1 TWEE OTEUJKEH. No. 80. Zaterdag 1 Februari 1002. I7e Jaai'g, Nieuws- e n Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaan d eren. F. DIELEMA\, Bekendmaking kostelooze Inenting en Herinenting, FEUILLETON. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 cent; franco per post 60 cent voor België 70 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER AXEL. Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 oent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Axel maken bekend, dat gedurende de maand Februari, iederen Donderdag des voormiddags van 9 tot 10 uren, ten raadhuize alhier, aan een ieder gelegen heid zal worden gegeven tot en dat deze kunstbewerking een ieder ten zeerste wordt aanbevolen. Burgemeester en Wethouders van Axel. D J. OGGEL De Secretaris, J. A. VAN VESSEM. Buitenland. Geslingerd tusschen hoop en vrees, of er nu een eind zal komen aan den af schuwelijken Zuid-Afrikaanschen oorlog. Dinsdag kwam het bekende lid Labouchere in het Lagerhuis weer op de vredesonder handelingen. De Minister Balfour ant woordde. dat zoo er in dat opzicht mede deelingen kwamen van niet gemachtigde personen, deze niet in het Huis konden worden besproken. Chamberlain voegde er nog bij, dat Kitchener last had even- tueele voorstellen tot onderhandelingen van de Boerengeneraals aan de Regeering over te brengen. Deze gebeurtenis in zijn leven wasechter zoo vergeten geraakt, dat de meesten dachten, dat John Bowerbank een oude vrijer waszoo zelfs, dat, toen met zijn jaren ook zijn eer steeg, zoodat er sprake van was hem een adelijken titel te ver- leenen omdat bet iemand met grijze haren nog meer aanzien gaf, niemand er aan dacht hij nog ooit zou trouweD. Zelfs toen hjj in 't huwelijk trad, verdacht men hem van een huwelijk bij berekening om zich een lieve huishoudster te verschaffen, een troostende gezellin op den ouden dag, En om de waarneid te zeggen dit was ook zyn eenig doel. Hij was in goenen deele verliefd. Zyn levensvlam had eenmaal gebrand doch was door de hand van 't noodlot uitgebluscht en nu was het reeds te laat om dien weer te doen herleven. Hij huwde Emily Kendal niet uit liefde, doch en dit was misschien de eenige reden waarom zij er in had toegestemd hij maakte daar ook niet de minste aanspraak op. Hjj gevoelde eerbied voor haar karakter, beminde haar wel, doch met een soort van vaderlijke liefde. Jane, echtgeuooto van John Bowerbank, die nu AJs men goed leest, ligt in dit antwoord een zekere toenadering, in zoover, dat de eisch van onvoorwaardelijke onderwerping is ingetrokken. Reeds vroeger heeft Cham berlain half ontkend, dat die eisch vast was gesteld door de Regeering. Nu, dit kunnen wij in het midden laten niet kibbelen over bijzaken. waDneer de hoofd zaak op het spel staat. Voegen wij hier intusschen nog in, dat niemand minder dan de bisschop van Hereford in het Hoogerhuis protesteerde tegen den eisch van onvoorwaardelijke overgaaf. Hield men dien vol, zeide hij, dan zou de oorlog nooit uit zijn de Regeering was bezig in Zuid-Afrika drakentanden te zaaien. Door welke aanleiding weten wij niet, maar de Minister Balfour kwam op de zaak terug en zeide. dat geen vredes voorstellen van iemand, die gemachtigd is, om namens de Boeren te spreken, ontvangen zijn. doch dat een mededeeling was ontvangen Zaterdag 11 van de Neder landsche Regeering, die onderzocht wordt. De Minister stelde voor zoo spoedig mo gelijk aan hét Huis afschriften van die mededeeling en van het antwoord der Regeering daarop over te leggen. Van welken aard de mededeeling van dr Kuyper te Londen is is voor het oogenblik niet te zeggen indien iemand het al wist. zou het gansch verkeerd zijn daarvan iets te publiceeren. zoolang de Engelsche Regeering zelf er niet over ge sproken heeft, Het is een teere zaak op dit oogenblik, en wie het wel meent met die zaak. kan niet te voorzichtig zijn. In dat opzicht lijkt ons hetgeen de „Petit Bleu'1 schrijft, minder gepast. Om zulke dingen te zeggen is het tijds genoeg, wanneer het bekend is, of de zonder twijfel beleidvolle stap van den Neder- landschen Minister-president is geslaagd. In elk geval is de aanvaarding van de mededeeling aan de Nederlandsche Regee ring een goed teeken. Een ja ar geleden zou elke stap van dien aard afgewezen zijn door Engeland Welke voordeelen er ook voor Engeland in gelegen zijn een eind aan den oorlog te maken door een schikking, willen wij thans niet overwegen en wijzen alleen op het aanvragen van een nieuw oorlogs- crediet voor het loopeude flnancieële jaar tot 31 Maart van 5 millioen p. s. Het vorige jaar heeft het Lagerhuis voor het flnancieële jaar 1 April 1901 tot 31 Maart 1902 toegestaan f 696 000.000. Met het aanvullingscrediet wordt dat 756.000 000. Buitendien zijn er nog uitgaven, die niet onder de bepaalde oor logskosten worden gerekend maar toch om den oorlog zijn gedaan. Wanneer de slotrekening van dezen oorlog is opge maakt, zullen de Engelschen schrikken. - De »Times" die Baufour's mededeeling in het Lagerhuis bespreekt, zegt dat er geen reden is om aan te nemen dat de Nederlandsche mededeeling van meer ge wicht is dan 'andere niet door de Boeren geauthoriseerde pogingen deze zaak be treffende. Het komt natuurlijk van een bevriende Regeering. een Regeering, aan wie wij, zooals wij reeds herhaaldelijk op de duidelijkste wijze getoond hebben, ge neigd zijn, in betrekking tot den Zuid- Afrikaanschen oorlog, een vrijheid te laten waarover niet gedacht zou worden om ook aan anderen toe te staan. Het ant woord van onze Ministers zal naar wij vertrouwen, even duidelijk en beslist als hoffelijk en vriendschappelijk zijn. Ben Viljoen is in Engelsche handen gevallen met een goed overlegde hinder laag Men wist, dat Ben Viljoen een bijeenkomst zou hebben met den waar- nemenden President Schalk Burger. Ma joor Orr met een afdeeling Ieren en eenige nationale verkenuers verborgen zich op den weg,, dien Ben Viljoen zou gaan. De gouverneur van Natal heeft in een redevoering te Newcastle medegedeeld, dat voortaan Natalsche rebellen niet zul len terechtstaan voor het speciale hof, maar voor den krijgsraad. De toestand blijkt dus ook in Natal niet vooruit te De »Orient" is met 1050 krijgsge vangenen te St. Helena aangekomen zjj had ook 103 officieren en manschappen van het 3e bataljon van het East Kent- regiment aan boord. Van de Boeren gin gen er 650 naar Deadwood en de overigen naar Broadbottomkamp. Er worden 288 man van het bovengenoemde regiment op St. Helena verwacht, met de Arundel Castle," om de gevangenen te bewaken, drie en twintig rebellen zijn onder bij zondere bewaking naar Deadwoodkamp in het stille graf rustte, behoefde niet de minste jalousie te koesteren, en zou zelfs de heer van middelbaren leeftijd die dier, morgen in St George's, Hanover Square de »gelukkige bruidegom* werd genoemd, moeiljjk herkend hebben En dit was gelukkig voor Emily.Inde weinig eischende vaderlijke genegenheid van haren man vondt zij de rust die zij zocht; en in zijn standvastigen, bezadig- den en volhardenden geest, die niets hoo- ger van haar eischte dan zij vermocht te geven, vond zij de bron van trooat die zij met gehoopt had ooit op deze wereld te zullen vinden. Zij, die haar leven be gonnen was met een jougemeisjesdroom van volmaaktheid, welke zoo slecht was verwezenlijktdie in hare zwakheid zich aan een stroonalm zelfs vastklemde, vond in het kalme liefdelooze huwelijk met dien goeden man, zekere zielsrust, die na al de stormen harer jeugd, veel bekoorlijk heid voor haar had. Zij, die van natuur behoefte had aan iemand die haar steunde, gevoelde zekere verlichting in de vaste banden der plicht, haar door dit huwelijk opgelegd. In de eerste drie maanden van hun huweljjk stond ieder verbaasd over het vioolijk uiterlijk van mevrouw Bowerbank, die er veel beter uitzag dan iemand ooit Emily Kendal had gekend. Want ieder had haar reeds in stilte aangemerkt als de ongelukkige erfgename van de kwaal harer moederkwijning, verval, teering of welken naam men aan de uitwendige teekenen van inwendig verdriet-, dat de kracht der jeugd vorlamt, en het leven tot een last maakt, moge geven. Het huwelijksleven bracht bij John Bowerbank geen merkbare verandering te weegdaarvoor was hij te oud. Doch hjj legde eenige zijner oude-vrijers-manieren afbewoog zich met teedere tevredenheid en trots ook buiten zijne woning, besteedde bijzondere zorg aan zijn lief jong vrouwtje, die hjj op fijne diners en bij de Liver- peolsche dame» introduceerde, waar zjj verscheen als een pas ontloken lelie. Het echt Engelsche verlangen naar eon eigen gezin was in het brein van John Bower Dank opgekomen. Dientengevolge had hij zijne oogen laten rondgaan of hij ergens onder ziine bekenden ook een dame op merkte, die om hare bezadigdheid volgens zLjn oordeel geschikt was om de echtge noot van een man te worden, die ouder dan zjj was. En toen hij, zonder haar gevoelen te raadplegen, de zaak op zijn eigenaardige manier reeds geheel met haar vader beklonken had, was hjj met Emily Kendal weldra gehuwd. Doch toen er na eeD jaar, waarin hem de adellijke titel was aangeboden en door hem aangenomen, geen erfgenaam voor deze eer verscheeD, was Sir John onge twijfeld zeer teleurgesteld. Hij liet daarvan Datuurlijk niets blijkeo, daarvoor was hij te goed, doch de verstandhouding wérd koeler; en hoewel niet ongelukkig met Het Amerikaansche imperialisme schijnt zich eveneens vast te loopen als het Engelsche, althans wat de Filippijnen aangaat. De heer Schurman, oud-voorzit ter van de Filippjjnsche commissie hièld elkaar, giDgeD de beide echtelieden toch van dag tot dag meer hun eigen weg. Zij ontmoetten elkander steeds minder, wat voor menschen uit de groote wereld zeer gemakkelijk is, door de vele plichten die zij hebbeD, of meenen te hebben tegenover hunne bekenden. En hoewel Emily nog altijd glimlachte, en niemand ooit eenig bard woord tot haar richtte de goede ziel had baar gebeele leven la'ng nog nooit iemand een hard woord gegeven wer den haar wangen toch dagelijks bleeker, hare oogen ronder en kregen een onbe stemde uitdrukking, alsof zij in een ver wijderden hemel blikten waar al hetgeen zjj op aarde niet kon vinden zou wordeö hersteld, iets dat met geen schatten te herstellen zou zjjn geweest. Het huwelijk moet een hemel of een hel zijn. Niet in 't begin misschien, want de tijd verzacht allesmaar nadat deze hare krachten heeft verbruikt en gefaald heeft, komt de naakte waarheid bloot, het gevoel dat de laatste kans verloren is, de laatste hoop ons is ontnomèn. John Bowerbank gevoelde dit waar schijnlijk nietzijn gevoel was nooit erg fijn geweest. Bovendien had ïïfl dagelijks zijne zaken aab beurs en werden de avoDden meest in ibèslag genomen door de tallooze djners |oij zijne Liverpoolsche bekenden. Doph zijne vrouw, die ten laatste dage lijks thuis was, en niets te dqen .hadom dep .tijd te kortepj Zpndpi £inderen en te

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1902 | | pagina 1