57. Woensdag 24 October 1000 16e Jaai'i» WIE REGEERT ER? iio. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen F. DIELEMAN, Buitenland. F E 1L L E T 0 N. - Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per 3 Maanden 50 cent; franco per post 60 cent voor België 80 cent. Afzonderl. numm. 5 ct. DRUKKER UITGEVER AXEL. Advertentiën van 1 tot 4 regels 25 cent voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worden naar nlaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal Advertentiën worden franco ingewacht, uiterljk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. s Roberts vertrek, hoe vaak al aangekon digd, wordt telkens verschoven. Er is dan ook nog heel wat te doen voor den opper bevelhebber. voor hij met gerust hart de zaken in Zuid-Afrika aan anderen kan I overlaten. Men moge het Britsche publiek nog ^zooveel bedotten met verzekeringen dat de oorlog uitis, de commando's verstrooid en alleen wat stroopende benden te be dwingen zijn, de waarheid perst zich baan. en al zijn zij gesnoeid en verminkt de enkele telegrammen die de censuur doorlaat, geven voldoende de reden aan. waarom Roberts nog in Zuid-Afrika wordt vastgehouden. Zoo seinde Reuter dat generaal Botha op Lijdenburg aanrukt, dat waarschijn lijk een beleg zal hebben te doorstaan De plaats heeft echter sterk garnizoen en veel levensmiddelen Generaal Lyttelton had al ten zuid westen der stad een gevecht en keerde naar Lijdenburg terug. Nog teekenender is een ander bericht Kolonel Mahon had met bereden infan terie Dalmanutha bezet iaan den spoor weg van Pretoria naar Delagoabaai, waar oorsponkelijk Botha's hoofdkamp was) Zijn afdeeling 600 man sterk, werd door 1500 Boeren met geschut, onder com mandant Prinsloo aangevallen. Mahon werd naar Belfast teruggedrongen, waar generaal Smith Dorrien een legerkorps samentrekt Inde Magaliesbergen, de streken ten Noord-westen van Pretoria, houdt Cle ments schandelijk thuis. Hij rooft er al Paulina stond voor een venster, dat op de plaats uitzag, toen Nikolaas bleek en handenwringend over dezelve heen en weder liep. Zij verschrikte toen zij haren beminde in stomme smart verdiept zag. Pst! pst! riep zij fluisterende. Hij hoorde niet. Nikolaas 1 nep zij en wenkte met de hand, toen hij haar zag. Zuchtende gehoorzaamde hij. Wat scheelt er aan, Nikolaas? Om Godswil, wat is u overkomen?" riep zij uit, toen hij bare kamer binnen trad, en zij bemerkte dat hij geweend had. Hij zweeg en zuchtte. „Lieve Nikolaas, spreek toch Uw zwijgen doodt mij. Is u een ongeluk oveikomen? Zeg het mij, al is het ook bet ergste. Ik bezweer u, zeg het mij." Hij zweeg en zuchtte. Thans steeg de angst van Paulina ten top. »IIoe, Nikolaasriep zij uit, „ver waardigt gij mij met geen antwoord Heb ik u beleed:gd Geld ik dan niets in uwe oogen Laat mij toch met lan ger in die doodende onzekerheid, Spreek Nikolaas haalde de schouders op en zeide »juffrouw Pauline, laat ik zwijgen. Ik mag niets zeggen, dan ditwij zullen het vee en graan, en pakt de niet vech tende bevolking op. Vandaar de berich ten van Roberts dat er zooveel gevan gen inkomen. Een dépêche uit Prejpria meldt dat de aanvallen der Boeren op de spoorlijn piet ophouden. Ook langs den Delagoa-spoorweg schermutselt men voortdurend. De telefonische gemeenschap tusschen Johannesburg en Pretoria is afgesneden en werklieden tot herstel te zenden gaat niet zonder sterk escorte. Zaterdag werd een trein bij Welver diend door de Boeren gebombardeerd. Eén Engelsche soldaat sneuvelde. En heel in het Zuid-Westen van den Vrijstaat is het'heet toegegaan. Roberts seint den 18den October uit Pretoria „Een afdeeling Boeren gelukte het in den nacht van den 16en October in Jagers fontein binnen te dringen, 's Morgens ontstond een gevecht. De Engelsche verloren negen man aan dooden en twee werden zwaar gewond De Boeren verloren hun commandant en twintig man aan dooden. Generaal Kelly Kenny zond een colonne uit, die Zaterdag in Jagersfontein moet aankomen." Roberts doet blijkbaar wanhopige po gingen om door het doodencijfer der Boeren hooger op te geven dan dat der Engel- schen, aan een overwinning der laatsten te doen gelooven Doch waartoe dan een spoed-colonne ter hulp afgezonden En weer in een heel andere streek, in het Noord-Westen van Transvaal, is het eveneens roerig Methuen en kolonel Douglas rappor teerden te Zeerust te zi)n aangekomen moeten scheiden. Ik verlaat morgen dit huis, misschien zelfs Parijs." Pauline werd bij deze bekentenis doods bleek. Bijna machteloos ging zij zitten, staarde haien vriend aan, vatte zijne hand, als wilde zij hem vasthouden, opdat bg niet van haar zou scheiden, en vroeg stotterende waarom Nikolaas?" Hg zweeg Na verloop van een koiten tijd herhaalde zij hare vraag. Hare oogen stonden vol tranen. »Ben ik u zoo weinig waard," zeide zij, >dat gij mij zelfs niet zeggen wilt, waarom gij Parijs moet verlaten. Wanneer gij zoo dacht, Nikolaas, zou ik u uit al mijn hart haten, indien ik dit zou kunnen. Neen, ik kan het niet, Nikolaas. Ga maar Ik had op aarde geen vriend dan u ga maarGij zult vrienden en vriendinnen genoeg vinden, maar niemand die innigei deel neemt aan uw geluk of ongeluk. Gij zeide zij, en bedekte wennende haar gelaat met hare handen. Toen Nikolaas deschoone weenende zag, werd hij diep bedroefd »Ach. schoone Paulina," zeide hij, »het is mijne schuld niet, dat ik weg ga. Hoe gaarne zou ik blijven! Hoe treft mil uwe deelneming 1 Wist gij eens, hoe dierbaar Paulina zag bij deze woorden naar hem op en zeide: »o, gij huichelaar, ik u dier baar, en gij kwelt mij toch zoo gaarne. Ik dank den hemel, dat ik geen broeder heb, want ware hij u gelijk, zoo zou ;k reeds lang dood zijn." en verschelden dagen lang gevecht gele verd te hebben met de Boeren onder Delary en Lemmer. Yoor alle zekerheid wordt er de uitslag maar niet bij verteld Als reden van het vervroegde en stil scheepgaan van Kruger aan boord van de „Gelderland" (waarschijnlijk om sympa thieke en anti-sympathieke betoogingeu te voorkomen) geeft de Jingo-correspondent van Reuter te Lorenzo Marques op, dat Kruger vreesde voor een aanval van uit geweken Boeren die zeer verontwaardigd zouden zijn over zijn „vlucht" Waldersee is te Peking aangeko men waar men het keizerlijk hof ook zoo graag zou willen hebben. Doch dit heeft nog niet veel zin. Aan de onmogelijke eischen der mogendheden zal da Chinee- sche regeering stellig niet trachten te voldoen. De vooruitzichten op een spoedige af wikkeling der Chineesche quaestie worden er niet beter op Prins Toean klopt geen steenen op de Siberishe postwegen, doch seint naar links en rechts om den moed er in te houden onder zijn getrouwe Boxers Geduld moeten zij hebben en ook in China zal alles „reg kom in diland*. Als maar eerst de Pei-Ho dicht gevroren is en de koude de verbondenen decimeert en de Yangtse zoo laag is, dat alleen kleine kanonneerbooten haar bevaren kunnen, dan er weer op los, om de vreemdelingen te doonen Zeer verzoe ningsgezind klinkt deze taal nu juist niet en ook de beide gevolmachtigden, Li en Prins Ching, zijn niet zeer gelukkig in het aanslaan van den juisten toon. Reu ter seinde Yrijdag hun vijf voorstellen, die den grondslag zouden vormen voer de komende onderhandelingen. Deze voor stellen zijn op zich zelf aanlokkelijk ge noeg, te mooi zelfs om er zonder arg waan op in te gaan, doch de toon, door de beide heeren aangeslagen, is vol ar rogantie, alsof niet Europa, doch China de voorwaarden te dicteeren had. De Petit Bleu" meldt, dat de Ant- werpsche diamantbewerkers een algemee ns werkstaking hebben geproclameerd. (De meeting, waar dit besluit genomen werd, is gehouden in het Keizershof, onder voorzitterschap van den heer Bartels, die in het kort den toestand heeft blootge legd en verklaarde, dat alleen de beper king van den arbeidstijd de productie kan doen verminderen en vooral de herhaling van vroegere crisissen kon vermijden. De heer Grosser deelde mede, dat de patroons weigerden den eisch van het syndicaat (achturigen arbeidsdag) in te willigen, onder voorwendsel, dat de con currentie met Amsterdam verhindert aan dit verlangen te voldoen. Volgens spr. weigeren a'leen eenige patroons den acht urigen arbeidsdag in te voeren. Het oogen- blik is gekomen, om eene algemeens werk staking te proclameeren, want het goede seizoen begint en de patroons zullen ge dwongen zijn toe te geven. De 1000 diamantbewerkers, die aanwc - zig waren, hebben hierop met bijna alge- meene stemmen voor de algemeens werk staking gestemd. Deze zal ongeveer 4000 werklieden omvatten. Maandag werd wederom eene vergade ring gehouden.) .En had ik eene zuster, hernam hg treurig, »en ware zij gelijk aan u, ja, dan zou ik gelukkig zijn, dan zou ik mijnweed aan haar hart uitstorten maar „Deel mij uw leed mede, misschien,lieve Nikolaas, misschien kan ik u met goeden raad helpen. Stel u voor, dat ik die zusier waie. Hier is de zusterhand!* zij stond op, en bood hem de hand. Hij kuste vol eerbied hare kleine hand eh zag de schoone zuster verlegen in de oogen, die zoo teeder naar zijue gehei men vorschte. »Wat kost het moeite om dezen stommen mond te ontsluiten zeide zij en klopte met haren vinger op zijue lippen. Het is onbekend, hoe het kwam, dat broeder en zuster wang tegen wang leunden, daarna mond tegen mond en geen woord spraken Nikolaas was echter geheel veranderdhij zag in Pau lina werkelijk zijne zuster. Hij had geen geheim meer voor haar. Hij vertrouwde haar, onder belofte van eeuwige geheim houding, alles toe, wat hij een had uur van te voren eerst van den heer Larmes vernomen had. Hoe verschrikt Paulina ook op het hooien van deze bijzonderheden was, ge voelde zij zich evenwel gelukkig. Zij be minde, en meende dat aan de liefde alles mogelijk was Stel u gerust, lieve Ni kolaas." zeide zij „gij naoogt, gij zult mij niet verlaten. Ik zal wel een mid del bedenken om uw pleegvader te redden." „Maar," zeide Nikolaas zuchtende, »zon- der iets te verraden.* »Kwam mij maar een middel te bin nen riep zij uit, terwijl zij haar voor hoofd wreef, »ga nu weg, Nikolaas, laat mij alleen. Ik moet nadenkener moet gehandeld worden.* Nikolaas ging, doch aan de deur geko men dreigde hij haar weer opgeruimd met den vinger en zeide zuster Paulina verraadt gii mij, zoo zal ik voor mijne zuster geen broeder meer zijn.* PRINS SOÜBISE. Juist kwam het rijtuig van den prins Soubise aanrijden. De prins klom de trappen op, toen Paulina van hare kamer kwam. Haar gelaat gloeide nog van het gehouden zusterlijk gesprek. De prins, die haar nooit zoo bekoorlijk gezien had, en inderdaad, hoe zou zij ook anders in den gloed der eerste liefde hebben kunnen zijn, kon op het gezicht van het zich m geluk badende meisje bijna geen woord uiten. »Mijn hemel, wat zijt gij schoon zeid9 hij eindelijk, terwijl hij hare band kuste. Zij geleidde hem in de zaal, en betreurde het, dat hij den graaf niet aangetreden had, daar deze met zijne vrouw en dochter uitgereden was. »Qij beklaagt mij, en ik wensch mij zeiven geluk. Moc.it iedere tegenspoed n mijn leven mij zoo schoon vergoed worden, ,ah thars het gevpl is 1" ze'ie bij.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1900 | | pagina 1