Florette, of de eerste liefde 75. Zaterdag 40 December 1000 16e Jaargf, Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwse li- Vlaanderen F. DIELEMAN, BERICHT? Nieuwjaars-Advertentiën FEUILLETON. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 cent; franco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER AXEL. Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 oent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters wordei naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. In het nummer dat Dinsdag morgen 1 Januari verschijnt, kunnen worden opgenomen a 25 cents, wanneer zij niet meer dan 8 regels beslaan. Elke regel meer wordt aan het gewone tarief berekend. Advertentiën worden ingewacht tot Maandag 31 December, uiter lijk 4 ure. DE UITGEVER. Buitenland. Volgens een telegram van Kitchener braken de Boeren de spoorlijn ten Zui den van de Aar op. Alle telegraaflijnen om de Aar zijn doorgesneden. De arsenalen in den om trek van Kaapstad en in de stad zelf zijn leeggehaald en alle ontplofbare stof fen zijn bij het militaire hoofdkwaitier in de stad onder dak gebracht. De wachts om het kamp der gevangen Boeren zijn verdubbeld. Volgens een bericht uit Kaapstad aan de „Daily Mail" is er alle reden om te gelooven, dat de geheele Kolonie in op stand is. Kitchener seinde nog, dat French en Clements Beyers ten Zuiden der Maga- liesbergen aanvielen. De Boeren verdwe- van Hendrik IV. De goede lieden geloofden in vollen ernst, dat de koning een meester in het schieten met den armboog was, want hij had den oranjeappel bijna met den pijl geraaktdoch zij verstonden zich op de hoofsche Skunst van het boogschieten nog niet. Nu heette het: De prins van Bearn voor 1" Dus kwam de jonge Hendrik met den armboog, legde aan, mikte en kloofde den gouden appel met zijnen pijl bij het eerste schot in tweeën. De toeschouwers mompelden elkaDder hunne goedkeuring toede aardige toekijksters fluisterden elkander lachende in het oor, wat weet ik juist nietdoch de koning beviel dit in het geheel niet. Hij zag er droog en bijna knorrig uit. Volgens den ïegel van het spel wilde Hendrik nu weder het eerst beginnen, en naar den opnieuw op het doel gesto ken oranjeappel schieten. De kening daar entegen denkende »Ik ben toch koning wilde zich de eer van het eerste schot iniet laten ontnemen en zeide »Dat het volgens de aangenomen rij moest gaan 1" Hendrik riep »Voorzeker nen in de richting van Potchefstroom en werden door een colonne onder Gor don achtervolgd. Vrijdagavond waren Clements' troepen ten Zuiden van Oli- phantsnek in gevecht met de Boeren, Zaterdag wist Kitchener den uitslag nog niet. De bezetting van Britstown door de Engelschen, zooals uit bovenstaand tele gram blijkt is waarschijnlijk geen helden daad geweest, daar uit Kaapstad d.d 22 dezer geseind werd, dat deze plaats door dertig Boeren was bezet. Uit Colesburg wordt d d. 22 Decem ber gemeld, dat een Boeren-commando de Oranje-Rivier in de richting van Petrus- ville is overgetrokken. Langs den weg, die naar Philipstown leidt werden 500 man, bestaande uit artillerie, cavalerie, Yeomanry en koloniale verkenners, hun tegemoet gezonden. In dit telegram, dat Zondagavond reeds te Londen is ontvan gen, worden ook reeds bijzonderheden meegedeeld over het gevecht bij Kameel- fontein, waarvan melding gemaakt is in het telegram uit Kaapstad. Het blijkt, dat de Boeren een boerderij waarin zich 20 Yeomen bevonden, had den omsingeld. Twee Yeomen werden gedood en zeven gewond. Gelukkig voor de overigen kwam bijtijds de bovenge noemde colonne van 500 man opdagen, waarop de Boeren terugtrokken. Van terugdrijven van de Boeren door dat handjevol Yeomen was dus alweer geen sprake. Den belastingbetalenden burgers in Engeland zal het zeker aangenaam zijn te vernemen, dat kapitein Heygati van het Engelsche Leger Remonte Etablisse ment 50,000 paarden en muilezels voor Zuid Afrika in Kansas City heeft aange kocht. De heer Chamberlain tracht, naar uit Ottawa gemeld wordt, duizend Canadee- sche vrijwilligers te verkrijgen voor ge neraal Baden-Powell's politiecorps. Hij stelt tien plaatsen als kapitein en vijf tien als luitenant open voor officieren van de Canadeesche militie. De gewone manschappen zullen vijf shilling per dag soldij genieten. De officieele lijst van de dooden en gewonden in den slag bij Nooitgedacht op 13 December is te Londen ontvangen en hieruit blijkt dat gedood werden 56 man, gewond 153 en vermist 13. Hier bij komen nog 7 officieren, die gesneu veld zijn, dus in het geheel 62 dooden Sedert de laatste negen maanden leden, de Engelschen in geen veldslag zoovele verliezen. Bij Dundee sneuvelden 50, bij Elandslaagte 55, bij Nicholson's Nek 63, bij Belmont 53, bij Modderrivier 70 bij Magersfontein 172 en bij Paardeberg 259 Engelschen. Nooitgedacht neemt dus een alleszins waardige plaats in onder de nederlagen van Engeland, Nog zoo eenige eu blijde zal men kunnen uitroe pen „Bij Nooitgedacht begon de Vic torie Bericht wordt, dat een eskadron Yeo manry, dat de uit Britstown terugtrek kende Boeren vervolgde in een hinder laag viel en door de Boeren werd ge vangen genomen, na zware verliezen te hebben geleden. Een afdeeling met zeven kanonnen verjoeg de Boeren den 18en uit de kop jes, elf mijl ten Noordwesten van Steyns- Het gaat volgens den regelKoningen echter, vooral wanneer zij een weinig boos worden, zijn doorgaans gewoon zich wei nig aan den regel te binden. Daar Hen drik zich desniettegenstaande op zijne plaats stelde en mikken wilde, stiet de koning hem zeer onbeleefd terug. Men moet hem dit niet al te kwalijk nemen, want hij was jong, bijna zoo jong als de vorst van Bearn. HendriK echter, die van natuur een driftkop was, sprong bij het ontvangen van den stool een paar solli e den terug, spande de pees van zijnen boog, legde er een pijl op en op den koning aan. Zijne majesteit verschrikte, liep ge zwind terug en verborg zich achter den dikste zijner hovelingen. De dikke man, die misschien in zijne verbeelding reeds deD pijl in zijnen buik voelde, schreeuwde moord en leide de handen zoo breed hij kon, voor zijne maag. Hendrik, hoewel benigzins driftig, kon zich op het gezicht van den dikken man, die als een sidde rend bolwerk voor den koning stond niet van lachen onthouden, en schaterde het uit. De meisjes van Nerac begonnen toen zij den jongen prins zoo hevig hoorden lachen, ook te schateren en de vrouwen spoedig desgelijks. Met lachen zoowel als hot schreien is bij de vrouwen waarlijk aanstekend. En gelijk Eva eertijds Ad aar tol snoeplust verleid heeft, verleidden zij hier de mannen tot lachen. Alles lachte alleen de hovelingen wisten niet, welk gezicht zij eigenlijk bij deze gelegenheid moesten zeiten. De koning echter had in het geheel geen lust tot lachen, evenmin als zijn dikke voorman. »Ver.vijder den prins van Bearn 1" schreeuwde hijge lukkig was de wijze Lagaucherie, Heu- drik's leermeester, tegenwoordig. Deze nam zijnen leerling dadelijk onder den arm, en geleidde hem naar het kasteel. Men hoorde Hendrik nog lang in de verte lachen. Zooala het van zelf spreekt, werd deze kleine twist tüsschen Karei en Hendrik bijgeiegd. Om zoo iets wordt dadelijk geen oorlog gevoerd. Hendrik was een onbezonnen jonge dol kop hij moest vergiffenis vragen en daar bij bleef het. DE ROOS AAN OEN PIJL. Den volgenden dag weid er weder met den armboog'naar oranjeappelen geschoten. Alle schutters kwamen, alle meisjes kwa men, alle vrouwtjes kwamen, ook de mannen. Er waien nu meer-toeschou wers dan ooitwant men hoopte dat er alle dagen iets zou voorvallen om te lachen. Wie er echter ook kwam, de koning niet. Hij bleef onder een of ander voorwendsel te buis, vermoedelijk had hij groote staats zaken af te doen. Ditmaal troffen alle schutters beter dan gisteren de lieden van Nerac kondon in bet geheel niet begrijpen, hoe alle die lovelingen gedurende dan nacht zoo be is, waain waren geworden, spoedig waren I er vele oranjeappelen afgeschoten. Men burg. Vier Engelschen werden gewond. De Boeren lieten ettelijke dooden achter Zij trokken naar de Zuurbergen terug, waar zij den 24en, naar men geloofde, nog verschanst zijn. Er bestaat geen kans dat zij doorbreken. De Engelschen bezet ten den 19en Steynsburg. Aan de »Daily Mail" wordt den 25en uit Kaapstad bericht: De Boeren, die de Oranjerivier bij Odendaaldrift overtrokken zijn verschanst in de Zuurbergen en schij nen voor het meerendeel Kolonische op standelingen te zijn. Een troep is op weg om hen te verjagen. Kitchener concen treert met grooten spoed een groot aan tal troepen. Aan de „Morning Post" wordtvan den 24en uit Kaapstad geseind, dat het aantal Afrikaanders dat zich in het Philipsstad- district bij de Boeren voegde, op 1500 man geschat wordt. De bladen publiceeren een telegram uit Kaapstad van den 25en, volgens het welk de Boeren Steynsburg aanvielen. Zij werden teruggeslagen en op hun beurt aangevallen. Daarop vluchtten z\j naar de Zuurbergen. Een gemengde afdeeling huzaren en kolonialen stiet den 23en op een laager van 300 Boeren, vijftien mijl ten Noord westen van Burghersdorp. De Engelschen trokken terug met geringe verliezen. Reuter's correspondent te Colesberg heeft de daar in het Hospitaal opgenomen Boeren geïnterviewd en schrijft»Het schijnt, dat de Boeren niet voornemens waren Colesberg aan te vallen, dat, zoo als zij wisten, te goed verdedigd werd. Hun doel was een aanval op de verbin dingslijnen. Alle gewone driften in da plaatste het doel verder af. Ook daarbij heerschte hetzelfde geluk. Vooral deed de hertog de Guise, zich ais een meester kennen. Hij mikte op den laatsten oianje- appel en kloofde dien midden door. Dit was verdrietig voor Hendrik, dewijl er geen oranjeappel meer voorhanden was. Hfj had toch zoo gaarne met zijn jongen mededinger nog eens om eene wedding schap geschoten. Hij keek rechts en links of hij geer. ander mikpunt kon vihden en ontdekte onder de omstanders een jong meisje, ongeveer even oud of jong als hij zelf, een beeldschoon kind van vijftien jaren. Zij stond daar in eenvoudig gewaad, het teedere gezichtje half door den hoed bedekt, bekoorlijk als de liefde, argeloos als de onschuld. Haastig vloog Hendrik naar de kleine Venus van Nerac. Hij wilde haar W9l niet tot een doel voor zijnen pijl maken, maar wel de roos, die zij op da borst droeg. Het was eene roos, gelijk het meisje zelve in bekoorlijke volheid, nog half gesloten, teeder gewelfd met bleeke bladeren om het boogroode diepere middelpunt. Hendrik bad om de bloem en strekte de hand naar den jeugdigen boezem uit, dien zij ver sierde. De kleine Venus bloosde en gaf bem lacbend6 haar evenbeeld. Hij liep daarmede naar het doel, stak de roos er op vast, en keerde toen terug naar de plaats waar de schutters stonden. »Nu mljnheei de hertog, gij zjjt over winnaar.. Daar is een nieuw doel, u ba-

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1