No. 60. Zaterdag 5 November 1900. 16e Jaari? Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwse li -Vlaanderen F. DIELEMAA, AXEL. Buiten laiul. FEUILLETON. WIE REGEERT ER? - COURANT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER Advertentie n van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worde» naar olaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Roberts kon zoo wel aan den gang blijven. Na de gevoelige verliezen door hem in de laatste dagen vermeld, en de nog ergere die door hem verzwegen waren, heeft hij nu Vrijdag weer een lang relaas naar huis moeten seinen van allerlei gevechten. Barton was met de Wet aan den gang geweest met het gevolg dat 1 officier en 12 man gesneuveld, 6 officieren en 38 man gewond werden. De Boeren verloren (Engelsche opgaaf24 dooden, 19 gewon den en 26 gevangenen. En dan vermeldt Roberts een gruwelijke moorddaad. Drie gevangen Boeren, be schuldigd van geschoten te hebben nadat zij hun handen ten teeken van overgaaf hadden opgestoken, zijn voor den krijgs raad gebracht, ter dood veroordeeld, en Roberts heeft dit vonnis bevestigd. Het bewijs van een in de hitte van het gevecht verrichte handbeweging is natuurlijk niet i te leveren, van tegengetuigen kon evenmin sprake zijn, en zoo heeft men driemannen, burgers die voor hun vrijheid en onaf- hankelijkheid vechten, als honden neer geschoten, omdat men hen in gelijken strijd niet overwinnen kan. De lijst gaat voortMethuen en Douglas bij Zeerust 8 man gewond, 1 vermist, de Boeren 6 dooden en gevangen (nogmaals Engelsche maat Kitchener bij Krugerspoort geen ver- liezen, doch bij een nachtelijken overval van een Boerenlaager werden er tal van Boeren gewond (het cijfer is zeker ontel baar.) Erger is geweest dat tusschen Spring- I fontein en Philippolis een luitenant met 5) DE VERHEFFING. Den volgenden morgen behoorde de inhechtenisneming van Gatry tot het nieuws van den dag. De kas en de boeken van zijn ministerie werden onderzocht, en men ontdekte nog grooter verlies daa men vermoed had. Uit het eene ondwioek kwam het andere voort, uil het eene ver hoor het andere, uit de eene inhechtenis neming de andere. Gatry had zich in dien tusschentijd hersteld, en bezwoer op nieuw zijne onschuld. Er ontstond een langdurig rechtsgeding, welks einde Je oude Lfi raes zelfs niet beleefdewant vrees en schrik hadden zijne gezondheid ondermijnd. Niko- laas was troosteloos over het verlies van zijn vaderlijken vriend. Hy werd wel erfgenaam van diens vermogen, doch dit baatte b6m weinig. Gaarne zou luj een bedelaar zijn geworden, wanneer hij met zelfsopoflering don goeden Larmes uit het Qk der schimmen had kunnen doen weder- Wat moest er nu begonneD worden WaDt van zijne kleine erfenis alleen, kon hij onmogelijk fatsoenlijk leven. Ei wat,'' zeide Paulina, »zoudt gij niet gaarne de plaats van den heer Larmes bij het mi nisterie van marine innemen 50 man cavallerie in een hinderlaag is gevallen, die allen op zeven na werden gevangen genomen. Roberts is er toe moeten komen zijn onmacht te erkennen om zelfs den Vrij staat, die het allereerst zoo haastiglijk werd ingelijfd, tot onderwerping te bren gen. Waar zijn troepen de hielen lichten, duiken de commando's op, en de op hun hoeven geblevenen sluiten zich aan. Vandaar dat Roberts nu tot een wan- hopigen maatregel is overgegaan. Hij heeft bepaald dat alle mannelijke Boeren boven 14 jaar oud, die buiten den omtrek van 10 mijl van Bloemfontein wonen, naar de stad zullen worden gebracht om hun te beletten zich bij de commando's aan te sluiten. Tot zelfs voor jongens van even 14 jaar is Roberts bang. Of de Vrij staat ook gepacificeerd is En nu de Engelsche officieren last geven om van de hoeven, ook waar niet-strijders wonen al het vee en graan in beslag te nemen om te voorkomen, dat de com mando's zich daarvan zullen voorzien, nu zijn deze eenvoudig gaan nemen in de Kaap-kolonie op Britsch gebied, wat hun in het eigen land te lastig werd gemaakt. Na Zuidelijk bij Colesberg en Bethuiie gefourageerd te hebben blijkt nu ook dat zij Westelijk de grens hebben overschreden*, Uit Vrijburg, aan de lijn Kimberley Mafeking wordt gemeld dat in dat district de Boeren zeer stoutmoedig optreden. De spoorwegverbinding is in hun handen, zij hebben vier versterkte laagers in den omtrek. Uitvoer van voorraden uit de staa is verboden, evenmin mogen de bur gers na negen uur 's avonds op straat. De Boeren omsingelen langzamernand de stad. »Mijn hemel, mejuffrouw, waar denkt gij aan Zoo hoog verheffen zich mijne begeerten niet. Het is waar, wanneer de heer Larmes des winters aan rhumatiek leed, heb ik dikwijls zijn zaken waarge- uomen hij had dan alleen maar te on derteekenen, juffrouw Paulina, Boekhou der bij het departement van marineDe heer Larmes heeft mij reeds drie malen te vergeefs als jongste klerk voorgesteld. Neen, zoo hoog verheffen zich mijne ge dachten niet." »0, wat staat die lieve bescheidenheid u goed," zeide Paulina, en beschouwde den jongen man met welgevallen »gij staat mij toch toe, dat ik in den rang wel gelijk sta met een boekhouder der m.u ine «Juffrouw Paulina, gij schertét." »Nu, en uwe gedachten, verheffen zich wel tot mij «Neen, neen, uwe hemelsche goedheid daalt tot mij af, schoone Pauline." Eenige dagen later zeide mejuffrouw de Pons tot don prins Soubise, toen zij hbm onheluisterd in een schitterend ge zelschap kon spreken: «weet gy ook, priDs, tlat angst en schrik den ouden boek houder gedood hebben, dat hij aldus nog het slachtoffer van de schelmerij van Ga try geworaen is." »Geen woord, bekoorlijke Paulina." Wilt gij nu uwe edele, daad niet vol tooien Gij zijt in staat de schim van den eerbied waardigen grijsaard te verzoe nen, wanneer gij zijn zoon aanneemt, die De gezanten te PekiDg houden bijna dagelijks bijeenkomsten om het lijstje van de „schuldigen" vast te stellen. Zij zijn het er weer hardroerend over eens dat men voor de hoofdschuldigen de doodstraf eischen moet. Zeven hooge ambtenaren waren al in de nota van den Franschen minister Delcassé genoemd. De gezanten verlangen nu nog de hoofden van twee andere schuldigen, van prins Tien en Ying- nien. In afwachting van.de houding der Chi- neesche regeering hieromtrent, gaan de verbondenen onder hooge aanvoering van Von Waldersee voort met de grofste willekeur. Ze hebben Pao-ting-fu bezet, en er den provincialen schatmeester op grond dat hij mishandeling van zende lingen zou hebben toegelaten, gevangen gezet. Een krijgsraad van Europeesche officieren zal over zijn lot beslissen. Zijn hoofd gaat er dus ook stellig af. Tevens heeft men van de gelegenheid gebruik gemaakt de gelden die hij onder zijn beheer had, in te palmen. Dat was een bedrag van 740 duizend taels, of on geveer U/4 millioen gulden. De Pruisische regeering gaat voort door allerlei tergende maatregelen de Pool- sche bevolking der Oostelijke provinciën in hun aanhankelijkheid aan hun taal en zeden te krenken In den jongsten mi nisterraad is zelfs besloten tegen de Polen nog krasser dan tot nog'toe op te treden. Men bereikt natuurlijk daarmee het tegen gestelde resultaatde verbittering tegen de Duitschers groeit, en de haat der natio naliteiten wordt aangewakkerd. Midden in Berlijn zullen de Polen nu een groot volksgebouw stichten, dat het thans eenzaam en verlaten, zonder eenige bescherming is. Hij is dezelfde jonge man, die in dat beroemde vei hoor om de ver gunning bad, in plaats van den heer Lai mes in de gevangenis te gaan, enzoohetzyn moest, te sterven." «Ik herinner mij nog dien dollen inval." «Nu, die Rosier was eigenlijk de ware boekhouderde oude Larmes gaf alleen zijn naam aan diens werk. Vervul de laatste bede van den stervende, die met bekommernis over het lot van zijn zoon uit dit leven scheidde. Gij zeidet mij zelfs onlangs, dat de oude Larmes voor het geledene onrecht moest schadeloos gesteld worden. Hoe wilt gij hem nu die schade vergoeding doen toekomenhy is niet meer. Schenk uwe bescbeiming aan zijn aangenomen zoon. Deze, erfgenaam van de rechtschapenheid zijns vaders, verdient ook diens opengevallen plaats. Maar hij staat daar eenzaam, niemand spreekt voor hem." »Hoe? geen mond spieekt voor hem, wanneer medelijden van zulke schoone lippen voor hem spreekt fluisterde de prins haar toe, «hoe gelukkig zou ik zijn, wanneer die lippen eens een woord van medelijden voor mij zeiden 1 Geloof mij,, ik verdien meer uw medelijden dan de zoon van den boekhouder." »Nu, genadige heer, wanneer gij eens recht ongelukkig wordt, zal ik het niet aan medelijden jegens u laten ontbreken, even als gij het nooit aan spot omtrent mij laat ontbreken." middenpunt zal worden van het Poolsche verzet tegen de korporaalsmanieren waar mee men bezig is het „Deutschtum" in de weerstrevende bevolking te stampen. Het Zwitsersche volk zal Zondag te beslissen hebben over twee belangrijke voorstellen, die onder den naam van „Dop- pelinitiative" de bevolking van het eed genootschap reeds sinds eenigen tijd warm maken. Het eene voorstel beoogt de verkiezing van leden van den Nationalen Raad volgens het stelsel der evenredige vertegenwoordiging, het andere wil de verkiezing van den Bondsraad door het volk. Wie den strijd tusschen de voor- en tegenstanders gevolgd heeft, moet de overtuiging hebben, dat het „Doppel-ini- tiative," en vooral de „Properz," zooals 't evenredige kiesstelsel voor den Natio nalen Raad in den volksmond heet, een manoeuvre is om de macht der vrijzinnige democraten in den Raad te fnuiken. Het zijn vooral de conservatieve en clericale leiders, die het krachtigst voor beide voor stellen ijveren. Dat 't kiezen van den Bondsraad direct door het volk een der laatste consequenties is van het demo cratische regime, schijnt hen vrij koud te laten. Zoo zien we dus in dezen strijd de behouders samengaan met de demo craten, die in het „Properz" een eerlijk kiesstelsel meenen te hebben gevonden en in een door het volk gekozen Bonds raad de kroon zien op de rechten van het volk. KROONSTAD, 28 Oct. Een Boeren- commando, sterk 150 man, omsingelde en nam hedenmorgen een voorpost, be staande uit 90 man, nabij Geneva. Het commando viel daarop den mailtrein, van »0," riep de prins uit, «dat is voldoen de dat nu ook thans honderd overtollige oogen op ons moeten zien I Hoe gaarne zou ik u op mijne knieën zeggen, hoe veel ik lijdmaar ik houd my aan uw woord. Hoe heet de jonge man Paulina noemde den naam Nikolaas Rosierde prins schreef dien op. Terecht herinnerde hij zich denzelveD, toen bij naderhand bij de markiezin de Pompadour in een vertrouwelijk gesprek gewikkeld was, en de markiezin zelve over het proces van Gatry begon, en daarbij met deelneming aan den ouden Larmes dacht, die door de schanddaden van zijn gebieder den eeuwigen kerker, ja zelfs den dood nabij geweest was." Nabij hernam de prins, »neen, zeg liever dood is. Angst en schrik nebben den zwakken grijsaaid gedood. Hij staat voor God en noemt dankoaar den naam van den aardschen engel die hem van het verderf heeft verlost." De markiezin verschrikte en was ge troffen De prins bemerkte het, bracht zijn gelaat ook in eene treurige plooi, en sprak over bet lot van veel edele men- schen. «Zijn lijden is uitalzoo ging hij vooit, terwijl er werkelijK een traan in zijn oog kwam, »voor hem is hier geene schadeloosstelling mogelijk." Mevrouw de Pompadour zag dien traan dit stemde hare ziel nog tot grootere treurigheid, «Laai. hij een huisgezin ach

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1