1t>e Jaarg. No. 71. Woensdag 12 December IIHMI. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwse h - Vlaand eren F. DIELEMAA, Poster ij en. Buitenland. FEUILLETON. Wil REGEERT ER? 4XËLSCHE Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag:- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER AXEL. Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worde» naar olaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Aüverteuiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag:-en Vrijdagnamiddag: TWEE uren. De DIRECTEUR van het postkantoor brengt in herinnering, dat de uren van van het kantoor zijn als Op werkdagen: 8-12 vm, 1-21/a en 5i/2-8 nm. Op Zon- en Feestdagen 71/28x/2 vm. en 121/2-l1/3 nm- Def*. Directeur H E IJ B L O M Generaal De Wet zwerft nog altijd in den Oranje Vrijstaat rond, steeds achter volgd door Engelsche troepen, die hem maar niet kunnen inhalen, noch minder te pakken krijgen. De Wet is de nacht merrie van de Engelsche legeraanvoerders dan is hij hier, dan weer daar vaak wordt, gélooven wij, iemand of iets an ders door de Engelsche verkenners voor den generaal en zijn troepen aangezien, waardoor zijn groote beweeglijkheid nog geheimzinniger wordt. Veel weet de opperbevelhebber dan ook niet van de bewegingen van De Wet te vertellen. Patrouilles beweren, dat hij bij Odendaal-drift geweest is en toen in Noordelijke en Noordoostelijke richting is weggetrokken. Generaal Knox zit hem nog steeds op de hielen, maar heeft alleen een Krupp-kanon en een ammunitiewagen gevonden, waarschijn lijk het stuk, dat de Boerengeneraal ach terliet, omdat de ammunitie was ver- DE SLAG BIJ BOSBACH. Door het vertrek van prins Soubise naar het leger ging er een schakel van de too- verketen verloren, waardoor Nikolaas tot cu toe machtiger geweest was, dan hij zelf geloofd had. Het gebeurde in Fon- tainebleau bad hem eene overtuiging ge geven, die evenwel te laat kwam. Hij bejammerde bet echter niet, wijs geworden te zijn, toen hij zich geen voordeel meer kon doen met de ontdekking. Van natuur niet zwaartillend, gewoon met weinig tevreden te zijn, bevond hij zich in een zoo gunstigen toestand, als hij ooit ver wacht had. Zijne diplomatische betrekking, zijn aanzien bij den kardinaal Bei nis, het gewicht, dat hij bij de buitenlandsche ge zanten gekregen had, brachten hem, behalve een aanzienlijk inkomen, groote geschenken aan. De eenvoudigheid zijner leefwijze, daar hij zich tevreden stelde met de be diening van zijn ouden knecht Marcus, deden zijne kas aanmerkelijk vermeerderen. Bij eene voordeelige gelegenheid kocht hij een aanzienlijk landgoed in Provence, waar-van de nkomstcn alleen voldoende Ëwarer,. hem een aangenaam leven te ver- schaden. Meer begeerde hij niet. Reeds thans schoten. Van De Wet zelf heeft generaal Knox nog niet veel gezien. Als de oorlog niet zoo treurig was> zou men kunnen zeggen, dat De Wet krijgertje speelt met de Engelschen in een doolhof. Dan slaat hij het pad naar het Westen in, de Engelschen hebben hem bijna, maar opeens is hij Noord waarts weggestoven en zijn ze de kluts kwijtlater zien zij hem weer in het Oosten opduiken, om onfhiddellijk weer Zuidwaarts te verdwijnen. Hadden wij maar troepen, zucht dan ook de „Standard" dan zou de strijd spoedig genoeg zijn geëindigd, maar nu moeten de meeste soldaten gebruikt wor den voor de bescherming der verbindings lijnen. De Standardheeft mooi praten Meer troepen, waar moeten die van daan ko men en wie moet dat betalen Er is nu alweer vijftien millioen pond aangevraagd wel is waar wordt hiervan ook de expeditie in China betaald, maar daar zijn zooveel mannetjes niet, het leeuwenaandeel gaat naar Zuid-Afrika. Generaal Bruce Hamilton, terugkeeren- de van een inspectie der posten aan de Vaalrivier, rapporteert uitTaaiboschspruit, dat de artillerie 500 Boeren, die zich bij De Wet wilden voegen, verhinderd heeft den spoorweg over te trekken. Een groot aantal Boeren werd gevangen genomen. De regen valt bij stroomen. Uit Krugersdorp wordt gemeld, dat alle bewoners van Boeren-hoeven, of zij zich onderworpen hebben of niet, als „recon- centrado's" beschouwd worden. De Engel- zou hij zijne politieke loopbaan met die van een landjonker verwisseld hebben, ware Paulina hier niet een wein!& iegen geweest. Zjj beminde hem, vervulde alle zijne wenscben, slechts niet die, van zich met hem door den echt te vereenigen. «Gij moet nog een weinig wachten," zeide zij, «en ik hoop, dat gij dit ook gevoegelijk doen kunt. Het heeft voor een meisje eene bijzondere waarde, meisje te zijn. Er ligt toch iets vleiends in, zich door aanbidders van allerlei aard omringd en aangebeden te zien. Sta mijne meisjes- Ljdejbeid nog oenige feestdagen toe, want als vrouw zou ik een groot gedeelto van dezelve verliezen. Ach, slechts al te spoedig verschijnen de door ons zoo gehate zomerjaren van het maagdelijk leven. Ik zou liever willen sterven, dan eene jonge juffrouw van vijf en twintig jaren zijn." Nikolaas gaf toe maar een meisje over leeft niets spoediger dan hare lentejaren. Toen werd de diplomatische bruidssluier te voorschijn gebracht, en Paulka de Pons weid mevrouw van Rosier. Het toeval wilde, dat op den dag van hun huwelijk, de Franschen den slag bij Rosbach verloren. Dezelfde bode, die het bericht daarvan aan het hof bracht, had ook een briefje van den prins jsbubise voor de jonge vrouw. «Beklaag mij," schreef hij, «beklaag mij, beminnelijke Paulina. Ik liet mij door den kleinen koning van Pruisen verschal ken, om den tuin leiden, slaan. Ja, gij schen verwoesten hun voorraadschuren, graan, enz. In Krugersdorp wemelt het van „recon- centrado's." Leve Weyler Toen de Lagerhuis-leden Vrijdag in Westminster kwamen, vonden zij in hun lessenaars de gedétailleerde verantwoor ding der nieuwe oorlogs-credieten, welke zij verzocht worden goed te keuren. Men zal zich herinneren, dat het totaal 16 millioen pond sterling bedraagt. Hiervan zijn besteed 5.300.000 pond aan transport, 4.250.000 pond aan levens middelen, 750.000 pond aan kleederen, 4.700.000 pd. aan ammunitie en 1.000.000 pond aan herstellingen van spoorwegen. Volgens een telegram van Kitchener uit Bloemfontein, van Zaterdag, seint gene raal Knox van Rouxville, dat de troepen macht onder De Wet, na er niet in ge slaagd te zijn de brug bij Commassie te forceeren, die door de Engelschen bezet werd, naar het Noord Oosten is getrokken, vijfhonderd paarden en vele Kaapsche karren achterlatend. Zijn poging om in de Kaapkolonie te vallen, is dus verijdeld. Hij wordt van alle kanten bedreigd. - Vóórdat het groote debat in Let Engelsche parlement over het adres van antwoord begon, was het een woorden kabbeling over tal van onderwerpen oor log, financiën, handel, buitenlandsche zaken, enz. Het begon met een vraag van Gibson Bowles, waarom de regeering nog steeds de annexatie der Republieken niet aan de mogendheden officieel had medegedeeld. Reuter seinde ons reeds het antwoord van Viscount Cranborne, dat tal hebt reden mij te beklagen, dewijl ik zonder mijne schuld in de noodzakelijkheid was, den strijd te beginuen. Men dreef er mij van alle zijden toe aan en toen het ernst weid, liet mij het vervloekte rijksleger in den steek. Zoo zijn liet de koning van Pruisen en gij alleen, die mij overwonnen hebben, zonder dat ik hen weder ten onder kan brengen. Ik ver- wensch de Pruisen, maar bemin Paulina. Gij wildet mij als beid aan uwe voèten zien; kan ik de beid niet zijn, zoo blijt ik toch de gevangene Schielijk schreef Paulina hem terug: „beklaag mij, beminnelijke prins, ik liet mij door den kleinen Nikolaas Rosier veischalken, om den tuin leiden, gevan gen nemen. Ja gij hebt reden, mij te beklagen, dewijl ik zonder mijue schuid in de noodzakelijkheid was den strijd te beginnen. Mijn hart was er tegen, maar mijn wil er voor. Misschien had ik geze gepraald, maar toen het ernst werd, liet mij mijne jeugd in den steek. Denk eens aan ik ben vijf en twintig jaar oud, en dat is erger dan een rijksleger. Zoo is het dan Rosier en mijne jaren, die mij overwonnen hebbeD, zonder dat ik hen weder kan ten onder brengen. Ik ver- wensch nit al mijn hart mijne jaren, maar bemin mijn man. In allen ernst prins, laat ons niet gramstorig worden. Na korten tijd is er de wereld weinig aan gelegeo, of een veldheel of 66n meisje overwonnen werd. van internationale juridische pennen in beweging zal zetten. Er viel een pak van het hart der Lager huis-leden, toen de heer Balfour mede deelde, dat op de begrooting een post van 25.000 gulden gebracht zal worden als tractement voor Lord Salisbury. Men scheen een oogenblik bevreesd, dat de markies onder de markt zou werken. Toen eerst kon het debat over 't adres van antwoord welgemoed begonnen worden. „Labby" deed de zaal weerklinken van zijn geiechtvaardigde klachten over de „streek," door Chamberlain gespeeld, die zijn particuliere correspondentie publi ceerde. Northampton's afgevaardigde ver klaarde overigens, dat hij geen woord terugnam van hetgeen hij geschreven had, Als hij weer beginnen moest, zou hij precies hetzelfde zeggen. Chamberlain zeide „Vóór alles moet er een einde gemaakt worden aan de guerilla, die even ongunstig is voor de pacificatie als voor hen, die er zich aan schuldig maken. Men spreekt van verbrande hoeven, maar wat mij betreft, ik geloof, dat de Boeren meer hoeven verwoest hebben dan de Engelschen. Nooit, zoolang er een geschiedenis der oorlogen is, is in een oorlog zoo menschelijk opgetreden. Als er vrouwen gedeporteerd zijn, dan is dat ge schied om ze beter te beschermen. Als er gruwelen bedreven zijn, dan is dit geschied door Kaffers. In geen geval zal men een Engelsch soldaat van zoo iets kunnen beschuldigen. (Toejuichingen Bovendien is die quaestie van het hoe ven verbranden sterk overdreven. Lord Hoe vele volslagen, hoe vele bruiloften hebben er niet reeds plaats gehad, en zijn weder vergeten geworden de wereld gaat rustig haar ouden gang. Gij zult niet minder hooggeacht worden en in de ge schiedenis voo tleven, gelijk ik eenmaal in mijne kinderen zal blijven leven.* De kardinaal was na den slag bij Rosbach, die aan het hof spoedig verge ten werd, zeer misnoegd. «Ik heb hot ongeluk voorzien,* zeide hij tot Nikolaas, toen de tegenspoed ook het volgende jaar voortduurde, „Men moge er aan het bof mede scbertseD, maar mijne eer is er te gronde gericht; want Frankrijk en geheel Europa zal mij als den bewerker van dat verderfe lijk verbond met Oostenrijk beschouwen.* «Genadige heer,* zeide Nicolaas, »een zoo verstandig man als gij, moest het oordeel van Frankrijk en Europa onver schillig zijn, daar gij weec, hoe verkeerd over het algemeen het oordeel der men- schen over gebeurtenissen en derzelver oorzaken is.« «Maar ik ben minister, ik heb dat heillooze vemond onderteekend het is mijn naa n, waarmede gespeeld wordt; wereld öd nawereld zullen met recht zeggen »wie heeft dat in Frankrijk ge daan, wie regeert er dan, wanneer de minister, de kardinaal Bernis niet regeert?* „Neen genadige heer, wereld en na- wereld stel ik mij veel te verstandig voor om zoo iets te kunnen zeggen. Ja, gij

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1