No. 73. Woensdag 19 December 1900. 16e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad oor Zeeuwsch-Vlaanderen F. DIELEMAN, Buitenland. FEUILLETON. WIS REGEERT ER? IIIUNT. Dit Blad verschynt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. A B 0 N N E M E N T S PR IJ S per 3 Maanden 50 cent; franco per post 60 cent yoor Bklgxb 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER AXEL. Advertentien van 1 tot 4 regels 25 oent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters wordei naar olaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2. maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. In den Almanach de Gotha voor 1901 het jaarboekje der regeeringen en vorsten huizen, staan de presidenten der beide Boerenrepublieken met de hun ter zijde staande regeeringscolleges, de hooge amb tenaren en de vreemde konsuls te Pre toria voluit in hun kwaliteit genoemd en tegelijkertijd heeft men bij de lijst der Britsche kolonies de Vaalrivier-kolonie en de Oranjerivier-kolonie gevoegd. (Zooals men weet zijn dat de namen voor Trans vaal en Oranje-Vrijstaat die de Engelschen aan de Republiekefl gegeven hebben.) Dit is wel zonderling met elkaar in tegenspraak, doch niettemin geheel in overeenstemming met de werkelijkheid en men moet de leukheid van de redaktie van den Almanach de Gotha waardeeren, die in strikte onpartijdigheid de onafhan kelijke Boeren-Republiekeu op de eene bladzijde handhaafde en op de andere bladzijde als Engelsch gebied aanduidde. In het Engelsche Lagerhuis heeft de re geering verklaard, dat de Republieken inge lijfd zijn en dat voor de geldigheid daar van geen officieele kennisgeving aan de mogendheden noodig was, lord Salisbury heeft in het Hogerhuis gezegd dat er geen sprake van was den republieken zelfs maar een stukje onafhankelijk te laten en door geen enkelen liberaal werd een woord van protest geuit „Officieel* be staan voor Engeland de republieken niet meer. Maar slaan wij het blaadje om dan zien wij dat, volgens Meyerbach Casertha de afgezant van president Steijn, die nu in Den Haag is aangekomen, het burger- (Slot.) Wij wonen onafhankelijk op ons landgoed of brengen den winter in Parijs door, wanneer wij het landleven moede zijn, en wat begeert gij meer Zij wist hem het bekoorlijke van een onafhankelijk i n anmteloos leven zoo heer lijk af te schilderen, dat Nikolaas geen oogenblik langer weerstand bood. Den kardinaal deed bet leed, dat mijn' heer Rosier na verloop van eenige maan den zijn ontslag nam, hij had er echter niets tegen. Daar, waar niets van wetten alles van het welgevallen van den gebie der afhangt, wordt de baatzucht natuur lijk en waar geen vaderland is, maakt men zich hetzelve op zijD eigen grondge bied," zeide de minister. «Ga, waaide vriend, ik misken uwe handelwijze niet. Gy hebt een aardig landgoed, eene jonge schoone vrouw en een onafhankelijk ver mogen. Waarom zoudt gij dienaar zijn, wanneer gij heer kunt wezen Waarom zoudt gij niet in de kracht uws levens ook des levens vreugde ongestoord ge nieten Het eervolste ontslag voor den konink lijken raadsheei verscheen wegens zijne getrouwe diensteD, verbonden aan eeD lijk en militair bestuur de Vrijstaatsche republiek wel degelijk is gehandhaafd, dat Fouriesberg de zetel der regeering is, dat Steijn en zijn burgers aan opgeven niet denken zonder waarborg van geheele onafhankelijkheid terwijl De Wet zorgt, dat de Engelschen aan het bestaan van een Vrijstaatsch leger herinnerd worden Van Botha is eveneens een circulaire bekend geworden gedateerd 6 October gericht tot de officieren en burgers der Zuid-Afrikaansche Republiek. Daarin wordt o. a. gezegd dat Kruger met een verlof van zes maanden naar Europa is in het belang der zaak en dat het gerucht door de Engelschen verspreid als zou hij zijn functie hebben neerge legd, geheel en al valsch is. Het geschrift eindigt Het doel van al die valsch6 ge huchten is de burgers aan te zetten tegen hun burgerplicht te handelen. Derhalve noodig ik u uit met alle kracht dezen strijd voort te zetten, die ons al zooveel wreede offers heeft gekost, Dat het bloed onzer dooden ons allen aansporen voor onze vrijheid te strijden. Wij hebben niet meer te verliezen en integendeel alles te winnen. De regeering is vastbesloten den tegen stand voort te zetten en ik ben over tuigd, dat elk burger van ganscher harte de bevelen der regeering zullen ten uit voer leggen. Men ziet, de Almanach de Gotha heeft zoowel Kitchener als Botha gelijk gege ven en de „officieele" werkelijkheid, hoe onwerkelijk zij ook ook moge zijn ge trouw weergegeven. - Dat de Boeren nog iets moer be- teekenen dan de stroopende benden, die matig doch voegzaam pensioen, waarop Nikolaas zelts niet gerekend had. Hij weigerde dit niet. Verheugd ijlden Niko laas en Paulina naar hun landgoed. Hier, in een liefelijk landschap, tusschen bekoorlijke omstreken en vriendelijke buren vergaten zij snel het gewoel der hoofdstad. Nikolaas verliefder op zijne vrouw dan op zijne beminde. Paulina levende in haar man, bewoonden zij een paradijs van echtelijk geluk. Het duurde niet lang, of de dagbladen verkondigden, dat de kardinaal Bernis zijn ontslag van den koning verzocht en ver kregen had. Cboiseul trad in zijne plaats. Toen korten tijd daaraan Nikolaas en Pau lina in het priëel van een uitgestrekten tuin zalen, werden zij niet weinig vei rast toen de kardinaal plotseling voor hen stond. Zijn rijtuig wachtte op eenigen af stand. Hij had, om hen te verrassen, zich den weg naar hupne goederen laten wijzen. »Gij gelukkigen 1" riep de kardinaal uit. »Ik bejammer het, indien ik u stoor maar ik wilde u in uw geluk aanschou wen." Hij omhelsde zijn vriend Rosier, en kuste de blozende vrouw. De kardinaal moest twee dagen bij hen vertoeven doch was niet te bewegon, om langer te blijven." »Gij weet niet kinderen," zeide irij, »wien gij logeert. Ik ben uit Frankrijk verbannen. Ik moet het land mijner va deren ontvluchten ik ga naar Rome, en zal my, zoo goed ik kan, in de armen dei muzen troosten." Lord Kitchener uit elkaar zou ranselen, heeft men nu weer geweldig onder vonden. Het optreden van Lord Kitchener is niet gelukkig geweest, In het Zuiden meende hij De Wet te pakken te hebben, de Vrijstater was in een hoek gedreven, maar juist toen de Engelsche opperbevel hebber de hand uitstrekte, ontsnapte De Wet onder zijn armen door. In het Noorden was de slag. die de ijzeren vuist trof, waarmede de ex-Sirdar de teugels van 't bewind had gegrepen nog zwaarder. Daar werden aan de En gelsche troepen verliezen toegebracht, die in Engeland indruk zullen maken. Een telegram van Kitchener uitPreto- toria, van den 14en December meldt toch Generaal Clements bracht zijn troepen macht zonder tegenstand naar Comman- donek. Onze verliezen zijn zwaar. Yijf officieren en negen man zijn gedood achttien officieren en vijfhonderd vijf en vijftig man worden vermist, waaronder vier cothpagniën Northumberland fuseliers. Lord Kitchener meldt verderGeneraal Knox dreef De Wet Noordwaarts naar de lijn Thaba Nchu-Ladybrand welke door Engelsche troepen bezet was. De strijdmacht van De Wet, ongeveer 3000 man sterk, trachtte verscheidene malen overdag door te dringen, onder steund door van uit het Noorden operee- rende Boeren-machten. Deze aanvallen werden afgeslagen, of schoon het eenigen Boeren van het Zui den gelukte door de lijn heen te komen. Een latere depeche van Kitchener be richt, dat De Wet bij Thaba Nchu aan zienlijke verliezen deed. De Engelschen «Wat, zijt gij uit Frankrijk verbannen genadige heer 1" riepen Nikolaas en Pau- iina gelijktijdig uit. «Een wijsgeer, als Rosier, moet zich daarover niet verwonderen," hernam de kardinaal. «Hetgeen gij mij eenmaal half schertsende op mijne vraagwie regeert er dan antwoordde misschien ketellap pers, savoyaards, wascbmeisjes en derge lijke menschen, dat heb ik nu in ernst oudervonden. Gij weet, hoe de hertog de Choiseul in de gunst des konings steeg? Een aardig meisje, bloedverwant van de Choiseul, en hofdame der koningin had de eer aan zijne majesteit te bevallen. Het meisje dacht de rol van mevrouw de Pom padour te spelen, was niet preutsch, en de minnehandel ging zachtjes zijn loop, De hertog wist alles, doch hield zich blind de koning was hem hier voor dankbaar Zoodra de hertog bemerkt, dat de vluch tige neiging weder van de gelukkige af dwaalde, was de hertog de eerste, die on- laad sloeg, en zijne bloedverwant van het bof verwijderde. De koning weet hem hiervoor weder danken de hertog als een ei varen staatsman, ook den dank van mevrouw de Poinpadour willende inoog- sten, had haar in het diepst vertrouwen, uit ware hoogachting vooi haar persoon, den koninklijken minnehandel geopenbaard en het meisje eeist dan verwijdeid, toen de markiezin dit verlangde. Hij speelde zijne rol meesterlijk, en daarvoor werd hy dadelijk tot gezant bij het Weenerhof be- veroverden een vijftien ponder, welke bij De Wetsdorp was genomen, een pompom en verschillende ammunitie-wagens. Zij namen twee en twintig man gevangen. Een deel van de vijandelijke macht slaagde er niet in naar het Noorden door te breken. Een telegram van Lord Kitchener, den 15en uit Pretoria gezonden, luidt: Clements rapporteert, dat 4 compag nieën der Northumberlanders hun stel ling op den heuvel verdedigden tot hun ammunitie op was. De Boeren, die den heuvel aanvielen, waren 2000 in getal een 1000 vielen Clement's kamp aan. Clements trok in goede orde terug, doch de zeer groote trein viel de Boeren in handen. Alle ammunitie die niet mede genomen werd, werd vernietigd. De troe pen hielden zich uitstekend. Een parle mentair der Boeren zegt, dat Joubert's zoon sneuvelde en dat de verliezen der Boeien zeer zwaar zijn. Volgens een telegram van Lord Kit chener hadden de Boeren den lOen bij Vrijheid honderd dooden en gewonden. De Engelschen hadden zes gesneuvelden en negentien ernstig verwonden. Dertig man, waaronder een officier, worden ver mist. De Engelschen sloegen den 13en bij Scheepersnek 600 Boeren terug en namen een groote hoeveelheid wapenen. De Boeren leden gevoelige verliezen. In een bergpas in het Zastron-district namen de Boeren onlangs 120 man der bereden troepen gevangen. 315 man der Northum berland infanterie, waaronder 5 officieren, zijn door De la Rey in vrijheid gesteld en kwamen te Rustenburg aan. noemddoch de markiezin kon een man die haar zoo zeer was toegedaan, beter nabij zich dan veraf gebruiken. Daarom werd, zoodra ik mijn ontslag had gevraagd, dewijl ik onmogelijk zooveel schande van dat ongelukkige verbond m9t Oostenrijk tegen Pruisen langer kon verdragen, de Choiseul mijn opvolger. Het te rechtertijd blind en ziende zijn bracht den hertog de Choiseul aan het roer van Frankrijk." »Maar," vroeg Paulina. »wat veroor zaakte uwe verbanning «Eene kleinigheid," antwoordde de kar dinaal. «Ik bad het, ongeluk mij de onge nade van eene marketenster op den hals te halen." «Uwe eminentie schertst," zeiden Niko laas en zijne vrouw. «Geenzins. Ik ben den stroom, die mij van den troon wegsleepte, tot zijn oor sprong gevolgd, en aan dien oorsprong zat eene marketenster, de bewerkster van mijn lot. Een mijner stalknechten, die dat meisje zou huwen, werd door my weg gejaagd, omdat de kerel zich iederendag bedroak, en door den koetsier betrapt was, mij te hebben bedrogen, door de haver mijner paarden te vetkoopen. Het meisje, hoogst zwanger, viel mij te voet, en bad om genade voor haren roodneuzigen brui degom. Ik wees haar atzij liep zich over mijne wreedheid beklagende, naar haren bijzonderen beschermer, een jongen luitenant van do garde de luitenant be gaf zich naar de gemalin van den gene-

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1