No. 72. Zaterdag 15 December 1000. I0e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwse h - Vlaanderen F. DIELEMAA, Buitenland. feuilleton. WIS REGEERT ER? Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per B Maanden 50 cent; franco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonder!, numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER AXEL. A d ver ten tien van 1 tot 4 regels 25 oent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worde* naar nlaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Te Maiseille is aangekomen de heer Caserte, adjudant van president Steyn vergezeld van baron Raynach. Caserte heeft verklaard naar Europa te zijn ge komen met een opdracht van president Steyn voor president Kruger en verder om volgens scherp omschreven instructies den Vrijstaat bij eventueele onderhande lingen te vertegenwoordigen. Europa is geheel onbekend met den toestand van, Zuid-Afrika. Nooit nog is de militaire positie zoo goed voor de Boeren geweest, en waren zij verder van de over gaaf. Botha en de Wet hebben van de ondervinding geleerd en een ijzerendis cipline ingevoerd. Desertie wordt met den dood gestraft. De vechtwijze is daardoor nu ook veel anders dan vroeger. Ongehoord zijn de schandelijke wreed heden door Britsche soldaten bedreven, vrouwen aanrandingen komen herhaalde lijk voor. In Juli heeft Caserte zelfbij de Cerua-hoeve onmeedoogend Engelschen doen fusilleeren die Boeren-vrouwen ge weld aandeden. De Vrijstaters zullen slechts vrede sluiten op voorwaarde van onafhankelijkheid en zelfbestuur der beide Xwlferweer al voorgevallen is sedert de komst van President Kruger in Europa, heeft weer bewezen dat de internationale staatkunde der mogendheden zich met door ideale overwegingen leiden laat, doen noodwendig zich heeft aan te passen aan de stoffelijke eischen van voortbrenging en handel van elk land en aan de econo mische behoeften. Wat al verwachting, wat al hoop, wat »Gij zoudt in staat zijn, mij een af keer tegen mijn ministerie in te boeze men. Gvj houdt meen ik, Frankrijk voor geene monarchie, maar voor eene konink lijke anarchie; spreek toch duidelijker.* Ik kan mij niet duidelijker uitdruk ken. Uwe excellentie heelt mijne gedach ten in twee woorden voortreffelijk uitge druktkoninklijke anarchiezij is over al, waar de koning de staat is, en waar het volk voor den staat geschapen iszij is overal, waar de wil van een eenig man eene wet voor het land is, en de veranderlijke luim van den vorst oe con stitutie van het rijk uitmaakt. Inderdaad wil en luim van een eenig mensch, van een albeslissend persoon, veranderen van den morgen tot den avond. Daar inte gendeel waar de wet gescheiden van de vorstelijke macht, en zells verheven is boven deze, daar is 9ene blijvende, vaste heerschappij en orde mogelijk, anders nergens, Zij is blijvend en vast, evenals het belang der millioenen onderdanen waaruit zij ontstond, en even moeilijk te veranderen, als de wil en de zinnen dei uit het volk benoemd^ wetgevers moei lijk zijn te vereenigen." »Hm 1 Ik bemerk dat gy den abt Mably al illusies en scheef zien van machtsver houdingen. Doch wie van de reis van den president zich zegenrijke resultaten der Boeren had voorgesteld, die zal nu zeker wel ont nuchterd zijn. In Frankrijk is men lief geweest en heeft men beloofd te zullen helpen in Duitschland is men onlief geweest en heeft men beloofd niet te zullen helpen. Wat men in daden al had te kennen gegeven door het telegram van den keizer en door de opvallende lompheid de Keul- sche autoriteiten, dat heeft Yon Bülow nu nog eens heel duidelijk in woorden bekend gemaakt. In den Rijksdag hield hij een lange rede, waarvan de zeer korte zin was, dat er honderden millioenen Duitsch kapitaal in Zuid-Afrika zijn belegd en de zorg daar voor de staatkunde der regeoring had te beheerschen. Te zamen met de Neder- landsche had ook de Duitsche regeering haar best gedaan den oorlog te voorkomen door tot tweemaal toe Kruger aan te raden zich neer te leggen bij de uitspraak eener gemengde commissie zooals Enge land dat wilde, doch dit werd door Kruger afgeslagen omdat een dergeliike commis sie niet kon besluiten over een kiesrecht kwestie, een zaak van inwendige staats inrichting van Transvaal. Stappen te doen bij andere mogendheden tot interventie zou gevaarlijk zijn. Duitsch land mag zijn vingers niet branden en dat zou waarschijnlijk het geval zijn, ook wanneer Duitschland met andere mogend heden samen op Engeland zocht in te werken. Daarmee is de zaak dus uit, en heeft gelezen hebt, en met Montesquieu een aanbidder zijt der Engelsche constitutie. Zijt gij ook een van onze filosoferende outevredenen .Volstrekt niet. Ik gevoel mij zeer gelukkig bij onze koninklijke anarchie, en ik ben bescheiden genoeg te gelooven, dat ik bij eene constitutioneele monarchie moeielijk de eer zou gehad hebben, uwe excellentie met mijne geringe talenten te dienen. Intusscben zult gij zelf bekennen, dat het bij ons zeer mogelijk is, dat de koning, bij zijne beslissing over gewichtige aangelegenheden, door eene beminde of een gunsteling, deze weder door hunne lievelingen, die weder- door hunne vrien den, en zoo tot den geringsten onderdaan toe, geleid kan worden. Het komt den vorst even weinig als den schoenenpoetser in de gedachten, dat de een zulk een^groo ten invloed op den ander uitoefent." Kleine oorzaken hebben groote gevol gen," antwoordde de kardinaal»ik stem dit toe maar het komt mij voor, dat men niet altijd britsche parlementen en wet gevende vergaderingen noodig heeft, om dat te vermijden, wat gij koninklijke anarchie noemt. Een vorst met den vas ten wil tot het goede, omringd van ver standige raadslieden is, meen ik, meer geschikt om aan een volk doelmatige wetten te geven en de loop der zaken te regelen, dan eene veigadering van wet gevers uit de verschillende standen des volks, want de koning en zijne ministers Duitschland verder, men moge al sym pathie voor den strijd der Boeren hebben, heel nuchter en kalm zijn belangen te dienen zonder zich door gevoelsinblazingen te laten leiden of verleiden. Te hopen valt nu dat de onbewimpelde verklaringen van Von Bülow de nutteloos heid van verder pogen tot tusschenkomst eens voorgoed zal hebben duidelijk ge maakt en dat het ergelijk gesol met den ouden man eindelijk ophoude. Visites maken en ontvangen, op. audiën tie gaan en audiëntie verleenen, adressen, bloemen, dames, heeren enz. het is alles ijdel schuim, dat de harde werkelijkheid niet zal kunnen keeren. Met goede bedoelingen met ethische ge voelens bereikt men niets, wanneer zij indruischen tegen een overheerschende maatschappelijke macht. In sociale en politieke botsingen beslist nog steeds de macht Het ontwerp door de Belgische so cialistische afgevaardigde in de Kamer in gediend, stelt voor de mijnarbeiders het pensioen na het 50ste jaar vast op 600 francs. Daartoe zal 3°/0 van het loon wor den afgefrokken en een gelijk bedrag door de werkgevers moeten gestort worden. De staat geeft 2/3 van de gezamenlijke bijdragen van arbeiders en werkgevers. Om rechtop pensioen te hebben moet men 80 jaar in de mijnen gewerkt hebben. Een amendement van Llyod George op het adres van antwoord op de Engel sche troontrede, voorschrijvende dat geen minister betrokken mag zijn bij maat schappijen, die inschrijven voor leverin gen aan de regeering is met 209 tegen 127 stemmen verworpen. Chamberlain hield een vurige veraedi» gingsrede op zijn braafheid en eerlijkheid en die zijner familie. Het Lagerhuis heeft en aanvulligsbe- grooting voor het leger van 192millioen gulden goedgekeurd met 264 tegen 8 stemmen. De oud-minister Brodrich vertelde, dat de vijandelijkheden nog wel wat zouden kunnen duren, doch dat de Boeren het zonder hulp van buiten nooit zouden winnen, wat af te wachten is. Dadelijk daarop verzocht de kanselier van de schatkist verlof een nieuwe lee ning aan te gaan van 121 milliQen gul den - en het werd hem verleend. —Kitchener seint nog, dat het station Riverton-weg door de Boeren geplunderd is, die eenige schade aanrichtten. Ook maakt hij melding van het feit dat eene sterke afdeeling Boeren den 8sten een post bereden infanterie by Bar- berton, onder dekking van een dikken mist, aangevallen heeft. Eerst werden de Boeren verdreven, maar later konden zij dichterbij komen. De Engelschen kregen 3 dooden. 5 gewonden en 13 vermisten, (drie teruggekeerd zijn.) Kapitein Clarke is met de bereden ja gers uit Taaibosch den toegang tot En- gelbrecht's drift aan de Vaal, halverwege tusschen Heidelberg en Heilbron, aan het verkennen geweest. Hij vond de Boeren in een sterke stelling, die de drift en den ouden weg naar Heilbron beheerschte. De kogels van de Boeren vielen gevaarlijk dicht in de buurt van de Engelschen, maar dezen leden geen verliezen. zien gewis nauwkeuriger, wanneer zij het geheel overzien, wat noodig is, dan de beste hoofden afzonderlijk onder het volk." »Sta mij toe, genadige heer, hieraan te twijfelen. Zelfs wanneer een tweede Hendrik VII op den troon zal, zou niet hij, maar ieder zijner geringste onderdanen in het land invloed op de regeeriug heb ben, en de staatsaangelegen heden helpen Desliss&n." De kardinaal en Nikolaas spraken nog meer over dit onderwerp, maar onze lezer zou ons weinig dank wijten, wanneer wij hem met het verhalen daarvan nog langer ophielden. DE VERBAN NINO. Een gevolg van dit gesprek was, zooals Nikolaas niet verwacht had, dat hij sedert dien tijd in achting bij den kardinaal steeg, diens vertrouwen meer en meer won, zijn gewone gezelschap uitmaakte, en door hem tot bezigheden gebruikt werd die eervol en voordeelig waren, zonder in spanning van geest te vorderen. Nikolaas gevoelde zich zeer aan den kardinaal ver plicht. Ik heb mijne goede redenen, mijc- heer Rosier," zeide de minister lachende, »dat ik u tot dingen gebruik, die weinig moeite kosten, aan geen gevaar verbonden zijn, en het ruimste beloond worden. Ik wil u voorirt schadeloos stellen, indien ik u eenmaal ongelukkig mocht maken." »Gij my ongelukkig maken, genadige heer vroeg Nikolaas verwonderd. Er. gij, met uw vlug, gezond verstand, verwondert u dit Weel gij wel, dat g(j my juist oplettend hebt gemaakt, op wel ken onzekeren grond ik in onze konink lijke anarchie sta Heden ben ik minister weet gij, of ik zulks morgen zijn zal? Waarlijk, vriend, ik zelf weot dit even zoo min, als aan het turksche hof de groot vizier of kaimakan weet te zeggen, of de luim van den grooten heer hem nog vier en twintig uren zijne bezigheden zal laten verlichten, of zelfs op deze wereld duldt, Gij hebt het ongeluk mij te bevallen, om dat gij een verstandig man zijt. Het is mijn plicht vriendschappelijk voor u te zorgenval ik, zoo valt gij ook, en de nieuwe minister doet alle plaatsen door zijne gunstelingen innemen." Nikolaas was getroflen. Hij wilde den kardinaal over de toekomst gerust stellen maai kende de hofwereld te goed, om zelf aan die troostgronden geloof te slaan. Paulina ging nog verder dan gij, en zeide Nikolaas, heden buigt men zich voor u, daar is weinig aangelegen. Valt gij een maal, wanneer de kardinaal valt, zoo geeft het hot u voetstooten daaraan ligt meer gelegen. Kies het wijsste treed vrijwil lig af, vraag uw ontslag, De kardinaal beeft voorgevoelens, die op meer grond rusten dan alleen op mogelijkheden hij schijnt u wenken te willen geven maak ze u ten nutteop die wijze behoudt gij de algemeene achting. (Slot volgt.)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1