Landbouw en Veeteelt, Rechtszaken. Gemengd Nieuws. te Boston een redevoering waarin hij zeide dat de onafhankelijkheid van de Filip pijnen de eenige oplossing van de quaestie is. De heer Bonsai, die drie maanden op de Filippijnen doorbracht, schrijft in de New-York Herald" zijn bevindingen Hij trekt een voor de Amerikanen zeer on gunstige slotsom. Van hun 50.000 man bezettingstroepen op de Filippijnsche eilanden zijn er slechts 12 000 strijdvaar dig. Het is louter inbeelding, dat rust en vrede er hersteld kunnen worden. De Filipinos zjjn integendeel een van zin om de Amerikaansche indringers te verdrijven Zendt Amerika er geen groot leger heen. dan raadt Bonsai tot ontruiming van de Filippijnen. Klaver. Bij het naderen van den zaad- tjjd komt het ons wenscheljjk voor iets te zeggen over verschillende goede en minder goede klaverzaden. Vaak worden deze alleen onderscheiden in witte en roode klavers en door onbekendheid met de veelheid der soorten worden dan minwaardige qualiteiten wel eens voor grof geld gekocht. Een eerste eisch der voorzichtigheid is om bij het koopen van klavprzaad te vorderen garantie, dat het gekochte v r jj is van warkruid. Wie toch gelijker tijd met 't zaad van gras of klaver op zgn akker brengt zaad van warkruid (cuscuta), och die haalt inderdaad den booze in buis. En in de tweede plaats vordere men bg het koopen van de dure klaversoorten ook een garantie, dat het gekochte niet bestaat uit een vermenging met andere (speciaal Amerikaansche) soorten. Onder de beste soorten zgn allereerst te rekenen de Brabantsche klavers en daarvan weer bovenal de roode Rozendaalsche, die snel groeit en een zwaar gewas geeft. Voor tijdelgke klaverweiden is deze soort aange wezen. In aanmerking daarvoor komeD ver der ook. Incarcaat klaver (alleen op zand, groeit, niet op kleigrond), Bokharaklaver (tweejarig) en roode (Amerikaansche) Wisconsinklaver, die in vele opzichten de Brabantsche nabjj komt. Voor blgvende weiden, dus ook voor gazons, zgn meer aan te bevelen veeljarige overblijvende soorten, om niet telkens weer te moeten zaaien. Daaronder noemen we de gewone witte klaver, de uitmuntende Zweedsche bastaard klaver en de Moerasrolklaver, die groeit op natte moerasachtige gronden, waar andere soorten niet willen tieren. Overbigvend zgn ook de Esparcette (Turk sche klavei) en de Lucerr.er, die vooral lusteloos om zich het lot der kinderen van anderen aan te trekken die hare moeder lijke zorg noodig hadden zooals mevrouw Knowle dit bijvoorbeeld deed - geleek op een bevroren wezen te midden eener gouden zee, zooals in Dante's Hel zoo schoon wordt geteekend. Niemand meikte dit evenwel op, nie mand wist het. Haar vader, geheel in beslag genomen door Londenscbe dineis en soupers, be zocht haar nooit en schreef haar zelden. En als hij dit deed vloeide de brief over van zelfvoldoening, dat hij zoo goed voor haar had gezorgd dat zij nu volkomen gelukkig wasdat hij haar toekomstig geluk had verzekerd. En de geheele wereld, de wereld waarin hij zich bewoog namelijk, leefde kalm voort, zelfs zij, die het voor en tegen van het buwelyk herhaaldelijk hadden gewikt en gewogen, lieten na bet huwelijk de beide veelbesproken persmen aan hun lot over, om hun eigen kruiste dragen o( bun eigen geluk te genieten. Want het is toch hun 6igen zaak en dit was het van het begin hunner verkeering af, als hunne belangstellende vrienden daaraan slechts gedacht hadden. Hl. De beide vennooten met bunne echt- genooten zaten aan een lamilie-diner van vier personen, dat opzettelijk was bereid ter bespreking eener gewichtige zaak be treffende de firma John Ëowerbank Co. worden aanbevolen voor grondverbetering op stikstofarme gronden, niet in den weide- bouw (dus ook niet in bet gazon) thuis hooreD en het best groeien in zand- en leemgrond. Vad AXEL, deu 31 Januari 190*. Omtrent den geschoten kippendief waar van reeds is melding gemaakt, belicht men ons nader het volgende Eenige dagen geleden zouden een 6 tal kippendieven een bezoek brengen bij den landbouwer De B. te Kemseke (België,) om bem van zijne kippen te ontlasten. Teen zekere L. N. (bijgenaamd den langharige) uit de Ellestraat gemeente Stekene. op bet kippenhok zat en bezig was de kippen aan zijn makkers te over handigen, hoorde de landbouwer De 3. gerucht, en ging, gewapend met zijn ge lalen geweer naar buiten om te zien wat er op z(jD erf gebeurde. Bij het openen der deur namen een vyftal mannen de vlucht. L. N. echter, die op het kippenhok zat, kon zich niet zoo spoeaig verwydereD en kwam zijn makkers eenige passen na. Daar hij dus de achterste was, schijnt het dat ze hem het best hebben gezien en op hem hebben geschoten. Naar men zegt moeten zijn makkers hem toch nog naar huis hebben gedragen en schijnt hij zoodanig getroffen te zjjn dat de dokter voor zijn leven vreest. Hij zelf zegt dat hij getroffen is bij een jachtovertreding in Holland, ook zegt hij liever te sterven dan naar oen hospitaal gebracht te worden. Naar dit zaakje wordt door de Belgische politie (jverig onderzoek gedaan. L N. staat algemeen bekend als een beruchte dief, od is reeds dikwijls daar voor veroordeeld geweest. Benoemd tot onderwijzer aan de bijzondere school te Spui dhr. D. Galle alhier. Door de Pi ovinciale Katholieke kies- vereenigiog te Ter Neuzen is met alge- meene stemmen besloten bij de a. s. Raadsverkiezing den candidaat der liberale kiesvereeniging, den heer P. J. Versluijs. te steunen, De R.-K. Bisschop van Breda be noemde tot kapelaan te IJzendijke den heer M. Swagomakers, priester van het Seminarie Bij Kon. besluit zijn benoemd tot betaalmeester te Tiei, O. G. Lotsy Jr., thans in die betrekking te Ter Neuzen te Ter Neuzen J. H. van Gonggrijp Bun- genberg, surnumerair by den dienst van 's Rijks schatkist. PREDIKBEURTEN TE AXEL. Zondag Februari 190*. Ned. Herv. Kerk. Voorm. 97« ure Leeskerk. Nam. 2 uie fis J. B. T. Hugenholtz (Gereformeerde Kerken.) Kerk A. Voorin. 9 nre Ds. K. J. Kaptejjn Nam. 2 ure lis. K. J Kapteijn Kerk B- Voorm. 9 ure De- R. van de Kamp Nam. 2 ure Ds. R. van de Kamp Arromlisseuients-Reclitbauk te Middelburg. Zitting van 31 Januari 1902 In zake L. v. C., 17 j., zonder beroep le Axel, appellant van een vonnis van bet kantongerecht te Ter Neuzen, waarbij bij ter zake van overtreding der jachtwet werd veroord. tot 2 X 3 boete of 2 X 2 Dit weid echter uitgesteld tot de dames zouden vertrekken, hoswel de beide koop lieden er zich niet van konden onthouden nu en dan tusscben bet gesprek de woor den schip en inschepen, carga's en cog nossementen, de katoen, rijst en de indigo is stijf, woorden die buiten den handel zoo zonderling klinken, in te vlechten. Wordt vervolgd.) dagen hecht, is het vonnis van d >n eersten rechter vernietigd en opnieuw rechtdoende appellant vei oord. tot 3 boete of 3 dagen In zake L. S., 32 j., en A. d. Z..82j., arbeiders te Hoek, geappelleerder, van een vonnis van het kantongerecht te Ter Neu zen. waarbij zij ter zake van overtreding der Zondagswet zijn ontslagen van rechts vervolging is bet Openbaar Ministerie niet ontvankelijk verklaard in bet ingestelde hooger beroep. Kindermoordl De Rotteidamscbe rechtbank, uitspraak doende in de zaak van G. W. 't Hart, weduwe van J. A Vlaspolder, en baar 15-jarige dochter, be- scnuldigd van den bekenden kindermoord te 3rielle, veroordeelde de moeder tot 3 jaar gevangenisstraf en de dochter tot 8 maanden, voor de laatste met aftrek der preventieve hechtenis van af 9 Sept. De rechtbank overwoog o. m. dat de 15-jaiige dochter bad gehandeld met oor deel des onderscbeids en qualificeerde het misdrijf als doodslag. De vroedvrouw uit Meppel, die ge vangen genomen was, is Zaterdag weer in vrijheid gesteld 'Tegen den politieagent rjjzen steeds sterker vermoedens. Hg bljjft echter ontkennen. De 21jarige jongen te Wilp. die eerst halstarrig ontkende zijn halfbroertje vermoord te hebben, he«*ft thans zgn schuld beleden. Hij heeft nu ook medegedeeld indertgd een hooischelf van zgn vader in brand te hebben gestoken Men heelt toen steeds zonder gevolg naar den dader gezocht. Te Helmond viel een 2-jarig kind in een pot met kokend water. Het overleed aan de gevolgeD. Te Grgpskerk (Gion.) werd Woens dagnamiddag door de Rgkspolitie in het Woldiep het lgk gevonden van den sedert vermisten melkrijder S- van Driessen. Een Engelsch oorlogsschip met 130 man verdwenen. Een zwaar verlies heeft naar alle waarschijnlijkheid de Engelsche oorlogsmarine getroffen. Het schip »Condor" wordt, als verdwenen beschouwd en is.-aar men vreest, op de vaart van het eiland Vancouver naar deu Sandwich-archipel in een wervelstorm geraakt en met zgn ge heele bemanning vergaan. Een eigen aardig toeval wil, dat de Spaansche kanon neerboot, die. zooals gemeld, bg Vigo door een ketelontploffing vernietigd werd, even eens den naam »Condor" droeg. Uit Londen wordt voorts nog gemeld Groote bezorgdheid heerscht hier omtrent het lot van het oorlogsschip «Condor". De «Condor" een sloep van 980 tonnen inhoud, vertrok 2 December van het vorige jaar van Esqnimanlt op Vancouver naar Honolulu en werd sedert dien tgd niet meer gezien. Den 2in December werd het oorlogschip «Phaëton" van Esquimault op zoek naar den »Condor" uitgezonden. De »Pbaëton" kwam nn Zondag in San Francisco aan, zonder een spoor van den «Condor"' te hebben ontdekt. Men gelooft daardoor, dat de «Condor" hoogstwaarschijnlijk in een Cycloon met man en muis is ten onder gegaan. Zijn bemanning bestaat uit 130 officieren en manschappen. De kapitein van van het schip «Clifton Slator", heeft aan het bombardement van Alexandrie deelge nomen. De nieuwe Belgische «nikkeltjes met gaatjes" zgn gisteren in omloop gekomen. Aan de eene zgde staat de waarde, aan de andere twee dooreengestrengelde L's met het opschriftKoninkrijk België 1902. Zeven bewoners van Smolensk, (Rus land), stonden dezer dagen terecht wegens verstoring der openbare orde, omdat zij een vriend naar den trein hebbende ge bracht, luid hoera! geroepen hadden, toen de trein vertrok. Een hunner werd veroor deeld tot 4. dagen hechtenis en een ander tot 10 roebel boete. De overigen zgn vrij gesproken, maar in hooger beroep werd slechts voor één de vrgspraak gehandhaatd en de andere kregen zwaardere straffen. De ontzettende ontploffing in den tunnel van den „Rapid Transit" te New. York was vermoedelijk veroorzaakt door het 7allen van een blok steen op een hoe- veelheid van 2 a 300 pond dynamit die vlak voor hel Manhattan-station tegenover Murray-Hill-hotel lag opgestapeld Er wer den kort achtereen drie knallen gehoord, die de huizen in den omtrek deden schud den. De voorzijde van het station is ver nield, het Murray-Hill-hotel en nog enkele groote gebouwen in de nabijheid werden in- en uitwendig zwaar beschadigd. Het hotel staat zelfs op instorten. Een groote toevoerbuis van de waterleiding werd ver nield, tengevolge waai van de tunnel over stroomd werd. De kracht van de ontploffigg was zoo geweldig, dat geen vensterruit heel bleef en van het 200 M. verwijderde Cer.traal-station zjjn 200 ruiten stukgeslagen voorbijgangers werden door den luchtdruk neergeworpen en de tramwagens vielen om. Verscheidene personen zgn door de met kracht weggeslingerde glasscherv«n ge kwetst. Bij dozijnen werden de gewonden in de hospitalen en vooral in 't nabijge legen ziekenhuis voor oog- en oorljiders gebracht; dit laatste had ook veel te Ijjden en van de geoeesheeren daar bleef slechts één ongedeerd, terwijl schier alle verpleeg sters en patiënten min of meer gekwetst werden. In 't geheel spreekt men van een 100-tal gewonden en van 6 dooden. Er zgn drie personen in hechtenis genomen: de aannemei Shaier, éen opzichter en éen werkman. Een nader bericht meldt nog De schade door de dynamietontploffing te New-York veroorzaakt, wordt op een millioen dollars geraamd het staat nu vast, dat zes personen omgekomen, 75 zwaar en eenige honderden licht gekwetst zgn. Op den spoorweg Milaan Plaisance heeft een botsing plaats gehad tusschen twee goederentreinen. Een stoker en een hoofdconducteur zgn licht gewond. Er ont> stond een brand, waardoor vgf wagens in de vlammen opgingen. Miss Stone is nog altijd niet in vrjj- heid gesteld, de losprgs is nog niet betaald geljjk werd verwacht en volgens de laatste te New-York ontvangen berichten staat de zaak zelfs minder gnnstig dan men meende. Het zonderlinge verhaal van den kinderroof te Brussel is bg onderzoek ge bleken een, zg 't dan ook verdienstelijke, fantasie te zgn geweest. Van een elegante en galante jonge dame, die het kind mee nam naar den schouwburg was geen sprake. Er was alleen een 15-iarig meisje, dat graag naar de komedie wilde en toen in stilte het jongere 7-jarig vriendinnetje meenam, en met haai op 't schellinkje ging zitten. Ze amuseerden zich kostelijk, maar toen ze, buiten gekomen, merkten dat 't half twaalf was, durfden ze niet meer naar huis. De 15-jarige heeft toen met een groote par mantigheid zelf een nacht ver blijf opgezocht voor hen beiden. In de «Terops" vertelt Al. C (Ale xander Cohen) van een gesprek dat hg gehad heetl met een «oud-ambtenaar van de Z.-A- Republiek,". Deze zeide o a.f dat de Engelschen overal paarden en muilezels gekocht hebben in Oostenrijk, Hongerije, Spanje, Portugal, Italië, Zuid- en Noord- Amerika en zelfs in ons land. Ze vinden er zooveel, dat hun eigen voorraad onaan getast bljjtt. De Nederlandsche artillerie koopt nog jonge paarden in Ierland. Neder land, vervolgde hg levert niet alleen paarden aan Engeland, maar een groote fabriek heelt niet lang geleden zestien locomotieven, indertijd door de Zuid-Afrikaansche Spoor weg-Maatschappij besteld, naar de Kaap gezonden. Te Tilburg maakt men khakistof voo! het Engelsche leger. Uit Friesland zendt men millioenen kilo's stroo en hooi naar Zuid-Afrika. Een boer, Antonio Monti, van Franca Villa del' Ete, die zgn gansche vermogen en dat zijner kinderen verkwist had, is door zgn zoon Giovanni, 27 jaar oud ver moord; na hem een slag op het hoofd te hebben toegebracht, wierp het monster hem in een gloeienden bakoven; het ljjk. half verkoold, werd nog verminkt in de rivier Ete gevonden. De ellendeling en zjjn vrouw zgn aangehouden.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1902 | | pagina 2