GELDLEENING, Xo. 65. Woensdag 11 November 1900. 16e Jaa Nieuw8- en Advertentieblad voor Zeeuwse h-Vlaanderen F. DIELEMAN, AXEL. groot f 12,500, Buitenland. FEUILLETON. WIK REGEERT IR?" AXELSCHE COURANT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 8 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER Advertentie n van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worde» naar Dlaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlflk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. ten laste van de gemeente AXEL, rentende ten hoogste vier ten honderd per jaar, verdeeld in aandeelen van 500,-, te stellen op naam of aan toonder en af te lossen te beginnen in 1902 met ten minste één aandeel. Storting der aandeelen 1 December 1900. De inschrijvingsbiljetten, vermeldende naam, beroep en woonplaats van den inschrijver, het aantal aandeelen waar voor wordt ingeschreven, de bedongen jaarlijksche rente ten honderd en opgaaf of de obligatie op naam of aan toonder wordt verlangd, onderteekend en in ge sloten couvert waarop „Inschrijving Geld- leening" in te leveren bij den Burge meester vóór 24 November e. k. Axel, den 19 November 1900. Burgemeester en Wethouders van Axel, D. J. OGGEL, Burg J. A. VAN VESSEM, Sec.r. De Boeren, die Ficksburg bezet houden verwachten dat De Wet zich bij hen zal voegen. Zij hebben een sterke stel ling in de bergen ingenomen en verkla ren genoeg kleeren en proviand te hebben om den strijd twee jaar vol te houden. Dezelfde ijver, dien hij vroeger op het bureau van marine betoond bad, legde bij ook iD de vervulling zijner nieuwe bezig heden aan den dag, zelfs voor de moeie- lijkste, waartoe buiten twijfel de talrijke diplomatische gastmalen en bezoeken be hoorden. Hij onlbrak bij geene partij. Zijn aangenaam uiterlijk deed hem de toegenegenheid dei dames winnen hjj was dus een volmaakt staatsman. Dooi de betrekking van den prins Soubise tot het huis van graaf van Oron gebeurde het, dat de familie 7an den graaf, en, met zijne docbler ook hare vriendin en speelgenoot Paulina dikwerf bij vreemde gezanten werd uitgenoodigd. Nikolaas en Paulina zagen elkander steeds met nieuw genoegen, maar nie mand bemerkte aan twee diplomatieke personen, wat zij voor elkander waren. Te buis in bet vrouwelijk boudoir van Paulina werd dan alles weder verhandeld, wat zij gedaan, gesproken, gehoord en gezien hadden. »En gij, bekoorlijke Paulina,» zeide Nicolaas, terwijl hij de beminde gedaante aan zijn hart drukte»gij blijft toch de koningin alloi schoonheden, die daar in aller pracht schitteren.» Zij schijnen echter niet te weten, dat De Wet zijn kanonnen verloor. En juist op deze hebben zij al hun hoop gesteld. Tengevolge van een gevecht bij Eden- burg, dat Woensdag geleverd werd, kwam de trein uit Kaapstad, die gisteren had moeten aankomen, eerst Donderdagmorgen aan, De Boeren werden teruggeslagen en de lijn vrij gemaakt, Het schijnt, dat ook een gewapende trein deel nam aan het gevecht. Een telegram van Lord Roberts, den 16en uit Johannesburg verzonden, luidt: Barton, komende vau Potchefstroom en Douglas, van Venstersdorp bezetten Klerksdorp den 16en zonder tegenstand te ontmoetten. Douglas werd eiken dag aan gevallen door Lübenberg's commando. De Engelschen namen vijftien Boeren gevangen en maakten groote kudden scha pen en koeien buit. Lord Roberts maakt verder melding vau onbelangrijke aan vallen der Boeren op Britsche patrouilles of' escortes op verschillende plaatsen. De Boeren deden verscheidene onsuc cesvolle pogingen, om den spoorweg ten Zuiden van Bloemfontein te vernielen. Den 28st6n November vergadert een congres van Hollandsche predikanten in de geheele Kaap-kolonie te Stellenbosch, om te overleggen wat kan gedaan worden in deze critieke tijden in het belang van hun volk. De heer Malan, de hoofdredacteur van Ons Land, is gekozen als candidaat voor Malmesbury, als opvolger van Schreiner, Malrn's verkiezing is zeker wanneer de piogressieven zich niet tegen hem ver klaren. Volgens latere berichten wordt gemeld »Maar Nicolaas,» hernam Paulina, hebt gij gisteren de jonge gravin van Starem- barg, gadegeslagen Niemand op het bal evenaarde haar in lieftalligheid en even wel is zij niet zoo wonderschoon.» »Het is waar,» zeide Nicolaas, »zij viel mij ook in het oog.» »Viel zij in het oog?» vroeg Paulina haastig, »maar hebt gij haren prachtigen sluier wel opgemerkt? Een waar mees terstuk het volmaakste dat ik ooit van dien aard gezien heb. Zij wekte alle at- gunst op. Parijs bezit niet iets dergelijks. Hemel, indien ik zulk een sluier Nicolaas lachte en sprak„het zal toch wel de eenige sluier niet zijn, die in de wereld isIk zal den Oostenrijk- schen gezant vragen, waar de jonge gravin dien sluier gekocht heeft. Gij zult er zoo een hebben." »Acb, goede vriend." zuchttb Paulina, »gij hebt geen verstand van sluiers. Toen wij de jonge gravin bewonderend omring den, vei baalde zij, dat het een geschenk van de keizerin was. Er zijn slechts drie dergelijke sluiers in de wereld. De keizerin zelve draagt de tweede, en de derde is zekerlijk niet voor mij be stemd." »Wie weet het!" zeide Nikolaas, »wij moeten het beproeven zijn wij beide niet gelukkig Nikolaas nep Paulina veirukt uit, en sloeg haar arm om zijn hals, »ware dat eens mogelijk Nikolaas in dien sluier dat de Boeren in het gevecht nabij Eden- burg totaal vernietigd werden, Een be richt zegt dat de Boeren 15 man aan dooden en gewonden verloren. IJselijk kalm en langzaam worden de vredesonderhandelingen tusschen de mogendheden en China voortgezet. Het is aisof er geen haast bij noodig is, alsof men morgen even zoo goed als vandaag tot een overeenstemming kan komen. Een kleine schrede voorwaarts op den weg, om tot een vergelijk te komen, is mis schien wel geweest de ontvangst van Li Hoeng Chang en prins Ching door graaf Von Waidersee. Reeds eeDigen tijd geleden hadden beide gevolmachtigden bij den opperbevelhebber een audiëntie aange vraagd, maar graaf Von Waidersee had den heeren laten antwoorden, dat hij hen eerst over eenige dagen zou kunnen ont vangen. Donderdag nu heeft de audiëntie plaats gehad in het keizerlijk paleis. Frei- herr Von Goltz trad hierbij als tolk op. Graaf Von Waidersee eischte, dat de Chineesche troepen uit de buurt van het door de verbondenen bezette gebied zou den worden teruggeroepen, van zijn kant zou hij dan het uitzenden van expedities naar het binnenland staken. Men weet, dat de Keizerin-Moeder, die weer alles te zeggen heeft, of ten minste doet of zij de regeering van het Hemelsche rijk ver tegenwoordigd, reeds over deze strafexpe dities haar ontevredenheid heeft uitge sproken. Maar afgezien hiervan, is het zeer goed mogelijk, dat. indien de gevol machtigden het eens kunnen worden met graaf Von Waidersee over deze quaestie, de regeling spoedig tot een goed einde zal kunnen geraken. wordt Paulina zonder wederstieven me vrouw van Rosier." Dat was een hooge prijsNikolaas was hieromtrent volstrekt niet onverschillig. Hoe had hq ook in de gevaarlijke nabijheid van eene zoo schoone zuster ongetroffen kuDnen blijven Hij beminde. Zijn vurigst doel was, Paulina naar hot altaar te kun nen geleiden. Paulina was wel genegen hem haar hart, doch niet hare hand te schenken. Het adellijk bloed verloochende zich,zelfs niet in het beminnende meisje tegenover een beminde van zulk eene burgerlijke afkomst. HET VERBOND MET OOSTENRIJK. De giaaf van Staremberg had tot nog toe, als gezant van Oostenrijk, zijn doel zonder goed gevolg nagejaagd. Het was z^m streven, bet hof tot een verbond met Oostenrijk tegen Pruisen te bewegen. Reeds had vorst van Kaunitz, als buitengewoon gezant van het hof van Weenen, den weg biertoe bereiddoch /meer nog koning Frederik de Groote vin Pruisen zelf, die met de Engelschen, die erfvijanden van Frankrijk, een verbond had aangegaan. Evenwel verfoeide de kardinaal Bernis, even als de markiezin de Pompadour en ieder verstandig mensch, een verbond van Frankrijk met Frankrijks erfvijanden, met Oostenrijk, tegen Piumen, de natuurlijke oondgenoot van de Fransche kroon. Nikolaas, denkende aan den sluier, trad de Kamer van den graat binnen, toen De toestand blijft intusschen zeer pre cair. Een goed beeld hiervan wordt ge geven door Sir Robert Hart, die vijf on veertig jaar lang in China leefde en die voor een der beste autoriteiten geldt wat betreft de Chineesche regeering en de be woners van het Hemelsche rijk zelvon. In een artikel in de »Fortnightly Re- view" zegt Sir Roberts o.a., dat hoi /.ear zeker is, dat Europa zelf de schuin is voor hetgeen er gebeurd is Iu de eerste plaats worden de Chineezen onrechtvaardig behandeld en verder werden zij er toe gedreven, om zich de tactiek meest m te maken, die eens zal voeren tot onze ver jaging uit hun land. Wat er gebeurd is, is het logische ge volg vau vroegere gebeurtenissen. Europa is niet onedelmoedig geweest in de be handeling van China, maar toch heeft het. China gekwetst Een tactvoller, verstan diger en consequenter doorgevoerde hiuio- matie, zou waarschijnlijk betere result n, n hebben opgeleverd, maar in geen geval zouden de vreemdelingen kunnen ver wachten, voor altijd hun standpunt, zoo wel wat grondgebied als den handel bet n ft, ingenomen, te kunnen handhaven met - Waidersee heeft er zich te St Petersburg over beklaagd, dat de Russen zich van den spoorlijn van Rakon naar Tangi n, waarvan de bewaking hun wasopgedra gen, hebben teruggetrokken. Naar men verneemt heeft generaal Yon Waidersee Donderdag 11. de prinsen Tsching en Li Hung Chang, in het, Kei zerlijk paleis ontvangen, waarbij Freiherr Yon Goltz als tolk optrad. De veldmaar schalk eischte, dat de Chineesche troepen deze juist bijna wanhopend over eene lange conferentie, die hij met den kardi naal gehad bad, was teruggekomen. Er was aan geen verbond meer te denken. De gezant liet evenwel zijn verdriet niet blijken, en zoo veel te minder, dewijl de komst van den hoer van Rosier hem eene kleine hoop gaf, dat de kardinaal n had gezondeD, om misschien op e i, a wijze eene onderhandeling aan t knoopen. »Misscbien wil Frankrijk mij bet verbond duur doen betalen, d de graaf, en ontving onzen held zoo be leefd mogelijk. Het gesprek kwam spoedig op het laatstgehouden bal, op de schoonheid tier joDge gravin, op den prachtigen sluier, op de afgunst van alle scboonen. Do graaf luisterde en Nikolaas spionne, Mod schoof de stoelen naderbij. De g if verhaalde, dat de sluier van onzagu waarde en uit de Nederlanden afko. g was. Hetgeen de jonge gravin gezegd ,d was waarheid. Er waren nog twee de gelijke sluiers in de wereld, beide in handen der keizerin. Nikolaas maakte er geen geheim van, dat deze sluier eene joDge, hem dierbare persoon, betooverd bad, en aat het z in hoogste geluk zou uitmaken, indien ij zulk e9nen sluier kon machtig wo »Beste vriend,» riep de graaf uit, I zijn wjj beide te beklagen want bet is voor u evenzeer onmogelijk, een dier sluiers be verkjijgen, ais mij, uw koning

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1