,\o. SIK Woensdag 51 October 1000. !0e Jaarif. M i e u w s- e 11 Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen F. DIELEMAA, AXEL. Buitenland. FEUILLETON. WIE REGEERT ER? Binnenland. COURANT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER - UITGEVER Advertentie n van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worde» naar nlaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljjk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Hoe langer hoe stoutmoediger treden de Boeren in den Vrijstaat op. Na Jagers fontein, Philippolis, en nu zoowaar Jacobsdal. Een Reuter-telegram uit Kaap stad meldde Vrijdag dat de Boeren Jacobs dal hadden ingenomen. Van het garni zoen dat, 52 man sterk, hardnekkigen tegenstand had geboden, waren er 84 man aan dooden en gewonden gevallen. Later wordt het bericht verzacht en heet het dat 200 Boeren vruchteloos een aanval deden op het garnizoen dat uit een compagnie Kaapsche troepen met een kanon bestond en 14 dooden en 20 gewonden kreeg. Roberts houdt zijn mond. Als de ont stemming wet bedaard is in Engeland onder de Khaki-helden, zal hij wel weer met een nietszeggend bericht over een stroopende bende of zooiets, het ongeval trachten weg te praten. (Jacobsdal ligt in het Zuiden van Kimberley aan de Rietrivier en aan den grooten weg van de Kaapkolonie naar het Noorden en van Grikwaland naar den Vrijstaat.) Een harde noot om te kraken is voor de Engelschen ook het volgend telegram uit Johannesburg, waarvan niet alleen verwonderlijk is dat het een gebeurtenis meldt die al op 8 October is voorgevallen doch ook dat het bericht den 19en Octo ber te Johannesburg is afgezonden, en er dus een week noodig is geweest om Londen te bereiken De Boeren schijnen ook met de tele- graafdraaen booze grapjes uit te halen. De prins verhaalde haar alles, wat hij van de zaak wist, sierde dezelve naar goedvinden op, en vertelde haar ten laat ste ook de geschiedenis van den ouden, ongelukkigen boekhouder Lormes. Hij schilderde haar de schelmerij van den heer Gatry en de wanhoop van den be drukten Larmes zoo levendig, het lijden van den armen, beschermloozen grijsaard zoo roerend, dat de spoedig getroffen wordende markiezin in tranen uitbarstte. •Neen," riep zij uit, »dat mag niet ge beuren deze onschuldige, eerlijke man moet niet het slachtoffer van zulk een monster woiden! Wij zullen de waarheid aan den dag brengen. Staat gij er mij voor in, prins, dat alles zich zoo heeft toege dragen, als gij mij verhaalt •Ik sta voor ieder woord in, dat ik gezegd heb." »Sta mij toe, dat ik van u afscheid neme. Ik moet naar den koning. Ik dank u, waarde prins, dat gij mij den weg hebt gewezen, om eene edele daad te doen. Zulke schurkerijen, als Gatry verricht, moeten Frankrijke bodem niet bezoedelen daartoe denkt de koning te edel." »En zijn goede engel wijkt niet van hem. Sta mij toe, dat ik die engel de Het bericht luidt Op den 8en October slaagde een com mando, onder Hans Botha er in, een trein met verkenners van de Rifle Brigade, tusschen Heidelberg en Greylingstad, ge heel af te snijden. Twee Britsche officieren en een aantal manschappen sneuvelden. Het geheele detachement moest zich ten slotte overgeven. Men bedenke dat de plaats van dit ongeval een paar uur ten Zuiden van Johannesburg is gelegen. Om Roberts' fatsoen te redden, die van dat geval met geen enkel woord gerept heeft, tracht Reuter de goe gemeente te bedotten door aan het slot van het tele gram op te merken dat dit waarschijnlijk hetzelfde incident is waarover Roberts den lOen dezer heeft gerapporteerd. Dit gold echter een spoorwegoverval bij Kaap- muiden, aan den Delagoa-spoorweg, op een heel ander punt van Transvaal. Roberts heeft dit geval indertijd gewoonweg ver zwegen. Daar had hij zijn reden voor De verkiezingen waren toen nog aan den gang. Twee soldaten van een troep die de brug bij Fraserburg station in de Kaap kolonie bewaakten, werden Donderdag nacht doodgeschoten door op den loer liggende Boeren. Steyn bevindt zich te Fouriesburg dat hij als hoofdstad van den Vrijstaat pro clameerde. De Wet zou voor de zooveelste maal nu weer bij Frederikstad (ten noorden van Potchefstroom) verslagen zijn door generaal Barton, die verscheidene Boeren gevangen nam. Hm Uit Pretoria wordt, gemeld dat daar hand kus, om mij zeiven een weinig te heiligen." De prins verwijderde zich. De markiezin liet zich bij d6n koning aanmelden. de koning. •Ik heb u reeds sedert geruimen tijd gewacht, lieve markiezin 1 zeide de koning terwijl hij haar tegemoet ging. •Men had mij gezegd, dat uwe maje steit den Engelschen gezant een afzon derlijk gehoor had toegestaan." Ja, maar de man heeft mij gruwelijk met zijne zaken verveeld Ik ben blijde, dat ik hem kwijt ben; ik hem tenliat- ste naar den kardinaal verwezen. Maar wat scheelt u Gij zijt niet wel, markie zin. Ik- geloof zelfs dat gij geweend heb, Gevoelt gij niet wel?" »Bij mijn koning ben ik altijd wel." •Goede markiezin, ga zitten. Heb gij uw werk medegebracht? ïk zal u paar- len helpen aanrijgen. Ik zal u[ eene ware gebeurtenis verhalen van mejuffrouw d'Autun, eene liefdeshistorie zonder weer ga; gij zult het nauwelijks gelooven. Ik heb geschaterd van lachen. MSar ik kan die roodgeweende oogen van mijne lieve Antoinette niet zien. Zeg mij eerst, of gij verdriet hebt gehad •Ja, sire, verdriet over de verregaande slechtheid van vele menschen, en smart, dat men onder de regeering van deD besten der monarchen de onschuld op eene wreede wijze mishandeldt. Want Woensdag Transvaal plechtelijk bij het Britsche rijk is ingelijfd. Lord Roberts seinde uit Pretoria van den 25en Barton, die sinds enkele dagen door De Wet's commando werd lastig gevallen, viel het hedenmorgen aan en joeg het in alle richtingen uiteen. Onze verliezen waren drie officieren en veer tien man gewond. Den 26en seinde Lord RobertsBarton's verliezen van gisteren waren grooter dan bericht werd. Zij zijn in het geheel 1 officier en 12 man gesneuveld, 6 officieren en 39 man gewond. De Boeren lieten 24 dooden en 19 gewonden achter. Er werden er 26 gevangen genomen. Drie Boeren, die hun handen opstaken, ten teeken, dat zij zich overgaven, vuurden daarna ver raderlijk. Zij werden gevangen genomen, stonden voor den krijgsraad terecht en werden ter dood veroordeeld, ik heb dit vonnis bevestigd. Methuen en Douglas joegen gisteren bij Zeerust een troep Boeren uiteen. De Boe ren lieten zes dooden en gewonden achter. 28 werden gevangen genomen, en veel vee werd buitgemaakt. Onze verliezen waren 8 man gewond en 1 vermist. Kitchener bericht uit Lijdenburg, dat hij een nachtelijken marsch deed en bij Krugerspoort een Boeren-laager nam. Tal van Boerenwerden gewond en 4 ge vangen genomen Geen verliezen on zerzijds. Over den aanval op Philippolis zegt Lord Roberts, dat de Boeren het stadje konden binnendringen, dank zij het ver raad der bewoners. Hij heeft Kelly Kenny opgedragen alle daarin betrokkenen het land uit te zetten. Verhaal het mij, mijn kind. Ik wil waarlijk eens een voorbeeld van gestreng heid geven. Want wat ben ik d&D, wat heb ik dan, wanneer ik met alle konink lijke macht zelfs niet in staat ben te ver hoeden, dat gij andere dan vreugdetranen vergiet Wie heeft u beleedigd?" Hij, die u, die de waarheid en den naam van den rechtvaardigsten en mensch- lievendsten koning beleedigt." De koning stond verbaasd, en vroeg met gespannen nieuwsgierigheid verder. De markiezin verhaalde hem de geschiedenis en het plan van Gatry, en hoe hij den eerlijken boekhouder wilde noodzaken, zich schriftelijk als de schuldige, in plaats van den minister, aan te geven, die er op deze wijze met eemge duizenden guldens zou afkomen. Zij droeg de gebeurtenis met de haar eigene welsprekendheid voor, en verhoogde door hare veibeeldingskracht de kleuren bij het schilderen van de boos heid der menschen en de hulpeloosheid der onschuld, waardoor haar eerste ont roering op nieuw werd gaande gemaakt. Welnu," zeide de koning, toen zij ge ëindigd had, met zekere verwondering," is het anders niet Wat gaat ons dat aan Laat de rechtbanken daarvoor zorgen, die zullen hem wel straffen. Luister thans naar mijn verhaal van de koddige liefdes handel van mejuffrouw d'Autun." „Ik waag het sire, u te herinneren, dat wanneer de volgende dag zal geko men zijn, de rechtbanken niet meer Run- Een luitenant en vijftig man cavalerie viel enkele dagen geleden tusschen Spring fontein en Philippolis in een hinderlaag. Op zeven na werden allen gevangen ge nomen. Aan de »Daily Mail" wordt van den 27en October uit Kaapstad geseind, dat den 24en de Kaapsche politie bij Hoop- stad in een zwaar gevecht gewikkeld werd met twee Boerencommando's. De Engelsche troepenmacht had twee maxims. De Boeren, onder Dutoit, Viljoen, Pot gieter en De Villiers, vielen tweemaal de colonne aan, die in evenredigheid tot de macht der Boeren stond als een tot tien. Langzamerhand werd de colonne omsingeld, terwijl veel verliezen werden toegebracht. De Boeren richtten hun vuur hoofdzakelijk op de maxims, die verlaten moest worden. De politie werd, kort voordat de duisternis inviel versterkt door Yeoman ry. De Boeren werden toen met goed gevolg tot staan gebracht. De Engelsche verliezen bedroegen ze ven man gedood, elf gewond en vijftien gevangen gemaakt. De Boeren hebben 15000 man in het veld, waarvan bijna de helft in de Oranje rivier kolonie. Vrijdag eindigden in de Tweede Kamer de beraadslagingen over de Kieswet. Door aanneming van een amendement van den heer Kolkman zal de loockiezer bij zijn aangifte alleen bohoeven te ver klaren dat zijn inkomen bet in de tabel nen helpen. Heeft Gatry de schriftelijke vei klaring van den boekhouder in handen en is deze gevlucht, zoo wordt hij ver oordeeld, gene als een getrouw dienaar geëerd en uwe majesteit voor een half milioen bedrogen." •Gij hebt gelijk, men moet er den kar dinaal kennis van geven." Hij is, zoo als men mij gezegd heeft, de bijzondere beschermer van Gatry.* •01 den minister van justitie. Hij kon voorloopig een vertrouwd persoon naar den boekbou.ier zenden, om iets meer van de zaak te weten te komen, dan kan hij naderhand doen, wat recht is." Voortreffelijk sire, ik moet evenzeer uwe scherpzinnigheid als uw welwillend hart bewonderen. Daaraan dacht ik wer kelijk niet, dat, wanneer de politie het bandschrift van Gatry kan bemachtigen, deze in zijne eigene strikken is gevangen.* •Natuurlijk gij zijt een kind, markie zin van u over den eenvoudigsten loop der zaken te verwonderen. Zoo iets is gemakkelijk te doen. Ik laat den minis ter of liever, ik herinner mij, dat de chef van politie nog hier moet zijn." De koning schelde. Een kamerheer ver scheen de koning beval den chef van politie in het blauwe kabinet te geleiden waarheen hij zich ook begaf. Bij het weg gaan zeide hij tot ae markiezin „blijf intusschen zoo lang hier wij moeten nog eens over mejuffrouw d'Autun lachen."

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1