven, zouder echter hare onafhankelijkheid te laten varen. Wij wisten van te voren, dat een oorlog met Transvaal den strijd in geheel Zuid-Afrika zou doen ontvlammende Kapenaars hebben zoon's iD Transvaalde Transvaler vaders in Kaapland. Maar de oorlog kwam want in Transvaal was goud en daarnaar dorstten de Engelschen. Wij moesten kiezen. En we kozen, voor een groot deel althans, tegen onze regeering. We offerden alles op: onze dierbare betrekkingen,onze bezittingen lieten we in handen van den vij and: vrij ol dood! En ook ikging inden strijd. Helaas, ik werd ziek, ik werd gevangen genomen eu later kwam ik met de Hol- landsche ambulance hier in een land. Kort slechts nam ik aan den strijd deel. Het was iu de dagen van de gevangenneming van Cronjé. Dat waren donkere dagen Nooit hadden we gedacht, dat Cronjé met 4000 man zich zou overgeven. Maar hij moest 1 70000 Engelschen met 150 kanon nen stonden tegenover hem. Toch hield hjj 9 dagen den ongelijken strijd vol. En bij zijne overgaaf konden de Eugelschen juichen maar duur hadden zij Cronjé gekochtzeer velen van hen waren gevallen. Maar de moed zonk bij de Boeren. Kort daarop viel Bloemfontein en de onze waren teruggetrokken tot bij de Zandrivier. De Zandrivier zoo bekend om het traktaat van 1852 waarbij Engeland de onafhan kelijkheid van den Vrijstaat erkende. Daar zou men beslissen, of men den vijand zou trachten togen t6 houden of niet. Maai de Wet zeihet kan niet 1 Toen zoük de moed nog meer. We lieten onze wagens achter en trokken te paard terug. Na twee

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1902 | | pagina 1