u ki i ii it !6e Jaarg. No. 67. Woensdag 28 Nonember 1060. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeu w sch-Vlaanderen F. 1)1 FLO! FA, A X E Buitenland. FEUILLETON. WIE REGEERT ER? I COUR A!\T. Dit, Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. A B 0 N N E M E N T S PR IJ S per 3 Maanden 50 cent; franco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER Advertentie n van 1 tot 4 regels 25 oent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worden naar olaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Actvertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE nren. Zooals wij reeds met een enkel woord in ons nummer van jl. Vrijdag meldden is President Kruger te Marseille aange komen. Een oud man, die recht komt vragen voor zijn volk, Een afgezant, die hulp komt zoeken bij de machtigen der aarde om het on recht te stuiten, het geweld te keeren, het onheil af te wenden, de vernietiging te vuur en te zwaard van heel hetBoe- ren-volk. Verstompt in gevoel is wel hij; wien het tragische van dit geval niet ontroert. Een volk, dat bodem en vrijheid, dat welvaart en onafhankelijkheid zich had verworven in harde worsteling, een eeuw lang voortdurend bekneld, veijaagd. opge drongen, steeds verder de wildernis in, tot het eindelijk na zegevierenden op stand zijn onafhankelijkheid meende te hebben verdieud. Een volk, eerst van jagers dan van landbouwers en veefokkers, mannen van ruwe oorpronkelijkheid, wantrouwend en toch trouwhartig, hebzuchtig als kinde ren en kinderlijk gul. Calvinisten met oud-testamentisch geloof, moeders van véél kinderen, welkome hulp in het be stier van hoeve, land en vee. Een volk, dat vredig, bijna vergeten door de verre drukke wereld, zijn bestaan in langzame ontwikkeling at scheen te zullen spinnen. Totdat er diamanten gevonden werden, en fluks werd Kimberley den Vrijstaat ontfutseld, tot dat er goud ontdekt werd aan den Rand en als gieren op het aas stortten zich De prins trachtte te vergeefs haar tot andere denkbeelden omtrent de keizerin Maria Theresia te brengen en verzekerde dat de vorstin in vertrouwde kringen altijd met de grootste achting van haar sprak. „Neen", zeide de markiezin lachende „gij zijt goed, prins, en Deemt de sohoone woorden van den graaf van Staremberg voor goede munt op. Vertrouw hem niet Ik zal er niet aan gelocven, voor dat de keizerin zelve het mij schrijft.* Prins Souoise verborg zijn misnoegen. Hij gevoelde, dat hij bij de markiezin nog lang niet onoverwinnelijk was. Alle hoop zou hij hebben opgegeven, hadden de laatste woorden van mevrouw de Pom padour hem niet een nieuw uitzicht ge> geven »Voor alle dingen komt het er op aan, de eigenliefde der markiezin in het spel te krijgen,* zeide hij tot Paulina, »men moet de keizerin overhalen, een vriendelijken brief aan de markiezin te schrijven, en dat kost de keizerin niets. Op den dag, dat van Staremberg dien brief aan de markiezin overhandigt, is het verbond gesloten. Maar hoe zal men dit den Oostenrijkschen gezant doen we> de gelukzoekers, de bankiers, de zwende laars, op dat stukje van Transvaal en Johannesburg verrees met zijn uitlanders bevolking, en weldra ontstond de spanning, En zoo kwam de samenzwe ring te Johannesburg, de rooftocht van Jameson, het gekonkel der Engelsehe beursmannen, de uittartende politiek van hun handlanger Chamberlain, zoo kwam de oorlog, zoo kwam de opzettelijk be raamde moord, op een gezond, kernig volk, een verdelgingskrijg, die het nage slacht wellicht als de ergste misdaad van deze eeuw zal hebben te gedenken. Bij uw aankomst in Europa, Kruger, gij, die heel het lijden van uw bloedig mishandeld volk in het hart draagt, gij, die hier hulp komt vragen voor üw broe ders, al wanhopen wij ook aan uw pogen, U brengen wij onzen eerbiedigen groet en de betuiging van ons oprecht mee- De aankomst van Kruger is te Mar seille uitermate gevierd. Er was receptie en - groote maaltijd, waar de president echter wegens vermoeidheid niet aanzat. Tegen een aantal Engelschen, die op het balkon van een hotel bij het voorbij rijden van Kruger met gedekt hoofd bleven staan, werd door het volk een vijandige betooging gehouden. Krugers tocht van Marseille naar Parijs was één triomf. In alle tusschenliggen- de plaatsen van beteekenis, Lyon, Dyon Avignon, waren de betoogingen van overweldigende geestdrift Niet minder enthousiast was de be tooging te Parijs, waar hij ontvangen werd door den voorzitter van den Parij- ten Niemand mag vermoeden, dat die aanbieding van mij komt.* »Laat mij daarvoor zorgen, zeide Pau lina, »men vergeeft zulk een denkbeeld spoediger aan èen meisjedan aan een prins. En wat zou ik niet voor een prins, wagen. Wat niet voor het denkbeeld, u aan het hoofd van een leger, op eene zelf Je lijn met de grootste veldheeren van Europa te zien staan. O, mijn prins, zoodra ais gij het opperbevel zult hebben ontvangen, ziet gij niet meer naar mij om." Soubise lag, eeuwig trouw zwerende aan de voeten van de listige Paulina, die on uitputtelijk was in uitvindingen, om de verbeeldingskracht van den prins voor zgn aanstaanden krijgsroem op te wekken. De gedachte aan den sluier vermeet derde hare geestkracht. Nu werd Nikolaas dadelijk door haat- met het geheim bekend gemaakt. Nikolaas had daarop nog een onderhoud met den graaf van Staremberg, waarop deze een renbode naar Weeneu zond. Paulina ver langde niet sterker naar den sluier, dan prins Soubise naar een briefje van de keizerin Maria Theresia voor de markiezin. Op zekeren avond dat de markiezin gezelschap had, verscheen ook de prins. Mevrouw de Pompadour was buitenge woon opgeruimd. Zij trok den prins ter zijde, en zeide met een vriendelijk lachje tot hem »ik viees, prins, dat wij van elkander zullen moeten scheiden.* schen gemeenteraad ambtenaren. en tal van hooge Zaterdag bracht Kruger een bezoek aan President Loubet, terwijl deze een tegenbezoek bracht. De President stond Zondag laat op en hield strikt den dag des Heeren in acht Geen enkele Calvinistische kerk bestaat er in Parijs De President stelde zich daarom tevreden met een stuk uit den bijbel te lezen in zijn vertrekken, waar van de deuren waren gesloten. In den namiddag, na het déjeuner, dat en familie werd gehouden, ontving President Kruger zijn gezant. De receptie van de Iereche afgevaar- den en de talrijke andere personen had Maandagmorgen plaats. Zaterdag is de heer Reinhardt, presi dent van 't Transvaalsche comité te Brus sel, naar Parijs vertrokken om er bij Dr. Leyds op aan te dringen, en van hem ge daan te krijgen, dat President Kruger zich niet onthouden zal aan de groote manifestatie, welke door het comité is voorbereid. Een betuiging van sympathie van het zelfde comité uitgaande en voorzien van 25000 handteekeningen, is aan den Pre sident overhandigd. Het comité ontving een telegram van den heer Reinhardt, die eer. lang onder houd met President Kruger had. Geen en kele beslissing is nog genomen, wat be treft het vertrek uit Parijs. Waarschijnlijk zal dit Woensdag plaats hebben of Donderdag. Kruger zal niet in België verblijven, dan n azijn bezoek aan Rolland. Het besluit zal later worden ge >En kunt gg mij dat vroolijklachende zeggen antwoordde hy, getroffen. „Wanneer ik al van het geluk be roofd word uw omgang te genieten, prins,* hernam zij, »zoo zal mij echter de vreugde troosten, die gij moet onder vinden, omdat uw edelste wensch ver vuld is. Zonder twijfel zal de koning u eerlang den veldmaarschalksstaf en het opperbevel over zijn leger geven. Het gelaat van Soubise schitterde van geheime vreugde, »Maar hoe is dit mo gelijk riep hij uit. >De koning is genegen, het verbond met Oostenrijk aan te nemen. De keizerin heeft daartoe ook het onmogelijke gedaan. Ik beken het. zij is verre weg de verstan digste vorstin van onzen tijd. Gy moet den lieven blief slechts lezen, waarmede zij mij vereert. Heeft de keizerin u geschreven?" »Stil, prins, morgen zult gg moer ver nemen.* Nog dienzelfden avond tegen midder nacht word er zachtjes aan de kamer deur van Paulina geklopt, korten tijd na dat zy het gtr/,i 1 sc hap van graat van Orou verlaten had. Het was Nikolaas. Met een gelaat son -rend va» vreugde trad hij binnen. Hij ontvouwde voor hare oogen den prachtigon sluier. Met verrukking over de bevrediging van haren grootsten wensch, stond zy voor hem, als een engel in eens lichtende vnlk. Zij wierp de sluier achter zich en zonk in de ar- nomen en den datum van het bezoek aan België worden vastgesteld. Een Belgisch blad deelt mede, dat, na zijn aankomst in Nederlana, President Kruger bemiddeling zal vragen. Indien hij op een wejgering stuit, zal hij alle staatsdocumenten, die hij bezit publicee- ren ten einde licht te werpen op de des sous van den Zuid-Afrikaanschen-oorlog. Kruger gelooft, dat als Europa de geheele waarheid zal weten er een beweging zal ontstaan en een meening zal geboren worden, zoodanig, dat Engeland zich minder hardvochtig zal moeten toonen. Indien hij in deze laatste hoop mocht bedrogen worden, dan zal President Kruger naar Transvaal terugkeeren om te midden zyner dappere Burgers te sterven, De verhouding tusschen de mogend heden aangaande de Chineesche quaestie is, zegt een telegram veranderd. Men is veranderd over de straffen die men eischen al over de hoofden I r Boxers. Engeland, Duitschland. G>-i marijk en Italië, eischen de terechtstelling maar de andere mogendheden zijn er tegen Ook Rusland is opeens omgedraaid Het was de eerste om de troepen uit Peking te rug te roepen en drong er vriendschap pelijk op aan dat de andere mogendheden dit voorbeeld zmrden volgen. Toen kwam de geschiedenis net de spoorlijn die de Russen hersteld hadden. Toen weer kwam het bericht, dat Rusland de lijn slechts tijdelijk bezet had en dat het deze aan graaf Von Waldersee zou overgeven en niet aan Engeland, dat den spoorweg exploiteerde. Eb nu weer vernemen wij men van haren gelukkigen beminde. Weinige dagen daarna werd hel ver bond van het Fransche hof met Oosten rijk onderteekend. Kardinaal Berms had er zich te vergeefs tegen verzet. Hij kon niet begrijpen, hoe de koning, de markiezin, ja, het geheele hof van denk beeld veranderd was maar hij moest het verdrag wel onierteekenen, wilde hij niet zijn aanzien, ja misschien zijn ministerie er bij verliezen. Hij verwenschte in zijn hart den hertog van Cboiseul, dien hij voor den bewerker van dit ongelukkige en onnatuurlijke verbond hield. Hij ver moedde niet, dat de begeerte van een aardig meisje naar een schoonen sluier alle listen der diplomaten had verydeld, en dat een der ondergeschikten van zijn ministerie aangelegenheden van groote rijken had beslist. VERLANGEN NAAR DE EENZAAMHEID. »Dat vervloekte verbond maakt mij ziek," zeide de kardinaal, toen Rosier met eenige zaken het kabinet van den minister binnen trad, »leg de papieren maar ter zijdeik ben niet gestemd ze te hdoren lezen, noch ze zelf te lezen, ik ben thans voor alle werkzaamheid ODges'chikt. Het is een ellendig en onzin -ig gewroet op deze wereld. Ik ben op het punt om uit wanhoop filosoof te woi m." «Inderdaad wensc voor de gezond heid v., uwe exom de apotheek der filfie, die toch voor al >s een genees-

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1