!öe Jaarg. No. 70. Zaterdag 8 December 1000. Nieuws- en Advertentieblad voor Z e e u w sc h - V I a a n d ere n F. DIELEMAA, Posterijen. Buitenland. FEUILLETON. WIE REGEERT ER? Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor BkiiOIë 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER AXEL. Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters wordei naar olaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE nren. De DIRECTEUR van het postkantoor brengt in herinnering, dat de uren van openstelling van het kantoor zijn als volgt Op werkdagen 8-12 vm., l-2i/2 en 5i/2-8 nm. Op Zon- en Feestdagen: 71/2—vm. en 121/2—U/2 Qm- De f. Directeur H E IJ B L O M. Er is nader bericht ontvangen van het gevecht door kolonel Paget bij Bronk- horstspruit geleverd op 29 November De Boeren schenen goed van artillerie voorzien te zijn althans er wordt van gesproken, dat zij drie nieuwe kanonnen in stelling brachten. Er werd op de En- gelsche linie een vastberaden aanval ge daan, doch na hevig gevecht werden de Boeren teruggedreven. Den volgenden ochtend, juist toen de Engelschen nu ook eens zouden gaan aanvallen, waren zij weer gevlogen. Hoe heet het er na toe gegaan is blijkt wel uit de verbeterde verliezenlijst der Engel schen. Zij hadden 59 man gewond, 13 gedood, luitenant-kolonel Llyod gesneu veld en 10 officieren gewond. De Boeren stonden waarschijnlijk onder Yiljoen en Erasmus. In de Kaapkolonie, waar het congres der Afrikaanders nu pas zoo onbewim peld zich heeft uitgesproken vóór de zaak der vervolgde stamgenooten zal binnen 1 Dewijl ik hier minder mijn eigen mees ter ben. Wjj meenden elkandei hier van den morgen tot den avond te kunnen toe- behooren, en wij zijn hier minder eenzaam dan in het hotel van den graaf van Oron en indien ik nog vier weken in dit gewoel moet leven, zoo sterf ik uit verveling en verlangen naar u. Ik veilang naar Parijs terug." »Gy spreekt uit mijn hart, Nikolaas. Ik kwam hier om onzentwille, niet om den tuin of de pracht van het hof. Kunt gij u van den kardinaal losmaken, en naar Parijs terugkeeren, zoo volg ik u. Ik vat heden koude, morgen hoofdpijn, rijd over morgen naar Parijs terug, en wordt bij u gezond." De zaak werd besproken. Nikolaas be zocht den kardinaal, die nog steeds onver genoegd was, en het hof verwenschte. Nikolaas gaf zonder moeite eene boertende richting aan de zaak. »Wanneer uwe ex cellentie mij maar vertrouwen schenkt," zeide hij, »zal ik mijne toovorkunst be proeven, om het hof weder van Fontaine- bleau weg te blazen." Blaas, blaas, dat het geheele hof met zijn gevolg naar de maan vliegt 1" weinige dagen naar men zegt de krijgs wet afgekondigd worden Geen beter middel om er de verbittering nog te doen Lord Kitchener seint uit Bloemfontein, van Woensdag Generaal Knox was gis teren nog slaags met de strijdmacht van De Wet, op den weg van Bethulie naar Smithfield. Knox verdreef voor zonsonder gang den vijand uit al zijn stellingen. Deze trok zich daarop naar het Noorden Een deel van het garnizoen van Utrecht was in de nabijheid van de stad gedu rende 2 1/2 uur slaags met 200 Boeren Dezen trokken ten slotte terug, op het slagveld 6 dooden achterlatende Onze verliezen bedroegen 2 dooden en 5 ge wonden. Ten gevolge van strooptochten docfr Boeren te Verblying ging eene afdee- ling daarheen. Van den 2en December wordt uit Hei delberg geseind, dat een aanval door 150 Boeren plaats had Deze trokken echter terug. 9 wagens veroverende. 2 Engel schen werden gewond. Generaal French meldt uit Potchef- stroom, dat eene colonne, die in de buurt van Losberg opereerde, vele gevange nen en verscheidene duizenden stuks vee buitmaakte. Zij verdreef minstens 500 Boeren in den omtrek. Kruger zal Donderdag te 10 uur uit Keulen vertrekken. Do president was diep geschokt door de grievende teleur- stelliug. die Wilhelm's gedrag hem bracht Men zegt, dat hij zich weenend in zijn vertrekken terug trok. Andere bladen spreken dit weer tegen. »Staat gij mij toe naar Parjjs terug te keeren, genadige heer Misschien hebt gij het dan binnen acht dagen zoo eenzaam als een kluizenaar want mijn toovei wind moet ik te Parijs maken." >De kardinaal lachte. »Ik begrijp u, vriend; gjj wenscht u aan dit geweld te onttrekkenvertrek, want de eenzaamheid, die ik u beloofd heb, kan ik u hier toch niet geven, en mij gezelschap houden kunt gij ook niet; want ik ben daarvan reeds overstelpt. Reis gelukkig, doch ik benijd uhoe gaarne zou ik u volgen, maar de welvoegelijkheid verbiedt mij dit. Vergeet echter niet, zoodra gij te Parijs zijt, den toren van Notre Dame te bestijgen en uit alle krachten te blazen, tot dat de min ste staljongen verdwenen is." Nikolaas zond Paulina een brief en vertrok. Paulina kreeg hoofdpijn, en ge voelde neiging tot braken. Zij vei zocht do jonge gravin haar toe te staan, naar Parijs terug te keeren zij vreesde, dat eene zware ziekte op til waswant zij gevoelde zich zeer zwak. Den anderen dag werd Paulina nog zwakkerzij ver langde vurig naar Parijs terug. De jonge gravin wilde niet van haar scheiden. De graaf liet beide dames naar Parijs terug voeren, en wel zoo veel te meer dewjjl een geneesheer die ontboden waSj eer. bedenxelijk gelaat getoond had, om dat hij de ophanden zijnde ziekte niet kon ontraadselen. Hij geloofde 6chter zich niet te vergissen, en de eer zijner De Duitsche pers keurt over het alge meen de houding van keizer en regee ring goed. Duitschland's belangen-politiek heeft andere eischen dan Engeland on. aangenaam te zijn ter wille van twee verloren republiekjes. Dat de Engelsche pers zich na het gebeurde nog meer op blaast dan te voren behoeft geen betoog De Parijsche studenten zullen een op roep richten aan alle studenten der wereld om dan te trachten den Czaar te bewe gen tusschen beide te komen. Kruger vertrok om 9 uur 45 perexra- trein, door het publiek levendig toege juicht. Een kind overhandigde den Pre sident op het station een bloemruiker. De extra-trein met den President kwam om half elf te Dusseldorp aan. Het pu bliek stond in dichte drommen opgesteld en juichte den President stormachtig toe. De President nam door het venster bloemen aan, die hem door de afgevaar digden van het „Altdeutsches Verband* werden overhandigd. Ook de hier gevestigde Hollandsche Vereeniging was aanwezig. President Kruger bedankte herhaalde malen voor de ovaties. Na een opont houd van eenige minuten stoomde de extra trein verder. Even over elven kwam President Kruger te Oberhausen aafT op zijn door reis naar Den Haag. De menigte begroette hem met stormachtige »Hoch's« en hoera's, waarvoor de President door het afnemen van den hoed dankte. Toejuichingen, waaraan geen einde scheen te komen, werden aangeheven bij het vertrek van den trein die slechts eenige minuten oponthoud had. wetenschap niet het minste gevaar te doen loopen, door te vermseden, dat mejuffrouw de Pons door koude te vatten zich eene ziekte op den hals gehaald had, die van erge gevolgen zou kunnen zijn. Nauwelijks had de prins Soubise de tijding van de ziekte en het vertrek van Paulina gekregen of hij verlangde ook sterk naar Parijs terug te keeien. Met groote neerslachtigheid b9gaf hij zich naar mevrouw do Pompadour. „Nog eenmaal hoopte ik te Fontainebleau in uwe nabij heid een hemel van geluk te hebben doch ik moet weg. Ik heb depêches van den maarschalk d'Etréesmijne tegen woordigheid wordt te Parijs vereischt. De voorbereidende werkzaamheden moe ten bespoedigd worden. In mijne afwezig heid staan alle bezigheden stil. Sta mij toe, genadige vrouw, dat ik de plichten voor de eer van onzen koning boven mijn hoogste geluk stel." Mevrouw de Pompadour was getroffen. Zij beproefde den prins tot andere ge dachten te brengeD. Hij wist echter zijne tegenwoordigheid zoo dringend voor te stellen bij de inspectie en het doortrekken der troepen, het gewicht zijner bezigheden op het krijgsbureau zoo groot, en zijne smart over de scheiding van mevrouw de Pompadour zoo treffend te doen voorkomen, dat de markiezin eiüdelijk getroffen tot hem zeide »ga, prins, waar plicht en eer u roepen. Ik alleen verlies het meest, Ongestoord door de aanvallen van alle kanten gaat de socialistische Minister Millerand voort Frankrijk op het stuk van sociale wetgeving heel vooraan te brengen. Zijn wetten op den 10-uren dag, op de arbeidsraden, op de wettelijke erkenning van de vakvereenigingen, zijn al aange nomen, zijn wet op de arbitrage en de georganiseerde werkstaking is ingediend en nu heeft de Kamer de vorige week ook zijn ontwerp aangenomen, waarbij aan het bedrijf van de bureau's voor dienst betrekkingen, de particuliere verhuurkan toren van menschelijke arbeidskracht een einde wordt gemaakt. Er zal zoo luidt art. één van het in werking treden der wet af, geen vergun ning meer verkend worden om een ver huurkantoor te houden. Aan bestaande kantoren kan de gemeenteraad de ver gunning dadelijk onttrekken tegen schade vergoeding na vijf jaar zijn alle vergun ningen van zelf vervallen, zonder schade vergoeding. Het geheele ontwerp, werd bijna onge wijzigd met 306 tegen 242 stemmen aan genomen, en daardoor is getracht een eind te maken aan de schandelijke afzetterij, waaraan de werkzoekenden, vooral als zjj uit de provincie naar Parijs komen, bloot stonden v u de zijde der verhuurkantoren, terwijl er voor meisjes nog ernstiger ge varen dregden. Op de graven van de oude koningen der Ming-dynastie hebben de Duitschers hun vlag geplant. Zij hebben wat straf expedities gehouden tegen dorpen waar Christenen vermoord waren en die nu natuurlijk honderdvoudig zijn uitgemoord. waDneer gij Fontainebleau verlaat. Ik zal met de oogenblikken, dat ik nog het ge noegen kan smaken, u in Parijs te zien, woekeren. Het schijnt, dat de lucht van Fontainebleau den koning niet heilzaam is. Het is ruw weder geweestmisschien keert h9t hof spoediger dan gij denkt, naar Parijs terug, om van daar naar Marly te vertrekken." De prins nam afscheidDij den koning werd hij met toegelaten, dewijl zijne majesteit zich onpasselijk gevoelde. De markiezin had zich alleen in de oorzaak der onpasselijkheid vergi&t. Het was niet de lucht van Fontainebleau, maar eene oesterpastei, die den koning kwaad gedaan had." Toen de kardinaal Bamis den prins met zijn geheele gevolg zag vertrekken, kon hij zich niet van lachen onthouden. »Dat begint goed, bromde hij bjj zich zeiven, »ik geloof, dat mijn windmaker Rosier werselijk op den toren van Notre Dame staat te blazen. Toen zich het gerucht verspreidde dat de koning de lucht van Fontainebleau niet kon veidragen en het hof naar Parijs zon koeren, toen werkelijk de wagens gepakt werden, de kamerheeren, stal meesters, muziekanten,dansers, vuurwerk makers koks, enz. zioh voor den terug tocht geneed maakten, de koning naar Parijs reed en de markiezin volgde, het geheele hof verdween tot den minsten staljongen toe, de garde te voet en te

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1