TWEE HUWELIJKEN. No. 91. If oensdag 19 Februari 1902. 17e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwse h -Vlaanderen. F. DIELEMAN, AXEL. linitenland. FEUILLETON. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 70 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER Advertentiên van 1 tot 4 regels 25 oent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiên worden franco ingewacht, uiterlpk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Omtrent het nemen van het Britsche convooi bij Frasersburg, leest men Een convooi van 56 ezelwagens, beladen met voorraden voor Frasersburg, is door de Boeren, die viermaal sterker waren dan het geleide, genomen. Majoor Crofton die het bevel voerde, werd gedood en de andere Britsche verliezen waren 22 ge sneuvelden en gewonden Het geleide was samengesteld uit een 100-tal mannen van de West Yorkshire regiment en 60 man van de districts bereden troepen 5 Febr. zond majoor Crofton, in de overtuiging, dat de Boeren zich concentreerden, 20 man af om kolonel Crabbe om hulp te vragen. Zij werden omsingeld en gevan gen genomen door een Boerenovermacht en waren dus niet in staat de boodschap over te brengen. Het convooi betrok dien zelfden avond een kamp bij UitspaDfon- tein. Het kamp werd inderhaast versterkt, waarbij gebruik werd gemaakt van de bescherming van lage klippen aan drie zijden. De Boeren verwachtten, dat het convooi verder zou trekken, doch toen dit niet geschiedde gingen zij tot den aanval over. Eerst deden zij een schijn- aanval op de Noordzijde, waar geen klip pen waren, dus het vuur der verdedigers in deze richting lokkende. Middelerwijl geschiedde de werkelijke aanval uit het Zuiden, vanwaar de vijand het kamp met een groote macht bestormde. De Boeren chargeerden met verachting van alle ge vaar en hielden nauwlijks stil om dekking te zoeken. Zij waren ongeveer 600 man sterk, onder commandant Malan, die den rang van generaal heeft, de commandanten IV. Er komen gevallen voor, waarin de dood ontzettend uitlokkend schijnt voor de levenden en wat voor de acbterbJij- venden een waarschuwing moest zijn, verzinkt in 't niet, tegenover de gedachte verlost te worden, van alle aardsche, rampen. Vele ouders die alleen voor 't aardsche, bij berekening leven, mogen deze belaas! ware geschiedenis van de Vrouw van John Bowerbank, wel voor oogen houden. Hoewel lang geleden voor gevallen, en hoewel plaats en persoons namen natuurlijk verwisseld zijn, is het verhaal op zichzelf geen verzinsel doch een feiten ik deel het alleen mede, nadat de personen overleden zijn, tot een voorbeeld, dat velen zich, hier de gevolgen ziende, zouden verbeteren Vooral voor hen, die oogenscbijnlijk 't minst lessen noodig hebben, en aan wie bet noodlot soms zoo ongevoelig harde lessen voor leest de ouders van opkomende kinderen. Mevrouw Bowerbank zat, in zwaren rouw gekleed, geheel alleen in de eetzaal in Queen An nestraat. Zij was voor de eerste maal sedert haren trouwdag door zeer treurige gebeurtenissen naar Londen Pijpers, Smith en Hugo. De Boeren waren goed gewapend en flink bereden. Terwijl de aanval op het convooi plaats had was kolonel Crabbe twaalf mijlen ver Bij zijn komst te Uitspanfontein ontstond een hevig gevecht. Zestig man van de be reden infanterie chargeerden een kopje en verdreven een overmacht van den vijand vandaar. Toen meer versterkingen kwa men opdagen trokken de Boeren terug, 25 wagens werden gedurende het gevecht hernomen. De vorige week heeft een troep bereden manschappen, uitgezonden door kolonel Kekewich, een klein lager bij Kofüefontein vertast en tien Boeren gevangen genomen o. w luit. Barnard, die Kemps lijfgarde commandeerde. Vijfhonderd stuks vee werden buitgemaakt De gevangenen, die armoedig gekleed waren zeggen, dat De la Rey bevel gaf om de groote Britsche colonnes te ontwijken en geen munitie te verspillen zij gaven toe. dat die schaars waren. Sommigen zeiden dat de Boeren het nog een jaar konden uithouden, an deren, dat net niet meer zoo lang kon duren wegens gebrek aan de noodzakelijke dingen. Een gevangene, die Donderdagnacht poogde te ontsnappen uit hetDeadwood- kamp, is door een schildwacht neerge schoten. Hij stierf den volgenden ochtend aan zijn wonden. Lord Kitchener seinde Zaterdag uit Pretoria Een bataljon bereden infanterie, dat den 12n Februari op verkenning uitwas aan den Suikerboschrand stiet op een aanzienlijk aantal Boeren en werd op moeilijk terrein in een gevecht gewikkeld geroepen den plotselingen dood haars vaders. Hij was nog niet bepaald oud, was tot heden altijd gezond en sterk ge weest, en had van h9t leven het zijne genoten een tamelijk groot vermogen en een groot jaarlijks inkomen was door bem in afgetrokken genoegens verteerd, doch altijd in vermaken van onbesproken en geoorloofden aard. Te midden dezer ver maken kwam de dood hem opeischen. Een verborgen hartkwaal openbaarde zich op 't onverwachtst, en in 't midden eener redevoering zeeg hij neer. Men telegra- feeide terstond om zijn dochter 9n schoon zoon, doch reeds vóór zij het bericht kon den hebben ontvangen, was bj} niet meer. Uit Westminster-Hall kon men slechts zyn lijk naar zijne woning overbrengen Groot was het medelijden dat men met zijne familie gevoelde en hoewel hij zich sedert haar huwelijk zeer jegens haar had misdragen door de kinderlijke gehechtheid van bet meisje aan haren zeifzuchtigen vader, welke vroeger had bestaan, geheel uit te dooven, zoodat hij nog slechts volgens de natuurwetten en voor 't oog der men- schen haar vader was, betreurde zijn doenter hem iDnig. Hare droefheid werd oog sterker als ze terugdacht aan de jaren harer prille jeugd, toen haar vader op den leeftijd was waarop bijna alle mannen trotscb zijn op hun vaderschap, vooral over zulk een hef meisje. Zij herinnerde zich nog hoe bjj haar na het diner op de knie zette en voor zich liet dansen, of Het verloor elf gesneuvelden en onge veer veertig gekwetsten, voordat het kon terugtrekken onder bedekking van de blokhuizen. Koionel Rawlintin trekt nu tegen de Boeren op. Den lOn Februari ontmoette een af deeling Zuid-Afrikaansche politie van Waterval Rivier een overmachtigen vijand bij Vantondershoek en werd ze met ver lies terug geslagen. 12 dezer gingen ongeveer 150 man van de 28e compagnie bereden infanterie op patrouille uit naar Kliprivier ten Zui den van Johannesburg om te zoeken naar Boeren die verondersteld werden doorgebroken te zijn na de jongste jacht op De Wet. De troepen omsingelden een hoeve waarin Boeren vermoed werden; een enkele Boer maakte zich uit de voeten. De beredenMnfanterie zette hem na reed een nek op en steeg toen af om een kopje op te klimmen Onmiddellijk daarna barstte van drie zijden een hevig geweervuur los op de pat ouille. die bemerkte in een hindeilaag gevallen te zijn en niei in staat was, iets ter verdediging te doen. De acht officieren die bij den troep waien deden een dappere poging om zich met karabijnen en ievolvers staande te houden op den heuvelrug en Verde digden dien totdat zij ovei mand werden Tweehunnei werden gedood en velen gewond. De bereden infanterie verloor in 't ge heel 12 dooden en 48 gewonden. De bladen melden dat 3000 Boeren, thans in het concentratiekamp van Pie« tersburg opgesloten, gezamenlijk naar Colenso zullen worden overgebracht. In haar medenam naar het Park om te wan delen, bij welke gelegenheden zij er niet weinig trotsch op was dat ieder haar aanzag en vroegVan wien is dat lieve meisje Dat waren gelukkige dagen, toen haar levensbootje over de golven heen vloog om naderhand schipbreuk te lijden. Niet vóór de storm zich verheft, kunnen wy het weerstandsvermogen van het gebouw opgeven Deze dagen werden gevolgd door an- deie, waarin haar vader, voor zoover zij zich kon herinneren, zien zeer weinig aan haar gelegen liet liggen. Zjj was niet schoon meer, waDt dit was alleen het gevolg geweest van hare rooskleurige jeugd en kinderlijke aanvalligheiddeze was verdwenen en nog niet vervangen door de bezielende, sprekende, schoone trekken in haar gelaat, die het helderziend oog en leeder hart van John Stenhouse zoo bekoord hadden In hare jeugd was zij dus werkelijk wel verwaarloosd en eerst na baar be zoek te Liverpool was zij de wereld in gegaan, dat noodlottige bezoek dat haren zorgeloozen vader in een sterk vijand veranderde. Doch zij vergaf hem dit gaarne zij was bereid hem alles te vergeven, nu zy voor zijn lessenaar zat, bij zijne papieren die Sir John haar toegestaan had te door zoeken. Treuiige gedachten omtrent haar vader overstelpten haarhaar arme vader die van do weield zoo ruimschoots de laatste drie weken zijn gemiddeld 1000 man per week van verschillende kampen in Tiansvaal naar de kustplaat sen in Natal vervoerd. Thans zijn er nog meer dan 60,000 mannen, vi ouwen en kinderen in de Ti aDsvaalsche kampen en meer dan 40,000 in die van deOranje Vrijstaat. In de paar laatste maanden zijn deze getallen slechts weinig toege nomen. daar de colonnes er geen nieuwe gezinnen hebben gebiacht. Deze maand zijn 150 personnen uit het Pieterburg- kamp ontvlucht, tengevolge van Beijars inval. Inden iegel zijn de ontsnappingen niet veelvuldig; zij die ontvluchten, waren meerendeels jonge mannen. - De oorlogsbegrooting voor 1903 is geraamd op 69 310 000 pd. sterling Zij voorziet in het op de been houden van 420.000 man, 219.700 voor den gewonen 200.000 voor den krijgsdienst. De begroo ting is 23.230.000 lager dan in 1902 voor den oorlogsdie'nst en 375 000 pd. sterling lager voor den gewonen dienst. De begroo ting voorziet in 't op sterkte houden van de tegenwoordige krijgsmacht in Zuid- Afrika, gedurende 8 of 9 maanden van het nieuwe financieele jaar. Bij het huis van afgevaardigden te Berlijn is ingediend een wetsontwerp, waarbij aan de Staatsregeering een bedrag van hoogstens 58 millioen ter beschikking wordt gesteld, tot het verwerven van den eigendom van mijnwerken in het district Dortmund. had genoten, zijn gezellige eetzaal, zijn middagslaapje sliep nu voor den eers ten dag de eeuwige slaap ouder den killen grond. Zij wenschte wel hare gedachten omtrent hem te wijzigen, doch zij kon niet, hij was een man geweest, die zoo in de wereld geleefd had, dat men bem na zijn dood onwillekeurig nog daaraan verbond. Sir John Bowerbank had be volen dat terstond na zijn dood een graf tombe moest worden geplaatst voor hem, en hij liet zijne vrouw een dag te Londen vertoeven, om bedaard de papieren baars vaders na te zien, of bij ook esnige be palingen daaromtrent voor zijn dood ge maakt had. Een uur geleden had zij afscheid van hem genomen en was hij met de nacht trein naar Liverpool vertrokken. Geheel alleen zat zy in de groote zaal, en schikte wat dichter bjj 't vuur om hare treurige gedachten af te leiden. Zij kon nauwelijks zich zelf gelooven, dat zij nu zoo vry in al die papieren kon rondsnuffelen, die ge borgen waren in het groote bureau, dat schrikbeeld harer kindschheid. Wat zou mijnheer Kendal wel gedacht hebben, als hij vooruit geweten had dat deze papieren zoo onder 't bereik zijner dochter zouden komen. Ook hier blijkt alweer, wat ieder kerkhof, iedere straat, ieder boek en iedere courant, ja bijna ieder oogenblik ons toe fluistert: >In den bloei van 't leven zyn we toch altijd den dood naby,« welke waarheid door dezen man der wereld zoo

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1902 | | pagina 1