So. 58. Zaterdag 27 October 1900. I6e Jaarsr. Jaarlijksche Veemarkt Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwseh -Vlaanderen F. DIELEMAN, AXEL. MAANDAG Bniienland. FEUILLETON. WIE REGEERT ER? COURANT. Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 centfranco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzondert, nutnm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER Advertentie n van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worden naar nlaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE nren. Burgemeester en Wethouders van AXEL, maken bij dezen bekend, dat de in deze gemeente dit jaar zal gehouden worden op den 29 October aanstaande. Burgemeester en Wethouders voornoemd D. J. OGGEL, Burgemeester. J. A. VAN VESSEM, Secretaris. Uit Pretoria seint men aan de „Daily Mail" dat generaal French in de richting van Standerton omvangrijke militaire be wegingen voorbereidt. Dat wordt tijd, want in dien Zuidoost hoek van Transvaal zijn de Boeren de laatste dagen duchtig aan het spoken. Methuen is nog aan de westgrens, bi] Zeerust heeft hjj het commando van Lemmer 225 wagens afgenomen. Nu men geen groote getallen van ge sneuvelde en gewonde Boeren met goed fatsoen meer liegen kan, goochelt men met honderdtallen wagens. Vrijdag hebben de Boeren Fouriesburg in den Vrijstaat aangevallen, zij zouden zijn afgeslagen, doch nadere bijzonder heden ontbraken. Ook de zaak van Jager fontein, waar de Boeren 's avonds binnen drongen en 's ochtends een „onbeslist" gevecht leverde, blijft duister. MEVROUW DE POMPADOUR. Hij sprong in zijn rijtuig en reed naar het hof. Hier gekomen zijnde, begaf hij zich terstond naar de vertrekken van Mevrouw de Pompadour. Iedereen weet, welken invloed Mevrouw de Pompadour op de allerchristelijkste majesteit uitoefende. Zij was de onbegrens de gebiedster van zjjn hart en het konink rijk. Het is waar, hare eerste jeugd was voorbijzij zal omstreeks vijf en dertig jaren oud geweest zijn. Maar hare beval ligheid had Geinig verloien, en de waarde van haren geest gewonnen. Nog steeds hield zij den koning in haie zachte ketenen gekluisterd. De wil van de geheele konink lijke familie, de wijsheid van den minister kardinaal Bernis, vermochten niets tegen haar. Men wist dit aan het hof, in de stad, ja, door het geheele rijk. Het is trouwens niet vleiend voor een volk, dat gevoel van eigenwaarde heeft, door zulk een koninklijk bijpersoon geregeerd te worden. Maar men moet niet vergeten, dat de Franscben toen alleen maar ver zen maakten en libderen zongen, en alles voor waar, goed en sdboon hielden, zoödra de koning het er voor hield. Frankrijk lag dus aanbiddend neder, met de eene Lord Roberts seint uit Pretoria van den 22en Generaal French kwam den 20en uit Carolini te Bethel aan, na gedurende het grootste deel van zijn tocht tegenstand ontmoet te hebben, vooral in den omtrek van Ermelo Een officier en vijf man sneuvelden, drie officieren en zestien man werden gewond. Vijf worden vermist Den 16en werden vier man gewond en den 17en sneuvelde er een en werden er vier gewond. Den 20en bereikte Settle Hoop- stad, na onderweg te zijn aangevallen. Hij verloor een officier en vijftien man aan gewonden. Methuen's convooi werd bij Zeerust aangevallen Een officier en een mindere sneuvelden, een officier en acht man wer den gewond. Een fourageerende afdeeling van Bar ton's troepen werd den 18en bij Frederik- stad aangevallen. Twee officieren en twee man werden gevangen genomen. Twee sneuvelden en vier werden gewond. Bar ton werd den 21 en weder aangevallen. De Boeren naderden met groote onver saagdheid. Een officier sneuvelde. Een troep Boeren werd Westelijk van Pienaarsrivier met succes overvallen. Een Engelschman werd gewond. Achttien Boe ren werden gevangen genomen. Graaf Billow's optreden als Rijks kanselier is dadelijk gevolgd door een frontverandering van Duitschland in de Chineesche politiek. In het begin der campagne scheen het alsof Duitschland samen zou gaan met den Fransch-Russischen tweebond, en het er op toegelegd wérd Engeland geheel op den achtergrond te houden. Rusland verloochende echter geen oogen knie voor Jen koning, met de aDdere voor de beminde van zijne allerchristelijk ste majesteit, Slechts eene partij, die in allen geval ijverzucht mocht toonen, ge lijk de koningin het onadelijke hof, of de een of andere minister, gelijk kardinaal Bernis, waagde het, evenwel met groote omzichtigheid, zich nu en dan te verzetten. De schrandere beminde des koninvs wist dat ook wel Zij vreesde echter hunne tegenwoordigheid niet. De aanzien lijkste heeren van het hof stonden haar ter zjjdo of lagen aan hare voeten. Vol taire zelfs verhief er zich op, dat zij hem welwillend had aangezien. Maar na den koning zag zij niemand welwillender aan dan den prins Soubise. Hoewel de prins reeds veertig jaren oud was, was hij echter een man, die beval lig, geestig, verstandig an verleidelijk was. De beminde des konings, bi] alie ge slepenheid en leven wgsbeii, kon niet na laten hem liever te zien en te hooren, dan alle overigen, en hem het liefst te gelooveo, wanneer hij haar verzekerde, dat hij haai om harentwil en om niets anders beminde De prins was een van die sterke geesten, die allen en alles zijn. Zoo was bij bij de geliefde van den koning een minnaar, die slechts mee geweld eene hartstocht onderdrukte, die niet bestond. Mevrouw de Pompadour bemerkte dikwijls niet zonder geheime ontroering zijn stillen strijd tusschen eerbied en lieide, en tegen haar wil werd haar hart naar hem toege- blik zijn beproefde staatkunde van wel dicht bij het vuur te wilien gaan zitten, maar anderen de vingers te laten branden, en zelf op de kastanjes beslag te leggen. Terwijl op Duitschland hoe langer hoe meer de leiding der militaire operaties neerkwam, en de Duitsche staatkunde door haar krasse eischen bij de Chineesche regeering zich gehaat maakte, zorgde Rusland dat het tijdig in Mandschoerije vasten voet kreeg, versloeg er de Chi neesche legerafdeelingen, bezette de voor naamste steden, en nam „voorloopig ter beteugeling van onlusten," het reusachtig gebied in bezit. Tegelijkertijd liet het de Europeesche vrienden in den steek, en kwam bij de Chineesche regeering in de gratie door de troepen uit Peking terug te trekken. De Duitsche diplomatie begon te be merken dat zij zoo'n beetje bij den neus genomen werd, en Rusland, koketteerend met het Chineesche hof, met de strenge eischen in de Duitsche nota vervat, nooit zou meegaan. Vandaar dat men er op bedacht is geweest om nu ook Rusland eens den voet dwars te zetten, en zoo sloot men een overeenkomst met diens erfvijand, met Engeland De overeenkomst, waarvan de onder handelingen zeer geheim worden gehouden, is den 16en dezer gesloten tusschen lord Salisbury en Hatzfeld, den Duitschen gezant te Londen, en heeft, toen zij op het eind dezer week werd gepubliceerd, groote verrassing gewekt. De overeenkomst komt hierop neer dat Engeland en Duitschland in de Chineesche zaken de volgende politiek wenschen te trokken, hetwelk toch alleen den koning moest toebehooren. Zfj gevoelde voor den prins, hetgeen zij niet gevoelen mocht, en juist omdat zij het niet mocht, bemin de zij hem des te meer. De fijn beschaafde vrouw wachtte zich evenwel datgeen te doen blijken, waarover zij zich als iets be lachelijks schaamde. Geen boveliDg ver moedde zulks dan ook, zelfs niet van verre. Maar de prins wist wat hij deed spoelde zijne rol van Seladon voort, en lachte in zijne vuist. Wat hebt gij vergeten, vlinder vroeg zij, toen hij binnentrad, want hij had haar sedert een uur pas verlaten. Ach, waarde markiezin, bij u heb ik steeds het ongeluk mij zeiven te vergeten hoe kan hei ook anders?" zeide Soubise en drukte hare schoone hand aan zijne lippen: »mij zeiven, zoo waar ik leef!" »Ter zake, genadige heerwant de sfeer van u zei ven is zoo groot, dat ik met al tijd weet, van wien gij spreekt, of gij Frankrijk of geheel Europa bedoelt." »Het schijnt, beminnelijke markiezin, dat gij heden een weinig hard wilt zijn, en evenwel spreekt gij zonder het te willen, in plaats van spotternij, de zui verste waarheid. Ja, ik was voornemens van .mij, namelijk van Frankrijk, dat is, van u te spreken." »0, wal aan lyrische sprongriep Me vrouw de Pompadour uit, »Prinsgij hebt aanlag om dichter te worden," »Wie zou dat niet. die het geluk heeft volgen lo. De handel in de havens, aan de rivieren en aan de kust zullen vrij en ongestoord blijven voor de onderdanen aller natiën. 2o. Duitschland en Engeland zullen van hun kant de tegenwoordige verwikkelingen niet gebruiken om eenig voordeel in uitbreiding van grondgebied te verkrijgen. Integendeel, hun streven zal gericht zijn op het behoud van het tegenwoordig onafhankelijk Chineesche Indien andere mogendheden van de verwikkelingen in China zouden gebruik maken om onder weken vorm ook, der gelijke voordeelen in grondgebied te be halen, dan behouden beide genoemde rijken zich voor met elkander in overleg te treden over den te volgen weg ter verzekering hunner belangen. Deze overeenkomst zal den anderen mogendheden worden meegedeeld, en zij zullen worden uitgenoodigd de daarin aangenomen grondstellingen te onder schrijven. Het kan niet ontkend worden, dat dit een slimme zet is. Rusland zal de be haalde voordeelen moeten prijsgeven of het op een konflikt moeten laten aan komen. Duitschland ziende dat er voor hem niets te brokken viel zonder de anderen tegen zich te krijgen, heeft de wijste partij gekozen, en gezorgd dat de andere nu ook niets krijgen. Li Hung Tchang zal wel lijntjes glim lachen. Ook hij heeft eindelijk iets van zich laten hooren en heeft met zijn mede- vredesonderhandelaar prins Tsjing aan de gezanten, in antwoord op de eischen in uwe nabijheid te zijn!" »Maar gij wildet van u zeiven spreken, prins." »Goed, genadige vrouw, van mij maar mijn wezen is in het uwe opgelost. Wat tegen u is, is tegen mij, en ik Prins, ik begrijp u heden niet. Spreek proza, ik haat het koude vuur van den lierdichter." Het zij zoó, koel proza! Weet gij in welk gezelschap men het eerst het straat liedje zong, waarin eene zekere ongehoord platte laagheid de plaats van het vernuft inneemt >Gij bedoelt dat dwaze lied tegen mij In welk gezelschap? Misschien wel bij onzen poëtischen kardinaal? Heb ik het geraden »Ten halve bij zijn beschermeling, den losbandigen Gatry. De ellendige wordt thans van al zijne voormalige drinkkame- raden verlaten, nu hij op het punt is, het offer zjjoer schelmerijen te worden, en op de galeien te komen." »Hoe! wat vertelt gij daar!" riep de markiezin verwondeid uit. Iu de kas van het zeewezen, die hij onder zijne berusting heeft, is een onc- zaggelijk deficit. Men spreekt van meer dan een half millioen en dit was het, wat ik vergeten had, u een uur geleden mede te deelen. Ik had dus gelijk, het betreft mij, dewijl het u en Frankrijk betreft.'" Hebt gij dit alles uit eene goede bron, priDS Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1