Umill M No. 64. Zaterdag 17 November 1000. Ï6e •liturg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwse li-Vlaanderen F. DIELEMAfl, Builen land. FEUILLETON. WIE REGEERT ER? Dit Blad verschjjnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 cent; franco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEYER AXEL. Advertentie n van 1 tot 4 regels 25 oent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worde» naar olaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Bij Christina is een konvooi door de Boeren genomen. Van het 18 man ster ke geleide werden allen gewond of ge vangen genomen. Delarey liet den wagen verbranden, de mannen werden ontwa pend en vrijgelaten. Hetzelfde lot onderging een patrouille door de Boeren bij Petersburg gevangen genomen na een wanhopig gevecht. Rondom Bloemfontein worden de Boe ren aangevallen door een zoon van wij len president Brandt. Bijna 67 millioen pond heeft de oorlog Engeland nu De opstootjes, die deze week in Ierland hebben plaats gehad, zijn nog maar de eerste verschijnselen van eene bewe ging, die weldra Engeland de handen vol zal geven. De Iersche partij heeft be sloten alle verdeeldheid op zijde te zetten en voor het nieuwe Parlement de zaak van zelfbestuur en de agrarische kwestie te brengen. Maar ook wil zij voortgaan met den Transvaal-oorlog te bestrijden en er zich tegen te verzetten, dat de oorlogskosten door de belastingschuldigen betaald wor den en niet door de eigenaars der goud mijnen voorts terugkeeren tot de ob structie met hetzelfde vuur als in den tijd van Parnell, en zich met elke partij verbinden om Chamberlain te bestrijden. Men is in ministrieële kringen over een en aDder verontrust en zint op middelen om Ierland tevreden te stellen. Op Woensdag 14 November werd in de Ridderzaal van het koninklijk slot te Berlijn de Rijksdag geopend. Ten gevolge van dit besluit ontving de prins, volgens gewoonte, bij de eerste gelegenheid het noodige onderlicht, toen hij aan de voeten van Paulina om een vriendelijk woord smeektewant zij had na dien gerootden kus een zeer ernstig gelaat aangenomen, en hij vreesde inder daad haar beleedigd te hebben. »Zeg mij tenminste, goddelijke Paulina dat gij mi) niet haatriep hij uit. »Ik heb geen recht u te haten," hei - Dam zij, >boe zou ik dat durven doen »Ik weet het, ik heb u door mijne vermetelheid beleedigd, schoone Paulina; maar wanneer ik ooit in uwe oogen eenige waarde had, hoe kunt gij mij dan alle vriendschap om een kus onthouden? Waarom zijt gij zoo schoon Beschuldig uwe bekoorlijkheid, maar niet hare uit werking. Gij weet het. gij moet hit we ten, ik bid u aan »Sta mij toe, genadige beer, dat ik de aardigheden, waarmede gij mij op eene onverdiende wijze overlaadt, op haren w iren prijs weet te schatten. Uwe edel moedigheid heeft mij dikwijls legen mijn wil bewondering voor u afgedwongen. Nu ja, ik beken het openhartig, er is bij In de inleiding der troonrede werd de Chineesche kwestie herdacht en een woord van lof aan het adres van Von Ketteler gericht. De betrekkingen van het rijk met alle mogendheden zijn bij voortduring uitstekend en vriendschappelijk. De keizer hoopt dat de volksvertegenwoordiging niet weigeren zal de uitgaven goed te keuren, die gedaan zijn voor de expeditie naar China. Hij wijst er verder op, dat ten gevolge der natuurlijke stijging der in komsten, zoowel als door de belasting- verhooging, waartoe de Riiksdag in het afgeloopen zittingsjaar besloot voor bijna alle takken van den Rijksdienst grootere bedragen beschikbaar kunnen gesteld worden, in het bijzonder voor maatregelen, die ten doel hebben het voorzien in de nooden der arbeiders en de verdediging van het vaderland. De troonrede vermeldt dan een reeks van in te dienen wetsontwerpen. Een afdeeling Kaapsche Boys, deeluit makende der „Speciale Politie," onlangs te Kimberley opgericht, werd door de Boeren, 15 mijl van Vrijburg af, verrast. Zestig vrijwilligers der „Politie" ontzetten de Kaapsche Boys. Zeven Boeren sneu velden. De Engelschen verloren drie man. De Boeren schoten zestig paarden dood. Veldcornet du Plessis, die gewond werd, werd gevangen genomen. Geloofd wordt, dat de Boeren hun stel ling ten Zuiden van Philippolis ontruim den. Twee convooien trokken er langs zonder tegenstand te ontmoeten. Generaal Boyes kwam te Standerton Maandag aan met een convooi uitLady- smith, om levensmiddelen te halen. Het convooi werd den geheelen weg langs mij omtrent die edelmoedigheid eenige argwaan ontstaan." „Gelooft gij dan, Paulina, dat ik ten uwen opzichte ooit gehuicheld heb?" »Dat kan ik niet zeggen, prins, wel echter dat uwe gekrenkte eigenliefde veel tot wegzen ling dier ruwe Engelschen heeft bijgedragen, zonder den man te gedenken, die zijn bloed voor uwe beleedigde eer vergoot. Ik had van uwe kieschbeid ver wacht, dat gij dien man zoudt onderschei den, door voor oen troon ten zijnen be hoeve te spreken, om hem misschien voor zijne ridderlijke daad door de hand des aonings tot den adelstand te verheffen... Gy hebt hem vergeten in den ijver om u te wreken Meent gij den boekhouder Rosier »Ik meen Jen man, die, toen uw naam beleedigd word, en alle Franschen, die tegenwoordig waren, zwegen, alleen den moed had, den trotschen Brit tegenstand te bieden den man, die vermoedelijk nu nqg aan de wonden lijdt, die hij voor u, slechts voor u ontving." „O, wat oordeelt gij hard en onrecht vaardig over mij 1" riep de prins getrof fen uit, »tnaar weet gij wel alles? Hadt gij mij gevraagd, zoo zoudt gij vernomen hebben, dat ik niet alleen om een adels diploma, maar ook om het kruis van eer voor dien Rosiei mijn best gpdaaan heb en dat mij zulks misschien reeds is toe- gesatan." Mejuffrouw de Pons, op die wijze door beschoten door de Boeren. De Engelschen verloren drie man aan gesneuvelden. Zeven werden gevangen genomen. Vijf en zestig vrouwen en kinderen zijn Dinsdag van daar naar Natal gezonden. De colonne onder kolonel Bewicke-Co- pley, die ten Zuiden der Vaal opereert, zond Woensdag vijf Boeren-huisgezinnen, 3000 stuks vee en schapen, 850 paarden en 5 wagenladingen levensmiddelen naar daar. De „Daily Mail" verneemt uit Pretoria van den 14en, dat Louis Botha bij nader inzien het beter acht, gehoor te geven aan mevrouw Joubert's verzoek, zich te onder werpen. Hij zond de voorwaarden, waarop hij zich wil overgeven aan Lord Roberts De burgers in de stad zeggen, dat de oorlog nu bijna uit is. De „Standard" ontving Woensdag uit Lissabon het bericht, dat de Portugeesche regeering Woensdag telegraphische in structies naar Lorenzo Marquez zond, om het exequatur van den heer Pott vroeger consul-generaal van Transvaal en den Vrijstaat, in te trekken. Lord Roberts seint uit Johannesburg van den 14en Een afdeeling van Stein- ackers Horse, opgericht voor den dienst te velde in het Komatie-poort-district, nam den 8en 16 Boeren gevangen, die bij Na- muhash van het Portugeesche grondgebied uit Transvaal trachtten binnen te dringen. Bi] Namuhash hebben de Boeren pogin gen aangewend ammunitie in te voeren Lord Methuen stiet den lOen, terwijl hij op weg naar Lichtenburg was, op een troep Boeren, die vluchtten, toen de troe pen naderden. Tijdens de vervolging na men de Engelschen een pom-pom. den prins verschalkt wordende, trad aan genaam verrast eene schrede nader. »Dan heb ik u onrecht gedaan, dan moet ik u om verschooning smeeken." De verzoening kwam tot stand, zoo als verzoeningen van dien aard gewoon lijk tot stand komen de harten kwamen elkander wat nader dan zij vroeger ge weest waren. Soubise ging nog verliefder heen dan hij gekomen was. Maar hij vergat niet, dat hij die ver zoening door eene noodleugen gekocht had. Het was hem nooit in de gedachten ge komen, Rosier tot den adelstand te ver heffen. En wanneer ook honderd Rosiers voor een prins hun bloed storten, komt hun daarvoor dank toe 1 Dat burgertuig moet het eene vreugde zijn, wanneer zij de eer hebben voor een man van zoo iiooge afkomst hals en beenen te breken. Maar om een vriendelijken blik van Paulina te koopen, ja, daarvoor moet men iets over hebben. De prins had bij de markiezin een ge makkelijk spel te spelen, om haar te over tuigen, dat de schoone, jonge man, die voor hare eer zoo liddei lijk had gestieden, ook onder de ridderschap moest worden opgenomen. Hot spreekt van zelfs, dat de verdiensten van Rosier grooter werden voorgesteld, dan zij werkelijk waren. Wat komt het ook op eenige sierlijke woorden meer of minder, in zulke gevallen, aan Zie, daar verschijnen het adelsdiploma en het ridderkruis. De lofwaardige en Nu Mac Kinley weder voor vier jaren als president der Vereeuigde Staten op het Witte Huis te Washington zal zetelen en de republikeinen d. i. de partij van de bankiers trusts, en den groot handel in het huis van afgevaardigden en in den senaat de meerdheid hebben, zal er vooreerst van een opgeven of leven der Amerikaansche imperialistische politiek niet veel verwacht kunnen worden. Veel genoegen hebben de Yankee's tot nog toe niet beleefd van hun koloniaal bezit. Op Cuba is de stemming beslist tegen het Amerikaansch gezag, men heeft er met groote meerderheid zich tegen bin dende aansluiting of inlijving bij de Unie verklaard en tegen een nieuwen onaf hankelijkheidsoorlog zouden de Cubanen des noods niet opzien. Op de Philippijnen blijft het erg suk kelen. Ruim twee jaar is men nu al bezig de eilanden te bezetten, men heeft er een leger van niet minder dan 71,000 man op de been te houden en is niet verder gekomeq dan tot het bezet van Manilla en de omliggende strook. Bij verder door dringen worden de Amerikaansche troepen herhaaldelijk door de opstandelingen ge slagen. Bij Toryas werd de Amerikaan sche kommandant gewond en met zijn geheele kolonne gevangen genomen, bij Sintlao raakte 70 man gevangen bij Ka- leokan hadden de Amerikanen weer 30 man dooden en gevangen. Tot vlak bij Manilla wagen zich de Philippino's en patrouilles, noch wachtposten zij er veilig. In hun machtelooze woede begaan de ridderlijke boekhouder met zijne kinderen en kleinkinderen werd een der edele ridders van Frankrijk. Door bet macht woord van een koning wordt bij edel van geboorte, wordt zijne wieg verguld maar verschbakken adel geldt niet veel vooi een paar goudstukken kan men dien oud maken, ja aan den oudsten gelijk. Een wapenkundig kunstenaar bracht hem door overeenkomt van den naam Rosier met dien van Rosny, in verwantschap met den hertog van Sully, baron van Rosny, den beroemden vriend van Hen drik IV, en een stamboom, wiens wor telen zich in de nevelen van de tiende eeuw verloren, bloeide prachtig voor den zoon van de naaister. Wat ontbreekt u nu nog," vroeg Paulina hem lachende, en lachendé ant woordde hij »de voorgeslachten heb ik Goddank, gevonden, voor wien echter mijn stamboom geen nut meer is Nu ontbreken mij nog de uitdrukkelijk in het diploma vermeiJ wordende kinderen en kleinkindereu, die van de geheele zaak nog het meeste nut zullen trekken Wij moeten overleggen, hoe daaraan te komen, hier helpt geene heraldie." de s l u i eB. Menigeen viel het geluk van den boek houder in het oog, die, als een onbedui dend afschrijver van het werk van den heer Luimes, uit zijn nederigen staat in de luisterrijke ryen des adels was opge

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1