No. 65. Woensdag 14 November 1600. I6e Jaarg. JN i e u w s- en Advertentieblad voor Zeeuwse h-Vlaanderen F. D1ELÉMAN, AXEL. Buitenland. FEUILLETON. WIE REGEERT ER? Dit. Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 cent; franco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER Adverten trien van 1 tot 4 regels 25 oent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters wordei naar nlaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag-en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Vrijdagmiddag laat werd De Wet's nederlaag door Roberts bevestigd, er valt dus moeilijk meer aan te twijfelen, al zal mogelijk later blijken, dat de over winning der Engelschen minder groot is geweest, dan Roberts' triomfkreet doet vermoeden. In een Engelsche ochtendblad, stond reeds een telegram uit Kroonstad over het gevecht bij Bethaviile, waaruit blijkt dat Le Gallais Dinsdagmorgen de Boeren aanviel. Het korte telegram, Woensdag verzonden, een dag dus na het gevecht, maakt geen enkele toespeling op de schitterende Engelsche overwinning. Het vestigt integendeel den indruk, dat de Boeren niet verdreven werden van de kopjes ten Zuiden van het stadje. Er blijkt ook nog uit, dat de Boeren slechts drie kanonnen hadden. Donderdag 8 November, in den namid dag, verzond Lord Roberts eerst het be richt van het gevecht, dat toen reeds twee dagen oud was. Van waar dit talmen Het volledige telegram luidt: Kolonel Le Gallais verrastte de Boeren in den nacht van den vijfden, drie mijl ten Zui den van Bothaviile. Vijf uur lang werd er hevig gevochten. De Boeren waren een 1000 man sterk. Charles Cnox volgde Le Gallais met de Lisle'b bereden infan terie en versloeg de Boeren geheel. Wij namen een 12-ponder der Q-batterij, een 15-ponder der 14de batterij, vier Krupp- kanonnen, een pom-pom en een Maxim, met hun geheelen ammunitie trein en 100 gevangenen. Vijf en twintig Boeren Nu moest juffrouw de Pons verhalen. In het verhaal werd aan de schoone Ju lia niet gedacht, die moest als bijzaak Diet optredenook niet aan den stoot van den neus, die al te prozaïsch daar stond, waar de boekhouder Rosier als held moest optreden. Daarentegen werd den priDs te kennen gegeven, dat de Engel schen zich voornamelijk tegen den prins en mevrouw de Pompadour hadden uit gelaten, en daardoor de gramschap van den heer Rosier gaande gemaakt. Hoe dit liet men uit de woorden, die sir Brown omtrent de markiezin gebruikt had, slechts gissen. Toen Soubise alles vernomen bad, verlangde hij meer te weten, voornamelijk hetgeen de Engel schen beleedigends omtrent hem gezegd hadden. Mejuffrouw de Pons hield zich, alsof zij aarzelde, dit wijdloopig te ver halen. Hoe hardnekkiger zij weigerde te spreken, hoe onrustiger de prins werd, hoe afschuwelijker zijne verbeeldings kracht hem den geleden hoon voorspie gelde. »En aan zulke menschen verbindt gij u, prins?* aldus sprak Paulina verder, >wat zal Parijs van u denken, wanneer gij het meest voor den vrede ijveit met bleven op het slagveld, dertig werden gewond. Steyn en De Wet, die bij het comman do waren, trokken in allerijl weg. De Boeren werden gedurende enkele mijlen in een Zuidoostelijke richting vervolgd. Zij verspreidden zich in kleine troepjes. Aan onze zijde sneuvelden kolonel Le Gallais, kapitein Inglebath, luitenant Williams en 8 man. Gewond werden zeven officieren en 26 man. Ik betreur ten zeerste den dood van deze drie officieren, allen zeer veelbelovend. Le Gallais' dood is inderdaad een zeer ernstig verlies een zeer dapper en bekwaam cavalerie-officier. Het gevecht moet op een oogenblik doodelijk zijn geweest. De U-battenj onder ^majoor Taylor was in actie op 400 yards. Onder de gewonde gevan genen is De Villiers, Steyn's secretaris en onder de gesneuvelden, de dokter der Boeren, met het roode kruis om zijn arm, het geweer in de hand en de ban delier, half gevuld met patronen, om. De „Mail''-correspondent te Pretoria geeft eenige bijzonderhedeu over de laat ste bewegingen van De Wet, hem mede gedeeld door een burger van Heilbron, die weigerde te vechten en daarom als ge vangene door De Wet werd vastgehouden. In den tweeden nacht van zijn gevangen schap ging Theron er op uit met 300 man en verwoestte een groot gedeelte van den spoorweg bij Yredefort. Den volgenden dag werd Theron door de koloniale troepen verdreven. De Wet trok naar Wolvehoek, om zelf het toezicht te houden op de verwoesting van den spoorweg bij Wolve hoek, van eene natie, wier genoegen het is, Frank rijk in het oog van de geheele wereld te bespotten, en zelfs op Franschen bodem den beminneüjksten aller prinsen aan de verachting prijs geeft?" De zaak maakte zulk een diepen indruk op het gevoehg6 hart van den prins, dat hij zelfs de teederheid vergat, die hij anders wanneer hij met Paulina alleen was. nooit uit het oog verloor. »Maar van wien weet gij die omstandigheden zoo nauw keurig vroeg hij. »De geheele stad kent en verhaalt zeantwoordde zij, »doch aan u waarschijnlijk het laatste, prins; ook hier is reden voor. Men zou u niet gaarne eene onaangename aandoening ver oorzaken. Maar vergeef het mijne praat zucht, en vindt die geene genade, dan mijn yver om uw roem onbevlekt te bewaren." De prins bedekte dankbaar hare hand maf kussen. Hij was wel tot nu toe tegen den oor log geweest, dewijl hij tegen den hertog de Richelieu was, die oorlog verlangde, om het opperbevel van het leger te ver krijgen. Hij wilde echter iets meer weten van het gebeurde in den tuin van Drouet. Tot zijn geluk herinnerde hij zich, dat Paulioa den naam van den heer de Bon- naye genoemd had. Hij liet dezen, als een gewichtige getuige-* bij zich komen, en beval hein, alles zoo nauwkeuiig mogelijk te verhalen. De prins vernam eenige om standigheden meer, maar niets van het waar hij Plarijs bezette met 1500 man. De Wet's persoonlijk commando bestaat uit 300 Doppers en een 100 jongelui uit de gegoede kringen van Johannesburg en Pretoria. De Wet heeft drie kanonnen. De Kaffers doen goed werk tegen de Boeren. Yrijdag gingen zij op eigen re kening uit en namen vier Boeren gevan gen, die zich verborgen hadden in een naburige kraal. De Kaffers vechten dus ook al. men neme er nota van Van den toestand in China valt weinig nieuws mede te deelen, De ge ruchten van een verbond tusschen Frank rijk, Rusland, de Vereenigde Staten en Japan, welke reeds werden tegengespro- kon, worden thans weer opnieuw door de Duitsche pers opgerakeld en voor waar verklaard. Uit Amerika wordt daar entegen door de „Herald" verzekerd, dat er geen sprake van is, dat president Mac Kinley, na zijn herkiezing, een ra dicale verandering in de politiek betref fende China zal brengen, De Vereenigde Staten zullen zich bij geen der mogendheden of groep van mo gendheden aansluiten, maar met alle samenwerken, indien dit het beste blijkt te zijn, ofschoon zij zich voorbehouden, desnoods onafhankelijk van anderen op te treden. Wat het bezetten van het grondgebied aan den linkeroever der Pei Ho betreft, dat dit feit door aen Russischen gezant te Washington werd tegengesproken. Thans wordt ons evenwel weêr uit Peking geseind, dat het toch werkelijk gebeurd is, maar slechts als tijdelijke, militaire maatregel te beschouwen is, dus evenzoo als het bezetten van Mandschoerije. Ook geen onmiddellijk hem zeiven betrof. Hij vroeg, doch de heer de Bonnaye veront schuldigde zich, met te zeggen, dat hij hier niets van wist, maar was uit wraak tegen de Engelschen boosaardig genoeg, te laten blijken, dar de prins nog boos aardiger aangevallen was dan de markiezin De prins legde daarop dadelijk een bezoek af bij den hertog van Richelieu. >Ik heb," zeide hij tot hem, »uwe laatste memorie over d6c oorlog met En geland gelezen. Gij hebt mij met de pen overwonnen, zooals gij de Engelschen met uw degen zult winnen. Ik ben het met u eenshet Britsche gezantschap moet weg, en eene oorlogsverklaring nagezonden worden." De hertog van-Richelieu was verbaasd over de verandering van gevoelen, die bij zijne tegenpartij bad plaats gehad, Hij omarmde hem, en zlj waren met elkander verzoend. Beide bepaa^en nu hoe zij ver der zouden handelen, om den kardinaal Bernis, het geheele hof en den koning van voornemen te doen veranderen. De prins beloofde, zich van den invloed van mevrouw de Pompadour te zullen bedie nen en dit was dan ook niet moeilijk De woorden van Sir Brown >de koning van Engeland had, in plaats van lord Ai bemarle, een meisje van pleizier naar Parijs moeten zenden," waren reeds vol doende. Maar het bijgevoegde: »wij heb ben er duizenden in Londen, die schooner zijn dan de afgeleefde Pompadour l"joeg hier weêr zal de tijd moeten leeren, wat de Russen onder tijdelijk verstaan en of andere mogendheden dit voorbeeld niet zullen gaan volgen. Dat Rusland met China konkelt, is reeds meermalen gebleken. Nu weêr zou men 't kunnen opmaken uit de taal der Russische pers, die zich zeer ontevreden betoont over de strenge maatregelen door graaf Von Waldersee genomen, een klacht, die ook in militaire kringen in gang heeft gevonden. Li Hoeng Chang heeft weer eens iets van zich laten hooren. Hij begint lang niet malsch. In zijn kwaliteit van onder koning heeft hij aan de gezanten een nota gezonden, om te protesteeren tegen de expeditie naar Pao Ting Foe, om de de wreedheden, die men beweert, dat door de soldaten begaan zijn, in het dag licht te stellen. Met een zekere onbeschaamdheid zegt dr. Morrisson, de „Times"-correspon- dent uit Peking, herinnert Li eraan, dat het eenige doel van de vreemde mo gendheden was, bij het zenden van troe pen naar China, om de legaties te ont zetten. Dit nu is gebeurd, en het komt niet te pas, een expeditie naar het bin nenland te zenden. In aanmerking nemend de buitenge wone clementie, door de expeditie be toond, en de onevenredigheid tusschen de misdaden en mishandelingen, bedre ven door de provinciale autoriteiten en de bestraffing, daarop gevolgd, hebben de vier gezanten zich tevreden gesteld met de nota van Li Hoeng Chang aan zijn adres terug te zenden. een blos op haar gelaat, en vervulde hare borst met een doidelijken haat. Nikolaas was niet weinig verwonderd, toen eenige aanzienlijke heeren zich bij hem aanmeldden. Zij waren door de mar kiezin afgezonden, om het voorgevallene in den tuin van Drouet van den boekhou der zeiven te vernemen. Zijne woorden werden opgeschreven, en dooi hem onder teekend. Drie dagen daarna ontving het Engelsche gezantschap zijno passen om het kanaal over te steken. De oorlog tegen Engeland was verklaard. ADELSDIPLOMA. Mejuffrouw de Pons ontving het eerst de tijding van die gewichtige gebeurtenis uit den mond van den prins zeiven. In hare blijdschap had zij hem wel willen omarmen. Hij zag die blijdschap, en las daarin niets andeis dan de openbaring van een hart, dat voor hem klopte, en waagde, als een bekwaam man onder de vanen van den liefdegod van de zegepraal gebruik te maken, die de eenzaamheid aanbood. Hjj drukte de bekoorlijke dame aan zijn hart. en ontstal haar den eeisten kus, Paulina bloosde, werd ernstig, en wees met jonkvrouwi. lijben trotsch den onstuimigen man af. Hij hield zich daar om niet minder van zijne zegepraal ver zekerd, en verliet de schoone preutsche met een nog meer ontvlamd gemoed. Intusschen wachtte zij zooveel te onge duldiger het avonduur, om haren vrieDd

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1