No. 66. Zaterdag 24 November 1000. I6e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen F. DIELEMAA, AXEL. finilenland. FEUILLETON. WIE REGEERT ER? Landbouw. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER Advertentien van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worde» naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Volgens de »Evening Standardis De Wet weder in een gevecht gewikkeld Uitslag onbekend Mogeliik slaat dit be richt op een telegram, volgens hetwelk de Boeren bij Lindley in een hinderlaag vielen en er ongedeerd weer uit kropen Hoeveel Engelschen er in achterbleven wordt helaas niet gemeld. De telegram stijl der censors laat soms aan duidelijk heid te wenschen over. Soms komen er telegrammen van het front, die met een geniale naïveteit op gesteld zijn. Plechtig wordt ons bijvoor beeld verzekerd, dat den Boeren alles ontbreekt, behalve »vleesch, koren en ammnitie*- Wat hebben ze anders noo- dig? Ze kunnen voorloopig buiten witte dassen en zwarte rokken, caviaar, oesters champagne enz. De „Morning Leader« pnbliceert een correspondentie uit Natal, waaruit blijkt dat daar een waar schrikbewind heerscht Elke Afrikaander wordt verdacht met de Boeren te heulen en een valsche getui genis is den militairen autoriteiten genoeg om tot verbeurdverklaring van de bezit tingen van den ongelukkige over te gaan. De „Daily News* bezat eenmaal de reputatie sympathie te gevoelen voor de zwakke naties. Het is thans de wreed heid en bloeddorstigheid in persoon. Het geeft heden een brief van Sir Ashmead- Barlette, die doodleuk den raad geeft, alle Boeren, die met de wapenen in de hand verrast worden, eenvoudig neer te schieten en zijn er geen combattanten meer te grijpen, schiet dan op de non combattanten. Nikolaas was bij den kardinaal Bernis niet gelukkig, maar werd kortweg afge wezen en herinnerd, zich alsFransch di plomaat door geen buitenlanders te laten leiden. Zooveel te gelukkiger was hij echter in den geheimen raad met Paulina Zoodra zij den prijs wist, waarvoor de keizerlijke sluier te verkrijgen was, zeide zij»laat mij thans, zorgen, Nikolaas 1* }En zij zorgde ook, zoodra zij pi ins Sou- t)ise zonder ooggetuigen kon spreken. Hij die volgens zijne gewoonte in teederheid wegsmolt, had haar niets gewichtigers mede te deelen, dan dat hij van haar gedroomd had, dat zij hem in dien droom tot een afgod gemaakt had, dat zij in dien droom nog veel beminnelijker was geweest, dewijl zij zich toen veel minder preutsch had aangesteld, dan zij werke lijk was. »Acb, mijn prins riep Paulina lachen de, doch verlegen uit»ik moet bijna vreezen, dat eene boosaardige fee met ons den spot drijft. Denkt eens aan, ook ik heb u in den droom gezien. Ja, ook ik zag u daar als zeer beminnenswaardig. Ik zag u aan het hoofd van een leger, in eene prachtige uniform, omringd van zege- teekenen. Gjj keerdet als veioveraar en De edele Sir schrijfts-Lord Kitchener moet met het opperbevel belast wordén en hem de vrije hand gelaten wor den. Hij zal kort proces met de bandie ten maken. Ik durf te voorspellen, dat binnen een maand Lord Kitchener mees ter van den toestand is en de Boeren- guerilla-benden verdwenen zijn Wij kennen Kitchener's zwart en bloe dig verleden. Wij weten hoe hij de ge wonde Derwischen behandelde. We weten hoe hij de Engelsche gewonaen aan hun lot overliet. Wij herinneren ons de gru welijke verminking van het lijk van den Mahdi En we vragen ons af, weikever- schrikkingen de oorlog ons nog brengen zal, indien deze beul tot opvolger van Lord Roberts benoemd wordt. Volgens de „Daily Telegraph* zal de nieuwe Engelsche oorlogsleening 10 mil- lioen pond sterling bedragen De regeering zal voorstellen de nieuwe koloniën 30 millioen pond in de oorlogskosten te la ten betalen, De Financial News" zegt in een artikel over de Mijn-marktMen gelooft; dat de difecteuren der de Beers van de regeering eenige schade vergoe ding zullen ontvangen voor de verliezen door den oorlog geleden, Het bedrag wordt geschat op 800,000 pond, gelijk staande met een halfjaarlijksch dividend van 1 pond. Dat ontbrak er nog maar aan Een telegram van Lord Roberts, den 20en uit Johannesburg verzonden luidt De commandant van de bezetting van Thaba Nchu rapporteert, dat een com mando, oogenschijnlijk 800 man sterk den 19en van Dewetsdorpmaar Wepener trok, doch 's avonds terugkeerde. Ze held terug. Ik stond onder de duizenden toeschouwers, die u toejuichten. Ik stond bevende daar, en meende, dat de vergode held mij niet zon opmerken. Hij vergat mij echter niethij naderde mij. Ik was mij zelve niet meer bewust, en De prins drukte de schoone vertelster met al het vuur eener brandende harts tocht aan zijne borst. Zij drong hem echter terug. Zoo niet, prins zeide zij op een toon, die eerbied gebood, »vergeet niet, dat wij niet meer in onzen droom zijn, dat u het leger, do zegeteekenen en de overwinning ontbreken. Kon ik zoo zwak zijn, prins, ik zou het alleen zijn voor den beid, die Frankrijks roem ver grootte. Ja, al waart gij als man minder beminnenswaardig dun gij zijt, ik zou het voor plicht houden, zulk een fransch hart klopt er in mijne borst, den held van Frankrijk met den krans mijner liefde te versieren, wanneer hij zich verwaardigde dien in zijne glorie nog aan te nemen." »0, gjj zijt een boosaardig, wreed meisje!'' riep Soubise, »eene groote dweepster, of de sluwste PeDelopeGij laat mij myn geluk alleen op den achtergrond der on mogelijkheid aanschouwen." »Der onmogelijkheid riep Paulina ver wonderd, hebben wij dan geen oorlog met Engeland »A1 ware dit zoo," hernam de prins, »gij weet wel, dat ik geen zeeman ben, en te land kan men de Engelschen niet aanvallen. »Ja, al kon ik van Calais eene schoten 9 Kaffers dood op vermoeden, dat zij de Engelschen inlichtingen ver schaft hadden. De commandant van Standerton be richt, dat de observatie-post bij Water valbrug den 19en werd aangevallen. Een man gewond. Een vliegende colonne veeg de het terrein ten Westen van Stander- ton en Yredebad en tusschen de Yaal en Kliprivier schoon. Zi) bracht een reus achtige hoeveelheid verbeurd verklaarde schapen, ossen en levensmiddelen mede. Kolonel White rapporteert van Aasvo gelkop, dat hij 200 Boeren den 19en uit sterke stellingen verjoeg. De Boeren trok ken terug in de richting van Petrusberg. Een colonne, die van Vrede naar Harri- smith trok en het land schoon veegde, deed in haar jongste gevechten 22 Boeren sneuvelen. Generaal Hunter rapporteert, dat een politie-pikel te Steydon's Dam. groot elf man, den 16en werd aangevallen. Zij ga ven zich na een heldhaftige verdediging over en verloren drie man aan dooden. De gevangenen werden later vrijgelaten. Het hoofdkamp werd tegelijkertijd door de Boeren aangevallen. Zij onderhielden een hevig geweervuur. Op de vraag om overgave werd niet geantwoord. De Boe ren trokken zich terug. De Engelschen hadden twee dooden. Kaffers melden dat de Boeren zes dooden en tien gewonden hadden. Lyttelton bericht, dat de voorposten, ten Zuidwesten van Balmoral, den 19en verrast werden. De Engelsche verliezen zijn, voor zoover zij op 't oogenblik ge rapporteerd zijn, zes man gesneuveld, vijf gewond, een officier en dertig man brug over het kanaal leggen, zoo zou ik zelf niet eer naar het loon der liefde willen dingen, voor ik mijne vanen op den tower van Londen geplant had. Maar, mejuffrouw bouw gij de brug." WaDneer gij het beveelt, waarom niet, genadige heer?" sprak Paulina. »Grijpt den Engelschman in Duitschland aan. Be hoort Hanover niet aan den koning van Engeland Waarom wordt dat land ge spaard Mejuffrouw," antwoordde Soubise, »gij zijt bekwamer in de politiek der harten dan in de politiek der hoveu. Vermoede lijk is het u niet bekend, dat, de koning van Engeland een verbond met Pruisen ge sloten heeft, waardoor Hanover gedekt is." »Gedekt Door wien zeide Paulina, »door deD kleinen koning van Pruisen Waarom sluit ons hef niet het aaogeboden verbond met Oostenrijk? Laat dat rijk- den koning van Pruisen bezighouden, zoo zal hij zich minder om de Hanoveraren bekommeren. Waarom zijt gij ook, prins, tegen den wil van geheel Frankrijk, ja, tegen de eischen van uw eigen roem, legen een verbond met Oostenrijk, en tegen den aanval op Hanover Ach, wist gij toch, wat Parijs van u denkt 1" De prins dreigde haar schalkachtig met den vinger. Mejuffrouw, mejuffrouw, ik hoor den graaf Staremberg van uwe schoone lippen spreken." Op deze wijze duurde bet gesprek nog geruimen tijd voort. De prins werd tegen gevangen. De post is weder bezet door de Engelschen. Vier Boeren werden ge vangen genomen. Vijf zwaar gewonden werden er aangetroffen. President Kruger is te Marseille, ge zond en wel aan wal gestapt. Over 't algemeen heerscht er een eerbiedig ent housiasme, NED. PAARDENSTAMBOEK. Dinsdagochtend hield de afdeeling Zee land van Het Nederlandsch Paardenstam boek in de Prins van Oranje te Goes eene algemeene vergadering, die ook voor alle belangstellenden in de paardenfokkerij toe gankelijk was. De opkomst was slecht; behalve het be stuur waren slechts 8 leden bjj de opening der vergadering aanwezig. Van den voorzitter der afdeeling, den heer F. Hombach, was bericht ontvangen, dat zijn vader stervende is en hij dus niet kan tegenwoordig zijn. Ook de vice-voorzitter was niet aanwezig, zoodat het presidium der vergadering werd waargenomen door het oudste bestuurslid, den heer Van Gorsel. Na lezing en goedkeuring der notulen van het verhandelde in de vorige bijeenkomst, werd door den secretaris, den heer Wagtho, verslag uitgebracht omtrent den toestand der afdeeling. Daaruit bleek dat het ledental iets is verminderd; het bedroeg op 1 Novemberjl. pm. 390. 18 keuringen werden gehouden. Minst bezocht was die te M i d d e 1 b u r g, alwaar zijn wil door de vleierijen van Paulina dronken van aanstaanden krijgsroem, en hij zag dan slechts de schoone droomen, die Paulina hem voorspiegelde, verwezen lijkt, wanneer hij zich naar den wensch van Oostenrijk schikte. Eenige dagen kampte bij met zich zeiven. Dat het opperbevel van het leger hem niet ontgaan kon, hiervan was hij door de tus- schenkomst van mevrouw de Pompadonr verzekerd. Paulina had zijne eerzucht op gewekt. Het was haar niet moeilijk be vallen, hem op den roem van den hertog de Richelieu en den maarschalk d'Etrees ijverzuchtig te maken. Hij had reeds ten halve het besluit opgevat, voor het ver bond met Oostenrijk te werken, toen me juffrouw de Pons hem in een volgend ge sprek geheel ovei reedde. Nu wendde hij zich met al zijne wel sprekendheid tot mevrouw de Ponipadour maar al zijne bekwaamheden bleven vruchteloos, om de beminde van den ko ning voor Oostenrijk te winnen. Te ver geefs bracht hij alle drijfveeren van vrou welijke IJdelheid in beweging, om haar tegen den koning van Pruisen te ver bitteren. »Ik bemin den poëtischen koning volstrekt niet," zeide zij, »en weet zeer goed, dat ik in zijne oogen weinig waarde heb maar ik heb evenmin het geluk, aan de koningin van Hongarije te bevallen. Alzoo weegt de eene tegen den ander op eu de roem van onzen koning tegen beide." t Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1