No. 69. Woensdag 5 December 1900. I6e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwse li- Vlaanderen F. DIELEMAA, Bnilenland. FEUILLETON. WIE REGEERT ER? Binnenland. AXELSCHE COURANT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 cent; franco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER AXEL. Advertentie n van 1 tot 4 regels 25 oent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worde» naar nlaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Roberts gaat nu werkelijk heen. Hij heeft Johannesburg al verlaten en denkt 7 December te Durban aan te komen, indien hij althans onderweg geen bezoek krijgt van De Wet. Hij zal lord Wolseley opvolgen als opperbevelhebber over het Engelsche leger, terwijl in Zuid-Afrika zijn plaats zal worden ingenomen door lord Kitchener. Kitchener is de generaal, die in Egypte en Soedan berucht werd door de scharen met zwaard en lans gewapende woest aanstormende Derwischen door een alge meen salvo neer te doen schieten, die het graf van den Mahdi schenden en diens gebeente in den Nijl liet werpen. Kitchener zal voor Zuid-Afrika worden wat Weyler was voor Cuba. Roberts verbrandde hoeven alleen omdat zij in de buurt waren gelegen van de plaats waar een spoorlijn was opgebroken, zette vijftienhonderd Boerenvrouwen en kinderen uit Pretoria in het barre veld als straf voor den strijdensmoed der man nen, liet alle vee en koren zonder betaling van de hoeven ook der niet-strijders weg- rooven, hechtte er ook zijn goedkeuring aan, dat zijn generaal Smith Dorrien het dorpje Dullstroom bijna geheel door Hol landers gesticht en bewoond met uitzon dering van de kerk geheel met den grond werd gelijk gemaakt het is alles zwak heid geweest, vergeleken bij hetgeen Kit chener doet verwachten. Alle alleenstaande hoeven verbrand, alle niet-strijdende Boeren naar Bloem fontein en Pretoria gedreven, de met de wapens in de hand gevangen genomen en De koning verveelde zich ook. »Het gaat mij als u," zeide hij, »laat ons de toebe reidselen maken Marly ontloopt ons niet. Laat ons zoo spoedig mogelijk naar Fon- tainebleau vertrekken." I 1S 1 ALLES TREKT MEDE De kardinaal had nauwelijks drie dagen filosoferende met Nikolaas doorgebracht, en zijn geluk geprezen en dit zelfs in eenige aardige verzen, die wij nog heden in zijne werken lezen, vereeuwigd, of de naburige meierij van den graaf van Oron verkreeg weder leven en beweging. »Die aardige nabuurschap doet mij ge noegen,* zeide de kardinaal totNicolaas, „de jonge dames zijD beminnelijk. Wij zullen haar een landelijk bezoek brengen Op die wijze zullen wij afleiding hebben in onze kloosterachtige eenzaamheid.* Een dag later verscheen prins Soubise en betrok met een talrijk gevolg een vleugel van het slot. »Het sch'tjnt, dat wij niet zoo geheel afgezondeid hier zullen wonen," zeide Nikolaas tot den kardinaal. »Het is waar," hernam deze, »evenwel is het mij niet onaangenaam, wat meer beweging in deze eenzaamheid te zien. als rebellen neergeschoten, dat zijn de maatregelen die Kitchener's reputatie in het vooruitzicht stelt. Zij zullen tengevolge hebben, een nog wanhopiger tegenstand, een nog feller verbittering, een nog ver- woeder strijd om de rookende puinhoopen van Vrijstaat en Transvaal. Uit Oranje-rivier wordt#bericht van een hevigen aanval, die generaal Settle bij Luchhoff had te verduren van 400 Boeren onder commandant Herzog. Na tuurlijk werden de Boeren „verdreven" en hadden zij „zware" verliezen. Herzog tracht zich met De Wet te vereenigen, die in de nabijheid moet zijn. Den uitlanders is door Sir Alfred Milner in een toespraak te Kaapstad aan het verstand gebracht dat er vooreerst nog geen sprake van terugkeer en her vatting van hun zaken kan zijn. President Kruger vertrok Zaterdag uit Parijs naar Keulen. Kruger nam plaats in het'salonrijtuig, dat aan den sneltrein naar Keulen was Gedurende dezen tijd bleef het publiek voortgaan met den President toe te jui chen. President Kruger vertoonde zich herhaaldelijk aan het portier. De menigte zong de „Marseillaise" en riep„Arbi trage, arbitrage De klok van de kerk „Sacré coeur" luidde. Agenten van politie maaklen ten slotte ruimte, opdat de trein zou kunnen ver trekken. Om 1 uur 50 verliet President Kruger het station, begroet door de me nigte, die op het perron bleef en met zak doeken zwaaide totdat de trein uit het gezicht was verdwenen. Dr. Leyds is.met den President medegegaan. Ik beken dat ik het in dit uitgestrekt paleis onaangenaam vind Iedere voetstap weerklinkt door de honderde kamers en gaanderijen, als vroegen zij ons om be- wooDd te worden. Die op het land wil wonen, moet genoegen nemen in het be' wonen van een klein verblyf." Twee dagen latei verschenen er twin tig rijtuigen met de koninklijke gardero be en keuken. Te paard en in rijtuigen kwam een leger van kamerdienaars, ka meniers, koks, stalmeesters, lakeien, ce remoniemeesters, tooneelspelers, jagers, hofkleermakers, dansers, danseressen, vuurwerkmakers, pasteibakkers, pruik makers, enz aan, die het ontzaggelijke paleis betrokken. Tuinen en plaatsen wemelden van bonte gedaanten van al lerlei soort. Het was een geschreeuw en getier, een geklop en gespijker, dat alle zwakke zenuwstellen gevoelig werden aangedaan Met ïoffelende trom en schel klinkende muziek, rukten eenige battellons van de koninklijke garde te voet en te paard aan, en betrokken kazernen en wachten. Voor het hof en bet krijgsvolk werden bakkers en slagers dadelijk aan het werk gesteld. Den volgenden dag donderden de kanon nen, de klokken luidden, de trommels werden geroerd. De koning kwam onder het juichen van het volk »leve de koning Eenige uren later kwam mevrouw de Pompadour gevolgd door zeventien koetsen. »Het is om dol te worden op dit lan- Van zijn hotel tot aan het station werd hij geestdriftig toegejuicht. Op zijn door reis werd de President aan de stations Charleroi, Hoei, Luik en Namen door de Belgen hartelijk toegejuicht. Om half 12 kwam President Kruger aan het Hoofdstation te Keulen aan, waar een groote menigte was samengestroomd en die in donderende toejuichingen losbarstte. Het gedraDg was levensgevaarlijk. Als de President uitstapte, werd hem door een dame een bouquet aangeboden. De voor het station verzamelde menigte bracht President Kruger een ovatie, toen hij om half een naar het Domhotel reed waar eveneens zeer veel volk op de been was, dat liederen zong. Autoriteiten waren niet aanwezig. Het volk betuigde den President, die voort durend dankte levendige sympathie. Wolff's bureau verneemt uit Keulen, dat een officieele ontvangst van President Kruger, naar gemeld wordt, daarom niet plaats vond, omdat verzuimd werd van te voren aaq het Keizerlijke Hof de voor het bezoek van elk buitenlandsch staats hoofd noodzakelijke kennisgeving te doen. Op grond hiervan geldt het als waar schijnlijk, dat President Kruger voorloopig van zijn voornemen, om naar Berlijn te gaan, zal afzien. Door de bladen is het gerucht verspreid, dat de officieele afkondiging van de Haag- sche Conventie, waarin het recht van arbitrage werd vastgesteld, het bogin is van daden, die volgen zouden. Men verzekert dat deze .geruchten on gegrond zijn. De Fransche regeering denkt er niet aan haar gedragslijn te veranderen. De regeering publiceerde het decreet om delijk verblijf," klaagde de kardinaal eenige dagen later, toen hij vaG bezoeken en audientiën, die hij gegeven en ontvangen had, zeer vermoeid was. »Parijs heeft ten minste dit voor, dat het eene groote stad is, dat men elkander im geval van nood kan ontwijken, dat men te midden van het algemeene gedruisch alleen kan zijn, en zich kan laten verloochenen, wan neer men lastige bezoeken wil ODtgaaD. Maar hier in dit nauwe nest, uit vier kasteelen en vijf landgoederen bijeengelapt wordt men tot stikkens toe bij elkander geperst. Bij iedere schrede loopt men ons tegen het lijf, treedt men ons op de voeten. Hier baat de leugen niet, dat men niet te huis is. Iedereen weet, waar men zich bevindt. Kon ik, zoo snelde ik nog heden naar Parijs terug maar tot mijne ergernis moet ik mij voor den koning, voor de markiezin, voor dien geheelen hoop hove lingen blijde houden in de nabijheid zijner majesteit te mogen leven." »Ik beklaag uwe excellentie en mij tegelijkertijd," hei nam Nikolaas, >evenwel zullen wij het spoedig weder eenzaam hebben." Volstrekt niet, mijnheer van Rosier; integendeel, de koning vindt het hier aller liefst, de markiezin betoo verend, het hof goddelijk." »Evenwel verheugt het mij, uwe excel lentie den troost te kunnen geven, dat men er van spreekt, het hof naar Marly over te brengeD.* de conventie executoir te maken, ten einde te vergemakkelijken voorstellen tot arbitrage, van andere mogendheden uit gaande. te ondersteunen, indien de om standigheden haar dit veroorloofden. Nadat President Kruger Keulen Zondag uit Luxemburg was aangekomen, werd hem door den gezant van den Keizer Tschirsky-Bögendorff, medegedeeld, dat de Keizer, tengevolge van reeds getroffen beschikkkingen, hem tot zijn leedwezen thans niet kan ontvangen. President Kruger besloot van zijn be zoek aan Berlijn af te zien, en zich van Keulen naar Holland te begeven. DE LEERPLICHTWET. De >St.-Ct." no. 281 van Vrijdag bevat eenige Koninklijke besluiten tot uitvoe ring der Leerplichtwet. De wet zal op 1 Jan. in werking treden. Verder strekken de Kon. besluiten tot vaststelling van voorschriften ter uitvoering van art. 21 3 der wet; tot vaststelling van regelen voor den werkkring der commissiën tot wering van schoolverzuim en voor de vervanging dier commissiën door burge meester 6n wethouderstot vaststelling van voorschriften ter uitvoering van art. 25 der wet; tot vaststelling vamegeleD, waarnaar de Gemeenteraad bevoegd is aan schoolgaande kinderen ter bevordering van het schoolbezoek, voeding en kleeding te vertrekken of met dat doel subsidie te verleenen tot uitvoering art. 4 en 9 der leerplichtwet (waarbij verschillende rao- delien worden vastgesteld.) Eindelijk is »Neen mijnheer, daaraan is geen den ken meer. Gisteren avond zeide de koning nog bij het vuurwerk: „ik ben in langen tijd niet zoo vergenoegd geweest als heden Ik heb bijna lust den geheelen zomer te Fontainebleau door te brengen.* Nikolaas vertroostte hem te vergeefs. Toen hij des avonds in de duisternis naar de meierij sloop, vernam hij van Paulina, hoe prins Soubise op bet denkbeeld ge komen was, zich naar Fontainebleau te be geven. »Hm!< dacht Nicolaas, „thans wordt het mij .duidelijkik trok Paulina, Pau lina de gravin van Oron, de gravin van Oron deu prins, de prins de markiezin, de markiezin den koning en de koning het geheele hof. Een eerbiedwaardig ge volg, dat ik na mij sleep.* Dit denkbeeld deed hem luidkeels lachen. Evenwel twijfelde bij bescheiden aan de juistheid van zijne gevolgtrekking. »Wij kunnen," dacht hij echter, »de proef er van nemen. Laat ons zien of, indien ik naar Parijs ga, de sleep mij weder zal volgen. Dan ware tevens die arme minister geholpen." Waarom zijt gij zoo nadenkend en afgetrokken?" vroeg Paulina aan haren lieveling, met wien zij door de beukelanen van den koninklijken tuin wandelde, »beeft de eene of andere schoone hofdame het hart van den heer Rosier ingenomen Het is gevaarlijk, met zoo veel schoonheden onder één dak te wonen."

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1