AANKONDIGING. No. 68. Zaterdag 1 December 1900. !6e «laarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwse h-Vlaand eren F. DIELEMAA, wegen en voetpaden eene opneming Buitenland. FEUILLETON. WIE REGEERT ER? AXELSCHE COURANT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 cent; franco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER AXEL. Advertentie n van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worde» naar olaatsTuimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Axel, brengen ter kennis van belang hebbenden dat, te beginnen op den 10 December 1900, van wege de gemeente, daartoe overeenkomstig art. 49 1 van het Reglement op de door Gedeputeerde Staten dezer provincie uitgenoodigd, zal worden gehouden van den Oudewëg No. 17 van den ligger der wegen en voetpaden in de gemeente Axel, alsmede van een gedeelte van de Beoostenblijsche Straat No. 23 van dien ligger. En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort, den 29 November 1900. Burgemeester en Wethouders voornoemd D. J. OGGEL. De Secretaris J. A. VAN VESSEM. President Kruger ging Dinsdag een bezoek brengen aan den minister van Buitenlandsche Zaken, den heer Delcassé, die hem ontving, omringd van zijn per soneel. De President en de minister drukten elkander de hand, waarop Kruger de werkkamer van den minister werd bin- »Vriend,« zeide de kardinaal, zoo oor deelt de groote, blinde hoopmaar wie niet daartoe behoort,, die luiotert ook niet naar het oordeel der blinden. Verstandige lieden zullen zeggen het was eene dwaze daad, en zullen zelfs dan niet de ver diensten van den ontwerper eereD, wan neer het goed gelukt. Zoo zal de geschie denis eenmaal van mij en dit verbond »0, genadige heer, vertoorn u niet over bet oordeel der geschiedschrijvers. Die menschen beoordeelen alles naar den uit slag, daarom pryzen zy Brutus, Caesar en Alexander, ec vervloeken Cromwell, Spar- takus, Attilla en Cartoche. De verstandi- gen zullen hoogstens zeggen «kardinaal Bernis speelde hazardspel en was gelukkig. Die nog verstandiger zijn, zullen zeggen »gij oordeelt als onverstandige lroofdent: da kardinaal was een der grootste geesten die de gebeurtenissen uit een geheel ander, oogpunt beschouwde dan gij in uwe stu- deerkamei hetgeen u een waagstuk toe schijnt, was bij hem alleen eene bereke ning, die niet kon falen wat gij voor geluk en toeval houdt, was het gevolg van schrander doorzicht.'' »Ik ben tevreden, wanneer het geluk nengeleid. Het onderhoud duurde tot half acht. President Kruger bedankte den minis ter voor de ontvangst. Even later bracht de heer Delcassé een tegenbezoek aan den Staatspresident. Tweeduizend studenten verzamelden zich op ae Place de la Sorbonne, ten einde President Kruger een adres te gaan aanbieden, De troep bewoog zich in goede orde, „Vive Kruger* juichend en de Marseillaise zingend. Uit het venster van het Grand Hotel werd een handvol sous en zilverstukken geworpen, waartegen de studenten een krachtig protest deden hooren. De leden van het comité en de dragers van een corbeille met bloemen waren de eenigen, die ten 4 uur het hotel Scribe binnengingen. President Kruger ontving de delegatie uit 20 studenten bestaande. Uit naam zijner kameraden nam een der studenten het woord en zeide dat, wanneer de President het toestond de schooljeugd een gemeenschappelijke petitie waarin arbitrage wordt gevraagd, zal teekenen. Deze petitie zal aan alle hoofden van Staat worden toegezonden. De President antwoordende, moedigde hen aan om de petitie ten gunste van arbitrage te doen teekenen, daar alleen arbitrage vrede en vrijheid schenken zal President Kruger sprak met de studen ten over de voor hun vaderland gevallen of gevangen gënomen Boeren en ver scheen later, door vier studenten omringd op het balcon, waar hem eene geestdrif tige ovatie werd gebracht. ditmaal der dwaasheid gunstig is. Maar waarde Rosier, ik vrees dat de distelen geene druiven zullen voortbrengen.* «Sedert ik de eer heb onder uwe ex cellentie op het veld der eei te staan, heb ik twee groote zaken ondervonden, die mij met alles, wat er ook geschieden kan, vrede doen hebben.* „Die mobt gij mij zeggen, opdat ik mij zou kunnen gerust stellen." «De eene iswij moeten ons volstrekt niet vei beelden, dat wij uit ons kabinet de wereld legeeren. Van den troon af tot den savoyaard toe, die onze schoenen poetst, bestaat er eene onzichtbare band, die alles, buiten ons w ten, te zamen verbonden houdt. De wereldgebeurtenissen ziin slechts de vruchten van onzichtbare actiën en leactiën, in die gemeenschappe lijke aaneenschakeling, en al onze wijs heid wordt daardoor teleurgesteld. De andere isde hemel is ook in de politiek de beste voogd der dommen want ik heb gezien, dat zelfs de voortreffelijkste Koppen zich vergisten, en dat de werk zaamheden van den ijverigsten mensch niet meer uitrichtten dan de bezigheid van het eekhoorntje, dat in eene kooi een rad in beweging brengt, Daaren tegen zag ik de meest verkeerde maat regelen van domme menschen met een wonderbaar goed gevolg-bekroond worden en de werkeloosheid der onuoozelste halzen bewonderswaaidige vruchten dragen. Gy hebt gelijk, mijnheer Rosier," zeide VBlgens een mededeeling uit Parijs aan „Le Soir," beantwoordden de studenten den regen van geldstukken met kreten „weg met de Engelschen" en rukten op naar de kantoren der „Norddeutsche Llovd," wier beambten men vermoedde, dat het geld hadden geworpen. Verschil lende inspecteurs van politie kwamen toegesneld en voorkwamen een botsing. Toen de regen van stuivers opnieuw begon, steeg de toorn der studenten ten top. De onder-directeur der .stedelijke politie deed de deuren van de bureaux der „Norddeutsche Lloyd" sluiten en het balcon van het Grand Hötel ontruimen. Dank zij deze maatregelen had het inci dent geen gevolgen. President Kruger ontving een delegatie van de leerlingen van het landbouwkundig instituut en van hpt gymnasium Charle magne, die hem een bronzen beeld van den beeldhouwer Mergjë aanboden, voor stellende David, het zwaard scherpend. Volgens een bericht uit Parijs, dat de „Gazette'' onder voorbehoud mededeelt, was er een entente tot stand gekomen tusschen de Engelsche en Fransche kabi netten betreffende maatregelen, die te Parijs genomen zouden worden voor de ontvangst van President Kruger. Engeland zou met genoegen zien, dat de Fransche regeering interveryperde op grond van artikel 3 van de Vredesconfe rentie van Den Haag, ten einde de Tracs- vaalsche quaestie te regelen. In een interview met een piedewer- ker der „Daily Mail", sprak President Kruger zjjn meening uit over de uitslui ting der Zuid-Afrikaansche Republieken van de Haagsche vredes'conferentie Hij de kardinaal, gij maakt mij uw leerling. Het facatismus is de 'filosofie der wan hoop, en ik ben geheel in de stemming een filosoof te worden in uw geloof aan het lot. Evenwel beken ik het u open hartig, dat die groote drukte mij begint lastig te vallen. Ik wil voor eenige weken op het land verstrooiing zoeken. De ko ning heeft mij vei lof gegeven naar Fon- taiceblau te vertrekken, en ik bid u, mijn heer Rosier, mij daarheen te vergezellen wij zullen in de schoone eenzaamheiden in de wildernissen van wouden en rotsen ongestoord kunnen filosoferen. Het doet mij goed, eenmaal aan de stormen en het gewoel van het hofleven te kunnen ontsnappen en in d6 vrye voor- jaarsnatuur verscbe lucht te kunnen in ademen. Gij zult mij alzoo vergezellen, en het einde van deze week rijdt gij met mij naar Fontainebleau." Nikolaas booghij gevoelde zich door de goedheid van den kardinaal te zeer gestreeld, dan dat hij zijne vreugde over deze onverwachte onderscheiding had kun nen verborgen houden. Pauline echter was niet zoo verheugd op dit bericht. «Misschien zullen wij zes weken, mogelijs. twee maanden van elkan der gescheiden zijnriep zy uit, «dat is eene eeuwigheid. Ach, Nikolaas, wat zou ik er Diet voor geven, indien ik u kon vergezellen, en arm in arm met u door de tuinen van Fontainebleau wandelen. geloofde niet, dat Engeland verplicht kon worden tot arbitrage. Indien het blijft weigeren, laat het dan maar strijden tégen de geheele wereld en verslagen worden. Over de krijgsverrichtingen blijft Roberts maar«zeer matig nieuws vertellen. Er wordt door zijn generaals nog altijd veel vee buitgemaakt, een ongevaarlijke t dieverij en er blijven bij schermutselingen herhaaldelijk veel gedoode Boeren achter in de verbeelding van de Kaffers, die als., de meest betrouwbare nieuwsbronnen -gelden. Intusschen blijkt, dat uit het Noorden de Boeren hoe langer, hoe meer zijn komen opzetten. Beh- Viljoen en Botha zijn al in den omtrek van Pretoria, de la Rey zit in de Magalico-bergen en in het Zuiden van den Vrijstaat wemelt het van commando's. Alles duidt er op, dat men uit de Kaap kolonie hulp kau krijgen, en daarom liefst zoover mogelijk naar het Zuiden door dringt. Een Engelsch blad, de „Evening Stan dard" maakt onder voorbehoud melding van een nieuw complot, dat tegen Roberts zou zijn gesmeed doch tijdig ontdekt. Roberts zelf bevestigt dit. De politie, zoo seint hij, was er al lang van op de hoogte. Het plan was 18 Nov. een mijn te laten ontploffen, tijdens den dienst in de kerk van de Heilige Maagd. Den 16en Nov. werden vijf Italianen, vier Grieken en een Franschman gearres teerd, die zullen terechtstaan. Opmerkelijk is, dat op 18 Nov. ge meld werd, dat Roberts van zijn paard viel en niet ernstig werd gewond. Mis- Hoe gelukkig zouden wij zijn, indien wjj elkander konden toebehooren." ►Ja," zeide Nikolaas, wij zouden ons daar een Arcadië scheppenmaar is graaf van Oron niet de bezitter van de meierij en bet schoone heerenhuis bij Fon tainebleau Overreed de jonge gravin de Meimaand daar door te breDgen." >Een heerlijk denkbeeld juichte Pau lina, en dadelijk begaf zij zich naar de jonge gravin, en schilderde haar de bekoor lijkheden van het landleven in schoone kleuren. De beide meisjes stemden hierin spoedig overeen. «Ach," zeide de jonge gravin tot haren vader, ik verlang zoo naar de eenzaamheid. De winter heeft mij geen goed gedaan. Ik moet de buitenlucht inademen. Nog nooit ben ik op onze meierij te Fontaine bleau geweest. Sta my toe vier weken daar door te breDgen, Het hof is te Parijs wij kunnen thans de schoone natuur te Fontainebleau ongestoord genieten." De oude graaf, die gaarne de wenschen zijner dochter vervulde, had er niets tegen. Natuurlijker wijze gaf men prins Soubise, als vriend van den huize, hier van kennis, Aanstonds berekende hij, dat Paulina zich daar zou vervelen, dat hij daar vrij, zonder hoofsche etikette haar omgang zou kunnen genieten, dat hem daar onder bloeiende rozenstruiken mis schien het schoonste geluk wachtte. Hij besloot dadelijk, zonder haar een wooxd

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1