No. 62. Zaterdag 10 November 1000. 16e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwse h -Vlaanderen F. DIELEMAN, Bnitcnland. FEUILLETON. WIE REGEERT ER? AXELSCHE COURANT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER AXEL. Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worde» naar olaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, ui ter lp fe tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Er is niets dat een spoedig einde van den hardnekkig volgehouden tegenstand der Boeren kan doen verwachten. De berichten der laatste dagen geven integendeel blijk van de onvermoeide energie der Boeren om in alle hoeken en vijand aan te tasten en afbreuk te j doen. Alleen wanneer de Engelschen een grooten slag konden slaan en de strijd- macht der Boeren weder een aderlating konden doen ondergaan als met de gevan genneming van Cronjé's en Prinsloo's troep, zou wellicht het hopelooze van verder verzet worden begrepen, en zou een algemeene overgaaf kunnen volgen. Doch juist daarop bestaat weinig kans omdat zoowel De Wet als Botha zich van I gevechten in grooten stijl onthouden en alieen in den benden-oorlog hun kracht zoeken De Engelschen lijden in dezen afmat- tenden strijd vol overvallen en verras singen tegen een even snel verdwenen als opduikenden vijand zware verliezen. I De cijfers lijken bij de dagelijksch voor- J komende gevechten gering, doch welk een geduchte som die allen te zamen uitmaken I blijkt verrassend uit de officieels opgaaf van het Engelsche departement van oorlog, waarvan we in ons vorig nummer melding maakten. Reuter meldt nu uit Pretoria, dat tus- schen Zandrivier en Kroonstad tengevolge van onvoldoende veiligheidsmaatregelen een compagnie vrijwilligers door de Boeren is gevangen genomen. Een mailtrein werd Hoe bedaarder Nikolaas bleef, hoe on stuimiger de heer Brown begon te razen. Bjj iederen krachtigen vloek, dien de Brit ter bevestiging zijner verwijten tegen de Fransche staatkunde uitte, vestigde hij zijn blik op den armen Nikolaas. De eene na den anderen maakte zich uit de voeten. De heeren vreesden, dat de woordenwis seling te ver zou gaan, en ook dat de staatkundige geest van den heer Brown te veel wijngeest bevatte. Ook zijne lands lieden bemerkten zulks, en trachtten hem te doen bedaren. Deze werd echter daar door te vuriger. »Het is waar," riep hij den Franschen toe, »het kabinet van St. James verstaat zijn voordeel slecht, ik moet dit toestemmen. De koning had, om als diplomaat te zegevieren, niet den graaf van Albemarle, maar een Londensch meisje van pleizier hier heen moeter. sendenwij bezitten er duizenden, die schooner zijn dan de afgeleefde Pompa dour." Toen Nikolaas den naam zijner wel doenster hoorde ontwijden, brak hij het stilzwijgen, en zich over de tafel heen [buigende, zeide hij zeer beleefd tot het onweêrsgelaat en halfluid, om den Bi it Diet te beschamen, »vergeet niet mijnheer, gÜ op Franschen bodem zijt." aangenomen en zeven zakken met brieven zijn verbrand. Op de grenzen van Basoetoland con- centreeren de Boeren zich weder in grooten getale. Een strijdmacht van 1400 man is gesignaleerd nabij Ladybrand. Ficksburg is in handen der Boeren. Uit Durban komt het bericht, dat de Boeren Maandag een trein uit Pretoria deden ontsporen bij Standerton. De stoker werd gedood. Ook werd een trein aan gevallen' op 15 K. M. afstand van Kim- berley door twintig Boeren. Zij namen den trein zonder oen schot te lossen en lieten de machine in de lucht springen. In den Parijschen gemeenteraad deed het lid Galli het volgende voorsteldat de gemeenteraad aan de Zuid-Afrikaansche Republiek zijn levendige sympathie en bewondering zal betuigen dat hij zich met zjjn bureau naar het station zal begeven om president Kruger bij aankomst te begroetendat de raad den president zal uitnoodigen zich naar het raadhuis te begeven, waar hij zal worden ontvangen in den naam van het volk van Parijs. Het voorstel werd met algemeene stemmen aangenomen. In de Fransche Kamer vroeg de heer Vazeilles, de regeering te interpelleeren omtrent de algemeene politiek. De presi dent van den ministerraad antwoordende, zeide, dat de regeering het noodzakelijk acht hervormingen te brengen in de drank wet, waarvan de afschaffing der vergun ningen afhangt. De wet op vereeniging moet het gevaa: voorkomen, dat de openbare welvaart bedreigt. Het wetsvoorstel tot pension Sir Brown haastte zich om Nikolaas in deze houding, in plaats van antwoord, een hevigen stoot voor den neus te geven en hem te antwoorden »wat steekt die jonge wijsneus den neus vooruit, om mij te leeren, vóór ik het verlang." »Hij had echter dit laatste woord nog niet uitgesproken, of Nikolaas had hem een laidklinkenden oorveeg gegeven. Sir Brown stortte neder als een door den storm ontwortelden eik; hij viel zijdewaarts tegen zijD buuiman aan, die juist een glas warme punch aan de lippen wilde brengen hetgeen ten gevolge had, dat de punch in een rechte lijn op het gelaat van Sir Brown nederviel, zoodat deze niet anders dacht, of het was zijn eigen kostbaar bloed, dit hem langs het gelaat liep. Alle Britten sprongen op, en insgelijks alle Franschen. Sir Brown trok den degen, ook Nikolaas. maar alleen om zich te verdedigen. Voor dat de overigen er tus- schen konden komen, om de zaak te be slechten, had Nikolaas reeds een steek onder den rechterarm, welke door het vleescb drong, zonder evenwel de borst kast te kwetsen. Dit alles was in weinige minuten geschied. Evenzoo snel verdwe nee alle Franschen uit hef priëel, om niet in eene zaak betrokken te worden, die zooveel te lastiger was, omdat zij een lid van een vreemd gezantschap betrof. Even zoo verdwenen de Engelschen, om hun landsman, dien zij medenamen, voor grootere dwaze daden te behoeden. Alleen neering van werklieden moet tot een oplossing komen. De heer Ribot valt de revolutionnaire redevoering aan. door Millerand te Lens uitgesproken. De heer Millerand zegt, dat hjj zijn denkbeelden is getrouw gebleven en dat hij tracht de hervormingen, die hij voorstaat te verkrijgen. In den laatsten tijd kwamen her haalde oproertjes voor onder de arme Boeren in Rumenië als gevolg van kwel lende belasting. De regeering wist niets beters te doen dan er soldaten heen te sturen. Dagelijks komen nu berichten van bloedende botsingen in verschillende dor pen. Nu weer worden bij Pirkskow drie officieren en verscheiden soldaten gewond. Een boer werd gedood, twee gewond. Waldersee seint uit China, dat een bataljon Duitsche en Engelsche sappeurs bij den grooten Chineeschen muur aan de poort die naar Toeking Koean leidt een hevig gevecht hebben moeten leveren. De poort werd bestormd, vijf kanonnen zijn veroverd. De vijand, 1000 man sterk, verloor 50 dooden. Een Duitscher sneu velde en 7 werden gewond. De Duitsche vlag waait nu op den Chineeschen muur. In de „Times" komt een dépêche voor uit Peking, onder dateering van 5 dezer, waarin bericht wordt, dat admiraal Alexe- jef tot Li-Hung-Chang het verzoek richtte hem mededeeling te doen, van de plannen, die China koestert, ten opzichte van Mantsjoerye. Alexejef geeft China den raad het bestuur van Mantsjoerye weder op zich te nemen, doch het onder bescher ming te laten van Rusland, wat ten voor- deele van beide rijken zou zijn. de heer Bonnaye bleef bij den gewonden Nikolaas, geleidde hem naar zijn rijtuig, en bracht hem dadelijk naar een wond heeler. Deze verklaarde de wond voor on beduidend, dewijl zij alleen door het dikke vleesch gegaan was. Hij verbond haar, en Nikolaas reed met zijn getrouwen geleider naar zijne woning. OOBLOG TEGEN ENGELAND. De heer de Bonnaye, die in het prieel een der ijverigste redenaars voor de zaak van Frankrijk tegen Engeland geweest was, ging voort nog in den wagen tegen den overmoed van den Brit uit te varen. Nikolaas, die geene reden had zich daarover te verheugen, schimpte van ganscher harte mede. De heer de Bonnaye zeide: »het verwondert mij, dat ons hof zoo lang draalt, om den onbeschaamden overmoed van het Londensohe kabinet te tuchtigen Hing het van mij af. zoo werd morgen de oorlog verklaard." Deze inval was balsem voor de wonde van Nikolaas, zijn besluit was genomen. Hij drukte de hand van zijn vriend met dankbaarheid, en zeide: »stel u gerustals er veertien dagen ver- loopen zijn, moeten de Engelschen uit Parijs, en de oorlog verklaard zijn." De heer de Bonnaye glimlachte, want hij dacht aan de kracht van deo punch Nikolaas -echter aan de njacht van Paulina De gewonde moest den volgenden dag op bevel van den arts zijne kamer houden. Hij had veel bloed verloren, en leed nu De Standardc ontvingt uit Shanghai, van den 2en, het bericht, dat een Rus sisch officier, bevel voerende over 60 man te Ching-Weng-Tao, waar een Engelsch officier en enkele Sikhs gestationeerd zijn de Engelsche vlag neerhaalde en vertrapte De Engelsche officier protesteerde en trachtte de vlag weder op te hijschen, doch zag er van af, daar de Rus hem dreigde neer te schieten. De Russen boden later hun verontschuldiging aan. Men beschouwt het incident als ge sloten. De »Times« verneemt uit Shanghai, dat Ting-Yoeng, de tegenwoordige onder koning van Tsjili, de Tartaren-generaal Koei-Heng en kolonel Wang-Chaume gefusileerd zijnovereenkomstig het vonnis van den krijgsraad te Pao Ting- Foe. Volgens berichten uit Canton is daar de hervormer* Szki-Moe ter dood ver oordeeld in verband met de ontploffing, die het Yamen van den gouverneur ver woestte. Een tweede hervormer is Woens dag in hechtenis genomen. Meer arresta ties worden verwacht. Campbell keerde Dinsdag te Tientsin van Paoting-Foe terug. Hij ontmoette geen tegenstand, het volk tracht zich zoo goedgezind mogelijk voor te doen. Hij bombardeerde en stak 26 dorpen in brand, sloopte de muren van Menan- Hsien en dwong den magistraat van Jen-Chin, de Boxers in zijn district ge vangen te nemen en te vonnissen en den Christenen de geleden schade te ver- Generaal Linevitch gaf den consuls officieel kennis, door middel van den aan wondkoortsen. In eenige weinige regels gaf hij Paulina kennis van zijn ongeluk, vóór zij het door het gerucht kon te weten komen want Nikolaas twijfelde niet of de stad zou vol zijn van het gebeurde. Hij dwaaldeniemand sprak ei van, nie mand wist het. De Engelschen hadden de Franschen, noch de Franschen de En gelschen gekend, dewijl het toeval hen bijeengebracht had. Ook was het niets anders dan eene gewone heldendaad, ge pleegd bij een vol glas. Doch Paulina beschouwde het zoo niet, toen zij het briefje van haren vriend ge lezen had. Met waren zielsangst bracht zfl den dag door. Des avonds gaf zij voor ongesteld te zijn, zoodat zij niet met de gravin kon mede gaan, en sloop door eene gaanderij naar de kamer van den heer Rosier. Met den blos van onschuld en liefde op het gelaat, trad zij voor bet bed van den zieke. De oude, eerlijke Markus, bediende van Nikolaas, een erfstuk uit de nalaten schap van zyn pleegvader, verwijderde zich om schildwacht voor de deur te houden. Wat schort er aan?" vroeg Paulina angstig aan haren vriend, die zijn hand naar haar uitstrekte. »Wat zijt ge be gonnen Wie beeft u gewond Waarom? Heeft de arts u verboden te spreken Wanneer is het geschied? Waar toch? Gevoelt gij u zwak. Wie is uw geneesheer Stof genoeg om een geheelen avond met antwoorden te kunnen doorbrengen. Niko-

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1